UOHS S206/2007
Rozhodnutí: S206/2007 KS-17623/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Straumur-Burdarás Investment Bank hf., Island a Jan Sýkora a Vladimír Jaroš a Andrea Bartoňová (roz. Ferancová) a L'ubomír Šoltys (navrhovatelé) a WOOD & Company Group S.A., Lucembursko
Účastníci WOOD & Company Group S.A. Straumur-Burdaras Investment Bank hf., Island, Jan Sýkora, Vladimír Jaroš, Andrea Bartoňová (roz. Ferancová) a Lubomír Šoltýs
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 2. 10. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 168 KB


S 206/2007 KS-17623/2007/840
V Brně dne 26. září 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 206/2007, zahájeném dne 16. srpna 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společnosti Straumur-Burdaras Investment Bank hf., se sídlem Island, Reykjavík, Borgartun 25, a fyzických osob J. S., V. J., A. B., Ľ. Š., ve správním řízení zastoupených JUDr. Jaroslavem Polanským, advokátem, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi , ze dne 20. června 2007 a jejího dodatku ze dne 14. srpna 2007 uzavřených mezi společností Straumur-Burdaras Investment Bank hf., se sídlem Island, Reykjavík, Borgartun 25, jako kupujícím, a fyzickými osobami J. S., V. J., A. B., Ľ. Š., jako prodávajícími, v jejichž důsledku společnost Straumur-Burdaras Investment Bank hf. nabude akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti WOOD & Company Group S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Rue des Glacis 1, a tím získá i možnost společně spolu s výše uvedenými fyzickými osobami nepřímo kontrolovat společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 772/2, IČO: 26503808, která je 100% dceřinou společností WOOD & Company Group S.A., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/2007 ze dne 29. srpna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi , ze dne 20. června 2007 a jejího dodatku ze dne 14. srpna 2007 uzavřených mezi společností Straumur-Burdaras Investment Bank hf., se sídlem Island, Reykjavík, Borgartun 25 (dále jen Straumur ), jako kupujícím, a fyzickými osobami J. S., V. J., A. B., Ľ. Š., jako prodávajícími (dále jen fyzické osoby ). V důsledku této smlouvy nabude společnost Straumur akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti WOOD & Company Group S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Rue des Glacis 1 (dále jen WOOD Group ).
4. Z šetření Úřadu vyplynulo, že uvedené fyzické osoby, jakožto současní akcionáři WOOD Group, postupují a doposud vždy postupovali při správě a výkonu svých akcionářských práv v této společnosti z důvodu společného podnikatelského zájmu v úplné vzájemné shodě. Z výpisu z rejstříku společnosti WOOD Group vyplývá, že stávající akcionáři jsou zároveň členy představenstva, které je nejvyšším výkonným orgánem společnosti. [... obchodní tajemství ...] jsou členy představenstva také další dvě osoby, které se však žádným způsobem nepodílejí na strategickém rozhodování společnosti WOOD Group a v praxi pouze realizují rozhodnutí akcionářů této společnosti. V rámci jednání představenstva společnosti WOOD Group byla přijímána jednak rozhodnutí týkající se běžné obchodní činnosti této společnosti a jednak rozhodnutí WOOD Group jako mateřské společnosti v rámci této podnikatelské skupiny, tj. zejména jako jediného akcionáře společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 772/2, IČO: 26503808 (dále jen WOOD Services ).
5. Na základě realizace předmětné transakce společnost Straumur získá od stávajících akcionářů 50 % akcií, přičemž každý ze stávajících akcionářů prodá společnosti polovinu jím vlastněných akcií. Navrhovatelé se ve vztahu ke společnosti WOOD Group dohodli na uzavření Akcionářské dohody týkající se výkonu akcionářských práv. Dle článku 4 Akcionářské dohody budou stávající akcionáři, uvedené fyzické osoby, nadále odpovědni za výkon obecného řízení společnosti WOOD Group, a tím i management celé podnikatelské skupiny. Formální řízení této podnikatelské skupiny je svěřeno představenstvu společnosti WOOD Group, s tím že za každodenní faktické řízení skupiny budou odpovědné uvedené fyzické osoby jako manažeři této společnosti. Představenstvo WOOD Group bude mít maximálně osm a minimálně čtyři členy. Společnost Straumur bude oprávněna jmenovat až čtyři členy představenstva, stejně tak budou moci jmenovat až čtyři členy společně jednající uvedené fyzické osoby. Na jednáních představenstva je každý člen představenstva oprávněn disponovat jedním hlasem, přičemž k přijímání rozhodnutí je potřebné kvórum většiny členů představenstva zahrnující vždy alespoň jednoho člena představenstva jmenovaného Straumur a alespoň jednoho člena představenstva jmenovaného uvedenými fyzickými osobami. Navíc v článku 10 Akcionářské dohody jsou vyhrazeny záležitosti vyžadující předchozí společný jednomyslný souhlas společnosti Straumur a fyzických osob týkající se jakýchkoliv transakcí mimo běžný rámec podnikaní společností skupiny. [... obchodní tajemství ...] Jak k přijetí rozhodnutí představenstva tak i valné hromady je třeba shody mezi společností Straumur a alespoň části navrhovatelů, výše uvedených fyzických osob, a v tomto smyslu půjde o společnou kontrolu nad společností WOOD Group.
6. Nabytím vlastnického práva k akciím představujícím 50% podíl na základním kapitálu společnosti WOOD Group získá společnost Straumur možnost spolu s jednotlivými fyzickými osobami vykonávat rozhodující vliv, a tím společně kontrolovat tuto společnost a nepřímo i její dceřiné společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 5 zákona.
7. V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost Straumur je akciovou společností, jejíž akcie jsou kótovány na skandinávské burze OMX Nordic Exchange. Akciové podíly této společnosti jsou ve vlastnictví velkého počtu akcionářů, z nichž žádný nevykonává nad touto společností kontrolu [1]. Společnost Straumur podniká na základě bankovní licence zejména v oblasti poskytování obchodních úvěrů, záruk a závazků, obchodování s nástroji peněžního trhu (jako jsou šeky, směnky), obchodování s cizími měnami a opcemi, poskytování poradenství týkající se kapitálové struktury, akvizic a správy portfolia, dále úschovy a správy cenných papírů a souvisejících služeb. Společnost Straumur nepůsobí na geografickém území České republiky.
9. Fyzické osoby, J. S., V. J., A. B. a Ľ. Š., vlastnily před realizací posuzované transakce celkově 100 % akcií společnosti WOOD Group [2] a s ohledem na výše uvedené vykonávali společnou přímou kontrolu v této společnosti. Společnost WOOD Group působí na území České republiky prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti, kterou je společnost WOOD Services, jež se zabývá především obchodem s cennými papíry a poskytováním souvisejících služeb.
10. [... obchodní tajemství ...] [3].
11. [... obchodní tajemství ...]
12. Společnost WOOD Group byla před realizací posuzovaného spojení společně kontrolovaná ze strany výše uvedených fyzických osob. Společnost WOOD Group kontroluje skupinu společností působících především v oblastí finančních služeb, poradenských a konzultačních služeb, zprostředkovatelské činnosti, obchodu s cennými papíry a souvisejících služeb (dále jen skupina WOOD ).
13. Na území České republiky skupina WOOD působí prostřednictvím společnosti WOOD Services, která je předmětem získání společné nepřímé kontroly ze strany navrhovatelů, tj. společnosti Straumur a fyzických osob. Předmětem podnikání společnosti WOOD Services je činnost obchodníka s cennými papíry a poskytování doplňkových služeb. WOOD Services vykonává svou činnost na regulovaném trhu cenných papírů organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682 (dále jen BCPP ), jejíž je členem. Dopady spojení
14. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
15. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nímž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
16. Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kapitole Charakteristika subjektů tohoto rozhodnutí, předmětným spojením nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů. Předmětem spojení je změna ve stávající akcionářské struktuře společnosti WOOD Group spočívající v přistoupení společnosti Straumur ke společné kontrole doposud vykonávané výše uvedenými fyzickými osobami v této společnosti, přičemž společnost Straumur nepůsobí na území České republiky. V případě výše uvedených fyzických osob nedochází v důsledku spojení ke změně či rozšíření rozsahu činností, které tyto fyzické osoby přímo či nepřímo vykonávají. Rovněž tak společnosti, ve kterých tyto fyzické osoby drží své obchodní podíly, nejsou, s výjimkou společností skupiny WOOD Group, předmětem posuzované transakce. Pokud jde o WOOD Group, a to konkrétně v České republice působící společnost WOOD Services, tato se zabývá obchodováním s cennými papíry a poskytováním souvisejících služeb.
17. S ohledem na skutečnost, že posuzovanou transakcí nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, Úřad se dále zabýval zejména činnostmi společnosti WOOD Services, jejíž akciové podíly nepřímo nabývá společnost Straumur. Úřad konstatuje, že v případě společnosti WOOD Services zabývající se obchodováním s cennými papíry lze tyto činnosti zařadit do činností spojených s trhem obchodování na finančních trzích . Tento trh lze obvykle rozčlenit dle charakteru obchodovaných produktů na jednotlivé dílčí trhy, a to trh obchodování na peněžním trhu, trh obchodování na devizovém trhu a trh obchodováním na kapitálovém trhu [4] . Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast obchodování s cennými papíry na trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s., vztahuje se činnost společnosti WOOD Services svým charakterem k oblasti obchodování na kapitálovém trhu.
18. Zejména s ohledem na skutečnost, že nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů a vzhledem k výši tržního podílu spojujících se soutěžitelů, který by i v případě nejužšího vymezení věcně relevantního trhu, tj. obchodování na kapitálovém trhu, nepřesahoval 20%, Úřad ponechal otázku možného vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
19. Z geografického hlediska lze by pak bylo možné vymezit relevantní trh minimálně územím celé České republiky , neboť podmínky pro provozování uvedených činností jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
20. Obchodování na kapitálovém trhu zahrnuje především obchody s akciemi, dluhopisy a podílovými listy, kromě toho obchodníci s cennými papíry nabízejí i další služby jako je třeba správa aktiv. Obchodování na kapitálovém trhu České republiky je organizováno především prostřednictvím BCPP a dále prostřednictvím mimoburzovní společnosti RM-SYSTÉM, a.s., se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6 (dále jen RM-S ).
21. BCPP je největším organizátorem kapitálového trhu v České republice. BCPP je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Členem BCPP může být jen právnická osoba, které bylo uděleno povolení k obchodování s cennými papíry [5], která je zapsána v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky stanovené Burzovním řádem, burzovními předpisy nebo rozhodnutími burzovních orgánů. Společnost RM-S působí jako organizátor mimoburzovního trhu s cennými papíry. Činnost mimoburzovního trhu RM-S je založena na zákaznickém principu, a proto se zákazníkem může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba bez ohledu na to, zda je občanem České republiky či nikoliv.
22. Výše uvedené podmínky získání členství na BCPP lze považovat za určitou bariéru vstupu nových soutěžitelů, nicméně vzhledem k počtu soutěžitelů na tomto trhu však nelze považovat tyto bariéry vstupu za natolik významné, aby mohly vést k narušení soutěžního prostřední ve spojením dotčené oblasti. Kromě toho lze provádět obchody s cennými papíry také mimo BCPP, a to prostřednictvím společnosti RM-S, jejíž činnost je také součástí obchodování na kapitálovém trhu. Navíc tyto překážky budou v návaznosti na transpozici nové legislativy do právního řádu České republiky, zásadně omezeny [6].
23. Ve spojením dotčené oblasti rovněž působí i další významní konkurenti spojujících se soutěžitelů, a to například společnosti Patria Finance, a.s. (cca 27% podíl), Česká spořitelna, a.s. (cca 10,5% podíl), dále ATLANTIK finanční trhy, a.s. (cca 10% podíl) a další významné společnosti Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s. a ABN AMRO Bank N.V.
24. Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že spojení nepovede, vzhledem ke skutečnostem, že společnost Straumur není přímo či nepřímo činná na území České republiky a že na trhu působí další významní konkurenční subjekty v posuzované oblasti, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v předmětné oblasti. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
25. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
26. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. JAROSLAV Polanský, advokát
AK Balcar, Polanský & Spol.
Elišky Peškové 15
151 31 Praha 5

[1] V současnosti se jedná o cca 22 tis. akcionářů, z nichž 20 nejvýznamnějších vlastní zhruba 80 % akcií.
[2] Jednotlivé fyzické osoby vlastnili tyto akciové podíly: Jan Sýkora, Vladimír Jaroš a Andrea Bartoňová každý 30 % a Ľubomír Šoltýs >10 %.
[3] Skupina Windows není součástí posuzované transakce a v důsledku spojení nedojde ke změně stávající akcionářské struktury ve společnosti Window Holding Limited.
[4] K obdobnému závěru došel Úřad v případě správních řízení vedených v oblasti spojení soutěžitelů č.j. S 173/02 UniCredito Italiano/Živnostenská banka a S 3/03 První městská banka/Baader Wertpapierhandelsbank .
[5] Toto povolení uděluje Česká národní banka po splnění podmínek dle § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
[6] Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004, o trzích finančních nástrojů (tzv. Markets in Financial Instruments Directive-MiFID), která upravuje oblast obchodování na kapitálových trzích.