UOHS S206/2002
Rozhodnutí: OF/S206/02-4145/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Servipharm AG, Lichstrasse 35, 4056 Basilej, Švýcarsko a Lek farmacevtska družba d.d.,
Účastníci Lek farmacevtska družba d.d., se sídlem Verovškova 57, 1526 Lublaň, Slovinsko Servipharm AG, se sídlem Lichstrasse 35, 4056 Basilej, Švýcarsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 206/02-4145/02 V Brně dne 2.prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 206/02, zahájeném dne 14. října 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Servipharm AG, se sídlem Lichtstrasse 35, 4056 Basilej, Švýcarsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, advokátem se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Servipharm AG, se sídlem Lichtstrasse 35, 4056 Basilej, Švýcarsko a Lek farmacevtska družba d.d., se sídlem Verovškova 57, 1526 Lublaň, Slovinsko, ke kterému dochází na základě veřejné nabídky převzetí akcií společnosti Lek farmacevtska družba, d.d., učiněné společnosti Servipharm AG, jako nabízejícím, uveřejněné dne 28.9.2002, v jejímž důsledku společnost Servipharm AG získá možnost nabýt kontrolní podíl akcií ve společnosti Lek farmacevtska družba d.d., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku k povolení spojení, veřejné nabídky k převzetí společnosti a prospektu, výroční zprávy společností Novartis a Lek, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č . 44/02 ze dne 30.10.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě veřejné nabídky převzetí akcií společnosti Lek farmacevtska družba, d.d., se sídlem Verovškova 57, 1526 Lublaň, Slovinsko, (dále jen "Lek") kterou společnost Servipharm AG, se sídlem Lichtstrasse 35, 4056 Basilej, Švýcarsko, (dále jen "Servipharm"), učinila dne 28.9.2002. Na základě veřejné nabídky má společnost Servipharm možnost získat kontrolu nad společností Lek. Podle údajů účastníka řízení, předložených v rámci správního řízení, získala společnost Servipharm dne 29.10.2002 více než 51% akcií ve společnosti Lek, a po úspěšném ukončení nabídky převzetí akcií společnosti Lek tedy společnost Servipharm získá kontrolu nad společností Lek.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období byl vyšší než 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Servipharm byla původně činná v oblasti distribuce farmaceutických výrobků, od roku 1996 je však neaktivní. Společnost Servipharm je plně vlastněnou dceřinnou společností skupiny Novartis, v jejímž čele stojí společnost Novartis AG. Novartis AG není ovládána žádnou jednotlivou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě. Novartis je globální skupinou činnou v oblasti inovace, výroby a prodeje farmaceutických výrobků (včetně generických léčiv) a veterinárních léčiv. Společnosti skupiny Novartis podnikají ve více než 140 zemích na světě.
V České republice kontroluje společnost Novartis AG společnost Novartis s.r.o., se sídlem v Olšinách 75, Praha, která je aktivní v oblasti distribuce léčiv, reklamní, marketingové a poradenské činnosti.
Hlavním předmětem podnikání společnosti Lek jsou vývoj, výroba a distribuce farmaceutických výrobků. Portfolio farmaceutických výrobků společnosti Lek je dále doplněno kosmetickými výrobky, veterinárními výrobky a zdravotnickými přístroji. Společnost Lek má 18 dceřinných a přidružených společností v severní Americe, Evropě, Asii a Africe. Dále má Lek 14 zastoupení (organizačních složek) v Evropě a Asii. Akcie společnosti Lek jsou obchodovány na oficiálním trhu Lublaňské akciové burzy. Před uskutečněním spojení byly tyto akcie rozloženy mezi velký počet institucionálních a individuálních investorů a žádná jednotlivá osoba nevykonává kontrolu nad společností Lek.
Společnost Lek ovládá v České republice společnost LEK PHARMA s.r.o., se sídlem Jeseniova 30/2797, Praha, která je aktivní v oblasti distribuce léčiv.
Dopady spojení
Klíčová oblast, ve které jsou oba spojující se soutěžitelé aktivní, je vývoj, výroba a marketing humánních léčiv, tedy léčiv určených k podání lidem. Další aktivitou, ve které působí oba spojující se soutěžitelé, je výroba a distribuce veterinárních léčiv.
Pro posouzení dopadu ze spojení soutěžitelů na trh s humánními léčivy se obvykle používá členění léčiv podle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (ATC skupin), kterou používá Světová zdravotnická organizace. Klasifikace ATC je hierarchická a má celkově 4 úrovně, na základní úrovni existuje 16 kategorií. Pro účely posuzovaného spojení Úřad použil členění na 2. úrovni ATC klasifikace. Jednotlivé skupiny léčiv s výrobky do těchto skupin patřícími nejsou při tomto členění navzájem zaměnitelné.
Činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá v několika terapeutických ATC skupinách, a to především v oblasti:
blokátorů kalciového kanálu (C8),
psychoanaleptik (N6),
systémových antihistaminik (R6),
vasoprotektiv (C5),
lokálních antirevmatik (M2),
antiparkinsonik (N4),
myorelaxancií (M3).
Jak bylo uvedeno výše, činnost spojujících se soutěžitelů se dále překrývá na trhu veterinárních léčiv. Ve smyslu zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jsou veterinárními léčivy rozuměny léčivé látky nebo jejich směsi, nebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání zvířatům, nejde-li o doplňkové látky nebo premixy. Veterinární léčiva lze členit dle farmakologických a indikačních skupin, tj. dle vlivu účinné látky na organismus a dle léčebného použití. Oba spojující se soutěžitelé působí na trhu antibiotik pro zvířata.
Na základě výše uvedeného Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy po stránce věcné jako trh blokátorů kalciového kanálu, trh psychoanaleptik, trh systémových antihistaminik, trh vasoprotektiv, trh lokálních antirevmatik, trh antiparkinsonik, trh myorelaxancií a trh veterinárních antibiotik. Nutno poznamenat, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá na více trzích, ale vzhledem k velice nízkým tržním podílům a vzhledem k charakteru spojení se Úřad těmito dalšími trhy podrobněji nezabýval.
Při analýzách relevantních trhů v oblasti humánních léčiv je obvykle přihlíženo k dalším faktorům, např. zda je lék prodáván volně nebo na předpis, zda lék hradí pojišťovna nebo zda si jej musí spotřebitel hradit sám, zda lék odebírá jednotlivý spotřebitel nebo nemocnice atd. Úřad při posuzování dopadů spojení soutěžitelů na relevantní trhy tedy přihlížel i k těmto podpůrným argumentům.
Úřad při analýze relevantních trhů hodnotil jak tržní podíly ve finančním vyjádření, tak i podíly dle objemu prodaných výrobků. Takto zjištěné údaje se obecně zásadně nelišily, a nebylo tedy třeba se rozdíly mezi údaji podrobněji zabývat. Při analýzách trhu byly zohledněny tržní podíly dle obou hledisek.
V důsledku spojení dojde k nárůstu tržních podílů spojujících se soutěžitelů na všech výše uvedených relevantních trzích. Na relevantních trzích psychoanaleptik a systémových antihistaminik dojde k nárůstu tržních podílů, zde však budou mít spojující se soutěžitelé i po uskutečnění spojení společný tržní podíl nižší než (obchodní tajemství) . Na relevantních trzích blokátorů kalciového kanálu, lokálních antirevmatik, antiparkinsonik a vasoprotektiv se bude společný tržní podíl po uskutečnění spojení pohybovat mezi (obchodní tajemství) .
Na všech výše uvedených relevantních trzích působí celá řada konkurentů, a to jak silných nadnárodních společností se sídlem v zahraničí, tak i tuzemská společnost Léčiva, a.s. a slovenská společnost Slovakofarma a.s., které se zaměřují především na výrobu a prodej generických humánních léčiv.
K nejvýraznějšímu nárůstu tržního podílu dojde na relevantním trhu myorelaxancií. V tomto případě však nejsou výrobky spojujících se soutěžitelů v přímém konkurenčním vztahu, neboť zatímco je produkt skupiny Novartis na trhu volně dostupný, výrobek společnosti Lek je k dostání pouze na předpis. Na daném trhu navíc opět působí celá řada konkurentů, např. společnosti Léčiva, a.s., Sanofi-Synthelabo, Gedeon Richter.
I když jsou veškeré produkty spojujících se soutěžitelů na český trh dováženy, dopravní ani jiné náklady, jako např. dovozní cla, nejsou na trhu humánních léčiv překážkou vstupu. Pro trh humánních léčiv jsou charakteristické vysoké náklady na výzkum a vývoj, a poměrně dlouhodobý proces uvádění nového léku na trh. Překážkou by mohly být pouze vysoké finanční náklady, které společnosti musejí investovat do výzkumu nových léků tak, aby si udržely své postavení na trhu. Vzhledem k tomu, že na trhu humánních léčiv v České republice působí celá řada finančně silných nadnárodních společností, lze konstatovat, že ani toto hledisko nebude v případě předmětného spojení soutěžitelů překážkou v účinné konkurenci na trhu.
Na relevantním trhu veterinárních antibiotik dojde po uskutečnění spojení k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, kdy jejich společný tržní podíl bude představovat cca (obchodní tajemství) % . Na ostatních trzích veterinárních léčiv se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá. Ani na trhu veterinárních antibiotik tedy spojením soutěžitelů nedojde k výrazným změnám tržních struktur a k nežádoucímu narušení konkurenčního prostředí.
Spojením soutěžitelů dojde k navýšení tržního podílu skupiny Novartis v České republice a k celkovému posílení její pozice na relevantních trzích. Vzhledem k působení ostatních konkurenčních společností, jejich finanční síle a vzhledem k výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů však nedojde ke vzniku ani k posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát
Wolf Theiss & Partners, v.o.s.
Klimentská 10
120 00 Praha 2
PM nabylo dne 20.12.2002