UOHS S205/2007
Rozhodnutí: S205/2007/KS-17517/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů eD' system Czech, a.s. a BGS LEVI Czech a.s.
Účastníci eD´ system Czech, a.s. BGS LEVI Czech a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 4. 9. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 109 KB


S 205/2007/KS-17517/2007/840
V Brně dne 24. září 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 205/2007, zahájeném dne 15. srpna 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti eD´ system Czech, a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, IČ: 47974516, ve správním řízení zastoupené JUDr. Ivem Jandou, Ph.D., advokátem, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 13. srpna 2007 mezi společnostmi BGS LEVI Czech a.s., se sídlem Brno, Tuřanka 1312/106, IČ: 60792922, jako prodávajícím, a eD´ system Czech, a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, IČ: 47974516, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost eD´ system Czech, a.s. nabude podnik společnosti BGS LEVI Czech a.s., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/2007 ze dne 29. srpna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 13. srpna 2007 mezi společnostmi BGS LEVI Czech a.s., se sídlem Brno, Tuřanka 1312/106, IČ: 60792922 (dále jen BGS LEVI Czech ), jako prodávajícím, a eD´ system Czech, a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, IČ: 47974516 (dále jen eD´ system Czech ), jako kupujícím. Předmětem převodu je tedy podnik společnosti BGS LEVI Czech, zahrnující veškeré věci, práva a jiné majetkové hodnoty patřící prodávajícímu a sloužící k provozování jeho podnikatelské činnosti, který v důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost eD´ system Czech. Následně dojde ke zrušení společnosti BGS LEVI Czech. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost eD´ system Czech působí v oblasti velkoobchodní distribuce kompletního sortimentu produktů informačních technologií-zejména počítačů, notebooků, periferií, softwaru apod.-a zabývá se rovněž výrobou osobních počítačů značky ELINK. Společnost eD´ system Czech působí rovněž v oblasti velkoobchodní distribuce telekomunikačních prostředků a v oblasti distribuce spotřební elektroniky. Společnost eD´ system Czech nekontroluje žádnou další osobu.
7. Společnost eD´ system Czech je kontrolována (obchodní tajemství)
8. Společnost BGS LEVI Czech , jejíž podnik má společnost eD´ system Czech nabýt, je činná v oblasti velkoobchodní distribuce počítačových komponent, periferií, softwaru, síťových řešení a mobilních telefonů a jejich příslušenství a vyrábí osobní počítače a servery značky LYNX. Dále je činná rovněž v oblasti velkoobchodní distribuce telekomunikačních prostředků a spotřební elektroniky. Před uskutečněním spojení je společnost BGS LEVI Czech kontrolována společností BGS LEVI Group a.s., se sídlem Brno, Tuřanka 1312/106, IČ: 27367126, která je dále kontrolována společností PRIME IT B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Herengracht 268. Dceřiné společnosti společnosti BGS LEVI Czech (BGS Retail s.r.o., se sídlem Brno, Tuřanka 1312/106, IČ: 26937042, a LEVI SK s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská 21,) jsou v likvidaci a nedojde k jejich převodu na společnost eD´ system Czech. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaný podnik společnosti BGS LEVI Czech i nabývající společnost eD´ system Czech v České republice zejména v oblasti výroby, velkoobchodní distribuce a maloobchodního prodeje výrobků informačních technologií, kterou lze podrobněji rozčlenit na více suboblastí, mimo jiné na následující suboblasti, ve kterých působí i spojující se soutěžitelé: velkoobchodní distribuce počítačových komponent a periferií, výroba a prodej počítačů a prodej serverů. Spojující se soutěžitelé dále působí v oblasti velkoobchodní distribuce spotřební elektroniky (např. fotoaparáty, MP3 přehrávače, videokamery, televize a satelity apod.) a v oblasti velkoobchodní distribuce telekomunikačních prostředků (např. mobilní telefony, faxy, záznamníky apod.).
12. Oblastí distribuce výrobků informačních technologií se Úřad zabýval např. v rozhodnutí čj. S 63/05-1665/06-610- BGS LEVI Group a.s./BGS-Distribution a.s. , kde vymezil jako relevantní trhy trh výroby a prodeje počítačů a trh distribuce počítačových komponent a periferií.
13. S ohledem na činnosti spojujících se soutěžitelů vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh výroby a prodeje počítačů, trh prodeje serverů, trh distribuce počítačových komponent a periferií, dále pak trh distribuce spotřební elektroniky a trh distribuce telekomunikačních prostředků .
14. Podmínky soutěže na jednotlivých výrobkových trzích jsou uvnitř území České republiky dostatečně homogenní, z tohoto důvodu byly výše uvedené trhy z hlediska geografického vymezeny minimálně územím celé České republiky .
15. Na relevantním trhu výroby a prodeje počítačů v České republice dosahuje společnost BGS LEVI Czech tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a tržní podíl společnosti eD´ system Czech činí cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl po uskutečnění spojení na tomto relevantním trhu tedy bude činit cca (obchodní tajemství) %. Na uvedeném relevantním trhu působí z ostatních významných soutěžitelů např. společnosti Acer Czech Republic s.r.o. s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %, či společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o. s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %.
16. V případě relevantního trhu prodeje serverů v České republice činí tržní podíl společnosti BGS LEVI Czech cca (obchodní tajemství) % a společnosti eD´ system Czech cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl po uskutečnění spojení na tomto relevantním trhu tedy bude cca (obchodní tajemství) %. Z ostatních soutěžitelů působících na tomto relevantním trhu lze uvést např. společnosti Tech Data Distribution, s.r.o. a AT Computers a.s.
17. Tržní podíl společnosti BGS LEVI Czech na relevantním trhu distribuce počítačových komponent a periferií v České republice představuje cca (obchodní tajemství) %. Stejné výše tržního podílu dosahuje na tomto relevantním trhu společnost eD´ system Czech. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení na tomto relevantním trhu tedy bude činit cca (obchodní tajemství) %. Na uvedeném relevantním trhu působí řada dalších soutěžitelů, z nichž k nejvýznamnějším patří např. společnosti Tech Data Distribution, s.r.o. a AT Computers a.s. s tržními podíly přesahujícími (obchodní tajemství) %.
18. Na relevantním trhu distribuce spotřební elektroniky v České republice dosahuje společnost BGS LEVI Czech tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost eD´ system Czech cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl po uskutečnění spojení na tomto relevantním trhu tedy bude činit cca (obchodní tajemství) %.
19. Společnost BGS LEVI Czech dosahuje na relevantním trhu distribuce telekomunikačních prostředků v České republice tržního podílu cca (obchodní tajemství) %, společnost eD´ system Czech cca (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl po uskutečnění spojení na předmětném relevantním trhu tedy bude činit cca (obchodní tajemství) %.
20. Oblast distribuce výrobků informačních technologií se dynamicky vyvíjí a v důsledku změn obchodních strategií (mj. též např. otevírání nových skladů) může v průběhu času docházet rovněž ke změnám výše tržních podílů jednotlivých soutěžitelů. Z informací, které Úřad zjistil v rámci správního řízení, vyplývá, že v průběhu roku 2008 plánuje vstup na český trh společnost Media Markt, evropský retailový distributor elektroniky, informačních a komunikačních technologií, která většinu svého zboží získává přímo od producentů.
21. Z průběhu šetření provedeného Úřadem v rámci správního řízení vyplynulo, že neexistují žádné právní či jiné překážky vstupu na předmětné relevantní trhy vyplývající např. z existence práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví či z licenčních smluv k předmětům těchto práv.
22. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů a vzhledem k tomu, že na vymezených relevantních trzích působí dostatek dalších soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
23. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Právní moc: 24.9.2007.