UOHS S204/2002
Rozhodnutí: OF/S204/02-3890/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Aare-Tessin Ltd. for Electricity a Projekt Kladno
Účastníci Aare-Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Švýcarsko ECK Generating, s.r.o., se sídlem, Dubská Teplárna, Kladno 272 03 ENERGETICKÉ CENTRUM KLADNO, spol. s r.o., se sídlem Dubská-Teplárna, Kladno 272 03 NRG Energetický provoz, s.r.o., Dubská Teplárna, Kladno 272 03
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 28. 11. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 204/02-3890/02 V Brně dne 11.listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 204/02, zahájeném dne 11.října 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Aare-Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Švýcarsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem se sídlem Italská 27, 120 00 Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Aare-Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Švýcarsko, Matra Powerplant Holding B.V., se sídlem J.J.Viiottastraat 46, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno, spol. s r.o., se sídlem Dubská-Teplárna, Kladno a NRG Energetický provoz, s.r.o., se sídlem Dubská-Teplárna, Kladno, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Kupní smlouvy, uzavřené dne 10.9.2002 mezi společností KLADNO POWER (No. 2) B.V., se sídlem J.J.Viottastraat 46, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, společností KLADNO POWER (No. 1) B.V., se sídlem J.J.Viottastraat 46, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, společností NRGENERATING HOLDINGS (No. 5) B.V., se sídlem J.J.Viottastraat 46, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, všichni jako prodávající, a společností Atel Energia Kft. (Bejegyzés Alatt), se sídlem Károlyi Mihályu 12, H-1053 Budapešť, Maďarsko, jako kupujícím, a dalšími osobami ve smlouvě uvedenými, v jejímž důsledku společnost Aare-Tessin Ltd. for Electricity, prostřednictvím společnosti Atel Energia Kft. (Bejegyzés Alatt), nabude podíly ve společnostech Matra Powerplant Holding B.V., ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno, spol. s r.o. a NRG Energetický provoz, s.r.o., a tím získá kontrolu nad těmito společnostmi, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení (Kupní smlouvy), výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.44/02 ze dne 30.10.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Kupní smlouvy, kterou uzavřely společnosti NRG Energy, Inc., se sídlem 901 Marquette Avenue, Suite 2300, Minneapolis, Minnesota 55402, USA, (dále jen "NRG Energy"), mateřská společnost prodávajících, společnost KLADNO POWER (No. 1) B.V., se sídlem J.J.Viottastraat 46, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, společnost NRGENERATING HOLDINGS (No. 5) B.V., se sídlem J.J.Viottastraat 46, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, a společnost KLADNO POWER (No. 2) B.V., se sídlem J.J.Viottastraat 46, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, všichni jako prodávající, dále společnost Aare-Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, CH-4601, Olten, Švýcarsko, (dále jen "Atel"), mateřská společnost kupujícího, a společnost Atel Energia Kft. (Bejegyzés Alatt), se sídlem Károlyi Mihályu 12, H-1053 Budapešť, Maďarsko, (dále jen "Atel Kft"), jako kupující. V důsledku smlouvy získá společnost Atel, prostřednictvím společnosti Atel Kft, 50% podíl ve společnosti Matra Powerplant Holding B.V., se sídlem J.J.Viottastraat 46, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, (dále jen "Matra"), 44,448% podíl ve společnosti Energetické centrum Kladno, spol. s r.o., se sídlem Dubská-Teplárna, Kladno, (dále jen ECK") a 100% podíl ve společnosti NRG Energetický provoz, s.r.o., se sídlem Dubská-Teplárna, Kladno, (dále jen "NRG Provoz"). Společnost Matra je holdingová společnost, která vlastní 89% podíl na společnosti ECK Generating, s.r.o., se sídlem Dubská-Teplárna, 272 03 Kladno, (dále jen "ECKG"). Atel tak získá kontrolu nad společnostmi ECKG, ECK a NRG Provoz, které jsou součástí elektrárenského komplexu účastníkem řízení označeného jako Projekt Kladno.
Všechny společnosti, jejichž podíly jsou převáděny, byly doposud výlučně kontrolovány společností NRG Energy, přestože NRG Energy ve společnosti Matra a ve společnosti ECK nedržela větší než 50% podíl. V důsledku toho nedisponovala společnost NRG Energy ani většinovým podílem ve společnosti ECKG, kterou kontroluje holdingová společnost Matra. S ohledem na velikost podílů ostatních společníků ve společnostech ECK a ECKG lze konstatovat, že NRG Energy dosahovala na jednání valné hromady společností ECKG a ECK většiny potřebné pro schválení zásadních rozhodnutí, jako jsou obchodní plány společnosti nebo jmenování jednatelů nebo členů dozorčí rady. Žádný ze zbývajících společníků ve společnostech ECKG a ECK nedisponoval při rozhodování o výše uvedených otázkách právem veta, které by svědčilo pro ustanovení společné kontroly nad společnostmi ECKG a ECK.
Nutno poznamenat, že spojení je součástí širší transakce, ve které společnost Atel převezme od společnosti NRG Energy kontrolní podíl na elektrárenském komplexu v Csepel v Maďarsku a kontrolní podíl na společnosti Entrade GmbH, která obchoduje s elektřinou na velkoobchodním trhu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šetřil spojení soutěžitelů Atel a Entrade GmbH v rámci správního řízení S 203/02 a spojení zohlednil i při posuzování v tomto řízení předmětného spojení.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Atel je mateřskou společností skupiny Atel, která obchoduje s elektřinou na území celé Evropy. Atel je provozovatelem elektráren a prostřednictvím svých vlastních prodejních společností dodává elektřinu do řady evropských států. Akcie společnosti Atel jsou registrovány na burze cenných papírů ve švýcarském Curychu.
Atel na území České republiky nekontroluje žádné společnosti. V souvislosti s liberalizací tuzemského trhu s elektrickou energií, kdy dochází k postupnému otvírání trhu s elektrickou energií v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "energetický zákon"), však společnost Atel v letošním roce zahájila import a prodej elektřiny na velkoobchodním trhu v České republice.
Společnost Matra je holdingová společnost, která byla založena výhradně za účelem držení a správy podílů ve společnosti ECKG. Předmětné spojení se tedy týká především převodu podílů ve společnostech patřících do elektrárenského komplexu účastníkem řízení označeného jako Projekt Kladno.
Elektrárenský komplex Projekt Kladno je tvořen tepelnou elektrárnou vyrábějící netto 343 MW. Společnost ECKG je vlastníkem tepelné elektrárny a odpovídá za řízení Projektu Kladno, včetně výroby a prodeje elektrické energie. Společnost ECK je vlastníkem pozemků pro Projekt Kladno, které pronajímá společnost ECKG. NGR Provoz poskytuje Projektu Kladno provozní a údržbářské služby.
Projekt Kladno vyrábí a prodává elektřinu regionální distribuční společnosti, tepelnou energii městu Kladno, termální a elektrickou energii místním průmyslovým odběratelům a poskytuje doplňkové podpůrné služby pro přenosovou soustavu.
Dopady ze spojení soutěžitelů
Zatímco Projekt Kladno je jak výrobcem, tak i obchodníkem s elektrickou energií, společnost Atel do České republiky elektrickou energii dováží a následně s ní obchoduje. Činnost spojujících se soutěžitelů se tedy překrývá na trhu obchodu s elektrickou energií , který byl pro účely tohoto rozhodnutí Úřadem vymezený jako trh relevantní.
Z hlediska geografického je relevantním trhem území celé České republiky , neboť se jedná o prostředí, v němž jsou podmínky dostatečně homogenní a zároveň dostatečně odlišitelné od podmínek panujících na jiném trhu.
Z časového hlediska není trh nijak omezen, byl tedy vymezen jako trh trvalý .
Společnost Atel začala působit na relevantním trhu obchodu s elektrickou energií až v roce 2002, v souvislosti s liberalizací elektroenergetiky. Podle odborného odhadu společnost Atel v letošním roce získá tržní podíl ve výši cca ( obchodní tajemství ) %. V rámci správního řízení S 203/02, vedeného se stejným účastníkem řízení, společností Atel, však Úřad rozhodnutím ze dne 11.11.2002, č.j. S 203/02-3889/02 povolil spojení soutěžitelů Atel a Entrade, v jehož důsledku došlo k navýšení tržního podílu společnosti Atel. Po uskutečnění uvedeného spojení bude navýšen tržní podíl společnosti Atel na relevantním trhu obchodu s elektrickou energií na cca ( obchodní tajemství ) %. Spojením soutěžitelů Atel a společností elektrárenského komplexu označovaného účastníkem řízení jako Projekt Kladno dojde k navýšení tržního podílu společnosti Atel o další cca ( obchodní tajemství ) %.
Spojením soutěžitelů dojde k dalšímu posílení postavení společnosti Atel na trhu v České republice, její tržní podíl však nepřekročí hranici 10%. Na relevantním trhu obchodu s elektrickou energií působí několik subjektů, mezi kterými má dominantní postavení společnost ČEZ, a.s. Předmětné spojení soutěžitelů tedy může mít pozitivní dopad na relevantní trh a může vést ke zvýšení konkurence na trhu.
Uskutečněním spojení nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
Freshfields Bruckhaus Deringer
Italská 27
120 00 Praha 2
PM nabylo dne 28.11.2002