UOHS S203/2013
Rozhodnutí: S203/2013/KS-8045/2013/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. a S u b t e r r a a.s.
Účastníci Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., S u b t e r r a a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 3. 5. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 93 KB


*UOHSX00523Z7*

Č. j.: ÚOHS-S203/2013/KS-8045/2013/840/MWi

Brno 2. 5. 2013Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S203/2013/KS, zahájeném dne 12. 4. 2013 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti S u b t e r r a a.s., se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1658, IČ: 45309612, zastoupeného Mgr. Pavlem Komrskou, LL. M., na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 21. 3. 2013 mezi Ing. Jiřím Hanákem, insolvenčním správcem společnosti Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., v konkursu, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Erbenova 29, jako prodávajícím, a společností S u b t e r r a a.s., se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1658, IČ: 45309612, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost S u b t e r r a a.s. nabýt část podniku společnosti Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., v konkursu, se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, IČ: 15504158, dle § 13 téhož zákona povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost S u b t e r r a a.s., se sídlem Praha 4, Bezová čp. 1658, IČ: 45309612 (dále jen S u b t e r r a ), nabýt část podniku společnosti Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., v konkursu, se sídlem Ostrava-Poruba, Francouzská 6167, IČ: 15504158 (dále jen Eiffage ).
I. Charakteristika účastníků transakce
2. Společnost S u b t e r r a působí na území České republiky převážně v oblasti výstavby pozemních a inženýrských staveb. Hlavní činností společnosti S u b t e r r a je výstavba podzemních staveb, dopravních staveb, metra, dálkového a místního vedení, vodohospodářských staveb apod. Společnost S u b t e r r a je dceřinou společností společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, IČ: 00014915 (dále jen Metrostav ), jež nad ní vykonává přímou výlučnou kontrolu. Společnost Metrostav a jí přímo či nepřímo společně či výlučně kontrolované společnosti (společně dále jen skupina Metrostav ) působí na území České republiky především v oblasti výstavby pozemních a inženýrských staveb.
3. Celkový čistý obrat skupiny Metrostav, do níž náleží společnost S u b t e r r a, přesáhl za předposlední (2011) i poslední (2012) účetní období 1,5 miliardy Kč, a to jak v České republice, tak i celosvětově.
4. Nabývaná část podniku společnosti Eiffage, představující organizační složku této společnosti označenou Dopravní stavitelství , je činná výhradně na území České republiky, a to v oblasti železničního stavitelství. Se společností Eiffage je v současné době vedeno insolvenční řízení u Krajského soudu v Ostravě.
5. Celkový čistý obrat nabývané části podniku společnosti Eiffage za předposlední účetní období (2011) přesáhl na trhu České republiky částku 250 milionů Kč, za poslední účetní období (2012) byl však nižší než 100 milionů Kč. [1]
II. Notifikační podmínky
6. Aby transakce představovala spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu je vyžadováno splnění dvou notifikačních kritérií. V prvé řadě musí transakce představovat některou z forem spojení soutěžitelů vymezených v § 12 zákona, přičemž je rovněž vyžadováno, aby taková transakce, má-li být považována za spojení soutěžitelů, byla dlouhodobého charakteru, tedy aby jejím důsledkem byla dlouhodobá změna struktury trhu. Druhou podmínkou je to, aby transakce přesahovala prahové hodnoty obratů spojujících se soutěžitelů stanovené v § 13 zákona.
7. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost S u b t e r r a má nabýt část podniku společnosti Eiffage, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, jedná se v posuzovaném případě o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
8. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou částí, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
9. Jak již bylo uvedeno, celkový čistý obrat skupiny Metrostav, do níž náleží společnost S u b t e r r a, přesáhl za předposlední i poslední účetní období 1,5 miliardy Kč, a to jak v České republice, tak celosvětově. Celkový čistý obrat části podniku společnosti Eiffage za předposlední účetní období přesáhl na trhu České republiky částku 250 milionů Kč, za poslední účetní období byl obrat nabývané části podniku společnosti Eiffage nižší než 100 milionů Kč.
10. Při prokazování splnění notifikačních kritérií daných § 13 zákona vychází Úřad z auditovaných údajů za poslední ukončené účetní období. Pokud údaje za toto období nejsou ještě ověřeny auditorem, může Úřad akceptovat auditované údaje za předposlední ukončené účetní období. [2] Existuje-li však významný rozdíl mezi obraty, dosaženými v předposledním ukončeném účetním období a neauditovanými účetními údaji za poslední ukončené účetní období, který má vliv na posouzení naplnění notifikačních kritérií, Úřad vždy považuje za relevantní údaje za poslední ukončené účetní období, [3] jež předchází okamžiku rozhodnému pro dané spojení soutěžitelů, tedy datu podepsání smlouvy zakládající spojení či datu notifikace, pokud předchází podpisu smlouvy.

11. Vzhledem ke skutečnosti, že nabývaná část podniku společnosti Eiffage dosáhla za poslední účetní období na trhu České republiky obratu nižšího než 100 milionů Kč a není tak naplněno notifikační obratové kritérium definované § 13 zákona, předmětná transakce nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.


otisk úředního razítkaJUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží:
S u b t e r r a a.s.-Divize 3
K rukám Mgr. Pavla Komrsky, LL. M.
Ostrovec 233
666 01 Tišnov

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 3. 5. 2013


[1] Obrat nabývané části podniku společnosti Eiffage za rok 2012 nebyl v době vydání rozhodnutí ověřen auditorem.
[2] Odst. 22.Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html ,
[3] Odst. 23. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html