UOHS S203/0238
Rozhodnutí: OF/S203/023889/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Aare Tessin Ltd. for Electricity, Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Švýcarsko a Entrade
Účastníci Aare Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, 4601, Olten, Švýcarsko Entrade GmbH, se sídlem Vorderfgasse 3, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 28. 11. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 203/02-3889/02 V Brně dne 11.listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 203/02, zahájeném dne 11. října 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Aare-Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Švýcarsko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem se sídlem Italská 27, 120 00 Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Aare-Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Švýcarsko, a Entrade GmbH, se sídlem Vordergasse 3, CH-8200 Scaffhausen, Švýcarsko, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Kupní smlouvy, uzavřené dne 10.9.2002 mezi společností Entrade Holdings B.V., se sídlem J.J. Viottastraat 42, 1071 JT, Amsterdam, Nizozemí, jako prodávajícím, a společností Aare-Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten, Švýcarsko, jako kupujícím, a další osobou ve smlouvě uvedenou, v jejímž důsledku společnost Aare-Tessin Ltd. for Electricity nabude většinový podíl ve společnosti Entrade GmbH, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.44/02 ze dne 30.10.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Kupní smlouvy, kterou uzavřely společnosti NRG Energy, Inc., se sídlem 901 Marquette Avenue, Suite 2300, Minneapolis, Minnesota 55402, USA, (dále jen "NRG Energy"), mateřská společnost prodávajícího, Entrade GmbH, se sídlem Vordergasse 3, CH-8200 Scaffhausen, Švýcarsko, (dále jen "Entrade"), jako prodávající, a Aare-Tessin Ltd. for Electricity, se sídlem Bahnhofquai 12, 4601 Olten, Švýcarsko, (dále jen "Atel"), jako kupující. V důsledku smlouvy má být na společnost Atel převedeno 100 % akcií společnosti Entrade, čímž společnost Atel získá možnost kontroly nad touto společností. Navrhovatel dále uvedl, že se před dokončením prodeje předpokládá, že dva členové managementu společnosti Atel získají 25% podíl na základním kapitálu společnosti Entrade. V tom případě by byl na společnost Atel převeden pouze 75% podíl.
Spojení je součástí širší transakce, ve které společnost Atel převezme od společnosti NRG Energy kontrolní podíl na elektrárenském komplexu v Csepel v Maďarsku a kontrolní podíl na společnostech ECK Generating, s.r.o., které tvoří v České republice elektrárenský komplex Projekt Kladno. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šetřil spojení společností Atel a společností patřících do elektrárenského komplexu Projekt Kladno v rámci správního řízení S 204/02.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Atel je mateřskou společností skupiny Atel, která obchoduje s elektřinou na území celé Evropy. Atel je provozovatelem elektráren a prostřednictvím svých vlastních prodejních společností dodává elektřinu do řady evropských států. Akcie společnosti Atel jsou registrovány na burze cenných papírů ve švýcarském Curychu.
Atel na území České republiky nekontroluje žádné společnosti. V souvislosti s liberalizací tuzemského trhu s elektrickou energií, kdy dochází k postupnému otvírání trhu s elektrickou energií v souladu s § 21 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "energetický zákon"), však společnost Atel v letošním roce zahájila import a prodej elektřiny na velkoobchodním trhu v České republice.
Entrade je švýcarskou akciovou společností, která obchoduje s elektřinou. Společnost Entrade je nepřímo kontrolovaná společností NGR Energy, která obchoduje s elektřinou na velkoobchodních trzích, zejména v Německu, státech střední a východní Evropy a Balkánských státech. Entrade působí v České republice prostřednictvím:
Entrade, s.r.o., se sídlem v Praze. Tato dceřiná společnost působí v oblasti obchodu s elektrickou energií.
Entrade GmbH, se sídlem v Praze. Jedná se o organizační složku, působící v oblasti marketingu a zprostředkovatelské činnosti.
Společnost Entrade, stejně jako společnost Atel, začala obchodovat s elektrickou energií v České republice až v roce 2002.
Dopady spojení soutěžitelů na relevantní trh
Z výše uvedeného je zřejmé, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá na trhu obchodu s elektrickou energií. Úřad tedy pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh po stránce věcné jako trh obchodu s elektrickou energií.
Z hlediska geografického je relevantním trhem území celé České republiky , neboť se jedná o prostředí, v němž jsou podmínky dostatečně homogenní a zároveň dostatečně odlišitelné od podmínek panujících na jiném trhu.
Z časového hlediska není trh nijak omezen, byl tedy vymezen jako trh trvalý .
Protože společnosti Atel a Entrade začaly působit na vymezeném relevantním trhu obchodu s elektricku energií až v roce 2002, nemohl Úřad vycházet z údajů o tržních podílech za minulé roky. Společnost Atel uvedla, že v letošním roce předpokládá dodávky elektrické energie odpovídající cca ( obchodní tajemství ) % tržnímu podílu. Ve stejném období předpokládá společnost Entrade dodání množství elektrické energie, které představuje cca ( obchodní tajemství ) % tržní podíl. I když se jedná pouze o odborné odhady společností, lze konstatovat, že celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřekročí 10% hranici. Spojením vzniklý subjekt bude navíc vystaven silné konkurenci několika společností působících na relevantním trhu obchodu s elektrickou energií, zejména společnosti ČEZ, a.s., která má na domácím trhu elektrické energie dominantní postavení.
Uskutečněním spojení nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
Freshfields Bruckhaus Deringer
Italská 27
120 00 Praha 2
PM nabylo dne 28.11.2002