UOHS S202/2008
Rozhodnutí: S202/2008/KS-16962/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů REWE Zentralfinanz eG a PLUS-DISCOUNT spol. s r.o.
Účastníci REWE Zentralfinanz eG PLUS-DISCOUNT spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 22. 8. 2008

S 202/2008/KS-16962/2008/840 V Brně dne 22. srpna 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 202/2008, zahájeném dne 8. července 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost REWE Zentralfinanz eG, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Domstrasse 20, právně zastoupená Mgr. Tomášem Fialou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 2, Italská 27, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů REWE Zentralfinanz eG, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Domstrasse 20, a PLUS-DISCOUNT spol. s r.o., se sídlem Radonice, Počernická č.p. 257, okres Praha-východ, IČ: 41328116, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 3. března 2008 mezi společností Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mülheim an der Ruhr, Wissolstrae 5-43, jako prodávajícím, a REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Domstrasse 20, jako kupujícím, v jejímž důsledku nabude společnost REWE Zentralfinanz eG, 100 % obchodní podíl ve společnosti PLUS-DISCOUNT spol. s r.o., a tím získá i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 a § 17 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
za podmínky splnění závazků, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže:
I. Společnost REWE Zentralfinanz eG, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Domstrasse 20, se zavazuje prodat nebo zajistit prodej za běžných obchodních podmínek následujících maloobchodních prodejen: (i) prodejnu aktuálně provozovanou společností PLUS-DISCOUNT spol. s r.o., se sídlem Radonice, Počernická č.p. 257, okres Praha-východ, IČ: 41328116, pod obchodní značkou Plus na adrese Jablonec nad Nisou, Ivana Olbrachta 4582, (ii) prodejnu provozovanou pod obchodní značkou Delvita (Billa) na adrese Trutnov, Čs. Armády 906, (iii) prodejnu provozovanou pod obchodní značkou Penny na adrese Holýšov, Jiráskova 612, okres Domažlice, a (iv) prodejnu provozovanou pod obchodní značkou Penny na adrese Semily, Luční 126 (dále jen předmět prodeje ), a to ve lhůtě do [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] od právní moci tohoto rozhodnutí.
II. Výše uvedený závazek spočívající v odprodeji maloobchodních prodejen účastníkem řízení se vztahuje na (i) hmotná a nehmotná aktiva (včetně práv z průmyslového a duševního vlastnictví, s výjimkou práv z obchodních značek Plus, Penny a Billa), která jsou nezbytná pro zajištění životaschopnosti a konkurenceschopnosti předmětu prodeje, (ii) veškeré existující licence, povolení a oprávnění vydané jakýmkoli orgánem veřejné správy a vztahující se k předmětu prodeje, (iii) veškeré smlouvy, nájmy, závazky a objednávky vztahující se k předmětu prodeje, a to včetně záznamů o zákaznících, úvěrech a jiných záznamech vztahujících se k předmětu prodeje a (iv) zaměstnance.
III. Účastník řízení je povinen zachovat hodnotu předmětu prodeje v souladu se správnou podnikatelskou praxí do doby realizace závazku k prodeji předmětu prodeje.
IV. Účastník řízení se zavazuje prodat nebo zajistit prodej předmětu prodeje takovému kupujícímu, který bude na účastníkovi řízení nezávislý, nebude s ním jakkoli propojen a bude mít předpoklady k udržení a rozvoji předmětu prodeje. Konečný výběr kupujícího ze strany účastníka podléhá předchozímu souhlasu ze strany Úřadu.
V. Účastník řízení se zavazuje doložit Úřadu ve lhůtě stanovené v bodě I. splnění závazku k odprodeji předmětu prodeje.
Účastník řízení je oprávněn požádat Úřad ve lhůtě uvedené v bodě I. o přezkoumání potřebnosti zachování závazků s ohledem na aktuální situaci na trhu, zohledňující především rozšíření činnosti soutěžitelů již působících na trhu a vstup nových soutěžitelů na trh.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/2008 ze dne 23. 7. 2008. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětné transakce na hospodářskou soutěž na relevantních trzích Úřad oslovil v průběhu správního řízení (i) konkurenty spojujících se soutěžitelů, (ii) dodavatele spojujících se soutěžitelů a (iii) Svaz českých a moravských spotřebních družstev, který sdružuje některé z konkurentů spojujících se soutěžitelů činných v oblastech dotčených předmětným spojením, k poskytnutí informací a vyjádření k předmětnému spojení.
3. Na základě zhodnocení získaných informací dospěl Úřad v průběhu řízení k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na některých relevantních trzích.
4. Ve snaze odstranit Úřadem identifikované obavy z narušení hospodářské soutěže navrhl účastník řízení v rámci jeho první fáze závazky.
5. Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 8. 7. 2008. Protože účastník řízení navrhl v první fázi řízení, tedy v průběhu 30 dnů od zahájení řízení, závazky k zachování účinné hospodářské soutěže, lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená v § 16 odst. 2 zákona se v souladu s § 17 odst. 4 zákona prodloužila o 15 dnů, tedy do 22. 8. 2008.
I. Notifikační podmínky
6. Před podáním návrhu na povolení spojení REWE/PLUS Úřadu byla uvedená transakce dne 15. 5. 2008 notifikována Evropské komisi, neboť představovala spojení podniků ve smyslu čl. 3(1)(b) Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků ( Nařízení o fúzích ), které splňovalo obratová notifikační kritéria vymezená v čl. 1(2) Nařízení o fúzích. Následně Evropská komise v souladu s čl. 19(1) Nařízení o fúzích informovala soutěžní orgány členských států EU [1] o obdržení notifikace.
7. Protože při předběžném posouzení informací a podkladů obsažených v uvedené notifikaci Úřad usoudil, že navrhované spojení může ovlivnit hospodářskou soutěž na některých trzích v rámci území České republiky, požádal Evropskou komisi v souladu s čl. 9(2) Nařízení o fúzích a § 20a odst. 5 písm. b) zákona o postoupení daného případu.
8. Dne 3. 7. 2008 Evropská komise rozhodla o tom, že celý případ předmětného spojení se postupuje ve smyslu čl. 9 Nařízení o fúzích Úřadu jako soutěžnímu orgánu členského státu EU, neboť shledala, že spojení může ovlivnit hospodářskou soutěž na trzích v rámci území České republiky. Následně dne 8. 7. 2008 podala společnost REWE Úřadu návrh na povolení spojení soutěžitelů.
9. K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla dne 3. 3. 2008 uzavřena mezi společností Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, se sídlem Spolková republika Německo, Mülheim an der Ruhr, Wissolstrae 5-43, jako prodávajícím, a REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Domstrasse 20 (dále jen REWE International ), jako kupujícím.
10. V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost REWE Zentralfinanz eG, se sídlem Spolková republika Německo, Kolín nad Rýnem, Domstrasse 20 (dále jen REWE Zentralfinanz či navrhovatel ), prostřednictvím své dceřiné společnosti REWE International, 100 % obchodní podíl ve společnosti PLUS-DISCOUNT spol. s r.o., se sídlem Radonice, Počernická č.p. 257, okres Praha-východ, IČ: 41328116 (dále jen PLUS ), která je v době před transakcí součástí skupiny Tengelmann. V rámci transakce nedojde k převodu obchodního podílu ve společnosti Plus Nemovitosti spol. s r.o., se sídlem Radonice, Počernická č.p. 257, okres Praha-východ, IČ: 25708261, která je dceřinou společností společnosti PLUS a sdružuje pozemky, jež jsou ve vlastnictví společnosti PLUS. Protože navrhovatel získá posuzovanou transakcí možnost společnost PLUS výlučně kontrolovat, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
11. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
12. Společnost REWE Zentralfinanz a její dceřiná společnost REWE International (dále jen REWE nebo skupina REWE ) jsou součástí skupiny subjektů náležejících do skupiny REWE činné v řadě členských států EU v oblasti maloobchodu, velkoobchodu se zbožím denní potřeby a v oblasti cestovního ruchu. Na území České republiky je skupina REWE přítomna prostřednictvím sítě maloobchodních prodejen BILLA a Delvita (celkem 181 prodejen) a sítě diskontních prodejen Penny (celkem 171 prodejen).
13. Nabývaná společnost PLUS , která náleží v době před spojením do skupiny Tengelmann činné rovněž v oblasti obchodu, působí v České republice v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní potřeby, přičemž provozuje síť diskontních prodejen Plus (celkem 146 prodejen). III. Relevantní trh
14. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh.
15. Věcně relevantním trhem je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné.
16. Geografický relevantní trh zahrnuje území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
17. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
18. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí skupina REWE i nabývaná společnost PLUS v České republice v oblasti maloobchodního prodeje potravinářského a nepotravinářského zboží denní potřeby. V této oblasti lze i s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise rozlišovat mezi trhem nákupu či obstarávání zboží ( upstream market; shora navazující trh) a na něho navazujícím trhem maloobchodního prodeje ( downstream market; zdola navazující trh). [2]
III.1. Trh maloobchodního prodeje
III.1.1. Věcně relevantní trh
19. Skupina REWE realizuje maloobchodní prodej zboží denní potřeby v supermarketech [3] a diskontních prodejnách [4] (tyto dva typy prodejen jsou společně s hypermarkety [5] označovány jako tzv. relevantní formáty , moderní distribuční kanály , či nespecializované prodejny ). Uvedené typy maloobchodních prodejen zboží denní potřeby jsou v rozhodovací praxi Úřadu i Evropské komise z pohledu věcného zahrnovány do jednoho relevantního trhu, zatímco prodej zboží denní potřeby v prodejnách typu cash & carry [6] , specializovaných prodejnách, prodejnách u čerpacích stanic a kioscích je z tohoto věcného relevantního trhu vyloučen. [7]
20. V hypermarketech, supermarketech a diskontních prodejnách je konečným spotřebitelům nabízeno potravinářské i nepotravinářské spotřební zboží, které uspokojuje zejména každodenní potřeby zákazníků (toto zboží tvoří koš základních produktů denní potřeby). Společným rysem vyjmenovaných prodejen tzv. relevantních formátů, jímž se odlišují od jiných způsobů prodeje, vyloučených z věcného relevantního trhu, je široká nabídka zboží denní potřeby, jejíž přítomnost zákazník v dané prodejně očekává, a velká plocha prodejny relevantního formátu. Dále se přihlíží k tomu, že supermarkety a hypermarkety sledují pohyby cen zboží nabízeného v diskontních prodejnách a na tyto cenové pohyby reagují (z toho lze dovodit, že supermarkety a hypermarkety vnímají diskontní prodejny jako své konkurenty). Závěr o správnosti zahrnout diskontní prodejny, hypermarkety a supermarkety do jednoho věcně relevantního trhu v podmínkách území České republiky potvrdila ve svých nedávných rozhodnutích i Evropská komise. [8]
21. Dále se Úřad zabýval otázkou, které zboží denní potřeby je třeba do zkoumaného relevantního trhu zahrnout. V této souvislosti byly zjištěny následující skutečnosti. V prodejnách relevantních formátů jsou konečným zákazníkům nabízeny především potraviny (tzv. kategorie food ), blízký doplňkový sortiment, jako například toaletní potřeby, kosmetika a čistící prostředky (tzv. kategorie near food ), a rovněž tak další nepotravinářské zboží, jako například textil, nářadí, hračky či domácí spotřebiče (tzv. kategorie non food II ).
22. Produktům náležejícím do kategorie food a kategorie near food je společné, že jsou nakupovány denně či v obdobně krátkých intervalech k pokrytí běžných potřeb domácnosti. Naproti tomu produkty kategorie non food II jsou nakupovány zákazníky nikoli pravidelně, ale příležitostně, v delších časových odstupech.
23. Při porovnání těchto výrobkových skupin lze nalézt mezi jednotlivými prodejnami relevantního formátu rozdíly: diskontní prodejny a supermarkety nabízejí zejména zboží kategorií food a near food , kdežto nabídka v hypermarketech je širší a pokrývá i kategorii non food II .
24. K výše uvedenému lze dodat, že v České republice supermarkety a diskontní prodejny rovněž příležitostně nabízejí i výrobky kategorie non food II . Uvedené naznačuje, že věcný relevantní trh může zahrnovat i produkty non food II , což podporují i vyjádření některých oslovených soutěžitelů, např. společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. nebo NORMA, k.s.
25. Uvedený závěr je v souladu s nedávnými rozhodnutími Evropské komise [9] vztahujícími se k trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v rámci území České republiky, kde Evropská komise na základě výsledků svého šetření uvedla, že hypermarkety (nabízející ve větší míře nepotravinářské zboží kategorie non food II ) soutěží se supermarkety a diskontními prodejnami celým svým celým svým sortimentem a nikoli pouze produkty pravidelně prodávanými ve všech třech relevantních formátech.
26. Naopak společnosti Tesco Stores ČR a.s., Globus ČR, k.s. nebo AHOLD Czech Republic, a.s. se přiklánějí k vyloučení kategorie non food II z věcného relevantního trhu.
27. Protože se však dopady předmětného spojení na hospodářskou soutěž při jakémkoli vymezení relevantního trhu nezmění, ať už do něho bude kategorie non food II zahrnuta či nikoli (tržní podíl soutěžitelů při zahrnutí zboží kategorie non food II se výrazněji neliší od tržního podílu při vyloučení tohoto produktového segmentu), mohla být tato dílčí otázka ponechána otevřená.
28. Vzhledem k výše učiněným zjištěním Úřad v oblasti prodejních trhů vymezil za věcně relevantní trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v tzv. relevantních formátech s tím, že otázka zařazení kategorie non food II byla ponechána otevřená.
III.1.2. Geografický relevantní trh
29. Při zkoumání, zda se soutěž na věcném trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je představováno celou Českou republikou, případně na jiným způsobem vymezeném území, se Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi přikláněl k vymezení geografického relevantního trhu územím celé České republiky s odůvodněním, že cenové a obchodní podmínky v dané oblasti se mezi jednotlivými regiony v rámci České republiky neliší. [10] Úřad případně rovněž argumentoval, že spojení maloobchodních řetězců, jež působí na celém území České republiky, se dotýká celého sektoru maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v České republice, [11] nebo naznačil, že se soutěž v předmětné oblasti odehrává na užším způsobem vymezeném území. [12]
30. Ačkoli se rozhodování soutěžitele o tvorbě cen, sortimentu prodávaného zboží, marketingových a propagačních aktivitách či rozmístění prodejen obvykle odehrává na národní úrovni, skutečnost, že jednotliví maloobchodní prodejci vzájemně sledují konkurenční ceny na lokální úrovni a následně reagují na aktuální tržní situaci, svědčí ve prospěch lokálního vymezení relevantního trhu. Z pohledu konečného zákazníka pak geografický relevantní trh představuje lokálně omezenou oblast, v níž mohou koneční zákazníci dosáhnout maloobchodní prodejny relevantních formátů, a to 20 až 30 minutovou jízdou autem. Platnost lokálního vymezení trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby i ve vztahu k podmínkám území České republiky byla potvrzena nedávnými rozhodnutími Evropské komise [13] s tím, že lokální spádové oblasti v okruhu kolem jednotlivých maloobchodních prodejen se přibližně shodují s územím okresů.
31. V daném případě dochází ke spojení dvou předních hráčů na českém maloobchodním trhu se zbožím denní potřeby, kteří na řadě lokálních trhů dosahují (vysokých) tržních podílů, jež se výrazně liší od jejich celonárodního tržního podílu. Úřad se tedy zabýval tím, jaký vliv bude mít předmětné spojení na hospodářskou soutěž na území celé České republiky a zejména na lokáních trzích tvořených územími jednotlivých okresů , které představují geografické relevantní trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v tzv. relevantních formátech.
III.2. Nákupní trh
III.2.1. Věcně relevantní trh
32. Na nákupním trhu prodávají výrobci zboží denní potřeby svým odběratelům, mezi něž patří velkoobchodníci, maloobchodníci (například supermarkety či hypermarkety) a další podnikatelské subjekty.
33. S přihlédnutím k omezené zaměnitelnosti na nabídkové straně nákupního trhu, kdy producenti obvykle vyrábějí pouze jediný výrobek či jedinou kategorii výrobků, s tím, že schopnosti a možnosti těchto producentů přejít na výrobu produktu jiného jsou omezené, se při posuzování fúzí a akvizicí v oblasti maloobchodního prodeje na nákupním trhu z pohledu věcného rozlišují následující skupiny výrobků: [14] 1. chléb a pečivo, 2. mléčné výrobky, 3. nealkoholické nápoje, 4. horké nápoje, 5. sladkosti, 6. základní potraviny, 7. kojenecká výživa, 8. krmiva pro zvířata, 9. hygienické a kosmetické výrobky, 10. prací, mycí a čisticí prostředky, 11. maso a uzeniny, 12. drůbež a vejce, 13. čerstvé ovoce a zelenina, 14. pivo, 15. víno a likéry, 16. zavařeniny, 17. mražené zboží, 18. ostatní drogistické zboží a 19. ostatní nepotravinářské výrobky.
34. Výrobci dodávají produkty spadající do jednotlivých, výše vyjmenovaných, kategorií prostřednictvím různých distribučních kanálů, které zahrnují nejen maloobchodní prodejce (zejména hypermarkety, supermarkety a diskontní prodejny), ale například i velkoobchodníky, prodejny typu cash & carry, specializované prodejny, restaurace, či společnosti poskytující cateringové služby. [15] I přes úvahy [16] o rozdílech (týkajících se například balení uvedených produktů, logistiky, obchodní strategie, know-how), které z pohledu výrobců existují mezi jednotlivými distribučními kanály, se nejeví jako nezbytné v případě předmětného spojení soutěžitelů mezi těmito kanály rozlišovat, neboť, jak bude níže rozebráno, posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje ve vztahu k nákupním trhům vážné obavy z narušení hospodářské soutěže.
35. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad z pohledu věcného vymezil jako relevantní samostatné trhy nákupu zboží denní potřeby, jež jsou jednotlivě tvořeny výše uvedenými 19 výrobkovými skupinami .
III.2.2. Geografický relevantní trh
36. Podle zjištění Úřadu je třeba nákupní trhy zboží denní potřeby vymezit jako národní, přičemž takový přístup vychází ze skutečnosti, že většina produktů denní potřeby nakupovaných maloobchodními prodejci je vyráběna v České republice a v případě dovážených produktů jsou před jejich prodejem přizpůsobovány podmínkám České republiky balení a jazyk, ve kterém jsou konečnému spotřebiteli sdělovány informace o produktu. Navíc je třeba přihlížet i k faktu, že řada mezinárodních výrobců (v postavení dodavatelů) vyjednává s maloobchodními prodejci (v postavení odběratelů) na národní úrovni prostřednictvím svých dceřiných společností, a rovněž tak využívají dostupných národních distribučních kanálů. K vymezení zkoumaného geografického relevantního trhu jako trhu národního přispívá i skutečnost, že spotřebitelé preferují tuzemské produkty, čemuž se prodejci a jejich dodavatelé snaží přizpůsobit rozsah své nabídky. K uvedeným závěrům dospěla ve své rozhodovací praxi i Evropská komise. [17]
37. Z výše uvedených důvodů Úřad v případě předmětného spojení soutěžitelů vymezil geografický relevantní trh nákupu zboží denní potřeby územím České republiky .
IV. Dopady spojení-maloobchodní prodej zboží denní potřeby
38. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ). [18]
39. O struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují základní údaje podíly na trhu. Pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení, resp. při posuzování ostatních relevantních kritérií, opak.
40. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jež se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150. To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu. [19]
IV.1. Postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů
41. Z pohledu celého území České republiky dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu pohybujícího se na hranici [ 15-25] [20] %. Postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů na národním trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby vyjadřuje následující tabulka:
Národní trh maloobchodního prodeje
Soutěžitel
Tržní podíl 2006 (v %)

1.
Schwarz
[ 25-35]

2.
Ahold
[ 15-25]

3.
Tesco
[ 15-25]

4.
REWE
[ 15-25]

5.
Globus
[ 5-15]

6.
PLUS
[ 5-15]

7.
Spar Austria
[ 5-15]

8.
Coop
[0-5]

9.
Norma
[ 0-5]

REWE + PLUS
[ 15-25]

42. Spojením vzniklý subjekt zaujme postavení druhého nejsilnějšího soutěžitele na celonárodním trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby za skupinou Schwarz a před společnostmi Ahold a Tesco. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů podle údajů za rok 2006 dosáhne cca [ 15-25] % a bude se tedy nacházet pod hranicí 25 %, považované v soutěžněprávní legislativě [21] za indikátor toho, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
43. Z analýzy koncentrace trhu vyplynulo, že trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech je mírně koncentrovaný, kdy hodnota indexu HHI mírně převyšuje 1000 bodů, přičemž delta je výrazně nižší než 250 bodů. Výsledky této analýzy rovněž ukazují, že předmětné spojení soutěžitelů z celorepublikového hlediska není způsobilé narušit hospodářskou soutěž na území České republiky.
44. Dále platí, že na území České republiky již je v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní potřeby činná většina celoevropských maloobchodních prodejců (nadnárodních obchodních řetězců), kteří představují silnou konkurenci spojujícím se soutěžitelům. K tomu je nutné rovněž uvést, že většina z těchto nadnárodních obchodních řetězců vstoupila na trh České republiky v průběhu 90. let, silná konkurence mezi nimi pak v následujícím období vedla k odchodu některých z nich z českého trhu (například společnosti JULIUS MEINL, [22] Carrefour [23] či Delvita [24] ). Současně se však zkoumaný národní trh vyznačuje rostoucí poptávkou (růstovým potenciálem), na kterou i díky nízkým překážkám vstupu reagují v České republice dosud neaktivní soutěžitelé plánovaným vstupem či v případě na trhu již působících subjektů rozšiřováním sítí svých prodejen.
45. Z šetření Úřadu a z odpovědí oslovených soutěžitelů vyplývá, že neexistují zásadní právní či administrativní překážky vstupu nových soutěžitelů na trh. Pokud v oblasti zájmu konkrétního soutěžitele není k dispozici objekt vhodný k pronájmu, obvykle existuje možnost pro vybudování nové prodejny, jež je omezena pouze s ohledem na plán územního rozvoje dané lokality, tzn. administrativními kroky v souvislosti s územním rozhodnutím, stavebním povolením nebo kolaudačním řízením. Na rozdíl od některých jiných členských států Evropské unie však územní omezení výstavby maloobchodních prodejen nepředstavuje v České republice zásadní překážku. Z hlediska časové náročnosti se podle vyjádření oslovených soutěžitelů doba pro výstavbu a uvedení do provozu nové prodejny pohybuje od 8 do 24 měsíců v závislosti na velikosti prodejny. Rovněž náklady na vybudování prodejny nepředstavují významnou bariéru vstupu či expanze na trhu. Výše uvedené potvrzuje i neustálá expanze již zavedených soutěžitelů, přičemž z šetření Úřadu vyplývá, že na trh v České republice plánuje vstoupit další celoevropsky působící maloobchodní řetězec ALDI. K obdobnému závěru o nízkých bariérách vstupu na trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby v relevantních formátech v České republice dospěla i Evropská komise. [25]
46. Při zkoumání dopadů předmětného spojení na lokálních trzích maloobchodního prodeje zboží denní potřeby Úřad provedl počáteční analýzu údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů. Získané informace vedly k identifikaci lokálních trhů maloobchodního prodeje zboží denní potřeby, na nichž působí oba spojující se soutěžitelé a jejich společný tržní podíl bude přesahovat 25 %. Jedná se o následující okresy: Jablonec nad Nisou, Trutnov, Cheb, Domažlice, Litoměřice, Rychnov nad Kněžnou, Most, Semily, Sokolov, Jičín, Náchod, Chomutov, Rakovník, Žďár nad Sázavou, Svitavy, Děčín, Havlíčkův Brod, Kutná Hora, Jindřichův Hradec a Pelhřimov. Na většině z těchto lokálních trhů z analýzy koncentrace trhu měřené indexem HHI vyplynulo, že se jedná o trhy mírně či vysoce koncentrované s hodnotou delta vyšší než 250, resp. 150 bodů.
47. Ve vztahu k těmto lokálním trhům Úřad provedl podrobnější analýzu s cílem ověřit postavení jednotlivých soutěžitelů na posuzovaných trzích. Toto šetření umožnilo identifikovat lokální trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby, na kterých zaujímají spojující se soutěžitelé natolik významné postavení, že by jejich spojení mohlo v konečném důsledku vést k narušení hospodářské soutěže.
48. Šetření Úřadu ukázalo, že na lokálních trzích v okresech Cheb, Litoměřice, Rychnov nad Kněžnou, Most, Sokolov, Jičín, Náchod, Chomutov, Rakovník, Žďár nad Sázavou, Svitavy, Děčín, Havlíčkův Brod, Kutná Hora, Jindřichův Hradec a Pelhřimov, na nichž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude po uskutečnění spojení v intervalu 25-50 %, působí konkurenční subjekty, jež disponují obdobným tržním postavením, obdobnou hospodářskou a finanční silou a zavedenou obchodní značkou. Na těchto lokálních trzích byly potvrzeny plánované vstupy významných konkurentů, [26] které podstatným způsobem sníží v současnosti významné postavení spojením vzniklého subjektu a posílí konkurenční prostředí na těchto trzích. Vzhledem k tomuto zjištění Úřad dospěl k závěru, že předmětné spojení nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže na uvedených trzích.
49. Provedená analýza vedla k identifikaci lokálních trhů se společným tržním podílem spojujících se soutěžitelů převyšujícím hranici 50 %, na nichž nebude spojením vzniklý subjekt vystaven dostatečnému konkurenčnímu tlaku. Jedná se o maloobchodní trhy zboží denní potřeby na území okresů Jablonec nad Nisou, Trutnov, Domažlice a Semily.
IV.1.1. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresu Jablonec nad Nisou
50. Celková velikost trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresu Jablonec nad Nisou, vyjádřená obratem prodejů uskutečněných jednotlivými, na tomto trhu přítomnými soutěžiteli, činí cca 1,6 mld. Kč, z čehož na skupinu REWE připadá tržní podíl [ 35-45] %, na nabývaného soutěžitele PLUS pak [ 15-25] %. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu by po realizaci předmětného spojení tedy činil [ 45-55] %, přičemž taková úroveň tržního podílu obvykle vzbuzuje obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Úřad tedy v rámci provedeného šetření zkoumal, zda přítomnost několika konkurenčních subjektů na uvedeném trhu povede ke zmírnění těchto obav.
51. Na relevantním trhu působí několik dalších soutěžitelů, např. společnost Ahold s tržním podílem cca [5-15] %, společnost Tesco s tržním podílem cca [0-5] %, v menší míře společnost Norma jejíž tržní podíl dosahuje cca [0-5] %. Na zmíněném lokálním trhu pak nelze opominout přítomnost prodejen sdružených v nákupní alianci COOP, jejichž celkový tržní podíl dosahuje cca [0-5] %. Spojením vzniklý subjekt bude vystaven významnému konkurenčnímu tlaku zejména ze strany skupiny Schwarz, provozující na uvedeném trhu prodejny Kaufland s tržním podílem [25-35] % a prodejny Lidl s tržním podílem ve výši [5-15] %, jejíž celkový tržní podíl činí cca [25-35] %.
52. Úřad dále posuzoval aktuální situaci na trhu ve srovnání s jeho možným budoucím vývojem, a tedy i možnosti pro vstup nových soutěžitelů [27] na uvedený trh či rozšíření stávajících aktivit soutěžitelů již na trhu působících, resp. schopnost takových vstupů přispět k zachování a podpoře účinné hospodářské soutěže v okrese Jablonec nad Nisou. Z Úřadem provedeného šetření vyplývá, že v horizontu dvou let na relevantní trh vstoupí nový významný subjekt. Jedná se o soutěžitele, jenž podle predikce provedené Úřadem (mj. na základě porovnání současné či budoucí velikosti prodejní plochy soutěžitelů působících v dotčeném okrese) disponuje potenciálem k zaujetí nikoli marginálního postavení na relevantním trhu, které bude srovnatelné s postavením skupiny Schwarz.
53. Úřad však vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke spojení prvního a třetího hráče na daném trhu (měřeno podle výše tržního podílu) a značnému odstupu od ostatních konkurentů dospěl k předběžnému závěru, že spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, jež by vyžadovaly podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona.
54. Za účelem odstranění předběžných obav Úřadu se účastník řízení zavázal k prodeji části aktiv, jež vlastní či v důsledku spojení soutěžitelů bude vlastnit na předmětném relevantním trhu, následkem čehož dojde k poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na úroveň cca [3 5-45] %, a to bez započítání zmiňovaného plánovaného vstupu nového soutěžitele na trh (k popisu a zhodnocení závazku viz dále).
55. S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že realizace závazku společnosti REWE, společně se vstupem nového konkurenta, sníží na dotčeném lokálním trhu společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na úroveň dostatečnou k zachování účinné hospodářské soutěže a předmětné spojení soutěžitelů tak nebude mít negativní dopad na konkurenční prostředí v daném regionu.
IV.1.2. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresu Trutnov
56. Celková velikost trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresu Trutnov, vyjádřená obratem prodejů uskutečněných jednotlivými, na tomto trhu přítomnými soutěžiteli, činí cca 2 mld. Kč, z čehož na skupinu REWE připadá tržní podíl cca [ 25-35] %, na nabývaného soutěžitele PLUS pak [ 15-25] %. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu by po realizaci předmětného spojení činil [4 5-55] %, přičemž taková úroveň tržního podílu obvykle vzbuzuje obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Úřad tedy v rámci provedeného šetření zkoumal, zda přítomnost několika konkurenčních subjektů na uvedeném trhu povede ke zmírnění těchto obav.
57. Na relevantním trhu působí další významní soutěžitelé, např. společnost Ahold s tržním podílem cca [5-15] %, zejména však skupina Schwarz, provozující na uvedeném trhu prodejny Kaufland s tržním podílem cca [15-25] % a prodejny Lidl s tržním podílem ve výši cca [5-15] %, jejíž celkový tržní podíl činí cca [25-35] %.
58. Úřad dále posuzoval aktuální situaci na trhu ve srovnání s jeho možným budoucím vývojem, a tedy i možnosti pro vstup nových soutěžitelů na uvedený trh či rozšíření stávajících aktivit soutěžitelů již na trhu působících, resp. schopnost takových vstupů přispět k zachování a podpoře účinné hospodářské soutěže v okrese Trutnov. Z Úřadem provedeného šetření vyplývá, že v horizontu dvou let dojde na relevantním trhu k rozšíření současných aktivit jednoho z nejvýznamnějších konkurentů skupiny REWE a současně i ke vstupu nového soutěžitele, a to prostřednictvím nově otevíraných prodejen, přičemž podle predikce provedené Úřadem (mj. na základě porovnání současné či budoucí velikosti prodejní plochy soutěžitelů působících v dotčeném okrese) dojde k posílení jejich postavení na relevantním trhu.
59. Úřad však vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke spojení prvního a třetího hráče na daném trhu (měřeno podle výše tržního podílu) a s ohledem na značný odstup od ostatních konkurentů, dospěl k předběžnému závěru, že spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, jež by vyžadovaly podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona.
60. Za účelem odstranění předběžných obav Úřadu se účastník řízení zavázal k prodeji části aktiv, jež vlastní či v důsledku spojení soutěžitelů bude vlastnit na předmětném relevantním trhu, následkem čehož dojde k poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na úroveň cca [4 5-55] %, a to bez započítání zmiňovaného plánovaného vstupu nového soutěžitele na trh a rozšíření působnosti jednoho ze současných konkurentů (k popisu a zhodnocení závazku viz dále).
61. S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že realizace závazku společnosti REWE, společně se vstupem nového konkurenta a rozšířením aktivit jednoho ze současných konkurentů, sníží na dotčeném lokálním trhu společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na úroveň dostatečnou k zachování účinné hospodářské soutěže, a předmětné spojení soutěžitelů tak nebude mít negativní dopad na konkurenční prostředí v daném regionu.
IV.1.3. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresu Domažlice
62. Celková velikost trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresu Domažlice, vyjádřená obratem prodejů uskutečněných jednotlivými, na tomto trhu přítomnými soutěžiteli, činí cca 646,5 mil. Kč, z čehož na skupinu REWE připadá tržní podíl [ 45-55] %, na nabývaného soutěžitele PLUS pak [ 25-35] %. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu by po realizaci předmětného spojení činil [ 75-85] %, přičemž taková úroveň tržního podílu vzbuzuje obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Úřad tedy v rámci provedeného šetření zkoumal, zda přítomnost několika konkurenčních subjektů na uvedeném trhu povede ke zmírnění těchto obav.
63. Na relevantním trhu působí např. společnost Ahold s tržním podílem cca [5-15] %, a dále především prodejny sdružené v nákupní alianci COOP, jejichž celkový tržní podíl dosahuje cca [5-15] %
64. Úřad dále posuzoval aktuální situaci na trhu ve srovnání s jeho možným budoucím vývojem, a tedy i možnosti pro vstup nových soutěžitelů na uvedený trh či rozšíření stávajících aktivit soutěžitelů již na trhu působících, resp. schopnost takových vstupů přispět k zachování a podpoře účinné hospodářské soutěže v okrese Domažlice. Z Úřadem provedeného šetření vyplývá, že v horizontu dvou let na relevantní trh vstoupí nový významný subjekt, a to prostřednictvím otevření několika prodejen. Jedná se o soutěžitele, jenž podle predikce provedené Úřadem (mj. na základě porovnání současné či budoucí velikosti prodejní plochy soutěžitelů působících v dotčeném okrese) disponuje potenciálem k zaujetí nikoli marginálního postavení na relevantním trhu.
65. Úřad však vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke spojení dvou nejsilnějších hráčů na daném trhu (měřeno podle výše tržního podílu) a značnému odstupu od ostatních konkurentů dospěl k předběžnému závěru, že spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, jež by vyžadovaly podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona.
66. Za účelem odstranění předběžných obav Úřadu se účastník řízení zavázal k prodeji části aktiv, jež vlastní či v důsledku spojení soutěžitelů bude vlastnit na předmětném relevantním trhu, následkem čehož dojde k poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na úroveň cca [5 5-65] %, a to bez započítání zmiňovaného plánovaného vstupu nového soutěžitele na trh.
67. Přestože hodnota tržního podílu spojením vzniklého subjektu po realizaci navrženého závazku bude nadále přesahovat hranici 50 %, je třeba vzít v úvahu do značné míry specifickou situaci v okrese Domažlice, která spočívá v omezeném počtu soutěžitelů s velmi nízkým počtem prodejen relevantního formátu na uvedeném lokálním trhu. V této souvislosti má Úřad za to, že zmiňovaný vstup nového soutěžitele bude mít za následek další podstatné snížení tržního podílu spojením vzniklého subjektu.
68. S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že realizace závazku společnosti REWE, společně se vstupem nového konkurenta, sníží na dotčeném lokálním trhu společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na úroveň dostatečnou k zachování účinné hospodářské soutěže, a předmětné spojení soutěžitelů tak nebude mít negativní dopad na konkurenční prostředí v daném regionu.
IV.1.4. Trh maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresu Semily
69. Celková velikost trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresu Semily, vyjádřená obratem prodejů uskutečněných jednotlivými, na tomto trhu přítomnými soutěžiteli, činí cca 827 mil. Kč, z čehož na skupinu REWE připadá [2 5-35] %, na nabývaného soutěžitele PLUS pak [ 25-35] %. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu by po realizaci předmětného spojení činil [ 55-65] %, přičemž taková úroveň tržního podílu vzbuzuje obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Úřad tedy v rámci provedeného šetření zkoumal, zda přítomnost několika konkurenčních subjektů na uvedeném trhu povede ke zmírnění těchto obav.
70. Na relevantním trhu působí několik dalších soutěžitelů, např. skupina Schwarz, prostřednictvím prodejen Lidl, která dosahuje tržního podílu cca [5-15] %, společnost Ahold s tržním podílem cca [5-15] %, společnost Tesco s tržním podílem cca [5-15] %, společnost NORMA s tržním podílem cca [5-15] %, nebo prodejny sdružené v nákupní alianci COOP, jejichž celkový tržní podíl dosahuje cca [5-15] %.
71. Úřad dále posuzoval aktuální situaci na trhu ve srovnání s jeho možným budoucím vývojem, a tedy i možnosti pro vstup nových soutěžitelů na uvedený trh či rozšíření stávajících aktivit soutěžitelů již na trhu působících, resp. schopnost takových vstupů přispět k zachování a podpoře účinné hospodářské soutěže v okrese Semily. Z Úřadem provedeného šetření vyplývá, že v horizontu dvou let na relevantní trh vstoupí nový významný subjekt. Jedná se o soutěžitele, jenž podle predikce provedené Úřadem (mj. na základě porovnání současné či budoucí velikosti prodejní plochy soutěžitelů působících v dotčeném okrese) disponuje dostatečným potenciálem k zaujetí významného postavení na relevantním trhu.
72. Úřad však vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke spojení dvou nejsilnějších hráčů na daném trhu (měřeno podle výše tržního podílu) a značnému odstupu od ostatních konkurentů dospěl k předběžnému závěru, že spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, jež by vyžadovaly podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona.
73. Za účelem odstranění předběžných obav Úřadu se účastník řízení zavázal k prodeji části aktiv, jež vlastní či v důsledku spojení soutěžitelů bude vlastnit na předmětném relevantním trhu, následkem čehož dojde k poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na úroveň cca [ 35-45] %, a to bez započítání zmiňovaného plánovaného vstupu nového soutěžitele na trh.
74. S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že realizace závazku společnosti REWE, společně se vstupem nového konkurenta, sníží na dotčeném lokálním trhu společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na úroveň dostatečnou k zachování účinné hospodářské soutěže a předmětné spojení soutěžitelů tak nebude mít negativní dopad na konkurenční prostředí v daném regionu.
IV.2. Shrnutí dopadů spojení soutěžitelů na trhy maloobchodního prodeje zboží denní potřeby
75. Z výsledků šetření a analýzy Úřadu vyplynul předběžný závěr, že posuzované spojení soutěžitelů by vedlo k vysoké koncentraci na lokálních maloobchodních trzích na území okresů Jablonec nad Nisou, Trutnov, Domažlice a Semily. Silné postavení spojujících se soutěžitelů na vyjmenovaných lokálních trzích a s tím související koncentrace těchto trhů by nebyly dostatečně vyváženy dalšími faktory, zejména pak postavením konkurenčních soutěžitelů a zvažovanými vstupy soutěžitelů na tyto trhy, případně rozšiřováním sítě maloobchodních prodejen těch soutěžitelů, kteří již na uvedených lokálních trzích působí. Spojení soutěžitelů vzbuzovalo obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, což by vyžadovalo podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona.
76. Negativní dopady spojení Úřad spatřoval především v tom, že silné postavení na uvedených lokálních trzích by potenciálně umožnilo spojujícím se soutěžitelům chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních soutěžitelích a odběratelích.
77. V této souvislosti účastník řízení požádal dopisem ze dne 21. 7. 2008 o ústní jednání, jehož předmětem mělo být projednání možných obav Úřadu plynoucích z posuzovaného spojení soutěžitelů a jež by případně umožnilo společnosti REWE na tyto obavy reagovat přijetím závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže ještě v průběhu 30 denní lhůty pro vydání rozhodnutí.
78. Identifikované obavy plynoucí z předmětného spojení byly Úřadem sděleny účastníkovi řízení na ústním jednání konaném dne 1. 8. 2008. Na základě tohoto jednání předložil účastník řízení dne 5. 8. 2008 návrh závazků za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže. S ohledem na skutečnost, že uvedený návrh byl Úřadem považován za nedostatečný k odstranění obav z narušení hospodářské soutěže, společnost REWE své závazky modifikovala a jejich konečnou podobu předložila dne 13. 8. 2008.
IV.3. Zhodnocení závazků účastníka řízení
79. Závazky navržené účastníkem řízení Úřad posoudil jednak z hlediska, zda jsou způsobilé odstranit obavy Úřadu z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, jednak z toho hlediska, zda jsou tyto závazky ze strany Úřadu kontrolovatelné.
80. Cílem závazku účastníka řízení obsaženého v bodě I. výroku rozhodnutí ve věci, který spočívá v povinnosti odprodat a) jednu prodejnu provozovanou společností PLUS v Jablonci nad Nisou na území okresu Jablonec nad Nisou, b) jednu prodejnu provozovanou skupinou REWE pod obchodní značkou Delvita (Billa) v Trutnově na území okresu Trutnov, c) jednu prodejnu provozovanou skupinou REWE pod obchodní značkou Penny v Holýšově na území okresu Domažlice a d) jednu prodejnu provozovanou skupinou REWE pod obchodní značkou Penny v Semilech na území okresu Semily, bylo snížit na dotčených lokálních trzích společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, při které již bude vyvažující působení dalších faktorů dostatečné pro zachování účinné hospodářské soutěže.
81. Pro dosažení uvedeného cíle považoval Úřad za nejvhodnější přijetí závazků strukturální povahy, které preferuje při odstraňování obav z narušení hospodářské soutěže, zejména v případech, kdy tyto obavy plynou z možného vzniku či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu, neboť jejich účinky jsou efektivní, jejich plnění nevyžaduje dlouhodobé sledování, a jsou tak snadněji kontrolovatelné.
82. Úřadem provedené hodnocení [28] ukázalo, že přijatý závazek skutečně sníží tržní podíl spojením vzniklého subjektu na uvedených lokálních trzích na úroveň, která ve spojení s dalšími skutečnostmi, včetně pravděpodobného dalšího vývoje tržní struktury v důsledku nových vstupů a expanze stávajících konkurentů v blízkém časovém horizontu, umožní zachování účinné hospodářské soutěže.
83. Obsah závazku uvedeného v bodu II. výroku rozhodnutí ve věci, který dále specifikuje předmět odprodeje, zajišťuje, aby v jeho rámci byly převedeny všechny hmotné, nehmotné a osobní složky, které umožní obvyklé fungování převáděných maloobchodních prodejen.
84. Cílem závazků uvedených v bodech III., IV. a V. výroku rozhodnutí ve věci je zajistit, aby vymezené maloobchodní prodejny byly převedeny na takového soutěžitele, který je způsobilý účastnit se hospodářské soutěže na daných lokálních trzích a vyvíjet konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt. Rovněž tak mají zmíněné závazky předejít takovému zvýšení tržní síly soutěžitelů nabývajících převáděné maloobchodní prodejny, jež by hrozilo narušením hospodářské soutěže na relevantních trzích. Uvedené závazky mají rovněž umožnit Úřadu kontrolu nad procesem realizace přijatých závazků.
85. V souvislosti s přijetím popsaných závazků je umožněno spojujícím se soutěžitelům ve vymezeném období, a to do okamžiku uskutečnění přijatých závazků, reagovat na aktuální vývoj soutěžního prostředí na dotčených lokálních trzích, které mohou být ovlivněny vstupem nových soutěžitelů nebo rozšířením aktivit na trhu již přítomných soutěžitelů žádostí o přezkoumání potřebnosti závazků s ohledem na aktuální situaci na předmětných trzích. Důvodem pro případné přehodnocení závěrů uvedených v tomto rozhodnutí by byl takový vývoj, jenž nemohl být dostatečně zohledněn v rámci vedeného správního řízení.
86. Úřad považuje závazky obsažené ve výroku rozhodnutí, kterými podmínil povolení posuzovaného spojení, za dostačující pro odstranění zjištěných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže, jež plynou z posuzovaného spojení soutěžitelů. Při splnění těchto závazků zejména bude snížena úroveň koncentrace na dotčených lokálních trzích maloobchodního prodeje, a tím zachována účinná hospodářská soutěž.
V. Dopady spojení-nákupní trhy
87. Ve vztahu k jednotlivým národním trhům obstarání zboží denní potřeby bylo v průběhu šetření zjištěno, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesahuje hranici 25 % na následujících relevantních trzích: (i) chleba a pečiva, (ii) mléčných výrobků, (iii) nealkoholických nápojů, (iv) horkých nápojů, (v) základních potravin, (vi) kojenecké výživy, (vii) hygienických a kosmetických výrobků, (viii) pracích, mycích a čisticích prostředků, (ix) masa a uzenin, (x) drůbeže a vajec, (xi) čerstvého ovoce a zeleniny, (xii) zavařenin, (xiii) mraženého zboží, (xiv) ostatního drogistického zboží a (xv) ostatních nepotravinářských výrobků.
88. Naproti tomu na relevantních trzích krmiv pro zvířata (společný tržní podíl [ 25-35] %, z toho REWE [ 15-25] % a PLUS [ 5-15] %), sladkostí (společný tržní podíl [ 25-35] %, z toho REWE [ 15-25] % a PLUS [ 5-15] %), piva (společný tržní podíl [ 25-35] %, z toho REWE [ 15-25] % a PLUS [ 5-15] %) a vína a likérů (společný tržní podíl [ 25-35] %, z toho REWE [ 15-25] % a PLUS [ 5-15] %) bude po spojení činit společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na území České republiky více než 25 %.
89. V této souvislosti je však třeba říci, že na uvedených nákupních trzích vystupují na straně nabídky významní celoevropsky působící dodavatelé se značnou hospodářskou a finanční silou, jejichž obchodní značky jsou všeobecně známé a spotřebiteli vyžadované, např. na trhu krmiv pro zvířata společnosti Mars nebo Nestlé, na trhu sladkostí Mars, Nestlé, Ferrero nebo Kraft Foods, na trhu piva Plzeňský Prazdroj nebo Pivovary Staropramen a na trhu vína a likérů Bohemia Sekt, Jan Becher nebo Stock Plzeň. Tito výrobci svým postavením vyrovnávají tržní sílu spojujících se soutěžitelů na uvedených nákupních trzích.
90. Z vyjádření některých dodavatelů oslovených Úřadem v rámci správního řízení vyplynuly obavy týkající se možných dopadů spojení na jednotlivých nákupních trzích. Tyto připomínky byly vysloveny jak ve vztahu k produktovým trhům na nichž bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nižší než 25 %, tak k trhům na nichž bude tato hranice překročena. Posílení pozice spojením vzniklého subjektu se podle vyslovených stanovisek může projevit zejména tlakem na snížení nákupní ceny či zhoršením obchodních podmínek, omezením šíře dodávaného sortimentu a snížením nebo ztrátou prodejů.
91. Oproti tomu někteří oslovení dodavatelé neočekávají v důsledku spojení negativní dopady na svoje postavení dodavatele. Ačkoli tedy obecně může dojít k posílení vyjednávací pozice skupiny REWE na jednotlivých nákupních trzích, podle vyjádření oslovených dodavatelů nebude mít tato skutečnost vliv na ceny zboží pro konečného spotřebitele. Řada dodavatelů naopak v uvedeném spojení soutěžitelů spatřuje příležitost pro vyjednávání o lepších obchodních podmínkách či zvýšení objemu dodávek do širší obchodní sítě.
92. Obecně platí, že kupní síla na straně poptávky sama o sobě není protisoutěžní, pokud existuje účinná soutěž na vertikálně navazujícím trhu (tedy trhu maloobchodního prodeje). Konkurenční prostředí pak vyvíjí na jakkoli silné kupující tlak, jehož výsledkem je přenesení vylepšených obchodních podmínek na konečného spotřebitele. Pokud je naopak nabídková strana (prodejci) koncentrovaná, kupní síla může mít protisoutěžní účinky a posílit tržní sílu na vertikálně navazujícím trhu.
93. V případě spojení soutěžitelů REWE a PLUS bude skupina REWE po spojení zaujímat na navazujícím trhu maloobchodního prodeje zboží denní potřeby postavení, které jak z hlediska národního, tak, po splnění uvedených závazků a v důsledku předpokládaného vývoje na trzích (vstupy nových a expanze stávajících soutěžitelů), na jednotlivých lokálních trzích nevzbuzuje vážné obavy z narušení účinné hospodářské soutěže, a tedy nepovede k narušení hospodářské soutěže ani na jednotlivých trzích obstarávání zboží.
VI. Právní posouzení
94. Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí možnosti výlučné kontroly nad společností PLUS ze strany skupiny REWE ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona Vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněna obratová kritéria stanovená v § 13 zákona, podléhá toto spojení povolení Úřadu.
95. Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. Na základě analýzy relevantních trhů a dopadů spojení na hospodářskou soutěž na těchto trzích Úřad zjistil, že toto spojení by mohlo vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže na lokálních trzích maloobchodního prodeje zboží denní potřeby na území okresů Jablonec nad Nisou, Trutnov, Domažlice a Semily.
96. Za účelem odstranění těchto obav účastník řízení v první fázi správního řízení přijal závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhl Úřadu, aby jimi podmínil svoje povolení předmětného spojení. Tyto závazky spočívají v odprodeji vymezených maloobchodních prodejen spojujících se soutěžitelů.
97. Úřad konstatuje, že ve výroku rozhodnutí uvedené závazky účastníka řízení jsou z důvodů uvedených v předcházejících částech rozhodnutí postačující k odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 4 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 2 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje za podmínky splnění ve výroku uvedených závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Poučení o opravném prostředku
98. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Tomáš Fiala, Ph.D., advokát
AK Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Italská 27
120 00 Praha 2

[1] Úřad obdržel kopii této notifikace dne 19. 5. 2008.
[2] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.1221 REWE/Meinl .
[3] Za supermarket se považuje samoobslužná prodejna s prodejní plochou 400-2500 m2 zejména s rozsáhlou nabídkou výrobků food a near food.
[4] Za diskontní prodejnu se považuje prodejna k prodeji úzkého sortimentu výrobků, často jako obchodních značek, na prodejní ploše zpravidla nepřesahující 1000 m2.
[5] Za hypermarket se považuje samoobslužná prodejna s prodejní plochou min. 2500m 2 , ve které se dle velikosti nad rámec nabídky výrobků food a near food nabízejí také komplexně výrobky non food II.
[6] Prodejny typu cash & carry jsou z věcného relevantního trhu vyloučeny z toho důvodu, že do nich mají přístup pouze podnikatelské subjekty (fyzické osoby-podnikatelé), jimž byla provozovatelem prodejny typu cash & carry vydána karta opravňující je k nákupu v dané prodejně či jejich síti, zatímco běžnému konečnému zákazníku jsou uzavřeny.
[7] K tomuto vymezení věcného relevantního trhu se ve své rozhodovací praxi přiklání Evropská komise (viz například rozhodnutí M.784 Kesko/Tuko , M.3905 Tesco/Carrefour či M.4590 REWE/Delvita ) i Úřad (viz rozhodnutí ve věci S 30/05 JULIUS MEINL/Ahold ).
[8] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3905 Tesco/Carrefour a M.4590 REWE/Delvita .
[9] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3905 Tesco/Carrefour a M.4590 REWE/Delvita .
[10] Viz například rozhodnutí Úřadu S 123/07 ROSA market/TPH .
[11] Viz rozhodnutí S 30/05 JULIUS MEINL / Ahold .
[12] Viz rozhodnutí S 128/08 ROSA market/PRAMEN .
[13] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3905 Tesco/Carrefour a M.4590 REWE/Delvita .
[14] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.1221 REWE/Meinl či M.5047 REWE/ADEG .
[15] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.3464 Kesko/ICA .
[16] Viz zejména rozhodnutí Evropské komise M.1221 REWE/Meinl či M.5047 REWE/ADEG .
[17] Viz rozhodnutí Evropské komise M.1221 REWE/Meinl , M.2425 COOP Norden či M.4590 REWE /Delvita .
[18] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-8.
[19] Viz bod 20. Pokynů pro posuzování horizontálních spojení.
[20] Přesný údaj je předmětem obchodního tajemství.
[21] Viz § 17 odst. 3 zákona, obdobně bod 32. preambule Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků.
[22] Kontrolu nad společností JULIUS MEINL získala v důsledku spojení povoleného Úřadem (S 30/05) společnost Ahold.
[23] Kontrolu nad českými maloobchodními prodejnami společností Carrefour získala v důsledku spojení povoleného Evropskou komisí (M.3905) společnost Tesco.
[24] Kontrolu nad společností Delvita získala v důsledku spojení povoleného Evropskou komisí (M.4590) skupina REWE.
[25] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3905 Tesco/Carrefour a M.4590 REWE/Delvita.
[26] Na základě zjištěných dat Úřad pro účely tohoto rozhodnutí přihlížel ke vstupům uskutečněným či plánovaným v rozmezí let 2007-2010.
[27] Viz pozn. 25.
[28] Viz výše část o postavení spojujících se soutěžitelů na lokálních maloobchodních trzích v okresech Jablonec nad Nisou, Trutnov, Domažlice a Semily, která pojednává i o dopadech přijetí závazku na soutěžní prostředí na lokálních trzích maloobchodních prodeje.