UOHS S201/2010
Rozhodnutí: S201/2010/KS-9451/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů GAZPROM Germania GmbH a VEMEX s.r.o.
Účastníci GAZPROM Germania GmbH VEMEX s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 14. 7. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 127 KB


č. j. ÚOHS-S201/2010/KS-9451/2010/840 V Brně dne 12.7.2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S201/2010/KS, zahájeném dne 21.6.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti GAZPROM Germania GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Markgrafenstraße 23, ve správním řízení zastoupeného Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů GAZPROM Germania GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Markgrafenstraße 23, na straně jedné, a VEMEX s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, IČ: 26448831, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o výkonu hlasovacích práv , uzavřené dne 22.3.2010, mezi společnostmi GAZPROM Germania GmbH a Centrex Europe Energy & Gas AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Wiedner Hauptstrasse 17, v jejímž důsledku společnost GAZPROM Germania GmbH získá možnost vykonávat hlasovací práva spojená s obchodním podílem na společnosti VEMEX s.r.o., jež drží společnost Centrex Europe Energy & Gas AG, a tím i možnost společnost VEMEX s.r.o. výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikované smlouvy, v jejímž důsledku společnost GAZPROM Germania GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Markgrafenstraße 23 (dále jen GAZPROM Germania ), získá možnost vykonávat hlasovací práva spojená s obchodním podílem ve výši 33 % základního kapitálu společnosti VEMEX s.r.o., se sídlem Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce č.p. 43, IČ: 26448831 (dále jen VEMEX ), jež drží společnost Centrex Europe Energy & Gas AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Wiedner Hauptstrasse 17 (dále jen Centrex ).
2. Společnost GAZPROM Germania již na společnosti VEMEX drží obchodní podíl ve výši 50,14 % základního kapitálu a s ním spojená hlasovací práva. V důsledku realizace předmětné transakce pak získá možnost vykonávat hlasovací práva připadající na obchodní podíl v celkové výši 83,14 % základního kapitálu společnosti VEMEX. S ohledem na ustanovení společenské smlouvy, které pro výkon výlučné kontroly nad společností VEMEX vyžaduje 75 % hlasů společníků přítomných na valné hromadě, tak společnost GAZPROM Germania získá i možnost jmenovanou společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
3. Společnost GAZPROM Germania je německá společnost, jež působí zejména v oblasti obchodu se zemním plynem, dále v oblasti průzkumu a těžby zemního plynu a jeho skladování v podzemních zásobnících. Je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí ruská společnost OAO GAZPROM (dále jen skupina Gazprom ), která působí celosvětově zejména v oblasti plynárenství a elektroenergetiky. Na území České republiky skupina Gazprom působí prostřednictvím společnosti WINGAS GmbH & Co. KG, kterou kontroluje společně se společností Wintershall Erdgas Beteiligungs GmbH, a společnosti VEMEX, kterou před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společně kontroluje se společností Centrex.
4. Společnost VEMEX se zabývá činnostmi v oblasti dovozu zemního plynu do České republiky a velkoobchodu s touto komoditou. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společně kontrolována společnostmi GAZPROM Germania a Centrex.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Libor Prokeš, advokát
AK Noerr v.o.s.
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.