UOHS S201/2008
Rozhodnutí: S201/2008/KS-15507/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů JADE 750. GmbH, SRN/Gimborn Holding GmbH, SRN
Účastníci Gimborn Holding GmbH JADE 750. GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 15. 8. 2008

S 201/2008/KS-15507/2008/840
V Brně dne 7. srpna 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 201/2008, zahájeném dne 8. července 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost Jade 750. GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Dorotheenstr. 54, právně zastoupená Mgr. Júliusem Csorbou, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji uzavřené dne 12. června 2008 mezi společnostmi capiton Pet Food GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Bleibtreustrasse 33, a Gimborn Management Beteiligungs GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Bleibtreustrasse 33, jako prodávajícími, a společností Jade 750. GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Dorotheenstr. 54, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Jade 750. GmbH nabude 100% obchodní podíl ve společnosti Gimborn Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Bleibtreustrasse 33, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku nebo obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/2008 ze dne 16. července 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji uzavřené dne 12. června 2008 mezi společnostmi capiton Pet Food GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Bleibtreustrasse 33 (dále jen Capiton ), a Gimborn Management Beteiligungs GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Bleibtreustrasse 332-4 (dále jen Gimborn Management ), jako prodávajícími, a Jade 750. GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Dorotheenstr. 54 (dále jen Jade ), jako kupujícím (v současnosti probíhá řízení o změně obchodního názvu společnosti Jade na Penta Pet Food GmbH). V důsledku výše uvedené smlouvy společnost Jade nabude 100% obchodní podíl ve společnosti Gimborn Holding GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Berlín, Bleibtreustrasse 33 (dále jen Gimborn Holding ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
4. Nabytím 100% obchodního podílu ve společnosti Gimborn Holding získá společnost Jade možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Jade je 100% dceřinou společností nizozemské společnosti Equinox, jež náleží do podnikatelské skupiny společností přímo či nepřímo kontrolovaných kyperskou společnosti PENTA HOLDING LIMITED (dále jen skupina PENTA ). Skupina PENTA se zabývá realizací investičních projektů střednědobého charakteru a působí prostřednictvím svých dceřiných společností v různých oblastech podnikání, jak v České republice, tak například i na území Slovenska, Polska či Chorvatska.
7. Na území České republiky působí v rámci skupiny PENTA především tyto společnosti: (i) Česká lékárna, a.s., Lékárna Most s.r.o., Lékárna u Polikliniky, s.r.o., Lékárna U Polikliniky a.s., Pharmacom s.r.o., PHARMAGEON, a.s. a REAL AB, a.s, jež jsou činné v oblasti provozování lékáren, (ii) Léčebné lázně Jáchymov a.s. působící v oblasti služeb léčebné lázeňské péče, (iii) AERO Vodochody a.s., která působí v oblasti výroby a prodeje částí letadel, vrtulníků a leteckých komponentů a oprav letecké techniky, (iv) FORTUNA sázková kancelář a.s., FORTUNA PARK spol. s r.o. a CHERIE, akciová společnost podnikající v oblasti provozování sázkových her-kursových sázek, (v) MobilKom, a.s. vyvíjející činnost v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací, (vi) TES Vsetín, s.r.o. působící v oblastech výroby nástrojů a nářadí, výroby elektromotorů, generátorů a dalších elektrických zařízení, dále výstavby rozvodů elektrické energie a okrajově v oblasti pronájmu bytových prostor, (vii) Žabka a.s. činné v oblasti maloobchodního prodeje potravin a zboží denní potřeby, (viii) Realitní developerská, a.s. a Whitelines Industries a.s. působící v oblasti výkupu a prodeje pozemků a dále (ix) slovenská společnost ZSNP, a.s. podnikající v oblasti prodeje slitin z lehkých kovů a výrobků z nich.
8. Nabývaná společnost Gimborn Holding kontroluje skupinu společností, jež působí v oblastech výroby a prodeje krmiv a chovatelských potřeb určených pro zájmové chovy domácích zvířat a nákupu a prodeje domácích zvířat (dále jen skupina Gimborn ). Společnosti skupiny Gimborn působí kromě území České republiky i v dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP ), a to například v Německu, Rakousku, Nizozemí, Francii Slovensku či Polsku. Na území České republiky působí především společnost GIMBORN Česká republika s.r.o., jež se zabývá nákupem a prodejem krmiv, chovatelských potřeb a doplňků a domácích zvířat a provozuje maloobchodní síť cca 50 prodejen různé velikosti a šíře sortimentu uvedeného zboží, tzv. PET Center . III. Dopady
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, resp. nabývaní soutěžitelé, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, nabývaná skupina Gimborn Holding je činná na území České republiky v oblastech nákupu a prodeje krmiv, nákupu a prodeje potřeb pro chovatele domácích zvířat a nákupu a prodeje domácích zvířat v rámci své maloobchodní sítě. Skupina PENTA se zabývá, jak bylo již výše uvedeno, širokým okruhem činností, který však nezahrnuje takové produkty či služby, které by byly z pohledu věcného shodné nebo zaměnitelné či úzce souvisely s výrobky a poskytovanými službami skupiny Gimborn Holding. Předmětným spojením nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů a spojení má tak konglomerátní charakter.
12. Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají ani spolu nijak nesouvisejí, mohla být otázka vymezení věcného relevantního trhu pro oblasti (i) nákupu a prodeje krmiv pro chovatele domácích zvířat, (ii) nákupu a prodeje chovatelských potřeb a (iii) prodeje domácích zvířat, ponechána otevřená.
13. Rovněž otázku geografického vymezení relevantního trhu v případě oblastí, ve kterých působí nabývaný soutěžitel, ponechal Úřad pro účely daného správního řízení otevřenou, a to ze stejných důvodů, jako bylo uvedeno v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
14. Na území České republiky nedosahuje nabývaný soutěžitel Gimborn Holding v žádné z oblastí výroby a prodeje krmiv a chovatelských potřeb pro chovatele domácích zvířat a prodeje a nákupu domácích zvířat tržních podílů přesahujících hranici 10 %. V důsledku předmětného spojení vstoupí skupina Penta na území České republiky do oblastí, v nichž dosud nebyla činná.
15. V shora uvedených oblastech působí i další konkurenční subjekty provozující maloobchodní prodejny či sítě prodejen s krmivy, chovatelskými potřebami a domácími zvířaty působících, ať v rámci nákupních center (například obchodních řetězců Tesco Stores ČR a.s., AHOLD Czech Republic a.s., Kaufland Česká republika v.o.s. či OBI Česká republika s.r.o.), veterinárních center či jako samostatné prodejny v jednotlivých městech či obcích.
16. Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že toto spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v těchto oblastech, neboť nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů a současně v předmětných oblastech působí dostatečné množství dalších konkurenčních subjektů. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.
17. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
18. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže
PM 15.8.2008
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Július Csorba, LL.M., advokát
Na Příkopě 6
110 00 Praha 1