UOHS S201/2003
Rozhodnutí: OF/S201/03-71/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů General Electric Company a Amersham plc
Účastníci General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, USA Amersham plc
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 9. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 97 KB


S 201/03-71/04 V Brně dne 7. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 201/03, zahájeném dne 27. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupené JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 7. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké, a Amersham plc, se sídlem Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Prováděcí smlouvy" uzavřené dne 10. října 2003 mezi společnostmi General Electric Company a GE Investments, Inc, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké, na straně jedné, a Amersham plc, na straně druhé, v jejímž důsledku má společnost General Electric Company získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Amersham plc, a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, stanovisek oslovených subjektů, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/2003 ze dne 12. listopadu 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí ve stejné oblasti jako spojující se soutěžitelé (tj. výroba a prodej diagnostických zařízení a diagnostických farmak) a několik odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí relevantních informací. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě "Prováděcí smlouvy" uzavřené dne 10. října 2003 mezi společnostmi General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké (dále jen "GE"), a GE Investments, Inc, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké (dále jen "GE Investments"), na straně jedné, a Amersham plc, se sídlem Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Amersham"), na straně druhé. V důsledku uvedené smlouvy nabízí společnost GE odkoupení 100 % akcií společnosti Amersham. V případě akceptace této nabídky akcionáři společnosti Amersham získá společnost GE 100 % akcií společnosti Amersham, a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost GE je diversifikovaná výrobní, technologická a servisní společnost, jež se skládá z velkého počtu primárních obchodních jednotek, které mají své vlastní divize. Společnost GE působí prostřednictvím svých obchodních jednotek (jimiž jsou GE Aircraft Engines, GE Commercial Finance, GE Consumer Finance, GE Equipment Management, GE Insurance, GE Medical Systems, GE power Systems, GE Transportation Systems, GE Consumer Products, GE Industrial Systems, NBC, GE Plastics a GE Specialty Materials) v oblasti leteckých motorů, spotřebního zboží, speciálních materiálů, energetických systémů, průmyslových systémů, lékařských systémů, plastů, vysílání, finančních služeb a dopravních systémů.
V oblasti lékařských systémů je skupina GE činná prostřednictvím obchodní jednotky GE Medical Systems, která se specializuje na lékařskou diagnostiku a s ní spojené služby a zdravotnické výrobky, jako např. počítačová tomografie, skenery, rentgenové přístroje, zobrazovací systémy na bázi magnetické rezonance, kamery pro nukleární medicínu, ultrazvukové systémy, přístroje pro monitorování pacientů a systémy informačních technologií.
V České republice je společnost GE prostřednictvím svých dceřiných společností činná v oblastech leteckých motorů, spotřebního zboží, vysílání, finančních služeb, průmyslových systémů, a lékařského vybavení. Konkrétně výrobou a distribucí lékařských přístrojů se zabývá společnost GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ: 63991306; v České republice dále působí mj. také pobočka GE Medical Systems Société en Commandite Simple-organizační složka, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ: 60446056.
Akcie společnosti GE jsou rozptýleny mezi velký počet akcionářů (z nichž žádný nedrží více než 5 %) a společnost GE není v současné době kontrolována žádným subjektem.
Společnost Amersham je mezinárodní společností zabývající se zdravotní péčí a biologickými vědami. Obchodní aktivity společnosti Amersham jsou rozděleny do dvou hlavních divizí:
Amersham Healt, kterou tvoří Diagnostic Pharmaceuticals (výroba diagnostických farmak-kontrastní látky a radiofarmaka) a Radiotherapy Products (výrobky pro radioterapii);
Amersham Biosciences, která se skládá ze dvou hlavních obchodních divizí: Protein Separations (separace bílkovin) a Discovery Systems (výzkumné systémy).
V České republice vyvíjí společnost Amersham aktivity zejména v oblasti diagnostických farmak, separace bílkovin a výzkumných systémů. Společnost Amersham má v České republice jednu organizační složku: Amersham Health (Central East Europe) HandelsGmbH Czech Republic, organizační složka, se sídlem Klíčanská 18, Praha 8, IČ: 70102538.
Vlastnictví akcií společnosti Amersham je rozptýleno mezi velké množství akcionářů, přičemž jejich individuální podíly nepřekračují 5 %. Nad společností Amersham tedy před uskutečněním spojení nevykonává kontrolu žádný subjekt. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost, Amersham, je v České republice činná v oblasti diagnostických farmak (zahrnující výrobu a prodej farmaceutických výrobků používaných při lékařských vyšetřovacích postupech k vytvoření či zlepšení obrazu za účelem získání informací o struktuře a fungování jednotlivých orgánů a tkání v organismu, ke včasné diagnostice a léčbě onemocnění), v oblasti radioterapie (prodej léčebných výrobků na bázi radioaktivních zdrojů), v oblasti výrobků umožňujících objevy, vývoj a výrobu bioléčiv a v oblasti separace bílkovin.
Nabývající společnost, GE, je v České republice aktivní v oblastech leteckých motorů, spotřebního zboží, vysílání, finančních služeb, průmyslových systémů, a lékařského vybavení-konkrétně jde o tato diagnostická zobrazovací zařízení sloužící k vytvoření snímků části nebo celého lidského těla: zobrazovací zařízení na bázi rentgenu (dále jen "rentgeny"), zobrazovací zařízení používající počítačovou tomografii (dále jen "CT"), zobrazovací zařízení na základě magnetické rezonance (dále jen "MR"), ultrazvuková zařízení (dále jen "UZ") a nukleární zobrazovací zařízení (dále jen "NI"), v oblasti NI však v České republice v roce 2002 společnost GE (obchodní tajemství) .
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Amersham působí v oblasti diagnostických farmak používaných k vytvoření či vylepšení ostrosti obrazu diagnostických zobrazovacích zařízení a společnost GE diagnostická zobrazovacích zařízení vyrábí a distribuuje, zaměřil se Úřad především na tyto aktivity spojujících se soutěžitelů a vyžádal si informace rovněž od ostatních soutěžitelů působících v uvedených oblastech a od odběratelů spojujících se soutěžitelů.
Cílem lékařského diagnostického zobrazování je vizualizace tkání (anatomické zobrazování) nebo buněčné aktivity (funkční zobrazování), přičemž diagnostická farmaka lze v tomto procesu využít k vytvoření či vylepšení ostrosti obrazu. Použití kontrastních látek však není nutnou podmínkou u všech diagnostických zobrazovacích procesů, ale pouze u některých z nich.
Diagnostická farmaka lze členit na kontrastní látky pro UZ, MR a rentgeny/CT, a na diagnostická radiofarmaka (izotopy) používaná při vyšetřování pomocí NI. UZ kontrastní látky jsou využívány při cca (obchodní tajemství) % každoročně uskutečněných UZ zobrazení, a to zejména ke zlepšení anatomického zobrazení srdce. Kontrastní látky pro MR jsou používány v cca (obchodní tajemství) % případů zobrazování pomocí MR, poměr postupů s jejich využitím se však stále zvyšuje. Kontrastní látky pro MR jsou využívány především k odlišení zdravé mozkové tkáně od nezdravé. Rentgenové/CT kontrastní látky umožňují zobrazení detailů částí lidského těla, které by jinak během rentgenování nebyly viditelné-jsou tedy vyžívány zejména při zobrazování toku krve v cévách a pro vizualizaci měkkých tkání v břišní a střevní oblasti. Protože základní technologie (elektromagnetické záření) rentgenu i CT je stejná, jsou kontrastní látky určené k použití jak při rentgenování, tak při CT, shodné. Navíc mají kontrastní látky používané při rentgenu i CT stejnou chemickou strukturu bez ohledu na způsob aplikace (ústy nebo do žíly). Kontrastní látky se používají cca ze (obchodní tajemství) % při CT vyšetřeních a cca z (obchodní tajemství) % při rentgenových vyšetřeních. Diagnostická radiofarmaka (izotopy) jsou pacientovi podávána v malých dávkách tak, aby bylo možno zachytit chorobné procesy v těle-tedy funkční odchylky buněk (např. zda orgán pracuje správně či nikoliv)-a aby bylo možno stanovit včasnou diagnózu stavu ještě před tím, než by stav pokročil tak, aby se dal zjistit jinými způsoby.
Pokud jde o diagnostická zařízení a diagnostická farmaka, hlavními odběrateli spojujících se soutěžitelů jsou zdravotnická zařízení a nemocnice. Nákup diagnostických zařízení probíhá výlučně formou výběrových řízení, přičemž ve veřejném sektoru má nemocnice stanoven rozpočet odvíjející se od výše částky, která je nemocnici přidělena příslušným úřadem. Ve výjimečných případech může být rozpočet přidělen pro specifický druh lékařského zařízení na základě vládní politiky nebo speciálního projektu. Obdobným způsobem je rozhodováno o nákupu diagnostických zařízení rovněž na soukromých klinikách s tím, že preference určité značky zařízení ze strany uživatele zde může mít větší vliv než ve veřejném sektoru.
Rovněž nákup diagnostických farmak může probíhat formou výběrových řízení, přičemž smlouvy na nákup diagnostických farmak jsou uzavírány buď na určitou dobu (většinou ne delší než dva roky) nebo na určité množství těchto výrobků.
Výběrová řízení na diagnostická zařízení a výběrová řízení na diagnostická farmaka jsou vyhlašována samostatně, a to především s ohledem na odlišnou životnost těchto výrobků (diagnostická zařízení jsou pořizována průměrně každých (obchodní tajemství) let, přičemž každý rok je vyměňováno cca (obchodní tajemství) % diagnostických zařízení, naopak diagnostická farmaka jsou často nakupovaným spotřebním zbožím), s ohledem na skutečnost, že nákupy diagnostických zařízení a diagnostických farmak jsou financovány z odlišných rozpočtů (nákup diagnostických zařízení vyžaduje velké kapitálové výdaje, oproti tomu nákup diagnostických farmak je financován jako operativní náklady) a dále vzhledem k tomu, že diagnostická zařízení a diagnostická farmaka jsou nakupována odlišnými nákupními skupinami. Tuto skutečnost potvrdila Úřadu rovněž většina dotázaných subjektů.
Radioterapie je obecný název pro množství postupů léčby rakoviny nebo zmírnění symptomů choroby (zmírňování bolestí) pomocí radioaktivity. Společnost Amersham je aktivní v obou uvedených oblastech radioterapeutických výrobků s tím, že výrobky pro léčbu rakoviny se v současné době neprodávají v České republice, (obchodní tajemství) .
Oblast separace bílkovin zahrnuje vývoj, výrobu a prodej systémů a roztoků chromatografického čištění a membránových výrobků, jež se používají v průmyslové výrobě bioléčiv (tj. veškerých léků vzniklých z biologických látek-např. inzulín, vakcíny, léky na bázi DNA, monoklonální protilátky, interferony) na bázi bílkovin a k výzkumu a vývoji léků. Činnosti společnosti Amersham v oblasti separace bílkovin jsou zaměřeny na laboratorní separace (systémy a roztoky pro výzkum a vývoj), bioproces (systémy a roztoky na výrobu) a speciální produkty (např. systémy a roztoky syntézy DNA, buněčné kultivace, buněčné separace).
Oblast výzkumných systémů zahrnuje zejména nástroje, látky a software sloužící k podpoře výzkumných činností při studiu genů (sekvence DNA, projevy a variace genů), bílkovin (studium bílkovin a jejich role v biologickém fungování), buněčné biologie, biochemie a výzkumu léčiv (analýza buněčných procesů v metabolismu a nemoci užívané při screeningu a testování potenciálních nových léků).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil tedy Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh radioterapie , trh separace bílkovin , trh výzkumných systémů , trh diagnostických farmak pro rentgen a CT , trh diagnostických farmak pro MR , trh diagnostických farmak pro UZ a trh diagnostických radiofarmak (izotopů) . Z hlediska geografického je pro všechny výše vymezené trhy pro účely tohoto rozhodnutí relevantním trhem území celé České republiky .
Na vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaný subjekt, společnost Amersham plc, která dosahuje následujících tržních podílů: cca (obchodní tajemství) % na relevantním trhu radioterapie, cca (obchodní tajemství) % na relevantním trhu separace bílkovin, cca (obchodní tajemství) % na relevantním trhu výzkumných systémů, cca (obchodní tajemství) % na relevantním trhu diagnostických farmak pro rentgen a CT, cca (obchodní tajemství) % na relevantním trhu diagnostických farmak pro MR, cca (obchodní tajemství) % na relevantním trhu diagnostických farmak pro UZ a cca (obchodní tajemství) % na relevantním trhu diagnostických radiofarmak (izotopů).
Z významných konkurentů na relevantním trhu radioterapie lze uvést např. společnosti KC Solid s.r.o., LACOMED, spol. s r.o., a SOLUPHARM, s.r.o. Na relevantním trhu separace bílkovin působí z konkurentů např. společnosti BIO-RAD spol. s r.o., AMEDIS, spol. s r.o., a MILLIPORE s.r.o. Na relevantním trhu výzkumných systémů jsou aktivní mj. následující soutěžitelé: Applera Česká republika s.r.o., BIO-RAD spol. s r.o. a SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. K významným soutěžitelům na relevantním trhu diagnostických farmak pro rentgeny a CT patří mj. SCHERING s.r.o.-člen koncernu (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %), Altana Pharma s.r.o. (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %), a Diagnostic Pharmaceuticals a.s. (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %); na relevantním trhu dignostických farmak pro MR SCHERING s.r.o.-člen koncernu (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %), a Altana Pharma s.r.o. (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %); na relevantním trhu diagnostických farmak pro UZ společnost SCHERING s.r.o.-člen koncernu (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %); a na relevantním trhu diagnostických radiofarmak (izotopů) např. KC Solid s.r.o. (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %), SOLUPHARM, s.r.o. (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %), LACOMED, spol. s r.o. (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %), a BANK.SYS s.r.o. (tržní podíl cca (obchodní tajemství) %).
Překážkou vstupu na trh by v souvislosti s diagnostickými farmaky mohla být finanční náročnost vývoje diagnostických farmak. Při výběrových řízeních sehrává jistou roli rovněž prověřená značka, neboť představuje pro odběratele určitou záruku kvality, následného servisu a jistotu bezpečnosti uživatelů. Na trzích diagnostických farmak však působí řada významných soutěžitelů a navíc spojující se soutěžitelé působí v odlišných oblastech, takže posuzovaným spojením soutěžitelů nedochází ke snížení počtu soutěžitelů působících na vymezených relevantních trzích.
Několik dotázaných soutěžitelů a jeden odběratel vyslovilo v souvislosti se skutečností, že určitý soutěžitel je schopen dodat jak diagnostická zařízení, tak i diagnostická farmaka, obavy, že tato skutečnost by mohla ve výběrových řízeních vypsaných nemocnicemi na dodávky diagnostických zařízení znamenat jistou výhodu. Většina dotázaných subjektů však tuto skutečnost nepotvrdila, přičemž některé společnosti mj. uvedly, že v řádně vypsaném výběrovém řízení by k takové situaci dojít nemělo, zejm. s ohledem na skutečnost, že jde o nákup dvou nezávislých komodit, přičemž výběrová řízení na diagnostická zařízení a výběrová řízení na diagnostická farmaka jsou vyhlašována samostatně, jak již bylo uvedeno výše. Současným dovozem a distribucí radiofarmak a NI se z konkurenčních společností zabývá společnost BANK.SYS s.r.o., přičemž nebylo zjištěno, že by tato skutečnost pro uvedenou společnost znamenala významnou konkurenční výhodu ve výběrových řízeních.
Obavy z možného zvýšení cen a snížení možnosti dojednání cenových a jiných podmínek vyslovil pouze jeden odběratel a jeden ze soutěžitelů uvedl, že předmětné spojení soutěžitelů by mohlo vyvolat ztížení výchozí pozice na trhu a tlak na ceny, případně snížení obratu, ostatních soutěžitelů. Většina dotázaných subjektů tyto obavy nepotvrdila a uvedla, že nepředpokládá žádný dopad na cenu předmětného zboží. V této souvislosti Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že na dodávky diagnostických farmak vypisují jejich odběratelé výběrová řízení, a s ohledem na existenci dalších významných soutěžitelů působících na dotčených relevantních trzích, bude na nich i po uskutečnění posuzovaného spojení zachována účinná hospodářská soutěž.
Úřad se zabýval též otázkou, zda lze jednotlivé druhy diagnostických farmak použít pro zobrazovací zařízení od jakéhokoliv výrobce, a nebo se jednotliví výrobci diagnostických farmak specializují na výrobu takových produktů, které lze použít pouze na diagnostická zařízení vyrobená určitým konkrétním výrobcem. Z informací, které Úřadu poskytly oslovené subjekty, vyplývá, že způsob použití jednotlivých druhů farmak je dán typem vyšetření, nikoliv konkrétním vyšetřovacím přístrojem, a jednotlivé druhy diagnostických farmak lze tedy použít pro příslušné zařízení od jakéhokoliv výrobce.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména s ohledem na skutečnost, že aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, a dále s ohledem na skutečnost, že na vymezených relevantních trzích působí další významní soutěžitelé, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Eva Vraná, advokátka
AK Clifford Chance
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1
Právní moc: 9.1.2004.