UOHS S201/2002
Rozhodnutí: OF/S201/02-4000/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Marius Pedersen a.s. a ONYX ČR, a.s.,
Účastníci Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé Náměstí 124, 500 02 Hradec Králové ONYX ČR, a.s., se sídlem Štefánikova 32, 150 00 Praha 5
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 61 KB


S 201/02-4000/02 V Brně dne 22. listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 201/02, zahájeném dne 8.10.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Šebkem, advokátem, se sídlem Moravská 52, Praha 2, na základě plné moci ze dne 30.9.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové a ONYX ČR, a.s., se sídlem Štefánikova 32, Praha 5, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové, jako kupujícím, a společností CGEA ONYX S.A., se sídlem 163-169 Avenue Georges Clemenceau, Nanterre, Francie, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové, získá 100 % akcií společnosti ONYX ČR, a.s., se sídlem Štefánikova 32, Praha 5, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z toho důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 8.10.2002 na návrh společnosti Marius Pedersen a.s., se sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové (dále jen "Marius Pedersen"), správní řízení S 201/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností Marius Pedersen, jako kupujícím, a společností CGEA ONYX S.A., se sídlem 163-169 Avenue Georges Clemenceau, Nanterre, Francie (dále jen "CGEA ONYX"), jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je převod 100 % akcií společnosti ONYX ČR, a.s., se sídlem Štefánikova 32, Praha 5 (dále jen "ONYX ČR") na společnost Marius Pedersen.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi akcií, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Marius Pedersen je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je především nakládání s odpady. Je kontrolována společností Marius Pedersen Holding A/S, se sídlem v Dánsku, která je dále kontrolována společností CGEA ONYX (65 % akcií).
ONYX ČR je akciovou společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je správa a údržba místních komunikací a veřejných prostranství a nakládání s odpady. Před realizací posuzovaného spojení vlastnila 100 % akcií společnosti ONYX ČR společnost CGEA ONYX.
Právní rozbor
Zamýšlená transakce je navržena tím způsobem, že společnost Marius Pedersen získá přímou výlučnou kontrolu nad společností ONYX ČR. Obě spojující se společnosti jsou již před spojením přímo či nepřímo ovládány stejným subjektem-společností CGEA ONYX.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Proto se v tomto případě nejedná o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, protože spojující se soutěžitelé jsou již součástí jedné hospodářské jednotky.
Úřad dále doplňuje, že obdobný princip je uplatňován i v rozhodovací praxi Soudního dvora ES a Evropské komise. Dceřiné společnosti v rámci jedné hospodářské jednotky (jedné vlastnické struktury) nejsou považovány za soutěžitele, kteří si volně určují svůj postup na trhu, ale za soutěžitele závislé na rozhodování mateřské společnosti (uvedený přístup byl např. aplikován v rozhodnutí Soudního dvora č. 66/86 ze dne 11.4.1989 ve věci Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V ., nebo v rozhodnutí č. 30/87 ze dne 4.5.1988 ve věci Corinne Bodson v. SA Pompes funÖbres des régions libérées ). Uvedené případy mají v tomto rozhodnutí pouze podpůrný charakter.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod akcií není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodnul o tom, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fůzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Šebek, advokát
advokátní kancelář JUDR. MARTIN ŠEBEK Moravská 52 120 00 Praha 2
Právní moc: 11.12.2002