UOHS S20/2007
Rozhodnutí: S20/07-02867/2007/720 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Hexal Aktiengesellschaft a HEXANEL s.r.o.
Účastníci Hexal Aktiengesellschaft, se sídlem Holzkirchen, zemský okres Miesbach, Spolková republika Německo HEXANEL s.r.o., se sídlem Praha 1, Palackého 11
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 9. 2. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 20/07-02867/2007/720
V Brně dne 9. února 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 20/07, zahájeném dne 15. ledna 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Hexal Aktiengesellschaft, se sídlem Industriestrasse 25, Holzkirchen, zemský okres Miesbach, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené Mgr. Kamilou Seberovou, advokátkou, se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 13. listopadu 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", jež bude uzavřena mezi společností Hexal Aktiengesellschaft, se sídlem Industriestrasse 25, Holzkirchen, zemský okres Miesbach, Spolková republika Německo, jako nabyvatelem, a M. H., jako převodcem, v jejímž důsledku získá společnost Hexal Aktiengesellschaft, se sídlem Industriestrasse 25, Holzkirchen, zemský okres Miesbach, Spolková republika Německo, možnost výlučně kontrolovat společnost HEXANEL s.r.o., se sídlem Praha 1, Palackého 11, IČO: 62917714, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e . Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 04/2007 ze dne 24. ledna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu", jež bude uzavřena mezi společností Hexal Aktiengesellschaft, se sídlem Industriestrasse 25, Holzkirchen, zemský okres Miesbach, Spolková republika Německo (dále jen "Hexal"), jako nabyvatelem, a M. H. (dále jen "M. H."), jako převodcem. Na základě uvedené smlouvy navýší společnost Hexal svůj (obchodní tajemství) % obchodní podíl na společnosti HEXANEL s.r.o., se sídlem Praha 1, Palackého 11, IČO: 62917714 (dále jen "HEXANEL"), o (obchodní tajemství) % a získá tak výlučnou kontrolu nad touto společností. (obchodní tajemství) . V důsledku uskutečnění předmětné transakce dojde tedy ke změně kvality kontroly z kontroly společné na kontrolu výlučnou. Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení zákona o vzniku kontroly se vztahuje na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly, představuje výše popsaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Hexal se zabývá vývojem, výrobou a prodejem generických léčivých přípravků se zaměřením na kardiovaskulární léčivé přípravky, léčivé přípravky proti bolesti a gastrointestinální přípravky, přičemž na území České republiky působí výlučně prostřednictvím společnosti HEXANEL. Společnost Hexal má řadu dceřiných společností se sídlem ve Spolkové republice Německo a v dalších státech. Její německé dceřiné společnosti se zabývají zejména činnostmi souvisejícími s vývojem, výrobou a prodejem generických léčivých přípravků. Jedná se zejména o společnost Salutas Pharma GmbH, zabývající se výrobou a logistikou, společnost Hexal Vertrieb GmbH, zabývající se činnostmi souvisejícími s odbytem a prodejem, a společnost Hexal Pharmaforschung GmbH, zabývající se výzkumem a vývojem. Dceřiné společnosti v dalších zemích pak fungují jako obchodní zastoupení společnosti Hexal a zabývají se prodejem léčivých přípravků vyráběných společností Hexal.
Společnost Hexal je kontrolována společností Novartis Generika Deutschland GmbH, se sídlem Carl Weiss-Ring 3, Ismaning, Spolková republika Německo (dále jen "Novartis Generika"), která je dceřinou společností společnosti Novartis Deutschland GmbH, se sídlem Wehr/Baden, Spolková republika Německo (dále jen "Novartis Deutschland"). Společnost Novartis Deutschland je dceřinou společností společnosti Novartis AG, se sídlem Basilej, Švýcarská konfederace. Společnost Novartis Generika kontroluje německé společnosti Sandoz Pharmaceuticals GmbH, zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, prodejem a exportem léčivých přípravků (zejména generických), dietetických výrobků, přípravků pro zdravotní péči, jakož i kosmetických výrobků, zvláště pod značkou Sandoz, a A + T Vermögensverwaltung GmbH, jejímž předmětem činnosti je správa vlastního i cizího majetku (bez depozitního obchodu) a účast ve společnostech jako osobně ručící společník.
Společnosti skupiny Novartis jsou dle své činnosti rozděleny do čtyř divizí: Divize Pharmaceuticals se zabývá vývojem léčivých přípravků na lékařský předpis, Divize Vaccines and Diagnostics se zaměřuje na vývoj preventivní léčby a preventivních přípravků, Divize Sandoz zahrnuje aktivity týkající se generických léčivých přípravků a Divize Consumer Health zahrnuje činnosti týkající se vývoje, výroby a prodeje volně prodejných léků, jež obnovují, udržují nebo zlepšují zdraví a tělesnou pohodu.
V České republice působí následující společnosti patřící do skupiny Novartis:
Novartis s.r.o., se sídlem Praha 3, Nagano III, U Nákladového nádraží 3265/10, PSČ: 13000, IČO: 64575977 (dále jen "Novartis s.r.o."), zabývající se prodejem léčivých přípravků pod značkou Novartis na území České republiky,
SANDOZ s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 30/2797, PSČ: 13000, IČO: 41692861 (dále jen "SANDOZ s.r.o."), zabývající se prodejem generických léčivých přípravků na území České republiky,
Chiron Corp. s.r.o., se sídlem Brno, Hádecká 21, PSČ: 61400, IČO: 26289580 (dále jen "Chiron Corp. s.r.o."), zabývající se prodejem preventivních přípravků a očkovacích vakcín, a
1 A Pharma s.r.o., v likvidaci, se sídlem Praha 1, Národní tř. 6, PSČ: 11000, IČO: 27366090 (dále jen "1 A Pharma s.r.o."), která v současné době nevyvíjí žádnou činnost.
Společnost HEXANEL je v době před uskutečněním spojení společně kontrolována společností Hexal a M. H., přičemž po uskutečnění spojení bude výlučně kontrolována společností Hexal. Společnost HEXANEL se zabývá prodejem generických léčivých přípravků vyráběných společností Hexal na území České a Slovenské republiky. Společnost HEXANEL nevykonává kontrolu nad dalšími společnostmi. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost HEXANEL především v oblasti prodeje generických léčivých přípravků vyráběných společností Hexal na území České republiky. Nabývající společnost Hexal se zabývá vývojem, výrobou a prodejem generických léčivých přípravků, v České republice působí však pouze prostřednictvím společnosti HEXANEL. Ze skupiny nabyvatele působí dále v České republice společnosti Novartis s.r.o., SANDOZ s.r.o. a Chiron Corp. s.r.o., zabývající se prodejem léčivých přípravků.
K překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů dochází tedy v oblasti prodeje léčivých přípravků, přičemž podíl společnosti HEXANEL na trhu léčivých přípravků v České republice činí přibližně (obchodní tajemství) %, společnosti Novartis s.r.o. cca (obchodní tajemství) %, společnosti Sandoz s.r.o. cca (obchodní tajemství) % a společnosti Chiron Corp. s.r.o. cca (obchodní tajemství) %.
Stanovením jednotlivých relevantních trhů léčivých přípravků se Úřad zabýval např. v rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů Zentiva B.V. a S.L. PHARMA HOLDING GESELLSCHAFT M.B.H. č.j. S 180/02-2090/03 ze dne 13. června 2003. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě se nabývaná společnost HEXANEL nezabývá výrobou, ale pouze distribucí léčiv, přičemž tuto činnost pro nabývající společnost Hexal vykonávala již v době před uskutečněním tohoto spojení, v jehož důsledku dojde pouze ke změně kvality kontroly nad nabývanou společností, která bude nadále vykonávána pouze společností Hexal, ponechává Úřad v tomto případě otázku vymezení věcného a geografického relevantního trhu otevřenou.
Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Kamila Seberová, advokátka
AK Northon Rose v.o.s.
Husova 5
110 00 Praha 1
Právní moc: 9.2.2007.