UOHS S199/2008
Rozhodnutí: S199/2008/KS-14907/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Müller Sachsen GmbH, organizační složka/Mlékárna Pragolaktos, a.s.
Účastníci Müller Sachsen GmbH, organizační složka Mlékárna Pragolaktos, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 12. 8. 2008

S 199/2008/KS-14907/2008/840
V Brně dne 5. srpna 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 199/2008, zahájeném dne 7. července 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, Müller Sachsen GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Leppersdorf/Gemeinde Wachau, jednající prostřednictvím Müller Sachsen GmbH, organizační složka, se sídlem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Kokonínská 18, IČ: 25489232, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a převodu akcií v Mlékárně Pragolaktos, a.s. , uzavřené dne 9. dubna 2008 mezi společností ALIMPEX FOOD a.s., se sídlem Praha 9, Kyje, Českobrodská 1174, IČ: 47115807, jako prodávajícím, a společností Müller Sachsen GmbH se sídlem Spolková republika Německo, Leppersdorf/Gemeinde Wachau, jednající prostřednictvím Müller Sachsen GmbH, organizační složka, se sídlem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Kokonínská 18, IČ: 25489232, jako kupujícím, v jejímž důsledku navýší společnost Müller Sachsen GmbH svůj podíl na společnosti Mlékárna Pragolaktos, a.s., se sídlem Praha 9-Kyje, Českobrodská 1174, IČ: 27133079, na ...(obchodní tajemství)... %, a tím získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/2008 ze dne 16. 7. 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a převodu akcií v Mlékárně Pragolaktos, a.s. , uzavřené dne 9. dubna 2008 mezi společnostmi ALIMPEX FOOD a.s., se sídlem Praha 9, Kyje, Českobrodská 1174, IČ: 47115807 (dále jen ALIMPEX FOOD ), jako prodávajícím, a společností se sídlem Spolková republika Německo, Leppersdorf/Gemeinde Wachau (dále jen Müller Sachsen ), jednající prostřednictvím své organizační složky Müller Sachsen GmbH, organizační složka, se sídlem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Kokonínská 18, IČ: 25489232, jako kupujícím.
4. V důsledku uvedené smlouvy získá Müller Sachsen od společnosti ALIMPEX FOOD akcie představující ...(obchodní tajemství)... % podíl na společnosti Mlékárna Pragolaktos, a.s., se sídlem Praha 9-Kyje, Českobrodská 1174, IČ: 27133079 (dále jen Mlékárna Pragolaktos ), čímž navýší svůj podíl na této společnosti na ...(obchodní tajemství)... %, přičemž ...(obchodní tajemství)... .
5. Před uskutečněním spojení byla společnost Mlékárna Pragolaktos společně kontrolována společností ALIMPEX FOOD ( ...(obchodní tajemství)... % podíl) a Müller Sachsen ( ...(obchodní tajemství)... % podíl). Společná kontrola byla založena na skutečnosti, že ve smyslu článku ...(obchodní tajemství)... . Vznik společné kontroly nad společností Mlékárna Pragolaktos představoval spojení soutěžitelů, které bylo Úřadem povoleno [1] .
6. V důsledku nyní projednávané transakce tedy dochází ke změně kvality kontroly, kdy Müller Sachsen získá možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností Mlékárna Pragolaktos. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, přičemž ustanovení zákona o vzniku kontroly se vztahuje na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly, tedy v tomto případě z kontroly společné na kontrolu výlučnou. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
7. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Müller Sachsen, organizační složka, je organizační složkou německé společnosti Müller Sachsen, která náleží do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí fyzická osoba, pan T. M. (dále také skupina Müller ).
9. Skupina Müller působí celosvětově především v oblasti výkupu mléka, výroby a distribuce mléčných produktů všeho druhu, ovocných výrobků a v oblasti související výroby obalových prostředků. Müller Sachsen působí v České republice v oblasti výkupu syrového kravského mléka od producentů a dodává vykoupené syrové mléko výhradně společnostem ve skupině Müller. Další společnosti ze skupiny Müller působí v České republice v oblasti výroby a prodeje mléčných výrobků, jakož i všech s tím souvisejících činností.
10. Společnost Mlékárna Pragolaktos je před uskutečněním spojení společně kontrolována společností ALIMPEX FOOD a Müller Sachsen. Mlékárna Pragolaktos je v České republice činná ve dvou oblastech: v oblasti výkupu syrového kravského mléka od producentů a v oblasti výroby konzumního trvanlivého (UHT [2] ) mléka. Mlékárna Pragolaktos sama distribuuje přímo svým zákazníkům, především obchodním řetězcům, cca ...(obchodní tajemství)... % své vlastní produkce konzumního mléka. Distribuci zbývajících cca ...(obchodní tajemství)... % produkce Mlékárny Pragolaktos zajišťuje před uskutečněním spojení společnost ALIMPEX FOOD. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Společnost Mlékárna Pragolaktos působí v České republice v oblasti výkupu syrového kravského mléka a výroby a prodeje konzumního mléka. Rovněž společnosti ze skupiny Müller působí v České republice v oblasti výkupu syrového kravského mléka a dále v oblasti výroby a prodeje mléčných výrobků (mj. také konzumního mléka). Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy v České republice překrývají v oblasti výkupu syrového kravského mléka a výroby konzumního mléka. Touto oblastí se Úřad zabýval již ve svých předchozích rozhodnutích [3] .
14. Úřad vymezil v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí jako věcně relevantní trh výkupu syrového kravského mléka a trh výroby a prodeje konzumního mléka . Z geografického hlediska jde o trhy vymezené územím celé České republiky , neboť podmínky pro provozování uvedených činností jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
15. Na relevantním trhu výkupu syrového kravského mléka v České republice dosáhla skupina Müller tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... % (objemové vyjádření), resp. ...(obchodní tajemství)... % (nominální vyjádření) a společnost Mlékárna Pragolaktos cca ...(obchodní tajemství)... % (objemové vyjádření), resp. ...(obchodní tajemství)... % (nominální vyjádření). Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu výkupu syrového kravského mléka v České republice tedy činí cca ...(obchodní tajemství)... % (objemové vyjádření), resp. ...(obchodní tajemství)... % (nominální vyjádření).
16. Na relevantním trhu výroby a prodeje konzumního mléka v České republice dosáhla skupina Müller tržního podílu cca ...(obchodní tajemství)... % a společnost Mlékárna Pragolaktos cca ...(obchodní tajemství)... %. Po uskutečnění spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu činit cca ...(obchodní tajemství)... %.
17. Z konkurenčních soutěžitelů působí na obou vymezených relevantních trzích např. společnosti MADETA, Mlékárna Hlinsko a OLMA.
18. V důsledku spojení nedojde k podstatné změně situace na předmětných relevantních trzích, neboť v důsledku spojení dochází pouze ke změně kvality kontroly, kdy již před uskutečněním spojení byla společnost Mlékárna Pragolaktos společně kontrolována společností ALIMPEX FOOD a Müller Sachsen, a po uskutečnění posuzovaného spojení přejde společnost Mlékárna Pragolaktos pod výlučnou kontrolu Müller Sachsen.
19. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
20. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Libor Prokeš, advokát
AK NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Právní moc: 12.8.2008.

[1] Rozhodnutí Úřadu S 24/05- Müller Sachsen/ALIMPEX FOOD/Mlékárna Pragolaktos
[2] UHT mléko je tepelně ošetřené mléko ve smyslu § 1 odst. 2 vyhlášky č. 77/2003 Sb. ze dne 6. března 2003, v platném znění, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
[3] Např. rozhodnutí Úřadu S 24/05- Müller Sachsen/ALIMPEX FOOD/Mlékárna Pragolaktos a S 47/01- Friesland Coberco Dairy Foods Holding/Nutricia Dairy & Drinks Group . Úřad zde konstatoval, že trh konzumního mléka se skládá z mléka čerstvého a UHT mléka, přičemž i přes určité rozdíly mezi těmito produkty (spočívající v jejich trvanlivosti a následně i v charakteru jejich distribuce) je čerstvé mléko a UHT mléko z hlediska spotřebitele zaměnitelné, a to zejména vzhledem k jejich zamýšlenému způsobu použití