UOHS S199/2003
Rozhodnutí: OF/S199/03-4201/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Thermo Electron Holding SAS a Jouan SA
Účastníci Thermo Electron Holding SAS, 6, Place de la Madeleine, Paříž, Francouzská republika Jouan SA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 11. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


S 199/03-4201/03 V Brně dne 24. listopadu 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. 199/03, zahájeném dne 24. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Thermo Electron Holding SAS, se sídlem 6, Place de la Madeleine, Paříž, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátkou, se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci ze dne 8. října 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Thermo Electron Holding SAS, se sídlem 6, Place de la Madeleine, Paříž, Francouzská republika, a Jouan SA, se sídlem Immeuble Marie Curie, Impasse Augustin Fresnel, Saint-Herblain, Francouzská republika, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií ze dne 17. září 2003 uzavřené mezi společností Thermo Electron Holding SAS, jako kupujícím, a stávajícími akcionáři společnosti Jouan SA, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost Thermo Electron Holding SAS získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Jouan SA, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e . O d ů v o d n ě n í
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se činností spojovaných subjektů na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/03 ze dne 12. listopadu 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla uzavřena dne 17. října 2003 mezi společností Thermo Electron Holding SAS, se sídlem 6, Place de la Madeleine, Paříž, Francouzská republika (dále jen "Thermo"), jako kupujícím, a stávajícími akcionáři společnosti Jouan SA, se sídlem Immeuble Marie Curie, Impasse Augustin Fresnel, Saint-Herblain, Francouzská republika (dále jen "Jouan"), specifikovanými v listině zakládající spojení, jako prodávajícími. V důsledku této smlouvy získá společnost Thermo akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Jouan.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť v jejím konečném důsledku získá společnost Thermo možnost přímo kontrolovat společnost Jouan. Podle uvedeného ustavení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Povinnost podat návrh na povolení spojení v takovém případě je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. V posuzovaném případě spojení má tuto povinnost společnost Thermo.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Thermo je dceřinou společností Thermo Electron Corporation, se sídlem 81 Wyman Street, Waltham, Massachusetts, Spojené státy americké (dále jen "THERMO"), a byla založena za účelem uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů.
Společnost THERMO a její dceřiné společnosti podnikají především ve třech základních oblastech, a to v oblasti tzv. věd o životě, oblasti optické technologie a oblasti měření a kontroly.
V segmentu věd o životě je THERMO činná na biotechnologických a farmaceutických trzích, v odvětví klinických laboratoří a ve zdravotnictví. V této oblasti dělí společnost THERMO svou činnost do čtyř divizí: (i) divize biotechnologie, která zahrnuje široký sortiment nástrojů, pomocného materiálu a vědeckého vybavení užívaného při přípravě a uchovávání chemických a biologických vzorků pro odběratele z farmaceutických oborů, vysokých škol a ze státních institucí, (ii) analytické nástroje, včetně spektrometrů, chromatografů a příslušných pomocných materiálů, (iii) systémy řízení laboratorních dat a (iv) klinické diagnostické výroby.
V oblasti optické technologie THERMO vyrábí k různému využití optické a polovodičové systémy a technologie, které kontrolují a využívají světlo v celém elektromagnetickém spektru. Výrobky se užívají v mnoha odvětvích, jako je biomedicína, mikroelektronika a telekomunikace. Tento obor je v rámci společnosti THERMO rozčleněn do tří divizí, a to (i) fotonika, (ii) polovodičové výrobky a (iii) systémy pro kontrolu teploty.
V oblasti měření a kontroly se činnost skupiny THERMO dělí do tří divizí, a to (i) spektroskopické přístroje, (ii) přístroje pro zpracování a (iii) přístroje pro kontrolu prostředí.
V České republice společnost THERMO nekontroluje žádnou dceřinou společnost, působí zde prostřednictvím nezávislého distributora (Chemos CZ).
Jouan stojí včele skupiny společností, která se specializuje na vývoj, výrobu, prodej a servis laboratorního vybavení pro zpracování a uchovávání buněčných kultur. Nabízí široký sortiment zařízení, hlavně centrifugy, inkubátory, centrifugové odpařovače, mrazící boxy, bezpečnostní skříňky pro biologické preparáty, laminární digestoře, lázně a lyofilizační aparáty. Tento přístrojový sortiment umožňuje společnosti Juan zásobovat biochemické a mikrobiologické laboratoře, laboratoře buněčné a molekulární biologie, centra krevní transfúze a dodávat zařízení pro laboratoře a oddělení kontroly jakosti zemědělsko-potravinářských, farmaceutických a chemických odvětví a odvětví zabývajících se ochranou životního prostředí, stejně jako výzkumné ústavy a nemocnice.
V České republice do skupiny Jouan patří společnost Jouan a.s., se sídlem Tehovec 107, Mukařov, IČ: 61673323, vyrábějící mrazící boxy, které dále prostřednictvím skupiny Jouan celosvětově distribuuje, a dále skupina Jouan působí v České republice prostřednictvím nezávislého distributora (Trigon Plus). Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z Úřadem provedeného šetření vyplynulo, že posuzovaným spojením dotčenými oblastmi jsou segmenty zařízení pro přípravu vzorků, přístrojů pro tepelné zpracování a zařízení pro kontrolu prostředí a osobních ochranných prostředků.
Zařízení pro přípravu vzorků se používají hlavně ve farmaceutickém průmyslu, ve výzkumných ústavech, ve vysokoškolských výzkumných laboratořích a v zemědělsko-potravinářském odvětví. Umožňují laboratořím připravovat vzorky pro testy a analýzy. Jednotlivá zařízení pro přípravu vzorků používají stejnou technologii a navzájem se od sebe liší pouze kapacitou a mírou automatizace. Celkově se tato zařízení dělí na 11 typů výrobků, z nichž spojující se soutěžitelé vyrábějí pouze centrifugy a odpařovače a koncentrátory.
Centrifugy jsou zařízení pro přípravu vzorků, které umožňují odstředivou silou navzájem oddělit jednotlivé složky různé hustoty obsažené ve zkoumaném vzorku. Uvedené výrobky poptávají zejména vysokoškolské výzkumné laboratoře, výzkumné ústavy a farmaceutický průmysl.
Odpařovače a koncentrátory jsou zařízení pro přípravu vzorků, které umožňují koncentrovat nebo vysušit chemické nebo biologické vzorky, jako jsou nukleové kyseliny, enzymy, bílkoviny a aminokyseliny, aby mohly být poté skladovány nebo znovu použity k analýze. Poptávka po těchto výrobcích pochází zejména z farmaceutického průmyslu, z oblasti biotechnologií, z vysokoškolských výzkumných laboratoří a z laboratoří pro výzkum životního prostředí. Toto zařízení se využívá zejména v biologickém výzkumu a v závěrečných fázích zpracování nových léčiv.
Zařízení pro tepelné zpracování jsou využívána především nemocnicemi, klinickými laboratořemi a ve farmaceutickém a biochemickém odvětví. Umožňují přeměnu vzorků pro další využití, přičemž k předmětnému zpracování dochází buď chladem (spojující se soutěžitelé vyrábějí chladničky a laboratorní mrazící boxy) nebo teplem (spojující se soutěžitelé vyrábějí lázně, sušárny a pece).
Sušárny a pece jsou zařízeními k tepelnému zpracování používaná k vysoušení nebo spalování vzorků, užívají se obvykle při analýze a ke sterilizaci. Hlavními zákazníky jsou vysokoškolské výzkumné laboratoře, výrobci polovodičů a farmaceutický průmysl.
Chladničky a laboratorní mrazící boxy jsou zařízení pro tepelné zpracování, která umožňují skladování při různých teplotách od teplot, které jsou jen o něco nižší než pokojová teplota, až po kryogenické skladování. Tyto výrobky jsou poptávány především nemocnicemi, klinikami, výzkumnými laboratořemi, buněčnými a tkáňovými bankami, farmaceutickými a biotechnologickými firmami a vysokoškolskými výzkumnými laboratořemi.
Lázně jsou zařízení pro tepelné zpracování, která se používají k tomu, aby bylo umožněno ve velmi krátké době zajistit přesnou a stálou teplotu vzorků a přitom umožnit snadný přístup operátora k těmto vzorkům. Využívají se zejména v biotechnologických a farmaceutických laboratořích.
Zařízení pro kontrolu prostředí a osobní ochranu používají výrobci polovodičů a biotechniky, výzkumné ústavy, vysokoškolské výzkumné laboratoře, nemocniční laboratoře a kliniky. Tato zařízení splňují požadavky laboratoří na ochranu jejich personálu a vzorků před veškerým znečištěním. Toto zařízení, které zahrnuje rozsáhlý sortiment poměrně vyspělých technologií, tvoří sedm typů výrobků, z nichž účastníci vyrábějí pouze dva typy, a to inkubátory a bezpečnostní boxy pro biologické preparáty a laminární digestoře.
Inkubátory jsou systémy s kontrolovaným prostředím, které slouží k uchovávání izolovaného prostředí (např. určité teploty, vlhkosti, přítomnosti určitého plynu), měřeného pro účely studií in vitro nebo pro účely kultivace a nebo uchovávání biologických vzorků (baktérií a buněk). Inkubátory jsou využívány především v biotechnologickém odvětví, výzkumnými ústavy a vysokoškolskými výzkumnými laboratořemi.
Bezpečnostní boxy pro biologické preparáty a laminární digestoře jsou pracovní stanice, které umožňují manipulaci s výrobky, aniž by se dotyčný pracovník vystavoval rizikům prostředí, proti nimž je chráněn vzduchovým filtrem a laminárním prouděním tvořícím bariéru mezi ním a manipulačním prostorem. Produkt s nímž se manipuluje je zároveň takto chráněn proti vnější kontaminaci. Mezi hlavní odběratele těchto výrobků patří opět vysokoškolské výzkumné laboratoře a farmaceutický průmysl.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad vymezil relevantní trhy z hlediska výrobkového následovně:
trh centrifug,
trh inkubátorů,
trh lázní,
trh laboratorních chladniček a mrazících boxů a
trh odpařovačů a koncentrátorů.
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky .
Na relevantním trhu centrifug v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti THERMO činí cca [ obchodní tajemství ] % a společnost Jouan dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Po uskutečnění předmětného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu centrifug v České republice činit cca [ obchodní tajemství ] % .
Mezi největší konkurenty na předmětném relevantním trhu patří společnosti Kendro, Eppendorf, Hettich, Sigma, Sanyo, Beckman a Hermle.
Na relevantním trhu inkubátorů v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti THERMO činí cca [ obchodní tajemství ] % a společnost Jouan dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Po uskutečnění předmětného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu inkubátorů v České republice činit cca [ obchodní tajemství ] % .
Mezi největší konkurenty na předmětném relevantním trhu patří společnosti Sanyo, Mermmert a Binder.
Na relevantním trhu lázní v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti THERMO činí cca [ obchodní tajemství ] % a společnost Jouan dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Po uskutečnění předmětného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu lázní v České republice činit cca [ obchodní tajemství ] % .
Mezi největší konkurenty na předmětném relevantním trhu patří společnosti Julabo, Lauda, Hüber, Tecne a Mermmert.
Na relevantním trhu laboratorních chladniček a mrazících boxů v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti THERMO činí cca [ obchodní tajemství ] % a společnost Jouan dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Po uskutečnění předmětného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu laboratorních chladniček a mrazících boxů v České republice činit cca [ obchodní tajemství ] % .
Mezi největší konkurenty na předmětném relevantním trhu patří společnosti Kendro (Revco & Heraeus), Sanyo, New Brunswick a Dometic.
Na relevantním trhu odpařovačů a koncentrátorů v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž podíl společnosti THERMO činí cca [ obchodní tajemství ] % a společnost Jouan dosahuje cca [ obchodní tajemství ] % tržního podílu. Po uskutečnění předmětného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu odpařovačů a koncentrátorů v České republice činit cca [ obchodní tajemství ] % .
Mezi největší konkurenty na předmětném relevantním trhu patří společnosti Labconco, Apogent (Genavac), Christ, Virtis a Büchi.
Dále společnost THERMO v České republice začne v důsledku navrhovaného spojení soutěžitelů působit v oblastech bezpečnostních boxů pro biologické preparáty a laminárních digestoří a pecí a sušáren, kde doposud ze spojujících se soutěžitelů je činná pouze společnost Jouan, která v nich dosahuje podílu cca [ obchodní tajemství ] %, resp. [ obchodní tajemství ] % tržního podílu, přičemž uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů nedojde k jejich navýšení.
Pro všechny výše vymezené relevantní trhy je společné, že na nich existuje silné konkurenční prostředí, které je tvořeno nabídkou všech významných zahraničních společností, které v České republice působí buď prostřednictvím svých distributorů nebo pomocí nepřímé distribuce prostřednictvím distributorů se sídlem v jiných středoevropských zemích (např. Baker Co. dodává své výrobky na český trh prostřednictvím svého maďarského distributora). Dále je pro všechny relevantní trhy charakteristická existence významného postavení odběratelů, neboť hlavní dodávky předmětných výrobků směřují buď státním institucím, velkým výzkumným ústavům nebo předním farmaceutickým společnostem.
Z šetření, která Úřad provedl v rámci předmětného správního řízení, vyplynulo, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na žádném z vymezených relevantních trhů.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnuté ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková
advokátka
Lovells Sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1