UOHS S198/2009
Rozhodnutí: S198/2009/KS-10864/2009/840 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, MILEES LIMITED / Energetický a průmyslový holding a.s.
Účastníci TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED MACKAREL ENTERPRISES LIMITED MILEES LIMITED
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 4. 9. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 208 KB


ÚOHS-S198/2009/KS-10864/2009/840 V Brně dne 31. srpna 2009
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S198/2009/KS, zahájeném dne 22. července 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, na základě návrhu účastníků řízení, jimiž jsou společnost TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, společnost MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Arch. Makariou III, 43, Pera Oreinis, a společnost MILEES LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, ve správním řízení zastoupených Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, tím, že společnost TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, společnost MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Arch. Makariou III, 43, Pera Oreinis, a společnost MILEES LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, získají na základě akcionářské dohody, která bude mezi společnostmi TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, MACKAREL ENTERPRISES LIMITED a MILEES LIMITED uzavřena, možnost společně kontrolovat společnost Energetický a průmyslový holding a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění,
povoluje.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2009 ze dne 5. srpna 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K předmětné transakci má dojít v následujících, vzájemně souvisejících krocích.
4. Nejdříve byla společností KHASOMIA LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, P.C. 2012 (dále jen KHASOMIA ), která patří do skupiny společností kontrolovaných společností J & T FINANCE GROUP, a.s. (dále jen J & T FINANCE GROUP ), založena společnost Energetický a průmyslový holding a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250 (dále jen EPH ), do níž byly či jsou převáděny obchodní či akciové podíly zakládající možnost kontroly ve smyslu § 12 zákona na těchto společnostech:
a) První energetická a.s. (dále jen První energetická ),
b) Honor Invest, a.s. (dále jen Honor Invest ),
c) Masna Holding Limited (dále jen Masna Holding ), a jí kontrolované společnosti Českomoravský uzenářský holding, a.s. (dále jen Českomoravský uzenářský holding ), včetně společností KMOTR-Masna Kroměříž a.s. (dále jen KMOTR ), Vysočina, a.s. (dále jen Vysočina ) a Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. (dále jen Krahulík ), které jsou kontrolovány společností Českomoravský uzenářský holding,
d) BAULIGA a.s. (dále jen BAULIGA ) a jí kontrolované společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. (dále jen SOR Libchavy ), včetně jejích dceřiných společností SOR Slovakia, s.r.o. (dále jen SOR Slovakia ), SOR Poland z o.o. (dále jen SOR Poland ) a SOR Bulgaria EOOD (dále jen SOR Bulgaria ), a
e) Czech Energy Holding, a.s. (dále jen Czech Energy Holding ) a jí kontrolované společnosti United Energy, a.s. (dále jen United Energy ), včetně jejích dceřiných společností United Energy Moldova, s r.o. (dále jen United Energy Moldova ), United Energy Trading, a.s. (dále jen United Energy Trading ), United Energy Invest, a.s. (dále jen United Energy Invest ), United Energy Coal Trading, a.s. (dále jen United Energy Coal Trading ), Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o. (dále jen Lounské tepelné hospodářství ) a EKY III, a.s. (dále jen EKY III ).
Protože se převody akcií či obchodních podílů ve výše uvedených společnostech na společnost EPH uskutečňují uvnitř skupiny kontrolované společností J & T FINANCE GROUP, a jsou tedy vnitřní restrukturalizací v rámci jednoho soutěžitele, nepředstavují tak samy o sobě spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
5. V dalším kroku transakce dojde k převodu akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu společnosti EPH ze společnosti KHASOMIA na společnost TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301 (dále jen TIMEWORTH ), která je kontrolovaná společností PPF Group N.V. (dále společně také jen skupina PPF Group ), společnost MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Arch. Makariou III, 43, Pera Oreinis (dále jen MACKAREL ), která je kontrolovaná JUDr. D. K. (dále společně také jen skupina JUDr. D. K. ), a společnost MILEES LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 (dále jen MILEES ), která je kontrolovaná Ing. P. T. (dále společně také jen skupina Ing. P. T. ), [1] a společnost BIQUES LIMITED, se sídlem Kypr, Nicosia, Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 (dále také jen BIQUES ). [2] Výsledkem tohoto kroku bude stav, kdy (i) společnost TIMEWORTH bude vlastnit akcie představující 40% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EPH, (ii) společnost MACKAREL bude vlastnit akcie představující 20% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EPH, (iii) společnost MILEES bude vlastnit akcie představující 20% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EPH a (iv) společnost BIQUES bude vlastnit akcie představující 20% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EPH. Po nabytí akcií společnosti EPH (včetně všech společností, jejichž akcie či obchodní podíly byly do společnosti EPH vloženy v prvním kroku transakce, tedy v rámci vnitřní restrukturalizace ve skupině kontrolované společností J & T FINANCE GROUP) nebude ani společnost J & T FINANCE GROUP, ani žádná jiná společnost ze skupiny J & T FINANCE GROUP vlastnit akcie společnosti EPH, a ztratí tedy i možnost vykonávat kontrolu nad společností EPH.
6. Dalším dílčím krokem předmětné transakce je navýšení základního kapitálu společnosti EPH peněžitými či nepeněžitými vklady ze strany Navrhovatelů a společnosti BIQUES.
7. Při tomto navýšení převede společnost MACKAREL na společnost EPH akcie či obchodní podíly zakládající možnost kontroly ve smyslu § 12 zákona na těchto společnostech: [3]
a) West Bohemia Energy Holding a.s. (dále jen West Bohemia Energy Holding ) a jí kontrolovaná společnost Plzeňská energetika a.s. (dále jen Plzeňská energetika ),
b) ROLLEON a.s. (dále jen ROLLEON ) a jí kontrolovaná společnost ENERGZET, a.s. (dále jen ENERGZET ),
c) ESTABAMER LIMITED (dále jen ESTABAMER ), a jí kontrolovaná společnost SERW, spol. s r.o. (dále jen SERW ),
d) Naval Architects Shipping Co Ltd (dále jen Naval Architects ) a jí kontrolované společnosti Energetické montáže Holding, a.s. (dále jen Energetické montáže Holding ), včetně jejích dceřiných společností MSEM, a.s. (dále jen MSEM ), VČE-montáže, a.s. (dále jen VČE-montáže ) a SEG s.r.o. (dále jen SEG ),
e) Herington Investments Limited (dále jen Herington Investments ) a jí kontrolované společnosti ENV HOLDING, a.s. (dále jen ENV HOLDING ), včetně jejích dceřiných společností EGEM s.r.o. (dále jen EGEM ), EGE-ENERGOVOD, s.r.o. (dále jen EGE-ENERGOVOD ) a PROFI-ELRO s.r.o. (dále jen PROFI-ELRO ), a
f) První brněnská strojírna, a.s. (dále jen První brněnská strojírna ).
8. Při navýšení základního kapitálu společnosti EPH budou na společnost EPH převedeny ze skupiny JUDr. D. K. [4] akcie či obchodní podíly, které zakládají možnost kontroly ve smyslu § 12 zákona na následujících společnostech: [5]
a) Czech Wind Holding, a.s. (dále jen Czech Wind Holding ) a jí kontrolovaných společností POWERSUN a.s. (dále jen POWERSUN ), VTE Pchery, s.r.o. (dále jen VTE Pchery ), MR TRUST s.r.o. (dále jen MR TRUST ), včetně její dceřiné společnosti VTE Pastviny s.r.o. (dále jen VTE Pastviny ),
b) Tersi Holding Limited a jí kontrované společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. (dále jen ČKD Blansko Holding ), včetně jejích dceřiných společností ČKD Blansko Wind, a.s. (dále jen ČKD Blansko Wind ), ČKD Blansko Strojírny, a.s. (dále jen ČKD Blansko Strojírny ) a ČKD Blansko SMALL HYDRO, s.r.o. (dále jen ČKD Blansko SMALL HYDRO ), a
c) společnosti J&T Investment Advisors, s.r.o. (dále jen J&T Investment Advisors ) a jí kontrolované společnosti AISE, s.r.o. (dále jen AISE ). [6]
9. Společnosti TIMEWORTH, MILEES a BIQUES nevloží do společnosti EPH majetkové účasti v žádných subjektech, budou se však na navýšení základního kapitálu společnosti EPH podílet peněžitými vklady v takové výši, aby jejich majetková účast ve společnosti EPH odpovídala akciovým podílům uvedeným výše v odstavci 5 tohoto rozhodnutí.
10. V závěrečném kroku celé transakce uzavřou TIMEWORTH, MACKAREL a MILEES akcionářskou dohodu, která upraví jejich vzájemný vztah při ovlivňování činnosti společnosti EPH. Složení a hlasování orgánů společnosti EPH a jejich rozhodování v otázkách významných pro činnost společnosti EPH [7] bude akcionářskou dohodou upraveno způsobem, který neumožní žádnému z Navrhovatelů prosadit samostatně, bez ohledu na zájmy a vůli dalších Navrhovatelů, svoji vůli. Lze tak dospět k závěru, že společnosti TIMEWORTH, MACKAREL a MILEES získají v důsledku akcionářské dohody možnost vykonávat společnou kontrolu nad společností EPH.
11. Cílem zamýšlené transakce je vytvoření společného podniku Navrhovatelů, který bude působit zejména v oblasti v oblasti energetického a teplárenského průmyslu na území České republiky a Slovenska. Společný podnik Navrhovatelů bude mít po realizaci transakce k vyvíjení svých hospodářských aktivit přístup k dostatečným finančním zdrojům, bude disponovat dostatečnými pracovními kapacitami i infrastrukturou potřebnou k výkonu své podnikatelské činnosti. Bude tak disponovat dostatečnými zdroji k tomu, aby mohla po uskutečnění transakce plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.
12. Protože jednotlivé, výše popsané, kroky vzájemně souvisejí, když ve svém celku tvoří jednu transakci se společným cílem, byly Úřadem posouzeny společně jako jedna transakce. Tato transakce spočívá ve vzniku společné kontroly na soutěžitelem plnícím funkce samostatné hospodářské jednotky, a je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
13. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
14. Návrh na povolení spojení byl v souladu s § 15 odst. 3 písm. a) zákona podán před uzavřením smlouvy zakládající spojení.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
15. Navrhovatel TIMEWORTH je holdingovou společností, která patří do skupiny, v jejímž čele stojí holdingová společnost PPF Group N.V. Skupina PPF Group působí prostřednictvím jí kontrolovaných společností zejména v oblastech (i) spotřebitelského financování, (ii) bankovnictví, (iii) poradenských služeb, (iv) realitní činnosti, přičemž v této oblasti se zabývají především nabýváním komerčních nemovitostí a kancelářských ploch za účelem jejich pronájmu, nabýváním pozemků za účelem budoucí výstavby a developmentu, (v) správy pohledávek, (vi) kabelového televizního a radiového vysílání a poskytování internetového připojení a (vii) správy majetku. Skupina PPF Group dále prostřednictvím společnosti TERMIZO a.s. (dále jen TERMIZO ) působí v oblasti dodávek tepla na území města Liberce a výroby elektrické energie na území České republiky. Skupina PPF Group nevkládá v rámci posuzovaného spojení do společnosti EPH majetkové účasti v žádných subjektech.
16. Navrhovatel MACKAREL je holdingovou společností, která patří do skupiny JUDr. D. K.. JUDr. D. K. je fyzickou osobou-nepodnikatelem, která nevyvíjí činnost na žádném trhu výrobků či služeb. Skupina JUDr. D. K. je prostřednictvím jí kontrolovaných společností činná zejména v (i) odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepelné energie, (ii) odvětví stavebnictví, kde se zabývá výstavbou a konstrukcí energetických vedení, (iii) odvětví výroby a opravy strojů a zařízení, (iv) odvětví inženýrské činnosti a (v) odvětví poradenských služeb. Skupina JUDr. D. K. vloží v rámci posuzovaného spojení do společnosti EPH majetkové účasti, které zakládají možnost kontroly na společnostech uvedených výše v odstavcích 8. a 9. tohoto rozhodnutí. Kromě společnosti MACKAREL náleží do skupiny JUDr. D. K. holdingové společnosti JANNARYS LIMITED, Madhubla Equities Ltd., CE EQUITY PLUS LIMITED, Nevers Invest Anstalt, SPRITER, a.s. a Investment Point, a.s., které nebudou předmětem vkladu do založené společnosti EPH. Společnost Madhubla Equities Ltd. sama nevystupuje na žádném trhu výrobků či služeb, vlastní však 50% majetkový podíl na společnosti JTSD-Braukohleberbau GmbH, která vlastní majetkovou účast na společnosti MIBRAG, jež se zabývá těžbou hnědého uhlí na území SRN. Společnosti JANNARYS LIMITED, CE EQUITY PLUS LIMITED, Nevers Invest Anstalt, SPRITER, a.s. a Investment Point, a.s. nevystupují na žádném trhu výrobků či služeb a nevlastní majetkové účasti v žádných subjektech.
17. Navrhovatel MILEES je holdingovou společností, která je kontrolována panem Ing. P. T., který je fyzickou osobou-nepodnikatelem, která nevyvíjí činnost na žádném trhu výrobků či služeb a která kromě společnosti MILEES nekontroluje žádnou další osobu. Skupina Ing. P. T. nevkládá v rámci posuzovaného spojení do společnosti EPH majetkové účasti v žádných subjektech.
18. Nově zakládaná holdingová společnost EPH , nad níž mají v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů získat společnosti TIMEWORTH, MACKAREL a MILEES možnost společné kontroly, bude kontrolovat společnosti, jejichž akcie či obchodní podíly na ni budou v průběhu spojení převedeny. Společnost EPH tak prostřednictvím kontrolovaných společností bude po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů působit v (i) odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepelné energie, (ii) odvětví výstavby a konstrukce energetických vedení a zařízení (montáže), (iii) odvětví výroby a opravy strojů a zařízení, (iv) odvětví inženýrské činnosti, (v) odvětví výroby potravinářských výrobků a nápojů, (vi) odvětví poradenských služeb a (vii) odvětví dopravního strojírenství.
19. V odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepelné energie bude společnost EPH činná v a) oblasti centralizovaného zásobování teplem na území měst Plzeň, Litvínov a Most (prostřednictvím společností United Energy a Plzeňská energetika), b) oblasti výroby elektřiny (prostřednictvím společností United Energy, ENERGZET, Plzeňská energetika, POWERSUN, VTE Pastviny a VTE Pchery), c) oblasti obchodu s elektřinou (prostřednictvím společností United Energy Trading, První energetická a ENERGZET) a d) oblasti podpůrných činností (například prostřednictvím společností EKY III, United Energy Invest, United Energy Moldova, United Energy Coal Trading a Lounské tepelné hospodářství) pro společnosti náležící do společnosti EPH působící v odvětví elektřiny, plynu a tepelné energie.
20. V odvětví výstavby a konstrukce energetických vedení a zařízení bude společnost EPH činná v segmentu montáží pro energetická nevýrobní zařízení vysokého napětí (prostřednictvím společností EGEM, EGE-ENERGOVOD a PROFI-ELRO), zatímco v segmentu montáží pro energetická nevýrobní zařízení velmi vysokého napětí bude působit prostřednictvím společností MSEM, VČE-montáže a SEG.
21. V odvětví výroby a opravy strojů a zařízení bude společnost EPH přítomna v a) oblasti výroby turbín (prostřednictvím společností ČKD Blansko SMALL HYDRO a ČKD Blansko Wind), b) oblasti výroby soustruhů (prostřednictvím společnosti ČKD Blansko Strojírny) a c) oblasti výroby komponentů pro distribuční sítě (prostřednictvím společnosti SERW).
22. V odvětví inženýrské činnosti se bude společnost EPH prostřednictvím společnosti První brněnská strojírna zabývat projektováním ve výstavbě energetických investičních celků.
23. V odvětví výroby potravinářských výrobků a nápojů se budou produkcí výrobků z červeného masa zabývat společnosti KMOTR, Vysočina a Krahulík, vložené do společnosti EPH.
24. Společnosti J&T Investment Advisors a AISE, vložené do společnosti EPH, které jsou činné v odvětví poradenských služeb, budou poskytovat podpůrné služby pouze společnostem kontrolovaným založenou společností EPH.
25. V odvětví dopravního strojírenství bude společnost EPH prostřednictvím společností SOR Libchavy, SOR Slovakia, SOR Poland a SOR Bulgaria činných v oblasti výroby autobusů. III. Dopady spojení
26. Za účelem posouzení, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
27. Při vymezování relevantních trhů se Úřad zaměřil na činnosti, jimiž se na území České republiky zabývají společnosti, které budou v rámci spojení vloženy do nově založené holdingové společnosti EPH, a z nich pak především na ty činnosti, jimž se zabývají rovněž společnosti, které zůstanou i po spojení součástí skupiny některého z Navrhovatelů (a nebudou tedy vloženy do společnosti EPH).
28. První z činností, jimiž subjekty vkládané do společnosti EPH zabývají, je centralizované zásobování teplem (výroba a dodávky tepla). Oblast výroby a dodávek tepla systémem centrálního zásobování teplem tvoří v souladu s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu samostatný věcně relevantní trh. [8] Oblast výroby a dodávek je odlišována od dalších způsobů vytápění, jako jsou například vytápění tuhými palivy, plynem, nebo elektřinou (pomocí akumulačního vytápění, přímotopů a tepelných čerpadel), s odůvodněním, že zastupitelnost mezi jednotlivými typy vytápění je velice omezená, neboť změna systému vytápění je časově a finančně náročná. Z pohledu geografického je pak relevantní trh pro oblast výroby a dodávek tepla systémem centrálního zásobování teplem vázán na pevnou rozvodnou síť v daném městě, případně jeho okolí, přičemž rozvodné sítě jednotlivých měst nejsou vzájemně propojeny. Tato skutečnost pak vede k omezení geografického trhu pouze na území města, v němž se daná rozvodná síť nachází. Zatímco nově zakládaná společnost EPH prostřednictvím svých dceřiných společností bude zásobovat teplem města Plzeň (společnost Plzeňská energetika), Litvínov a Most (společnost United Energy), skupina PPF Group bude prostřednictvím společnosti TERMIZO dodávat teplo na území města Liberce. Lze tak konstatovat, že aktivity spojujících se soutěžitelů se na lokálních trzích centralizovaného zásobování teplem, na nichž jednotlivě dosahují významného postavení, horizontálně nepřekrývají.
29. Další oblastí, ve které bude po spojení působit společnost EPH prostřednictvím některé ze svých dceřiných společností, je oblast výroby a dodávek elektrické energie.
30. Při vymezování věcného relevantního trhu pro oblast elektrické energie rozlišuje rozhodovací praxe Úřadu [9] i Evropské komise [10] mezi a) trhem výroby elektrické energie a velkoobchodu s elektrickou energií, b) trhem přenosu elektrické energie, c) trhem distribuce elektrické energie a d) trhem maloobchodu s elektrickou energií (trh dodávek elektrické energie konečným zákazníkům). Geograficky je pak každý z uvedených samostatných trhů definován jako národní, tedy ve vztahu k posuzovanému spojení územím České republiky.
31. Spojující se soutěžitelé jsou v oblasti elektrické energie na území České republiky činní jednak na trhu výroby elektrické energie a velkoobchodu s elektrickou energií, kde se jejich aktivity horizontálně překrývají, neboť výrobou elektrické energie a velkoobchodem s elektrickou energií se v České republice zabývají jak společnost TERMIZO ze skupiny PPF Group, tak společnosti United Energy, ENERGZET, Plzeňská energetika, POWERSUN, VTE Pastviny a VTE Pchery, jež jsou vkládány do společnosti EPH, tak na vertikálně navazujícím trhu dodávek elektrické energie konečným zákazníkům, kde působí společnosti United Energy Trading, První energetická a ENERGZET, [11] jež jsou vkládány do společnosti EPH.
32. Protože předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení soutěže na žádném z trhů v oblasti elektrické energie, na nichž jsou spojující se soutěžitelů činní, ponechal Úřad otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu v oblasti elektrické energie pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
33. V oblasti výroby elektrické energie dosahují spojující se soutěžitelů na území České republiky společného tržního podílu [0-10] %, přičemž čelí řadě konkurenčních soutěžitelů, z nichž nejvýznamnější postavení zaujímá společnost ČEZ a.s.
34. Úřad se rovněž zabýval vertikální vazbou mezi těžbou hnědého uhlí, kterou se zabývá společnost MIBRAG jako subjekt, na němž vlastní majetkovou účast osoby ze skupiny JUDr. D. K., které nejsou vkládány do spojením vzniklého společného podniku, a oblastí výroby elektrické energie, kterou se po spojení bude zabývat spojením vzniklý společný podnik a společnost TERMIZO ze skupiny PPF Group. Vzhledem ke skutečnosti, že působení společnosti MIBRAG v oblasti hnědého uhlí na území České republiky je marginální a spojením vzniklý společný podnik a společnost TERMIZO budou v oblasti výroby elektrické energie na území České republiky dosahovat nízkého tržního podílu, nevzbuzuje vznik popsané vertikální vazby obavy z narušení soutěže ve zkoumaných oblastech.
35. V oblasti dodávek elektrické energie konečným zákazníkům činí tržní podíl spojujících se soutěžitelů na území České republiky [5-15] %, mezi jejich nejvýznamnější konkurenty pak náleží skupina ČEZ, skupina E.ON a společnost Pražská energetika a.s.
36. Kromě výše zkoumaných oblastí bude po uskutečnění spojení společnost EPH prostřednictvím do ní vložených subjektů činná na několika různých výrobkových trzích. Žádný subjekt ze skupiny Navrhovatelů přitom po spojení nebude působit na těchto trzích či na trzích vertikálně navazujících či předcházejících. Protože předmětné spojení soutěžitelů v žádné z níže uvedených oblastí nevzbuzuje obavy z narušení soutěže, ponechal Úřad otázku vymezení relevantních trhů pro tyto oblasti pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou. Jedná se o následující oblasti: [12]
37. První z oblastí, ve které bude po spojení působit společnost EPH, nikoli však již společnosti ze skupiny Navrhovatelů (jiné než ty, které jsou v rámci spojení do společnosti EPH vkládány), představují komplexní služby (montážní a servisní služby) pro energetická nevýrobní zařízení.
38. Montážní a servisní služby jsou poskytovány ve vztahu k energetickým nevýrobním zařízením nízkého napětí, vysokého napětí a velmi vysokého napětí. Každý z vyjmenovaných druhů zařízení pak klade na poskytovanou službu rozdílné požadavky, což se týká především kvalifikace zaměstnanců, potřebného know-how či technického vybavení. V rozhodovací praxi Úřadu se tak při vymezení věcného relevantního trhu rozlišuje mezi poskytováním montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení nízkého napětí a poskytováním montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení vysokého napětí na základě odlišných požadavků na kvalifikaci zaměstnanců [13] i mezi poskytováním montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení vysokého napětí a poskytováním montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení velmi vysokého napětí, když posledně uvedený segment se vyznačuje potřebou specifického know-how, nezbytností lepšího technického vybavení a atestů. [14] Zmíněné úvahy by mohly vést k vymezení tří samostatných věcně relevantních trhů pro zkoumanou oblast, protože však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení soutěže při žádné z možných definic věcného relevantního trhu, ponechal Úřad otázku tohoto vymezení pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou, a posoudil dopad spojení na oblast montážních a servisních služeb bez užšího členění.
39. Ze stejného důvodu, jaký je uveden v odstavci 37, bylo možné pro účely předmětného správního řízení ponechat otevřenou i otázku geografického vymezení relevantního trhu, tedy toho, zda se soutěž v oblasti montážních a servisních služeb pro energetická nevýrobní zařízení odehrává za dostatečně homogenních soutěžních podmínek na území, které je shodné s územím České republiky, nebo širším způsobem vymezeném území.
40. Nově založená společnost EPH bude v předmětné oblasti v České republice působit jednak prostřednictvím společnosti Energetické montáže Holding, včetně jejích dceřiných společností MSEM, VČE-montáže a SEG s.r.o., jež montážní a servisní služby poskytují zejména pro energetická nevýrobní zařízení vysokého napětí, jednak prostřednictvím společnosti ENV HOLDING, včetně jejích dceřiných společností EGEM, EGE-ENERGOVOD a PROFI-ELRO, jejichž aktivity se soustředí na montážní a servisní služby pro energetická nevýrobní zařízení velmi vysokého napětí. Uvedené společnosti pak ve zkoumané oblasti dosahují na území České republiky společného tržního podílu [5-15] %, přičemž čelí řadě konkurenčních soutěžitelů, mezi nimiž lze jmenovat především společnosti Siemens Engineering, Eltodo a Fabricom.
41. Dále bude soutěžitel EPH činný prostřednictvím společnosti ČKD Blansko SMALL HYDRO v oblasti výroby vodních turbín, jejíž tržní podíl na území České republiky nepřesahuje [0-10] %, v oblasti výroby těžkých svislých soustruhů bude soutěžitel EPH působit prostřednictvím společnosti ČKD Blansko Strojírny, jejíž tržní podíl se na území České republiky pohybuje [0-10] %. Dodávkami větrných elektráren na klíč se potom bude v rámci soutěžitele EPH zabývat společnost ČKD Blansko Wind, jejíž tržní podíl na území České republiky nepřesáhne [0-10] %.
42. Soutěžitel EPH bude prostřednictvím společnosti SERW vyvíjet aktivity také v oblasti výroby odpojovačů a spojovačů, resp. v šíře pojaté oblasti výroby komponentů pro energetiku, jejíž tržní podíl na území České republiky nepřesáhne [0-10] %. V oblasti projektové činnosti ve výstavbě energetických a teplárenských celků bude soutěžitel EPH působit prostřednictvím společnosti První brněnská strojírna, jejíž tržní podíl na území České republiky nepřesahuje [0-10] %.
43. Výrobou a prodejem autobusů pro městskou, meziměstskou a turistickou dopravu se na území České republiky bude v rámci soutěžitele EPH zabývat společnost SOR Libchavy, jejíž tržní podíl se pohybuje v rozmezí [5-15] %.
44. Soutěžitel EPH bude rovněž činný v oblasti produkce výrobků z červeného masa, a to prostřednictvím společností společnosti KMOTR, Vysočina a Krahulík, jejichž tržní podíl se pohybuje v rozmezí [15-25] %.
45. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména pak k tomu, že (i) na trzích, na nichž se aktivity spojujících se soutěžitelů horizontálně překrývají, a rovněž tak na trzích vertikálně na sebe navazujících, jsou společné tržní podíly spojujících se soutěžitelů nízké a spojením vzniklý společný podnik bude na těchto trzích čelit dostatečné konkurenci a (ii) ve vztahu k řadě trhů bude mít spojení soutěžitelů konglomerátní povahu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže ve zkoumaných oblastech.
46. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
47. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
PM: 4. 9. 2009
Rozhodnutí obdrží:
Dr. iur. Jiří Němec, LL.M., advokát
AK Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

[1] Společnosti TIMEWORTH, MACKAREL a MILEES jsou v dalším textu tohoto rozhodnutí označovány společně také jen jako Navrhovatelé .
[2] Společnost BIQUES v celé transakci vystupuje pouze jako finanční investor, který se nestane stranou akcionářské dohody mezi Navrhovateli o společném výkonu akcionářských práv ve společnosti EPH, a nebude se tak podílet na výkonu kontroly ve společnosti EPH.
[3] Některé ze společností, které společnost MACKAREL zamýšlí vložit do společnosti EPH, před jejich vkladem nabude od třetích osob, protože však tyto jednotlivé akvizice nebudou dlouhodobé povahy, nejedná se o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
[4] Jedná se zde o společnosti kontrolované skupinou JUDr. D. K. s výjimkou těch společností, které do společnosti EPH vložila společnost MACKAREL.
[5] Některé z těchto společností budou skupinou JUDr. D. K. teprve nabyty od třetích osob za účelem jejich následného vkladu do společnosti EPH. Protože však tyto jednotlivé akvizice nebudou dlouhodobé povahy, nejedná se o spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
[6] Do společnosti EPH naproti tomu nebudou vloženy kontrolní akciové či obchodní podíly vlastněné skupinou JUDr. D. K. na společnostech JANNARYS LIMITED, KONNATE, a.s., Madhubla Equities Ltd., CE EQUITY PLUS LIMITED, SPRITER, a.s., Nevers Invest Anstalt a Investment Point, a.s.
[7] Z pohledu kontroly spojování soutěžitelů podle § 12 a násl. zákona patří mezi takové otázky například rozpočet, investice či obchodní plány daného soutěžitele či ustanovování jeho řídících osob.
[8] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 330/06 ENERGIE Holding/Teplárna Liberec/United Energy .
[9] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 330/06 ENERGIE Holding/Teplárna Liberec/United Energy či rozhodnutí Úřadu ve věci S 81/08 Czech Energy Holding/ J & T Private Equity .
[10] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci M.3440 ENI/EDP/GDP nebo M.5224 EDF/BRITISH ENERGY .
[11] Společnost ENERGZET však dodává elektrickou energii pouze pro areál ZETOR.
[12] Společnosti J&T Investment Advisors a AISE budou poskytovat podpůrné poradenské služby pouze společnostem kontrolovaným společností EPH, a jejich činnost tak nebude představovat působení na relevantním trhu.
[13] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 397/07 SUEZ ENERGIE SERVICES/SPECTRUM .
[14] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 387/07 VINCI ENERGIES CZ/DIPROTON .