UOHS S198/2002
Rozhodnutí: OF/S198/02-3962/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů J.A. Kahl Holding GmbH & Co, KG, a Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co, KG
Účastníci Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co, KG J.A. Kahl Holding GmbH & CO, KG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 11. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 198/02-3962/02 V Brně dne 18.11. 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 198/02, zahájeném dne 7. října 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost J.A. Kahl Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Bauernbräuweg 1, 81369, Mnichov, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Martinem Křížem, advokátem, se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 3. října 2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů J.A. Kahl Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Bauernbräuweg 1, 81369, Mnichov, SRN, a Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG, se sídlem Bankstrasse 28, 20097, Hamburg, SRN, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy ze dne 30. září 2002, uzavřené mezi společností J.A. Kahl Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Bauernbrauweg 1, 81369, Mnichov, SRN, jako kupujícím, a společností Hohenstaufen Zweihundertvierundzwanzigste Vermogensverwaltungs, se sídlem v Hamburku, SRN, jako prodávajícím, na jejímž základě společnost J.A. Kahl Holding GmbH & Co. KG získá 80% podíl komanditisty ve společnosti Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG. a v důsledku toho možnost společné kontroly nad touto společností vykonávanou spolu se stávajícími společníky Dietrichem Wolfem Weichertem, Hansem Petrem Weichertem a André Petrem Weichertem, jakožto komplementáři, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "kupní smlouvy", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 43/02 ze dne 23.10.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů J.A. Kahl Holding GmbH & Co. KG, se sídlem Bauernbräuweg 1, 81369, Mnichov, SRN (dále jen " J.A. Kahl "), a Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG, se sídlem Bankstrasse 28, 20097, Hamburg, SRN (dále jen " Fruchtimport "), má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "kupní smlouvy", uzavřené mezi společností J.A. Kahl, jako kupujícím, a společností Hohenstaufen Zweihundertvierundzwanzigste Vermogensverwaltungs, se sídlem v Hamburku, SRN, jako prodávajícím (dále jen " Hohenstaufen "), na jejímž základě společnost J.A. Kahl získá 80% podíl ve společnosti Fruchtimport od společnosti Hohenstaufen, jakožto komanditisty. Ze "Společenské smlouvy" společnosti Fruchtimport vyplývá, že (obchodní tajemství) .
Pro účely posuzování spojení soutěžitelů podle hlavy čtvrté zákona se kontrolou rozumí možnost určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování jiného soutěžitele. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl proto Úřad k závěru, že společnost J.A. Kahl získá přinejmenším možnost ovlivňovat chování společnosti Fruchtimport a získá tedy možnost vykonávat nad touto společností společnou kontrolu spolu se stávajícími společníky-komplementáři. Nepřímou kontrolu nad společností Fruchtimport získá holdingová společnost Fyffes Plc, se sídlem 1 Beresford Street, Dublin 7, Irská republika (dále jen "Fyffes Plc.").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Spojení soutěžitelů tedy podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost J.A. Kahl patří do mezinárodní skupiny Fyffes tvořené holdingovou společností Fyffes Plc. a jejími dceřinými společnostmi. Předmětem činnosti společnosti J.A. Kahl je import a velkoobchod ovocem, zeleninou a podobným zbožím. Společnost J.A. Kahl však tuto činnost sama nevykonává a je holdingovou společností pro německé společnosti. J.A. Kahl nevykonává žádnou podnikatelskou činnost v České republice.
Společnost Fyffes Plc. je irská holdingová společnost, která prostřednictvím svých dceřiných společností působí celosvětově v oblasti dodávek a obchodu s čerstvým zbožím, především s ovocem a zeleninou. Skupina Fyffes také působí v oblasti dodávek a obchodu s banány, který je s ohledem na jeho specifickou povahu, spočívající ve zvláštní přepravě, uskladnění, dozrávání a distribuci, vydělen a provozován odděleně od zbytku obchodních aktivit. Aktivity Fyffes zahrnují primární dovozy zelených banánů do EU. Zelené banány jsou pak prodávány dozrávacím společnostem nebo je dozrání zajištěno samotnou skupinou Fyffess. Po dozrání jsou žluté banány distribuovány velkoobchodům.
Skupina Fyffes působí na trhu v České republice prostřednictvím společností: VELLEMAN, PEVIANI SPA, Itálie; Capespan Austria GmbH, Rakousko; HOLLAND CITRUS B.V., Nizozemí; ANACO INTERNATIONAL B.V., Nizozemí. V České republice podléhají nepřímé kontrole společnosti Fyffes Plc. společnosti skupiny Hortim, která je tvořena mateřskou společností Hortim International, spol. s r.o., se sídlem Haškovcova 18, Břeclav, a jejími dceřinými společnostmi. Společnosti skupiny Hortim vyvíjejí činnost v oblasti obchodování s ovocem a zeleninou, které dodávají maloobchodům včetně supermarketů.
Společnost Fruchtimport je činná v oblasti dovozu a velkoobchodu s ovocem, zeleninou a tropickým ovocem, se zaměřením na banány, ananasy a melouny. Společnost Fruchtimport podniká v oblasti dovozu čerstvého ovoce do České republiky. Žádná z dceřiných společností společnosti Fruchtimport však nemá sídlo ani nevykonává žádné podnikatelské aktivity na území České republiky.
Relevantní trh
Spojující se soutěžitelé ve svém návrhu na povolení spojení uvedli členění relevantních trhů na trh vývozu a produkce banánů a trh vývozu a produkce čerstvého ovoce a zeleniny kromě banánů.
Trh banánů je považován za samostatný trh s ohledem na specifickou povahu obchodu s banány, kde je vyžadována zvláštní přeprava, uskladnění, dozrávání a distribuce. Banány jsou považovány za nezaměnitelné s ostatními druhy ovoce a zeleniny z důvodu jejich specifické chuti, měkkosti, lehké poživatelnosti, bezpeckovitosti, snadné loupatelnosti. Pro tyto vlastnosti jsou banány často užívány lidmi nemocnými, starými nebo malými dětmi. Dalším specifickým rysem banánů je, že jsou produkovány v průběhu celého roku, nejedná se tedy o sezónní ovoce.
Takové vymezení relevantních trhů podporuje i rozhodnutí Evropské komise IV/M.1409-FYFFES/CAPESPAN a C 27/76 United Brands Company and United Brands Continentaal vs. Commission of the European Communities , kde jsou banány pro své nezaměnitelné vlastnosti považovány za nezastupitelné s ostatními druhy ovoce. Obdobně byl relevantní trh takto vymezen také v odůvodnění rozhodnutí Úřadu ze dne 29.8.2002, č.j. S 156/02.
Trh čerstvého ovoce a zeleniny kromě banánů není nutno pro účely tohoto rozhodnutí vymezit úžeji, jelikož spojení na takto vymezeném relevantním trhu ani jakémkoliv úžeji vymezeném relevantním trhu nepovede k vytvoření ani posílení dominantního ostavení soutěžitelů.
Úřad proto vymezil pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trhy trh vývozu a produkce banánů a trh vývozu a produkce čerstvého ovoce a zeleniny . Z hlediska časového je relevantní trh vymezen jako trh trvalý . Z hlediska geografického je relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí území celé České republiky .
Posouzení dopadů spojení
Vzhledem k tomu, že velikost tržních podílů společností skupiny Fyffes nepřesahuje na žádném z výše vymezených relevantních trhů (obchodní tajemství) % a velikost tržních podílů společnosti Fruchtimport nepřesahuje na relevantním trhu vývozu a produkce banánů (obchodní tajemství) % a na relevantním trhu vývozu a produkce čerstvého ovoce a zeleniny (obchodní tajemství) %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení na relevantním trhu vývozu a produkce banánů nepřesáhne (obchodní tajemství) % a na relevantním trhu vývozu a produkce čerstvého ovoce a zeleniny nepřesáhne (obchodní tajemství) %.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že dojde pouze k minimálnímu navýšení tržního podílu a spojením tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Martin Kříž, advokát AK Procházka, Randl, Kubr Jáchymova 2 110 00 Praha 1
Právní moc: 20.11.2002