UOHS S197/2002
Rozhodnutí: OF/S197/02-3827/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-CEE PROPERTY-INVEST Immobilien AG , a DIAMANT obchodní dům majetková a.s.,
Účastníci CEE PROPERTY-INVEST Immobilien AG, se sídlem Windmühlgasse 22-24, 1060 Vídeň, Rakousko DIAMANT obchodní dům majetková a.s., se sídlem Václavské nám. 3, Praha
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 11. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 197/02-3827/02 V Brně dne 6.listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 197/02, zahájeném dne 8. října 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CEE PROPERTY-INVEST Immobilien AG, se sídlem Windmühlgasse 22-24, 1060 Vídeň, Rakousko, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů CEE PROPERTY-INVEST Immobilien AG, se sídlem Windmühlgasse 22-24, 1060 Vídeň, Rakousko, a DIAMANT obchodní dům majetková a.s., se sídlem Václavské nám. 3, 110 00 Praha, ke kterému dochází na základě smlouvy o prodeji akcií, uzavřené dne 16. srpna 2002 mezi společností CEE-PROPERTY INVEST Immobilien AG, se sídlem Windmühlgasse 22-24, 1060 Vídeň, Rakousko, jako kupujícím, a společností DIAMANT HOLDING S.A., se sídlem 13, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, Lucembursko, jako prodávajícím, a dalšími osobami ve smlouvě uvedenými, v jejímž důsledku kupující nabude 34,8 % akcií ve společnosti DIAMANT obchodní dům majetková a.s., se sídlem Václavské nám. 3, 110 00 Praha 1, čímž získá 100 % hlasovacích práv v této společnosti a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o prodeji akcií, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č . 42/02 ze dne 16.10.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené dne 16.8.2002 mezi společností CEE PROPERTY-INVEST Immobilien AG, se sídlem Windmühlgasse 22-24, 1060 Vídeň, Rakousko, (dále jen "CEE"), jako kupujícím, společností DIAMANT HOLDING S.A., se sídlem 13, rue Aldringen, L-1118 Luxemburg, Lucembursko, jako prodávajícím, společností Müller & Müller Immobilienverwaltung GmbH a panem Dr. Wolfgangem Müllerem jako dalšími smluvními stranami. Na základě této smlouvy získá společnost CEE 34,8 % akcií společnosti DIAMANT obchodní dům majetková, a.s., se sídlem Václavské nám. 3, Praha, (dále jen "Diamant"). Zbývajících 65,2 % akcií společnosti DIAMANT tvoří vlastní akcie v držení společnosti DIAMANT. Dle § 161 d) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nejsou s vlastními akciemi spojena hlasovací práva. CEE tak již na základě nabytí 34,8% akcií získá možnost kontrolovat společnost Diamant. Vlastní akcie společnosti Diamant budou následně, za podmínek stanovených v obchodním zákoníku, převedeny na společnost CEE. Společnost CEE tak již na základě kupní smlouvy získá nepřímo 100 % akcií společnosti Diamant.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období byl vyšší než 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost CEE je činná v oblasti nabývání a dlouhodobého pronájmu kancelářských prostor ve státech sousedících s Rakouskem. CEE je kontrolována společností Sparkassen-Immobilienanlageb Aktiengesellschaft, se sídlem ve Vídni, Rakousko, která je činná v oblasti nabývání a dlouhodobého pronájmu kancelářských ploch v Rakousku. Obě společnosti jsou součástí skupiny Erste Bank , jejíž mateřskou společností je Erste Bank AG sídlící ve Vídni, Rakousko. Koncern Erste Bank nabízí kompletní nabídku bankovních a finančních služeb, zejména spoření, správu majetku (mj. činnost související s investičními fondy), úvěry, hypotéční úvěry, investiční bankovnictví, obchodování s cennými papíry a správu cenných papírů, financování projektů, financování zahraničního obchodu, služby na kapitálovém a peněžním trhu nebo pojišťovnictví.
Součástí skupiny Erste Bank jsou následující společnosti, působící v České republice v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor:
Palác Karlín s.r.o., se sídlem v Praze, která je činná v oblasti pronájmu kancelářských prostor prostřednictvím své dceřinné společnosti Real Estate Karlín, a.s.
Gama Immorent s.r.o., která je činná v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor prostřednictvím své dceřinné společnosti REAL-UNION, a.s.
Areal CZ spol. s r.o., se sídlem v Praze,
DELTA HAUS s.r.o., se sídlem v Praze.
Společnost Diamant je činná v oblasti nabývání a správy nemovitostí. Společnost Diamant je kontrolována akciovou společností DIAMANT HOLDING S.A., se sídlem v Lucemburku, která podniká ve stejné oblasti jako společnost Diamant. Společnost Diamant nekontroluje žádnou společnost.
Dopady spojení
Činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá na trhu pronájmu kancelářských a prodejních prostor. Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tedy vymezil relevantní trh jako trh pronájmu nebytových prostor.
Z hlediska geografického je relevantním trhem území hlavního města Prahy , neboť na tomto území jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od jiných území, a to především z hlediska ceny pronájmu nebytových prostor, které jsou na území Prahy přibližně stejné, ale zřetelně odlišné od cen v jiných městech či oblastech v České republice.
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý.
Společnost Diamant vlastní na Václavském náměstí v Praze budovu známou jako "Palác Diamant". V současnosti v této budově však pronajímá pouze prodejní plochy umístěné v přízemí, kancelářský prostor v patrech budovy se připravuje na přestavbu.
Vzhledem k velkému rozsahu nabídky v oblasti pronájmu nebytových prostor na území města Prahy jsou podíly spojujících se soutěžitelů velmi nízké. Uskutečněním spojením sice dojde k mírnému navýšení tržního podílu skupiny Erste Bank na relevantním trhu, jejich celkový podíl však ani po uskutečnění spojení nebude vyšší než (obchodní tajemství) . Spojením soutěžitelů tak nedojde ke vzniku dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
advokát
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2
PM nabylo dne 18.11.2002