UOHS S196/2011
Rozhodnutí: S196/2011/KS-9424/2011/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Glencore International AG/majetek společností LISOVNA ÚSTÍ NAD LABEM a.s. a dalších společností
Účastníci Glencore International AG majetek společností LISOVNA ÚSTÍ NAD LABEM a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 20. 6. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 150 KB


Č. j.: ÚOHS-S196/2011/KS-9424/2011/840/DVá V Brně dne 20.6.2011
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S196/2011/KS, zahájeném dne 30.5.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Glencore International AG, se sídlem Švýcarsko, Baar, Baarermattstrasse 3, zastoupené JUDr. Janem Myškou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se (i) Smlouvou o prodeji a koupi majetku lisovny, uzavřenou dne 5.5.2011 mezi společnostmi LISOVNA ÚSTÍ NAD LABEM a.s., se sídlem, Praha 1, Staré Město, Náprstkova 215, IČ: 27933539, jako prodávajícím, [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] , (ii) Smlouvou o prodeji a koupi majetku rafinérie, uzavřenou dne 5.5.2011 [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] , (iii) Smlouvou o prodeji a koupi majetku stáčecí linky, uzavřenou dne 5.5.2011 mezi společnostmi LISOVNA ÚSTÍ NAD LABEM a.s., jako prodávajícím, [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] , (iv) Smlouvou o prodeji a koupi akcií [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] , uzavřenou dne 5.5.2011 [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] , a (v) Smlouvou o převodu ochranných známek, uzavřenou dne 5.5.2011 mezi společnostmi LUKANA OIL, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Prokopova 148/15, IČ: 28208609, jako prodávajícím, [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] , v jejichž důsledku má společnost Glencore International AG, se sídlem Švýcarsko, Baar, Baarermattstrasse 3, prostřednictvím svých nepřímých dceřiných společností [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] , nabýt soubor majetku, který je tvořen lisovnou a stáčecí linkou rostlinného oleje společnosti LISOVNA ÚSTÍ NAD LABEM a.s., rafinerií rostlinného oleje společnosti BORSAY a.s., se sídlem Tábor, Husova č.p. 1444, IČ: 00541397, nemovitostmi společnosti STZ Development, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, IČ: 27904202, a ochrannými známkami vztahujícími se k prodeji rostlinných olejů společnosti LUKANA OIL, a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s ve výroku specifikovanými smlouvami, v jejichž důsledku má společnost Glencore International AG, se sídlem Švýcarsko, Baar, Baarermattstrasse 3 (dále jen Glencore ), prostřednictvím svých nepřímých dceřiných společností, nabýt soubor hmotného a nehmotného majetku, který je tvořen lisovnou a stáčecí linkou rostlinného oleje společnosti LISOVNA ÚSTÍ NAD LABEM a.s, se sídlem, Praha 1, Staré Město, Náprstkova 215, IČ: 27933539 (dále jen LISOVNA ), rafinerií rostlinného oleje společnosti BORSAY a.s., se sídlem Tábor, Husova č.p. 1444, IČ: 00541397, ochrannými známkami vztahujícími se k prodeji rostlinných olejů společnosti LUKANA OIL, a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Prokopova 148/15, IČ: 28208609, a nemovitostmi společnosti STZ Development, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, IČ: 27904202 (společně dále jen Nabývaný soubor majetku ).
2. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a rovněž ze stanovisek třetích stran, jež Úřad obdržel v průběhu správního řízení.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že společností Glencore Nabývaný soubor majetku (v současné době vlastněného různými společnostmi) představuje z hlediska funkčního jeden celek tvořící zařízení pro zpracování olejnin a výrobu rostlinného oleje a jednotlivé výše popsané smluvní dokumenty představují jednu časově a věcně související transakci, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
4. S ohledem na skutečnost, že společností Glencore Nabývanému souboru majetku lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, představuje posuzovaná transakce spojení v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
5. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.
6. Společnost Glencore stojí v čele podnikatelské skupiny (dále též skupina Glencore ), která prostřednictvím svých dceřiných společností působí celosvětově v oblasti produkce, zpracování a obchodu s komoditami, zejména kovy a minerály, jako je např. hliník, bauxit, nikl, kobalt nebo železná ruda, energetickými produkty, jako např. ropa, plyn a uhlí, a zemědělskými produkty, jako je obilí, olejniny a cukr. V České republice skupina Glencore dosud působí pouze v oblasti obchodu s hliníkem a zinkem.
7. Nabývaný soubor majetku působí v oblasti zpracování olejnin, zejména řepkového semene, výroby a prodeje rafinovaných rostlinných olejů a prodeje řepkových šrotů, a to zejména na území České a Slovenské republiky, v menší míře pak i na území Litvy, Polska, Slovinska a Chorvatska.
8. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Námitky proti spojení soutěžitelů
9. V průběhu správního řízení Úřad obdržel v reakci na jím zveřejněné Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů [1] námitky proti jeho povolení.
10. Dne 2. června 2011 Úřad obdržel podání společnosti Calpit Consultants Corp. (dále jen Calpit ), v němž uvedla, že je minoritním akcionářem společnosti Via Chem Group, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, IČ: 26694590 (dále jen Via Chem ), jež je jediným akcionářem společnosti STZ Development, a.s. (dále jen STZD ). Dále společnost Calpit ve svém podání sdělila, že smluvní dokumenty, v jejichž důsledku dochází k posuzovanému spojení soutěžitelů (nebo alespoň některé z nich), jsou dle jejího názoru neplatné.
11. K tomuto závěru společnost Calpit dospěla na základě následujícího. V souladu s Oznámením o připravovaném spojení soutěžitelů má k předmětnému spojení soutěžitelů dojít dle § 12 odst. 2 zákona, tedy nabytím podniku jiného soutěžitele či jeho části. Dle společnosti Calpit pak ve vztahu ke společnosti STZD dochází k převodu části podniku, jež je představován jí vlastněnými nemovitostmi. Společnost Calpit současně uvedla, že k uzavření smlouvy o převodu podniku nebo jeho části společnosti STZD je podle obchodního zákoníku a stanov společností STZD a Via Chem nezbytné (i) předchozí rozhodnutí valné hromady společnosti Via Chem, jako jediného akcionáře společnosti STZD, nebo (ii) rozhodnutí společnosti Via Chem jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti STZD o schválení smlouvy o převodu podniku nebo jeho části notářským zápisem. Podle vyjádření společnosti Calpit však žádná z těchto podmínek nebyla splněna, neboť rozhodnutí valné hromady společnosti Via Chem v dané věci dosud nebylo učiněno. Případné rozhodnutí společnosti Via Chem jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti STZD by mohlo být dle společnosti Calpit neplatné, neboť osoby zapsané jako členové představenstva Via Chem údajně nebyly do těchto funkcí řádně zvoleny a nejsou tak oprávněny jménem Via Chem jednat.
12. Úřad dne 6. června 2011 obdržel připomínky k posuzovanému spojení soutěžitelů od společnosti PPVRV, a.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 59, IČ: 64949702 (dále jen PPVRV ). Toto podání pak bylo společností PPVRV doplněno přípisem, jež Úřad obdržel dne 7.6.2011.
13. Společnost PPVRV zakládá své námitky rovněž na základě možné neplatnosti úkonů, jež zakládají posuzované spojení soutěžitelů, přičemž tuto neplatnost společnost PPVRV dovozuje z následujícího.
14. Společnost PPVRV je věřitelem společnosti SETUZA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukova 100, IČ: 46708707 (dále jen SETUZA ), přičemž v této souvislosti uvedla, že ze společnosti SETUZA byl převeden hmotný i nehmotný majetek na jiné společnosti, mj. i na STZD či Via Chem, čímž došlo ke snížení hodnoty jejího majetku, a to za účelem zkrácení věřitelů. Společnost PPVRV dále sdělila, že proti zmíněnému převodu majetku podala dne 5. srpna 2010 žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem na určení neúčinnosti výše uvedených právních úkonů, přičemž řízení v této věci nebylo dosud ukončeno. Podle názoru společnosti PPVRV je tak právní úkon, na jehož základě má skupina Glencore nabýt soubor hmotného a nehmotného majetku neplatný, a proto žádá, aby předmětné spojení soutěžitelů nebylo Úřadem povoleno.
15. Úřad dne 15.6.2011 obdržel od společnosti PPVRV doplnění připomínek k posuzovanému spojení soutěžitelů, v němž Úřad informovala o skutečnosti, že dne 14.6.2011 obdržela usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem č.j. 13 C 413/2010-466, ze dne 9.6.2011, kterým rozhodl o návrhu společnosti PPVRV o nařízení předběžného opatření tak, že se mj. i společnosti STZD ukládá povinnost zdržet se převodu konkrétních nemovitostí, mj. i pozemků a budov, jež jsou součástí Nabývaného souboru majetku. Z uvedeného společnost PPVRV vyvozuje, že Úřad za současného stavu věci nemůže spojení soutěžitelů Glencore/Nabývaný soubor majetku povolit.
16. K těmto námitkám Úřad uvádí následující. Úřad je oprávněn posuzovat spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona, tzn., že Úřad hodnotí spojení soutěžitelů z hlediska případných dopadů na hospodářskou soutěž. Úřad není ve správním řízení oprávněn posuzovat, zda k navrhovaným spojením soutěžitelů dochází na základě oprávněného či neoprávněného převodu podniku nebo jeho části nebo platných či neplatných smluv. S ohledem na skutečnost, že jak námitky společnosti Calpit, tak i námitky společnosti PPVRV proti předmětnému spojení soutěžitelů směřují ke zpochybnění platnosti právních úkonů, na jejichž základě k němu dochází, Úřad není kompetentní k jejich posouzení. V daném případě se jedná o spor soukromoprávního charakteru, který plně náleží do kompetencí příslušných soudů v České republice.
17. Úkolem Úřadu v oblasti kontroly koncentrací je posoudit, zda v důsledku spojení soutěžitelů nedojde k narušení hospodářské soutěže (§ 1 odst. 1 ve spojení s § 16 odst. 2 a § 17 odst. 3 zákona), přičemž jediný důvod pro nepovolení spojení představuje situace, kdy by toto spojení mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu (§ 17 odst. 3 zákona). O nepovolení spojení tedy není možno rozhodnout ze strany Úřadu z důvodu, že by jeho realizací mohl být porušen jiný právní předpis nebo jiný právem chráněný zájem, než je ochrana hospodářské soutěže před jejím narušením ve smyslu § 1 odst. 1 zákona.
18. Pokud tedy Úřad rozhodne o povolení spojení, znamená to pouze, že takové spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže; Úřad tímto rozhodnutím neřeší ani nemůže řešit otázku, zda je zamýšlené spojení, resp. právní skutečnosti jej zakládající, v souladu s jinými právními předpisy. Úřad svým rozhodnutím nepřikazuje účastníkům řízení spojení uskutečnit, nýbrž pouze deklaruje kompatibilitu takového spojení se soutěžními principy. Skutečnost, že určité zamýšlené spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže a bude tedy Úřadem povoleno, proto bez dalšího neznamená, že by tímto krokem došlo ke zhojení případných vad právních úkonů spojení zakládajících či úkonů jim předcházejících, ani že by bylo možno činit úkony zakázané předběžným opatřením soudu. Samotná realizace předmětné transakce musí být zákonná a je na jejích účastnících, aby její zákonnost zajistili.
19. Dne 10. června Úřad obdržel připomínky k předmětnému spojení soutěžitelů od společnosti ZEMKA Praha, s.r.o., se sídlem Praha 6, Kladenská 53/138, IČ: 25631691 (dále jen ZEMKA ), jež se domnívá, že u daného spojení nebyly splněny podmínky pro vedení zjednodušeného řízení podle § 16a odst. 1 zákona a Úřad by proto měl posoudit, zda spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v rámci běžného správního řízení. Své připomínky společnost ZEMKA zakládá na domněnce, že Nabývaný soubor majetku dosahuje významného postavení na trhu zpracování olejnin v České republice a současně společnost Glencore, jako nabyvatel tohoto majetku, představuje celosvětově významného soutěžitele v oblasti obchodu s komoditami, mj. i zemědělskými. Z uvedeného společnost ZEMKA vyvozuje, že v důsledku spojení uvedených soutěžitelů by mohlo dojít k významnému posílení tržní síly spojením vzniklého subjektu.
20. K námitkám společnosti ZEMKA Úřad uvádí následující. Ve vztahu k území České republiky má posuzované spojení soutěžitelů konglomerátní charakter, neboť společnost Glencore v České republice nepůsobí ve stejné, předcházející či navazující oblasti jako Nabývaný soubor majetku. Pokud by posuzovaným spojením soutěžitelů dotčené území bylo vymezeno jako širší území než Česká republika, např. územím České republiky a okolních států či územím Evropského hospodářského prostoru (EEA), dané spojení by mělo horizontální charakter. V takovém případě by však spojující se soutěžitelé dosahovali tržního podílu, jenž je významně pod hranicí 15 %, jsou tedy splněny podmínky pro vedení zjednodušeného řízení podle § 16a odst. 1 zákona.
21. V případě namítaného významného posílení tržní síly spojením vzniklého subjektu je třeba konstatovat, že posuzovaným spojením soutěžitelů dochází ke změně jednoho majitele Nabývaného souboru majetku za druhého, přičemž nabyvatel v České republice v oblasti zpracování olejnin dosud nepůsobí a v rámci širšího geografického relevantního trhu nedosahuje významného postavení. S ohledem na výše uvedené posuzované spojení nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže a Úřad v souladu s § 16a odst. 3 konstatuje, že k řádnému posouzení dané transakce není třeba doplnění dodatečných informací a nepovažuje za nutné pokračovat v šetření v rámci standardního správního řízení.
22. S ohledem na výše uvedené Úřad v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěžeObdrží:
JUDr. Jan Myška, Ph.D., advokát
AK Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka
V Celnici 1031/4
Praha 1
110 00
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.

[1] Zveřejněno dne 1.6.2011 na internetových stánkách Úřadu v souladu s § 16a odst. 2 zákona