UOHS S196/2009
Rozhodnutí: S196/2009/KS-12586/2009/840 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů ČEZ, a.s. a Lumius, spol. s. r.o.
Účastníci ČEZ, a.s. Lumius, spol. s. r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 17. 10. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 159 KB


ÚOHS-S196/2009/KS-12586/2009/840
V Brně dne 30. září 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S196/2009/KS, zahájeném dne 23. července 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009, na návrh účastníka řízení, společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Ivo Jandou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009, v souvislosti se Smlouvou o podmínkách převodu obchodního podílu uzavřené [ obchodní tajemství ] , a na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , která bude uzavřena [ obchodní tajemství ] , v jejichž důsledku společnost ČEZ, a.s. získá 100% obchodní podíl ve společnosti Lumius, spol. s. r.o., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, IČ: 25911945, a tím i možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009,
p o v o l u j e .

Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009 (dále také jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2009 ze dne 5. srpna 2009.
3. Za účelem objektivizace získaných informací Úřad oslovil významné konkurenty a obchodní partnery spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k posuzovanému spojení, přičemž někteří z nich vyslovili obavy z možného narušení hospodářské soutěže v důsledku realizace posuzovaného spojení. Vypořádáním vznesených námitek se Úřad podrobněji zabývá v části III. tohoto rozhodnutí.
4. Řízení bylo zahájeno podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009. Před vydáním rozhodnutí ve věci povolení spojení soutěžitelů nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Protože čl. II zákona č. 155/2009 Sb. stanoví, že řízení zahájená přede dnem účinnosti zákona č. 155/2009 Sb. se dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 155/2009 Sb., Úřad v řízení sp. zn. S196/2009/KS postupoval i nadále podle úpravy stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009. Současně Úřad uvádí, že zákon č. 155/2009 Sb. nepřinesl změnu notifikačních kritérií či pravidel pro posouzení dopadů spojení na soutěž. I. Notifikační podmínky
5. K navrhované transakci má dojít v souvislosti se Smlouvou o podmínkách převodu obchodního podílu uzavřenou [ obchodní tajemství ] (dále jen Smlouva I. ), a na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu , která bude uzavřena za splnění níže uvedených podmínek [ obchodní tajemství ] (dále jen Smlouva II. ).
6. [ obchodní tajemství ].
7. [ obchodní tajemství ].
8. V případě nabytí 100% obchodního podílu společnosti Lumius získá společnost ČEZ možnost přímo vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu ve smyslu § 12 odst. 4 zákona, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
9. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
10. Společnost ČEZ je akciovou společností stojící v čele podnikatelské skupiny (dále též skupina ČEZ ), která působí především v oblasti výroby elektřiny, obchodu s elektřinou a jejího prodeje koncovým zákazníkům, v oblasti výroby a prodeje tepla a prodeje plynu koncovým zákazníkům. Dále je skupina ČEZ například činná v oblasti telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, výstavby a údržby energetických zařízení a těžby hnědého uhlí. Skupina ČEZ působí kromě území České republiky i v dalších zemích střední a jihovýchodní Evropy.
11. Společnost Lumius se zabývá zejména obchodem s elektrickou energií a zemním plynem, dále pak související poradenskou činností a zprostředkováním obchodu v oblasti energetiky a plynárenství v České republice, Německu, Rakousku a Slovinsku. Jmenovaná společnost je před realizací spojení kontrolována ze strany Ing. M.. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnost Lumius kontroluje společnosti Lumius Slovakia, s.r.o., Lumius Polska, Sp. Z.o.o., Lumius Kft. a Lumius d.o.o., jejichž prostřednictvím působí ve výše uvedených oblastech na území Slovenska, Polska, Maďarska a Chorvatska. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů však společnost ČEZ získá kontrolu pouze nad společností Lumius a Lumius Slovakia, s.r.o., podíly ve zbylých shora uvedených dceřiných společnostech Lumius budou odprodány zpět Ing. M.. Dále společnost Lumius kontroluje společnost ČME, [1] která se zabývá zejména obchodem s elektrickou energií v České republice. Společnost ČME kontroluje společnost Slévárna a strojírna, a.s., jež je činná v oblasti výroby odlitků z šedé litiny.
III. Dopady spojení
12. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonávají soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
14. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, je společnost Lumius činná v oblasti obchodování s elektrickou energií a zemním plynem na velkoobchodní úrovni, a v oblasti dodávek těchto komodit koncovým, zejména podnikovým, zákazníkům. Společnost Lumius působí především v České republice, prostřednictvím dceřiné společnosti Lumius Slovakia, s.r.o., nad níž získá účastník řízení rovněž kontrolu, pak působí i na území Slovenské republiky.
15. Skupina ČEZ je činná především v oblasti výroby a velkoobchodního a maloobchodního prodeje elektrické energie. Mimoto skupina ČEZ provozuje řadu dalších činností, především v oblasti výroby a prodeje tepla, prodeje zemního plynu koncovým zákazníkům, v oblasti distribuce elektřiny, kde působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Moravskoslezského a Olomouckého. Současně je skupina ČEZ činná v oblasti těžby uhlí, a to prostřednictvím společnosti Severočeské doly, a.s., z jejíž produkce pokrývá část své spotřeby uhlí pro výrobu elektřiny a tepla. Skupina ČEZ je činná zejména v České republice, na Slovensku, ale i dalších zemích Evropy.
16. Oblast elektroenergetiky lze s přihlédnutím ke stávající rozhodovací praxi Úřadu, [2] ale i Evropské komise [3] členit na oblasti zahrnující (i) výrobu elektrické energie, (ii) obchod s elektrickou energií, tj. denní či termínové obchodování s touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli koncových zákazníkům, a (iii) dodávky elektrické energie koncovým zákazníkům. Všechny tyto činnosti jsou plně liberalizovány, přičemž pro podnikání v oblasti elektroenergetiky je nezbytná licence Energetického regulačního úřadu.
17. Vzhledem k tomu, že společnost Lumius není výrobcem elektrické energie, Úřad při vymezování věcně relevantních trhů v posuzovaném případě od této činnosti odhlédl, přičemž však dále zohlednil skutečnost, že společnost Lumius působí v oblastech, které na výrobu elektřiny vertikálně navazují.
18. První z nich je oblast obchodu s elektrickou energií (tzv. trh velkoobchodu). V této oblasti prodávají obchodníci elektřinu ostatním zde působícím obchodníkům, aniž by docházelo k dodávkám elektřiny koncovým zákazníkům.
19. Na tuto oblast poté navazuje oblast dodávek elektrické energie koncovým zákazníkům-spotřebitelům. Dodávky elektřiny koncovým zákazníkům lze dále členit na segment domácností a segment podniků, který je možné podle velikosti odběru dále členit na užší subsegmenty. Zatímco skupina ČEZ je činná v obou těchto segmentech, společnost Lumius se výhradně zaměřuje na dodávky elektrické energie koncovým podnikovým zákazníkům.
20. S ohledem na výše uvedené, dále na skutečnost, že společnost Lumius vůbec nepůsobí v segmentu dodávek elektřiny domácnostem a v oblasti velkoobchodu s elektřinou působí pouze okrajově, s přihlédnutím k tomu, že dodavatelé elektřiny navzájem soutěží prakticky pouze v segmentu dodávek podnikům, kde se podíly spojujících se soutěžitelů v závislosti na velikosti podniků a jejich odběrů výrazně neliší, Úřad ponechal otázku vymezení relevantního trhu ve vztahu k oblasti velkoobchodu s elektřinou a v oblasti dodávek elektřiny koncovým zákazníkům otevřenou.
21. Z hlediska geografického jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a současně zřetelně odlišitelné od sousedících území minimálně na celém území České republiky, avšak s ohledem na výše uvedené Úřad ponechal otázku vymezení geografického relevantního trhu rovněž otevřenou.
22. Úřad při vymezování věcně relevantních trhů v tomto případě odhlédl rovněž od oblasti dodávek zemního plynu koncovým zákazníkům, a to zejména s ohledem na skutečnost, že navrhovatel začal v této oblasti působit teprve nedávno a zároveň se uvažovaný tržní podíl společnosti Lumius pohybuje v řádu desetin procenta.
23. Obchody v oblasti velkoobchodu s elektřinou jsou realizovány zde činnými subjekty za účelem jednak prodeje vlastní vyrobené elektřiny, za účelem zajištění svých obchodů a v neposlední řadě za účelem tvorby zisku z obchodu (tradingu) s elektřinou. Na velkoobchodním trhu se obchoduje jednak na (i) organizovaných anonymních trzích typu burza , kam náleží i energetická burza v Praze (dále též PXE ), a jednak na (ii) tzv. OTC [4] trhu, a to prostřednictvím brokerů, kde jsou obchody do okamžiku jejich uzavření také anonymní a protistrany sobě navzájem neznámé, a nebo prostřednictvím přímých dvoustranných obchodů s protistranou, obchodníkem, kde jsou si protistrany známy již od počátku uzavírání obchodu.
24. Na trhu PXE je jedním z tzv. tvůrců trhu společnost ČEZ. Jedná se o regulovaný trh, který je organizován a dozorován podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, a příslušných burzovních pravidel. Obecně se obchodování na burze PXE může zúčastnit každý subjekt s licencí od Energetického regulačního úřadu, který bude subjektem zúčtování u OTE, splní technické požadavky a podepíše příslušnou smluvní dokumentaci s jednou clearingovou bankou a s burzou PXE.
25. Skupina ČEZ je v oblasti velkoobchodu s elektřinou silně dominantním subjektem s cca. [75-85] % tržním podílem, naopak společnost Lumius zde působila pouze okrajově a její podíl činil přibližně [0-5] %. V této oblasti působí větší množství soutěžitelů, přičemž kromě skupiny ČEZ však významnějšího tržního podílu dosahují pouze společnosti E.ON Česká republika, a.s. a Pražská energetika, a.s.
26. Oba spojující se soutěžitelé působí rovněž v oblasti dodávek elektrické energie, přičemž pro společnost Lumius jsou jedinou cílovou skupinou pouze podniky. Skupina ČEZ je nejvýznamnějším dodavatelem elektřiny podnikům s cca [35-45] % podílem, podíl společnosti Lumius v tomto segmentu je přibližně [0-5] %. Dalšími významnějšími dodavateli elektřiny podnikovým zákazníkům jsou společnosti E.ON Česká republika, a.s. ( [15-25] %) a Pražská energetika, a.s. ( [5-15] %), dále pak Czech Coal a.s. ( [0-5] %) a CZECH-KARBON s.r.o. ( [0-5] %).
27. V segmentu dodávek elektrické energie domácnostem je nejvýznamnějším dodavatelem skupina ČEZ s cca [55-65] % podílem, společnost Lumius v tomto segmentu nepůsobí. Dalšími dodavateli elektřiny domácnostem jsou zejména společnosti E.ON Česká republika, a.s. a Pražská energetika, a.s.
28. Nejvýznamnější dopady na hospodářskou soutěž bude mít posuzované spojení soutěžitelů v oblasti dodávek elektrické energie koncovým zákazníkům, zejména pak v segmentu dodávek podnikovým zákazníkům. Jedná se o oblast značně koncentrovanou již v době před spojením, nejvýznamnějším soutěžitelem na ní působícím je společnost ČEZ, která je v České republice rovněž dominantním výrobcem elektrické energie (cca [65-75] % tržní podíl) a nejvýznamnějším soutěžitelem v oblasti velkoobchodu s elektrickou energií (cca [75-85] % tržní podíl). V důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů však nedojde k podstatné změně struktury dotčené oblasti, spojením dojde k relativně malému navýšení tržního podílu skupiny ČEZ, nebude oslabena pozice hlavních konkurentů skupiny ČEZ a její odstup od nich zůstane prakticky totožný. Nadále zůstane zachována nabídková pluralita, což Úřadu potvrdily prakticky všechny oslovené subjekty vystupující na straně nabídky i poptávky.
29. Úřad se zabýval posouzením již zmiňované vertikální integrace skupiny ČEZ. Je však třeba konstatovat, že již v době před realizací spojení je skupina ČEZ významným dodavatelem elektřiny společnosti Lumius. Současně podíl společnosti Lumius v oblasti dodávek elektřiny koncovým zákazníkům je tak nízký, že i v případě, že by veškerou elektřinu po spojení odebírala společnost Lumius od skupiny ČEZ, konkurentům spojujících se soutěžitelů by nadále zůstala zachována možnost odběrů elektřiny od skupiny ČEZ, jakožto dominantního výrobce této komodity v České republice, ale i od dalších nezávislých výrobců. Zároveň nebude v důsledku spojení zásadním způsobem snížena alternativa odběrů elektrické energie vyrobené těmito nezávislými výrobci. Úřad má tedy za to, že v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedochází ke zvýšení rizika možného uzavření trhu ze strany skupiny ČEZ v podobě omezení přístupu soutěžitelů působících v oblasti dodávek elektřiny koncovým zákazníkům ke vstupům (tj. vyrobené elektřiny) a ani v podobě omezení přístupu konkurenčních výrobců elektřiny k odběratelům této komodity (tj. dodavatelům elektřiny koncovým zákazníkům).
30. Pokud jde o výběr dodavatele elektrické energie, mají podniky poptávající tyto služby v souladu s energetickým zákonem možnost během velmi krátké doby tohoto dodavatele změnit. Samotný výběr těchto dodavatelů je většinou realizován prostřednictvím výběrových řízení, přičemž na straně poptávky lze obecně spatřovat tři skupiny subjektů.
31. První skupinu představují společnosti mající povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a jejich základním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost a cena. Druhou skupinu tvoří společnosti se silnou integrací do národních či nadnárodních holdingů, jejichž výběr dodavatele elektřiny je řízen interními pravidly pro externí nákup, která jsou zpravidla vysoce kompetitivní. Konečně třetí skupina je představována relativně samostatnými komerčními subjekty, jejichž výběr se vyznačuje oslovením pouze určitého okruhu případných dodavatelů. Přitom platí, že z hlediska spotřeby nevýznamnější koncoví zákazníci na předmětném relevantním trhu spadají z 80-90 % do prvních dvou skupin zákazníků.
32. Vstupu do všech shora uvedených dotčených oblastí nebrání kromě určité kapitálové zajištěnosti žádné podstatné bariéry. Před vstupem musí nový soutěžitel získat příslušnou licenci od Energetického regulačního úřadu, po splnění administrativních požadavků je tato licence nároková, avšak jednorázově zpoplatněná. Licence na obchodování s elektrickou energií je použitelná i pro dodávky koncovým zákazníkům. Zahraniční subjekty mohou na českém trhu působit prostřednictvím organizační složky, obchodování však může být prováděno přímo ze zahraničí, není nutné disponovat tuzemským personálem či provozovnou. Před vlastním obchodováním musí obchodník uzavřít s OTE smlouvu o zúčtování odchylky a s provozovatelem přenosové soustavy smlouvu o přístupu k síti, pokud se chce podílet na přeshraničních obchodech.
33. Jak již bylo shora uvedeno, Úřad v rámci 30-denní lhůty pro vydání rozhodnutí oslovil subjekty z řad odběratelů, ale i dodavatelů elektrické energie se žádostí o stanovisko. Přestože velká většina z oslovených subjektů nevznesla námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů, několik společností vyjádřilo znepokojení nad dalším posilováním tržní síly společnosti ČEZ. Zejména se jednalo o obavu ze snížení počtu subjektů účastnících se výběrových řízení na dodávky elektřiny a s tím související riziko možného zvýšení ceny této komodity. [5] Úřad je však toho názoru, že v důsledku spojení nedojde k zásadnímu omezení počtu subjektů účastnících se výběrových řízení na dodávky elektrické energie zejména podnikům, v této oblasti zůstanou tři hlavní konkurenti a několik méně významných subjektů s tím, že jak bylo shora uvedeno, vstupu nových soutěžitelů, včetně těch zahraničních, nebrání podstatné překážky.
34. Za významnou skutečnost z hlediska zachování konkurenčního prostředí v dotčené oblasti Úřad považuje, že kromě společností ČEZ, E.ON Česká republika, a.s. či Pražská energetika, a.s. budou na relevantním trhu i po spojení působit menší soutěžitelé, kteří budou vykonávat na spojením vzniklý celek i jeho hlavní dva konkurenty dodatečný konkurenční tlak. A proto, i když v tomto případě Úřad po zvážení všech shora uvedených okolností (včetně relativně nízkého nárůstu tržního podílu v jediném dotčeném segmentu) nepovažoval za nezbytné přikročit k hloubkovému šetření dle § 16 odst. 5 zákona, je pravděpodobně, že další koncentrace v dotčené oblasti a případné další snižování počtu konkurentů mohou vést k obavám z narušení hospodářské soutěže a z tohoto důvodu budou podrobeny detailnějšímu šetření.
35. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim tato umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede k posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
36. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
PM: 17. října 2009
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

[1] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů S159/2009/KS Lumius/ČME .
[2] Viz např. rozhodnutí Úřadu S 145/02 ČEZ/REAS čiS 81/08 J & T Private Equity/Czech Energy Holding .
[3] Viz rozhodnutí Evropské komise M.3440 ENI/EDP/GDP .
[4] Tj. Over the Counter.
[5] Například stanovisko společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., PAPOS v.o.s., Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno apod.