UOHS S196/2003
Rozhodnutí: OF/S196/03-509/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Air France a Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Účastníci Société Air France sa Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 21. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 103 KB


S 196/03-509/04 V Brně dne 4. února 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 196/03, zahájeném dne 23. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Société Air France sa, se sídlem 45 rue de Paris, Roissy Charles-de-Gaulle, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená Mgr. Karlou Morávkovou, advokátkou, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě substituční plné moci ze dne 30. října 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Société Air France sa, se sídlem 45 rue de Paris, Roissy Charles-de-Gaulle, Francouzská republika, a Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., se sídlem Amsterdaamsweg 55 Amstelveen, Nizozemské království, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové smlouvy, uzavřené dne 16. října 2003 společnostmi Société Air France sa a Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., v jejímž konečném důsledku společnost Société Air France sa získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv a všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů a relevantních trhů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/03 ze dne 12. listopadu 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Rámcové smlouvy, uzavřené dne 16. října 2003 (dále též "Rámcová smlouva") společnostmi Société Air France sa, se sídlem 45 rue de Paris, Roissy Charles-de-Gaulle, Francouzská republika (dále jen "Air France"), a Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., se sídlem Amsterdaamsweg 55 Amstelveen, Nizozemské království (dále jen "KLM").
Předmětné spojení se podle Rámcové smlouvy uskuteční prostřednictvím doporučené nabídky společnosti Air France na výměnu všech akcií společnosti KLM vydaných a kotovaných na burzách v Amsterdamu a v New Yorku za akcie a opční listy společnosti Air France.
Po uskutečnění uvedené transakce a v závislosti na schválení novely francouzského právního předpisu 1 společnost Air France zaregistruje novou francouzskou 100% vlastněnou provozní společnost (dále jen "AFOP"). Do společnosti AFOP bude poté částečným převodem aktiv jako při rozdělení společnosti vložen celý podnik Air France, což bude znamenat univerzální právní převod. Předpokládá se, že k tomuto převodu dojde do konce roku 2004. Air France se po uvedeném převodu podniku přejmenuje na Air France KLM (dále též "Air France KLM").
Při předpokladu 100% přijetí nabídky na výměnu akcií budou před uplatněním opcí současní kmenoví akcionáři společnosti KLM vlastnit 19 % rozšířené skupiny kontrolované společností Air France KLM, zatímco vlastnictví francouzského státu se automaticky sníží z 54 % na 44 % a zbývající akcionáři Air France budou vlastnit 37 % místo původních 46 %.
Žádný jednotlivý akcionář nebude mít dostatečné množství akcií k tomu, aby mohl kontrolovat společnost Air France KLM, ať již sám či spolu s jinými. Akcie a opce společnosti Air France KLM budou kotovány na burzách v Paříži, v Amsterdamu a v New Yorku v rámci programu ADR (American Depositary Receips) 2 .
Struktura transakce je navržena tak, aby během počátečního tříletého období 3 , které však může být na žádost společnosti Air France prodlouženo, byla zachována identita obou leteckých společností jakožto samostatně podnikajících právnických osob. Během tohoto počátečního období budou většinu hlasovacích práv spojených s akciemi společnosti KLM držet nizozemští akcionáři, konkrétně dvě nizozemské nadace a nizozemský stát, přičemž Air France KLM bude přímo vlastnit jen 49 % hlasovacích práv (avšak 100 % majetkových práv). Po skončení počátečního období budou i zbývající hlasovací práva převedena na společnost Air France KLM.
V konečném důsledku posuzované transakce tedy společnost Air France, respektive v té době již Air France KLM, získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu i hlasovacích právech ve společnosti KLM, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Společnost Air France KLM tak bude holdingovou společností plně kontrolující jak společnost KLM, tak i společnost AFOP, tedy společnost provozující podnik Air France.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V případech spojení soutěžitelů, která naplňují skutkovou podstatu § 12 odst. 3 zákona, je dle ustanovení § 15 odst. 2 in fine zákona povinen podat návrh na povolení spojení soutěžitelů soutěžitel, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Air France je leteckou dopravní společností sídlící ve Francii a působící i v zahraničí. Hlavním předmětem jejího podnikání je osobní letecká doprava, nákladní letecká doprava a technické služby a údržba související s leteckou dopravou. Air France neprovozuje charterové ani nízkotarifové lety. Air France má paprskovitou linkovou síť s hlavním leteckým uzlem pro mezinárodní lety na pařížském letišti Charlese de Gaulla a s hlavním uzlem pro vnitrostátní lety na pařížském letišti Orly. Ve spolupráci s franchisingovými partnery provozuje regionální letecké uzly v Lyonu, Clermont-Ferrand a Bordeaux. V České republice působí společnost Air France prostřednictvím společnosti Air France-obchodní zastoupení, se sídlem Václavské náměstí 57/813, Praha 1.
Společnost Air Fance je francouzskou obchodní společností s veřejně obchodovatelnými akciemi. Majoritní podíl v Air France, konkrétně 54,4 % základního kapitálu a 55,1 % hlasovacích práv, drží před posuzovanou transakcí francouzský stát. Akcie představující 12,9 % základního kapitálu a 13,1 % hlasovacích práv drží současní a dřívější zaměstnanci společnosti Air France, zbývající cca 31,8 % hlasovacích práv pak v současné době drží soukromí a institucionální investoři.
Společnost KLM je mezinárodní leteckou společností sídlící v Nizozemsku a působící i v zahraničí. Skupina KLM působí zejména v oblastech osobní letecké dopravy, nákladní letecké dopravy, technických služeb a údržby souvisejících s leteckou dopravou charterových a nízkotarifových pravidelných letů 4 . Domovskou základnou společnosti KLM je amsterdamské letiště Schipol. V České republice působí společnost KLM prostřednictvím společnosti KLM Royal Dutch Airlines, organizační složka, se sídlem Na příkopě 21/1096, Praha 1.
Společnost KLM je nizozemskou obchodní společností s veřejně obchodovatelnými akciemi. Nejvýznamnějšími akcionáři KLM jsou v době před posuzovanou transakcí nizozemský stát, s podílem na základním kapitálu KLM ve výši 14,1 %, a Stichting Luchtvaartbelangen Nederland, s podílem na základním kapitálu KLM ve výši 11,2 %.
Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost KLM, která je v rámci posuzované transakce nabývanou společností, působí v České republice v oblastech osobní letecké dopravy a nákladní letecké dopravy. V obou zmíněných oblastech působí v České republice současně i společnost Air France. Výše rovněž uvedené technické služby a údržba související s leteckou dopravou a dále charterové a nízkotarifové lety spojující se soutěžitelé na území České republiky neprovozují.
Při vymezování relevantních trhů v oblasti letecké osobní přepravy Úřad v souladu s praxí Evropské komise, k jejímuž přístupu Úřad ve své rozhodovací praxi podpůrně přihlíží, uplatnil princip "místo odletu/místo určení" 5 . Podle tohoto destinačního přístupu pak každá kombinace místa odletu a cílové destinace představuje z pohledu zákazníka samostatný relevantní trh.
Leteckou osobní přepravu lze dále dělit na dopravu na krátké vzdálenosti, dopravu na střední vzdálenosti a dopravu na dlouhé vzdálenosti. Toto dělení je významné mimo jiné pro posouzení, zda na dané trase dochází k vzájemné zastupitelnosti přímých a nepřímých letů. V této souvislosti platí, že v kontextu evropského regionu představují přímé a nepřímé lety na krátké vzdálenosti vzájemné substituty jen v několika výjimečných případech, mezi něž trasy se vztahem k České republice provozované spojujícími se soutěžiteli nepatří.
Pro úplnost Úřad konstatuje, že klasické plánované lety tvoří odlišný relevantní trh vůči charterovým a nízkotarifovým letům, přičemž posléze uvedený segment je tvořen především prázdninovými charterovými lety bez pravidelného letového řádu, které si objednávají cestovní kanceláře, a nízkotarifovými pravidelnými lety, u nichž jsou výměnou za jednodušší služby a používání méně významných letišť nabízeny velmi nízké ceny.
Spojující se soutěžitelé působí v České republice v oblasti letecké osobní dopravy pouze na pravidelných trasách Paříž-Praha-Paříž a Lyon-Praha-Lyon, na nichž působí společnost Air France, a dále na pravidelné trase Amsterdam-Praha-Amsterdam, na níž působí společnost KLM.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh v oblasti letecké osobní dopravy trh letecké osobní dopravy na trase Amsterdam-Praha-Amsterdam .
V oblasti letecké nákladní dopravy je situace následující. V rámci Evropy představuje nákladní letecká doprava pouhý doplněk k podnikání leteckých dopravců v oblasti letecké dopravy osobní. Na krátké a střední vzdálenosti, mezi něž patří i výše uvedené trasy Paříž-Praha-Paříž, Lyon-Praha-Lyon a Amsterdam-Praha-Amsterdam, letečtí osobní dopravci neprovozují jednoúčelová nákladní letadla, ta jsou používána výhradně na dlouhé vzdálenosti. Na krátkých trasách přepravují tradiční letecké společnosti pouze malé množství nákladu v zavazadlových prostorech osobních letadel. V takových případech lze nákladní dopravu považovat za vedlejší produkt osobní dopravy, jež je jejím pouhým doplňkem. Kapacita zavazadlového prostoru na pravidelných linkách pak zásadním způsobem omezuje i množství letecky přepravovaného nákladu.
Účastník řízení ve svém návrhu na povolení spojení soutěžitelů, respektive v dotazníku k povolení spojení, uvedl, že dle jeho názoru je v rámci Evropy relevantním trhem z hlediska věcného trh dopravy nákladů po silnici, vzduchem, po železnici a po vodě a z hlediska geografického území celé Evropy.
V této souvislosti Úřad uvádí, že si je vědom rozhodovací praxe Evropské komise 6 , z níž účastník řízení pravděpodobně při vymezování relevantního trhu v oblasti nákladní letecké dopravy vycházel, jakož i skutečnosti, že letecká nákladní doprava má v Evropě poměrně omezené využití, což je dáno mimo jiné tím, že Evropa je geograficky kompaktní a má rozsáhlou a vysoce kvalitní silniční a železniční síť. Doprava silniční je navíc výrazně levnější než doprava letecká a v rámci Evropy zpravidla i stejně rychlá, což platí i v určitých případech dopravy železniční, která je navíc, podobně jako doprava vodní, vhodná zejména pro dopravu těžkých nebo objemných materiálů. 7
Úřad nicméně, mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že spojující se soutěžitelé nemají mimo letecké dopravy žádné aktivity v oblasti nákladní dopravy z či do České republiky, pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového v předmětné oblasti jako trh letecké nákladní dopravy.
Při vymezování relevantního trhu letecké nákladní dopravy z hlediska geografického vzal Úřad v úvahu skutečnost, že v rámci České republiky, tzn. vnitrostátně, sice spojující se soutěžitelé žádný náklad nepřepravují, nicméně leteckou nákladní dopravu v České republice je nutno chápat jako dopravu nákladu z či do České republiky.
V návaznosti na výše uvedené Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z hlediska geografického relevantní trh v oblasti letecké nákladní dopravy územím celé České republiky .
Dopady spojení
Na vymezeném relevantním trhu letecké osobní dopravy na trase Amsterdam-Praha-Amsterdam působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost KLM, předmětné spojení má tedy na tomto trhu konglomerátní charakter.
Společnost KLM, jejímž domovským letištěm je amsterdamské letiště Schipol, dosahuje na trhu letecké osobní dopravy na trase Amsterdam-Praha-Amsterdam v České republice tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Konkurenční soutěžitel, společnost České aerolinie a.s., Letiště Ruzyně, Praha 6, IČ: 45795908 (dále též "ČSA"), jejímž domovským letištěm je pražské letiště Ruzyně, dosahuje na předmětném trhu tržního podílu cca 25,7 %. 8
Společnosti KLM a ČSA mají společný code-sharingový rezervační systém, díky němuž mohou nabízet letenky na lety zajišťované druhou stranou. Podstatou code-sharingu je tedy volný prodej kapacity na letech provozujícího dopravce oběma partnery, tj. provozujícím i marketingovým dopravcem. Lety jsou označeny kódy a čísly letů obou partnerů, kapacita je spravována provozujícím dopravcem. Bilaterální smlouvy, na nichž je předmětný code-sharingový program založen, pokrývají pouze některé marketingové aktivity, není jimi ovlivněno nezávislé soutěžní chování jednotlivých společností, které nadále zůstávají na posuzovaném trhu konkurenty.
Na vymezeném relevantním trhu letecké nákladní dopravy v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, předmětné spojení má tedy na tomto trhu horizontální charakter.
Jak již Úřad výše konstatoval, v rámci Evropy lze nákladní leteckou dopravu považovat za vedlejší produkt letecké dopravy osobní, jež je jejím pouhým doplňkem. Tomu odpovídá i podíl obratu, dosaženého spojujícími se soutěžiteli v oblasti nákladní letecké dopravy v České republice, na celkovém obratu, dosaženém spojujícími se soutěžiteli v České republice. V případě společnosti Air France se jedná o pouhé [ obchodní tajemství ] % celkového obratu, dosaženého na osobních linkách mezi Francií a Českou republikou, a v případě společnosti KLM o cca [ obchodní tajemství ] % celkového obratu, dosaženého na lince Amsterdam-Praha-Amsterdam.
Rovněž bylo výše uvedeno, že leteckou nákladní dopravu v České republice je nutno chápat jako dopravu nákladu z či do České republiky. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na dopravě nákladu z České republiky do zbytku světa činí cca [ obchodní tajemství ] %. Nejvýznamnější konkurenty v této oblasti jsou přitom společnosti ČSA, s podílem 67,7 %, a British Airways, s podílem 12,8 %. Společný podíl spojujících se soutěžitelů na dopravě nákladu do České republiky činí cca [ obchodní tajemství ] %. Nejvýznamnější konkurenty v této oblasti jsou přitom společnosti ČSA, s podílem 67,3 %, Lufthansa, s podílem 7,6 %, a Cross Air, s podílem 5,9 %.
Pro úplnost Úřad uvádí, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na celkovém trhu nákladní dopravy v rámci Evropské unie činil v roce 2002 cca [ obchodní tajemství ] % a jejich společný podíl na trhu letecké nákladní dopravy v témž regionu nepřesáhl [ obchodní tajemství ] %.
Ačkoliv se tedy činnosti spojujících se soutěžitelů na trhu letecké nákladní dopravy překrývají, jejich tržní podíly jsou tak malé, že i společný tržní podíl na tomto trhu bude zanedbatelný.
Kromě výše uvedené struktury relevantních trhů a podílu spojujících se soutěžitelů na těchto trzích se Úřad při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů zabýval i dalšími kritérii uvedenými v ustanovení § 17 odst. 1 zákona. V této souvislosti Úřad považoval za významná zejména následující zjištění.
Činnosti KLM a Air France se v současnosti vzájemně doplňují. Spotřebitelé tak budou v důsledku realizace zamýšlené transakce těžit mimo jiné z výhod spojení dvou renomovaných značek, které zůstanou zachovány, ze spojení dvou provozních dopravních uzlů, a to pařížského letiště Charlese de Gaulla a amsterdamského letiště Schipol, ze spojení dvou vzájemně se doplňujících linkových sítí. Současně je očekáváno zlepšení postavení spojujících se soutěžitelů v oblasti nákladní letecké dopravy.
Subjekt vzniklý spojením bude přitom na obou vymezených relevantních trzích, respektive v celé oblasti letecké dopravy v České republice, nadále čelit konkurenci, neboť služby zaměnitelné se službami jimi poskytovanými jsou na trhu volně dostupné od konkurenčních soutěžitelů. Navrhovanou transakcí tak nedojde k podstatnému snížení možnosti spotřebitelů zvolit si svého poskytovatele předmětných dopravních služeb. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na odběratele předmětných služeb, respektive na zákazníky jednotlivých leteckých společností.
V této souvislosti Úřad konstatuje, že pro situaci v oblasti letecké dopravy v celé Evropě, je charakteristické působení tzv. národních aerolinií. Jedná se zpravidla o bývalé státní monopoly, které jsou v současné době více či méně zprivatizované. Většina soutěžitelů, kteří působí v oblasti letecké dopravy v České republice, respektive v celé Evropě, disponuje hospodářskou a finanční silou srovnatelnou s pozicí subjektu vzniklého spojením. Jedná se například o společnosti British Airways, Lufthansa, Cross Air, Alitalia či Austrian Airlines. Dále v České republice působí společnost ČSA, která je nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů na výše vymezených relevantních trzích, neboť představuje tzv. národního dopravce. ČSA je tedy největší a nejsilnější českou leteckou společností, jejímž domovským letištěm je pražské letiště Ruzyně. Majoritní akciový podíl v ČSA má český stát 9 .
Pro úplnost Úřad uvádí, že k posuzovanému spojení soutěžitelů neobdržel žádnou negativní připomínku, respektive námitku, od jakýchkoliv třetích subjektů.
Po zhodnocení celkové situace na obou výše vymezených relevantních trzích v České republice, jakož i situace v oblasti letecké dopravy obecně, dospěl Úřad k následujícím závěrům. Posuzované spojení nezvýší společnou tržní sílu společností Air France a KLM natolik, aby jim tato umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Subjekt vzniklý spojením bude na všech relevantních trzích v České republice nadále čelit reálné i potenciální konkurenci, takže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčené oblasti ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na něj. Účinná soutěž na všech relevantních trzích, vymezených pro účely tohoto rozhodnutí, jakož i v celé oblasti letecké dopravy v České republice, zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována. V důsledku spojení nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na těchto trzích.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Karla Morávková, advokátka
AK Linklaters v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
1 jedná se o novelizaci zákona č. 2002-383 z 9. dubna 2003, který v současné době platí pro Air France
2 jedná se o certifikáty amerických bank deponované za zahraniční akcie
3 počítaného od okamžiku dokončení nabídky výměny akcií společnosti KLM za akcie a opční listy společnosti Air France
4 tuto činnost zajišťuje 100% dceřiná společnost KLM Transavia pod označením Transavia a Basiq Air
5 "point of origin/point of destination"
6 viz například úvahy Evropské komise v odůvodnění rozhodnutí M.2905-Deutsche Bahn/Stinnes ze dne 17. září 2002
7 pro srovnání Úřad uvádí, že odhadovaný podíl letecké dopravy na celkovém objemu nákladu přepraveného v rámci Evropské unie v roce 2002 nepřesahuje 0,1 %
8 podle údajů IATA-Mezinárodního sdružení leteckých přepravců
9 jedná se konkrétně o více než 90% podíl státu v ČSA, jež je Českou republikou držen prostřednictvím Fondu národního majetku (56,92 %) a České konsolidační agentury ( 34,59 %)