UOHS S195/2002
Rozhodnutí: S195/02-2808/02-ORP Instance I.
Věc Dohoda o založení sdružení Asociace pro mobilní platby
Účastníci Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a. s. Český Mobil a.s. Eurotel Praha, spol. s r.o. GE Capital Bank, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. Komerční banka RadioMobil a.s.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí nepodléhá zákazu dohod
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


Č.j.: S 195/02-2808/02-ORP V Brně dne 29.11.2002
Návrhem, který v zastoupení společností, Česká spořitelna, a.s. , IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Český Mobil a.s. , IČ 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, Eurotel Praha, spol. s r.o. , IČ 15268306, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, GE Capital Bank, a.s. , IČ 25672720, se sídlem Hybernská 18, Praha 1, HVB Bank Czech Republic a.s. , IČ 64948242, se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, Praha 1, Komerční banka, a.s. , IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969 a RadioMobil, a.s. , IČ 64949681, se sídlem Londýnská 730, Praha 2, podala společnost Československá obchodní banka, a.s. , IČ 00001350, se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1-Nové Město, bylo zahájeno dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, dne 2.10.2002 správní řízení ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
Navrhovatel požádal o určení, zda dohoda mezi soutěžiteli podléhá zákazu podle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
Na základě provedeného řízení vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto
rozhodnutí:
Určuje se, že Dohoda mezi společnostmi Československá obchodní banka, a.s. , IČ 00001350, se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1-Nové Město, Česká spořitelna, a.s. , IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Český Mobil a.s. , IČ 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, Eurotel Praha, spol. s r.o. , IČ 15268306, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, GE Capital Bank, a.s. , IČ 25672720, se sídlem Hybernská 18, Praha 1, HVB Bank Czech Republic a.s. , IČ 64948242, se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, Praha 1, Komerční banka, a.s. , IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969 a RadioMobil, a.s. , IČ 64949681, se sídlem Londýnská 730, Praha 2 o založení Asociace pro mobilní platby, ani Stanovy Asociace pro mobilní platby, schválené dne 12.9.2002 ustavující členskou schůzí Sdružení právnických osob poskytujících služby v oblasti mobilních plateb, neobsahují žádnou dohodu, která by podléhala zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
Odůvodnění:
Dne 2.10. 2002 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") návrh společností Československá obchodní banka, a.s. , IČ 00001350, se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1-Nové Město, Česká spořitelna, a.s. , IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Český Mobil a.s. , IČ 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, Eurotel Praha, spol. s r.o. , IČ 15268306, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, GE Capital Bank, a.s. , IČ 25672720, se sídlem Hybernská 18, Praha 1, HVB Bank Czech Republic a.s. , IČ 64948242, se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, Praha 1, Komerční banka, a.s. , IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969 a RadioMobil, a.s. , IČ 64949681, se sídlem Londýnská 730, Praha 2-účastníků tohoto správního řízení-podaný na základě plných mocí (spis str. 36-42) společností Československá obchodní banka, a.s. , IČ 00001350, se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1-Nové Město na určení, zda dohoda mezi soutěžiteli podléhá zákazu dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Přílohu návrhu tvořila kopie Zápisu ustavující členské schůze Sdružení právnických osob poskytující služby v oblasti mobilních plateb konané dne 12.9.2002 a text Stanov Sdružení právnických osob (spis str. 1-26).
Na základě výzvy Úřadu ze dne 8.10.2002, obdržel Úřad dne 23.10.2002 sdělení, z něhož vyplývá, že předmětem určení má být dohoda mezi společnostmi Československá obchodní banka, a.s. , IČ 00001350, se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1-Nové Město, Česká spořitelna, a.s. , IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Český Mobil a.s. , IČ 25788001, se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, Eurotel Praha, spol. s r.o. , IČ 15268306, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, GE Capital Bank, a.s. , IČ 25672720, se sídlem Hybernská 18, Praha 1, HVB Bank Czech Republic a.s. , IČ 64948242, se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, Praha 1, Komerční banka, a.s. , IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969 a RadioMobil, a.s. , IČ 64949681, se sídlem Londýnská 730, Praha 2 o založení Asociace pro mobilní platby (dále jen "Asociace"), přičemž obsah této dohody je promítnut do znění Stanov Asociace (dále jen "Stanovy"), které byly přijaty ustavující členskou schůzí Asociace.
Popis rozhodných skutečností
Účastníci řízení
Ve správním řízení S 195/02 jsou účastníky řízení jednak společnosti, jejichž předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, což jsou společnosti Československá obchodní banka, a.s. , Česká spořitelna, a.s. , GE Capital Bank, a.s. , HVB Bank Czech Republic a.s. , Komerční banka, a.s. a dále potom společnosti poskytující telekomunikační služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě, což jsou společnosti Český Mobil a.s. , Eurotel Praha, spol. s r.o. , RadioMobil, a.s. .
Vymezení relevantního trhu
Pro správné posouzení předloženého návrhu na určení je nezbytné vymezit relevantní trh, na kterém se mohou případné protisoutěžní účinky projevit.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících, dodávek na trh.
Pro účely tohoto správního řízení byl relevantní trh vymezen po věcné stránce jako trh služby-poskytování mobilních plateb , z hlediska geografického byl relevantní trh vymezen územím České republiky a z hlediska časového se jedná o trh trvalý.
Z předloženého Zápisu o ustavující členské schůzi Sdružení právnických osob poskytující služby v oblasti mobilních plateb konané dne 12.9.2002 Úřad zjistil, že dne 12.9.2002 bylo založeno Sdružení poskytující služby v oblasti mobilních plateb, přičemž zakládajícími členy sdružení jsou účastníci tohoto správního řízení. Ustavující schůze rovněž stanovila sídlo sdružení, kterým je Praha, Na Příkopě 854/14 a schválila Stanovy sdružení (spis str. 65-84).
Protože z upřesnění, které Úřad obdržel dne 23.10.2002, vyplývá, že předmětem určení má být dohoda účastníků tohoto správního řízení obsažená ve Stanovách, zaměřil se Úřad v další části správního řízení na posouzení obsahu Stanov Asociace.
V úvodní části Stanov-Preambuli, je formulován cíl sdružení (Asociace), kterým je stimulovat na českém trhu využití mobilních technologií pro finanční služby jako jsou mobilní bankovnictví, mobilní platby, transakce a makléřské transakce. K naplnění tohoto cíle bylo podle ustanovení § 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, založeno sdružení právnických osob poskytující služby v oblasti mobilních plateb.
Předmětem činnosti Asociace, je ve smyslu článku II. Stanov vývoj a podpora interoperabilních a bezpečných řešení mobilních plateb pro koncové uživatele na trhu ČR i při roamingu v zahraničí, za účelem stimulace širokého přijetí mobilních finančních služeb.
Z článku IV. Stanov vyplývá, že členská základna Asociace je otevřená , takže členem Asociace se může stát kterákoli třetí osoba, a to nejen z oblasti bankovnictví či mobilní operátoři, ale i kterákoli jiná třetí osoba.
V dalších pasážích Stanov jsou uvedena práva a povinnosti členů Asociace, jsou vyjmenovány orgány Asociace, kterými jsou valná hromada, správní rada a předseda, přičemž nejvyšším orgánem je valná hromada, řídícím orgánem je správní rada.
Stanovy rovněž určují způsob jednání jménem Asociace když uvádí, že jménem Asociace jedná a podepisuje předseda a vždy jeden další člen správní rady (v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda a vždy jeden další člen správní rady, a to tak, aby jeden z podepisujících byl zástupce mobilních operátorů a druhý zástupce bank.
Stanovy rovněž obsahují pasáž pojednávající o pracovních skupinách. V rámci Asociace budou působit tři pracovní skupiny, a to Business Group, Requirements & Technology Group a Marketing Group . Stanovy v této souvislosti obsahují popis cílů jednotlivých uvedených pracovních skupin, které lze charakterizovat následovně.
Cílem Business Group je prověřit podnikatelské modely a vypracovat požadavky pro m-commerce aplikace tím, že poskytne informace Requirements & Technology Group, podpoří pilotní projekty, vypracuje doporučení a nejlepší praktiky a připraví požadavky a modely finančních institucí;
Cílem Requirements & Technology Group je zajistit interoperabilitu technických a bezpečnostních požadavků na mobilní služby a technologii vyžadovanou finančními institucemi výměnou informací o budoucích mobilních technologiích a jejich vlivu na mobilní finanční transakce (výměna informací bude realizována formou diskusí, prezentací apod., přičemž účelem je získat znalosti o současném stavu technologie na straně mobilních operátorů a bank, zlepšit možnou integraci systémů a najít společné technické řešení využitelné pro služby mobilních plateb), výměnou informací o budoucích požadavcích na finanční služby (výměna informací opět stejným způsobem, je omezena na technologické aspekty architektury pro mobilní a finanční služby-požadavky na konektivitu, bezpečnost a interoperabilitu);
Cílem Marketing Group je zvážit potřeby a preference zákazníků a požadavky trhu za účelem přípravy správných produktů, které umožní naplnění rozsahu aktivit Asociace.
Konečně z ustanovení článku VIII. Stanov vyplývá, že Asociace je založena na dobu neurčitou.
Úřad se v rámci správního řízení zabýval i tím, co má být výsledkem činnosti Asociace. Z písemných podkladů, které Úřadu zaslal zástupce účastníků správního řízení vyplývá, že cílem Asociace je vytvořit snadno využitelné, bezpečné a široce přijímané služby pro mobilní platby. Výsledné řešení by mělo zajistit využití mobilních plateb v sítích všech mobilních operátorů v České republice a stejným způsobem i u jejich roamingových partnerů. Mimo jiné to znamená, že uživatelská rozhraní, způsob platby, rozhraní do bank a k obchodníkům budou standardní. Výsledné řešení by mělo být přístupné z různých mobilních zařízení a mělo by být zaměřeno na všechny zákaznické skupiny. V této souvislosti je namístě rovněž uvést, že výsledný produkt nebudou členové Asociace užívat společně, ale každý z členů Asociace bude výsledný produkt užívat zcela individuálně.
V porovnání se současným stavem, kdy GSM banking má jako hlavní funkce přístup k finančním informacím a transakcím, ověření zákazníka pomocí bankovního PIN, zpracování příkazů k úhradě a zpracování dobíjecích transakcí, přičemž všechny tyto funkce jsou specifické pro síť mobilního operátora a pro určitou banku , dojde ke zlepšení nejen ve formě nové funkcionality, ale také ve formě nových služeb, jako např. placení zboží prostřednictvím mobilního telefonu, placení v prodejních automatech, rezervace a placení, placení faktur apod., a také umožnění využití služby mobilního placení z kterékoli sítě a s kteroukoli bankou.
Posouzení dohody o založení Asociace a Stanov Asociace
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 pod písm. a)-f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, vázání zboží a další.
Z provedeného posouzení dohody, která vedla k založení Asociace a rovněž tak z posouzení obsahu Stanov Asociace vyplynulo, že v daném případě ani zmíněná dohoda o založení Asociace, ani Stanovy Asociace, neobsahují žádnou dohodu, která by podléhala zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
V posuzovaném případě Úřad přihlédl i k tomu, že v daném případě vyplývá ze Stanov Asociace, že předmětem činnosti Asociace a tedy dohody mezi soutěžiteli (účastníky správního řízení), není společné využívání výsledků výzkumu a vývoje. Naopak, využívání těchto výsledků bude probíhat individuálně každým z účastníků tohoto správního řízení. Tento postup je v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a), b) Vyhlášky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji.
Po provedeném seznámení zástupce účastníků správního řízení S 195/02 s podklady pro rozhodnutí a se způsobem jejich zjištění proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Jana Konopiská
ředitelka odboru
Rozhodnutí obdrží:
Československá obchodní banka, a.s.
Na Příkopě 854/14
Praha 1-Nové Město