UOHS S194/2003
Rozhodnutí: OF/S194/03-4599/03 Instance I.
Věc Spojování soutěžitelů-Celestica Inc. a Manufacturers´ Services Limited
Účastníci Manufacturers´ Services Limited Celestica Inc.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 194/03-4599/03 V Brně dne 15. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 194/03, zahájeném dne 21. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Celestica Inc., se sídlem 1150 Eglinton Avenue East, Toronto, Ontario, Kanada, ve správním řízení zastoupená JUDr. Tomášem Zagarem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 20. října 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Celestica Inc., se sídlem 1150 Eglinton Avenue East, Toronto, Ontario, Kanada, a Manufacturers´ Services Limited, se sídlem 300 Baker Avenue, Suite 106 Concord, Massachussetts, Spojené státy americké, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy a plánu fúze", uzavřené dne 14. října 2003 mezi společnostmi Celestica Inc., MSL Acqusition Sub Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, a Manufacturers´ Services Limited, v jejímž důsledku má společnost Celestica Inc. získat veškeré akcie společnosti Manufacturers´ Services Limited a tím i možnost vykonávat kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/2003 ze dne 5. listopadu 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy a plánu fúze", uzavřené dne 14. října 2003 mezi společnostmi Celestica Inc., se sídlem 1150 Eglinton Avenue East, Toronto, Ontario, Kanada (dále jen " Celestica "), MSL Acqusition Sub Inc., se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen " MSL Sub "), a Manufacturers´ Services Limited, se sídlem 300 Baker Avenue, Suite 106 Concord, Massachussetts, Spojené státy americké (dále jen " MSL "). Podle uvedené smlouvy společnost Celestica vymění v první fázi všechny vydané akcie společnosti MSL za vlastní podřízené akcie s hlasovacím právem (akcionáři společnosti MSL se stanou akcionáři společnosti Celestica), přičemž vlastníci určitého druhu akcií mohou navíc podle své volby obdržet i peněžité plnění, ve druhé fázi se potom společnost MSL sloučí se společností MSL Sub, která je dceřinou společností společnosti Celestica, s tím, že společnost MSL zanikne a její jmění přejde na nástupnickou společnost MSL Sub. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období přesahuje hranici 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost Celstica je holdingovou společností skupiny společností poskytujících služby v elektrotechnickém průmyslu (dále také "EMS") výrobcům původního zařízení (dále také "výrobci OEM"). Konkrétně se jedná o nejrůznější služby s přidanou hodnotou na jakémkoliv stupni výrobního procesu, od zabezpečení dílů až po tvorbu designu a montáž, včetně rychlé automatizované výroby, testování, balení a přepravy konečných výrobků výrobcům OEM, a to v odvětvích informačních technologií, komunikací a v sektoru spotřební, lékařské, automobilové a průmyslové elektroniky. Společnost Celestica provozuje 42 výrobních závodů v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii, Thajsku, Číně, Singapuru, Japonsku, Indonésii a Malajsii; v Evropě se její závody nacházejí ve Francii, Itálii, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v České republice.
V České republice společnost Celestica nepřímo kontroluje společnosti Celestica Ráječko, s.r.o., se sídlem Osvobození 363, Ráječko, Rájec-Jestřebí, IČ: 25765817, a Celestica Kladno, s.r.o., se sídlem Billundská 3111, Kladno, IČ: 25712519, které působí v oblasti výroby, instalace a oprav elektronických zařízení, zejména se jedná o bezdrátové telefony, serverové moduly a provádění montáží spojů plošných desek. Třetí dceřiná společnost společnosti Celstica, SIGNAR, s.r.o., se sídlem Osvobození 363, Ráječko, Rájec-Jestřebí, v současné době nevyvíjí žádnou činnost.
Společnost Celestica je součástí holdingu Onex, který působí prostřednictvím svých dceřiných společností v řadě průmyslových odvětví, včetně sektoru výrobních služeb v oblasti elektrotechniky, služeb managementu spotřebitelů, lékařských přístrojů, automobilových náhradních dílů a komunikační infrastruktury. V oblasti služeb EMS výrobcům OEM působí Onex v České republice pouze prostřednictvím společnosti Celestica.
Společnost MSL Sub je 100% dceřinou společností společnosti Celestica, založenou pro účely předmětné transakce, a v současné době nevyvíjí žádnou činnost.
Společnost MSL je holdingovou společností skupiny společností poskytujících výrobcům OEM služby EMS, např. lékařské přístroje, vybavení pro průmyslová měření a komunikaci, doplňkový design a logistické a servisní služby. Výrobní závody společnosti MSL se nacházejí ve Francii, Irsku, Mexiku, Malajsii, Portoriku, Singapuru, Španělsku a USA. V České republice nekontroluje společnost MSL přímo ani nepřímo žádnou společnost.
Společnost MSL ani žádná z jejích dceřiných společností nepůsobí na území České republiky, (obchodní tajemství) .
Hlavními akcionáři společnosti MSL před spojením jsou finanční investoři, společnosti Credit Suisse First Boston Corporation (47,76 %), Paradigm Capital Management (7,63 %), Deutsche Bank (6,02 %) a Fidelity Management & Research Corporation (5,45 %). Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost MSL se zabývá poskytováním služeb EMS výrobcům OEM, v České republice však v této oblasti soustavně nepůsobí (obchodní tajemství) .
Společnost Celestica je v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností činná v oblasti poskytování služeb EMS výrobcům OEM.
Služby EMS zahrnují nejrůznější služby s přidanou hodnotou na jakémkoli stupni výrobního procesu, od zabezpečení dílů až po tvorbu designu a montáž, včetně rychlé automatizované výroby, testování, balení a přepravy konečného produktu do rukou výrobců OEM. Poskytovatelé EMS služeb se mohou podílet na zajišťování jedné etapy vývoje výrobku nebo mohou zajišťovat komplexní dohled nad celým životním cyklem výrobku včetně služeb na následném trhu (např. servisní služby a výroba náhradních dílů).
Do oblasti poskytování služeb EMS jsou konkrétně zahrnuty následující služby: -uvádění nových výrobků na trh: technické služby ke zkrácení doby, kterou odběratelé potřebují k uvedení výrobků na trh a pomoc odběratelům při optimalizaci výroby jejich výrobků; součástí těchto služeb může být výběr komponentů, tvorba strategie materiálů, dodavatelského řetězce a výrobního procesu, tvorba ukazatelů spolehlivosti, vývoj plánu řízení jakosti a realizace plánu testování, -montáž desek plošných spojů, -řízení globálního dodavatelského řetězce: plánování, nákup a rozvoz materiálů a součástek používaných ve výrobním procesu, -finalizace a distribuce: balení finálního produktu, služby distribuce finálního produktu a realizace přímých objednávek, -montáž finálního produktu, -rychlá automatizovaná výroba: instalace automatizovaných výrobních linek klientů, jejich uvedení do provozu, provoz a optimalizace, -testování, -technický vývoj a design, -služby na následném trhu: opravy, modernizace, přepracování, výroba náhradních dílů.
Poskytovatelé EMS řídí výrobu nejrůznějších výrobků od malosériových komplexních výrobků až po velkosériové. Poskytovatelé služeb EMS jsou schopni pro výrobce OEM produkovat různé typy elektroniky a poskytovat jim nejrůznější služby, přičemž se mohou přeorientovat i na jiný typ elektroniky pro nejrůznější sektory, neboť vybavení, které společnosti poskytovatelů služeb EMS používají, lze v poměrně krátkém termínu překonfigurovat tak, aby odpovídalo různorodým výrobním nárokům. Poskytovatelé služeb EMS obecně u konkrétní výroby nezůstávají, nemají-li k ní od výrobců OEM objednávky.
Soutěž mezi poskytovateli služeb EMS probíhá na celosvětové úrovni. Vzhledem k tomu, že přepravní náklady jsou ve srovnání s výrobními náklady obecně velmi nízké, konkrétní umístění závodu poskytovatelů služeb EMS se nemusí nutně shodovat s místem určení jimi vyráběných výrobků.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil Úřad jako věcně relevantní trh poskytování služeb v elektrotechnickém průmyslu výrobcům původního zařízení . Geograficky je relevantní trh vymezen územím celé České republiky.
Ke stejnému vymezení věcného relevantního trhu dospěla rovněž Evropská komise např. ve svém rozhodnutí M.2968 ze dne 21. října 2002 (JABIL/PHILIPS), a to zejména s ohledem na skutečnost, že poskytovatelé služeb EMS jsou schopni vyrábět různé typy elektronických výrobků a měnit výrobu v závislosti na požadavcích výrobců OEM.
Na takto vymezeném relevantním trhu dosahuje společnost Celestica tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Společnost MSL dosáhla tržního podílu menšího než (obchodní tajemství) %, a to (obchodní tajemství) . Po uskutečnění předmětného spojení dojde tedy k minimálnímu navýšení tržního podílu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k minimálnímu navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Zagar, advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Právní moc: 22.12.2003.