UOHS S194/2002
Rozhodnutí: OF/S194/02-3808/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Pactiv Corporation a První obalová spol. s r.o.,
Účastníci Pactiv Corporation, se sídlem 1900 West Field Coourt, Lake Forest, Illinois USA První obalová spol. s r.o., se sídlem Černokostelská 569/118
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 4. 11. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 194/02-3808/02 V Brně dne 4. listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 194/02, zahájeném dne 30. září 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Pactiv Corporation, se sídlem 1900 West Field Court, Lake Forest, Ilinois 60045, USA, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Vladimírou Hájkovou, advokátní koncipientkou, se sídlem Slovanský Dům, Na Příkopě 22, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Pactiv Corporation, se sídlem 1900 West Field Court, Lake Forest, Ilinois 60045, USA, a První obalová spol. s r.o., IČ: 41692951, se sídlem Černokostelecká 569/118, Praha 10-Malešice, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové smlouvy o koupi a prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti První obalová spol. s r.o., uzavřené dne 24. září 2002 mezi společností Pactiv Corporation, jako kupujícím, a Ing. Jaroslavem Kubešem, bytem Varšavská 1006/27, Praha 2, a Ing. Jindřichem Malým, bytem Tymiánová 622/11, Praha 10, jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující získá 100 % obchodních podílů ve společnosti První obalová spol. s r.o., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se subjektů a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/02 ze dne 16. října 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst., 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
K oznamovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Rámcové smlouvy o koupi a prodeji 100% obchodního podílu ve společnosti První obalová spol. s r.o. (dále též "Smlouva"), která byla uzavřena dne 24. září 2002 mezi společností Pactiv Corporation, se sídlem 1900 West Field Court, Lake Forest, Ilinois 60045, USA (dále jen "Pactiv"), jako kupujícím, a Ing. Jaroslavem Kubešem, bytem Varšavská 1006/27, Praha 2, a Ing. Jindřichem Malým, bytem Tymiánová 622/11, Praha 10, jako prodávajícími. V důsledku Smlouvy získá společnost Pactiv od prodávajících 100% obchodní podíl ve společnosti První obalová spol. s r.o., IČ: 41692951, se sídlem Černokostelecká 569/118, Praha 10-Malešice (dále jen První obalová"). Uvedené získání obchodního podílu ve společnosti První obalová zakládá spojení soutěžitelů nabytím přímé kontroly podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Strany spojení
Společnost Pactiv je společností založenou a existující v souladu s právem státu Delaware, USA, a je mateřskou společností skupiny společností Pactiv (dále jen "Skupina Pactiv"). Společnost Pactiv a společnosti v rámci skupiny se zabývají především vývojem, výrobou a distribucí speciálních obalových výrobků a poskytují moderní řešení obalů pro každodenní spotřebu, zejména v následujících segmentech obalového průmyslu:
spotřební výrobky-široký okruh obalů užívaných v každodenním životě, jedná se například o pytle na odpadky, sáčky na potraviny, stahovací sáčky, plastové kuchyňské nádobí včetně pěnových a plastových talířků a misek, aluminiové nádoby na jedno použití apod.
obalové výrobky pro potraviny a potravinářské služby, které jsou určeny pro restaurace s roznáškami či možnost vzít si hotové jídlo s sebou, supermarkety, zpracovatele potravin, závodní jídelny a catering. Jedná se o řadu druhů plastových obalů, pěnové misky s uzávěrem a tácky, ale i balicí stroje, pečící papír, aluminiové plastové i jiné výrobky.
Ochranné obaly, které se používají na ochranu zboží proti znečištění, vyplnění prázdných prostorů při přepravě zboží, čalounění a pro povrchovou ochranu zboží. Jedná se o vzduchové podušky, poštovní obálky se vzduchovým čalouněním, pěny, sulfátové obaly ve tvaru plástve, plastové a speciální fólie, medicínské ochranné výrobky (např. sáčky, rukavice, pláště) a další fóliové aplikace.
Na území České republiky Pactiv dosud žádného soutěžitele nekontroluje a není zde ani právně zastoupena organizační složkou. Na tuzemský trh dodává skupina Pactiv (konkrétně polská a belgická pobočka Pactiv Sp.z.O.O. a Pactiv N.V.) obalové výrobky určené pro ochranné balení. Jedná se o PE a PP pěnové fólie, bublinkové fólie, obálky pro ochranné balení. Uvedené výrobky umisťuje skupina Pactiv na tuzemský trh prostřednictvím nezávislých distributorů, mj. společnosti První obalová. Nejvýznamnější část obratu skupiny Pactiv na území České republiky však byla dosažena prodejem laminátů pro obaly na saponáty, čisticí a prací prostředky.
Společnost První obalová je společnost s ručením omezeným, která vznikla 5.2.1992. Dosavadními společníky byli pan a Ing. Jaroslav Kubeš a Ing. Jindřichem Malý, kdy každý vlastní 50% obchodní podíl na společnosti. Byla založena skupinou specialistů v oblasti obalů, a proto jsou aktivity společnosti zaměřeny na obalové systémy pro průmyslové a technické výrobky, zejména v automobilovém, elektronickém, stavebním a dalších odvětvích průmyslu. Aktivity společnosti lze rozdělit do následujících kategorií:
Prodej obalových materiálů a pomocných prostředků různých mezinárodních producentů, jedná se o výrobky jako jsou bublinkové fólie, pěnové fólie, technické pěny, polyesterové (PE) vázací pásky, polypropylénové (PP) vázací pásky, vysoušedla a indikátory pomocné prostředky), lepenkové ochranné hrany, vzduchové fixační vaky, polypropylenové lepenkové ochranné hrany, polypropylenové dutinkové desky, fixační tělíska, ochranné profily z pěnového polyetylénu, bariérové fólie, svářečky fólií, úvazy a uzávěry, polyetylénové sáčky s lištou a obálky, samolepící PP pásky, stretch fólie a polyuretanová balicí pěna. Vzájemná zaměnitelnost obalových prostředků je dána především v závislosti na použitém obalovém materiálu (PE, PP apod.) a zamýšleném účelu použití baleného výrobku. V závislosti na kombinaci těchto dvou parametrů lze konstatovat, že jednotlivé obalové materiály jsou do určité míry zastupitelné.
Výroba obalů a pomocných prostředků na míru-jsou vyráběny na míru dle požadavků zákazníka, s ohledem na druh zboží, které má být chráněno, dále s ohledem na prostředky dopravy a další specifické podmínky. Vyráběny jsou zejména velkoplošné obaly z PE fólií, fixační prvky z technických PE pěn, dřevěné bedny a latění a dále různé sáčky, pytle, proložky průřezy apod.
Služby balení, které zahrnují balení technických výrobků, včetně nakládky a fixace na přepravních prostředcích, přepravní a ochranné balení pro tuzemsko i export, balení do fólií na zakázku. Balením se rozumí výroba přepravních obalů či ochranných prostředků a poté vlastní zabalení výrobků do těchto obalů. Balení provádí společnost První obalová pro firmy, které realizovaly úplný nebo částečný outsourcing těchto činností. Součástí této služby může být i zajištění jednotek přepravního balení na přepravních prostředcích.
Poradenská a expertní činnost je poskytována v oblasti obalových materiálů, technologie balení a obalové legislativy. Tyto aktivity mají pouze doplňkový charakter. Dopady spojení
Spojením dotčenou je především oblast výroby a prodeje obalových materiálů, pomocných prostředků a poskytování souvisejících služeb. Společným základem činností společností Pactiv a První obalová je realizace dodávek pěnové a bublinkové fólie a technických pěn. Skupina Pactiv totiž uvedené výrobky dodává do společnosti První obalová, a ta je dále distribuuje a používá k výrobě obalů na míru a při poskytování služeb balení. Skupina Pactiv dodává tyto výrobky rovněž dalším, nezávislým distributorům, jedná se však o podstatně menší objem než u společnosti První obalová.
Při vymezení věcně relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů, především však z činností společnosti První obalová, neboť tyto činnosti, resp. výrobky či služby, rozšíří pole působnosti skupiny Pactiv na trhu České republiky.
V případě posuzovaného spojení soutěžitelů Úřad vymezil věcně relevantní trhy jako trh obalových materiálů a pomocných prostředků; trh obalů a pomocných prostředků na míru a trh služeb souvisejících s balením . V tomto konkrétním případě je uvedené vymezení zcela dostačující k posouzení dopadů předmětného spojení. K tomuto závěru vedly Úřad zejména následující skutečnosti: (i) jednotlivé obalové materiály jsou do určité míry zastupitelné, (ii) nízké tržní podíly na relevantních trzích, které nepřesáhnou na žádném z nich hranice 15 %, a to i v případě, že by byly trhy vymezeny podstatně užším způsobem. Posuzované spojení soutěžitelů není spojením horizontálním, v důsledku spojení dojde pouze k prohloubení vertikální vazby mezi výrobcem obalových materiálů (Pactiv) s distributorem těchto materiálů (První obalová), neboť společnost První obalová prodávala obalové materiály vyrobené společností Pactiv již v době před uskutečněním spojení.
Na relevantním trhu obalových materiálů a pomocných prostředků byl v roce 2001 společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů přibližně 15-20 %, přičemž je třeba zohlednit existující vertikální vazbu mezi oběma soutěžiteli. Od společnosti Pactiv odebírá, a následně prodává (popř. z nich vyrábí obaly na míru), společnost První obalová pouze pěnové fólie, bublinkové fólie a technické pěny. Jak již bylo výše uvedeno, pro případ užšího vymezení relevantních trhů platí, že případný společný tržní podíl na uvažovaném subtrhu pěnové fólie, subtrhu bublinkové fólie ani na subtrhu technické pěny nepřesáhne 15 %. Přitom je třeba přihlédnout k tomu, že velikost tržního podílu společnosti Pactiv na těchto subtrzích v sobě de facto zahrnuje i tržní podíl společnosti První obalová, která je jedním z distributorů výrobků skupiny Pactiv na tuzemském trhu. První obalová prodává sice také výrobky jiných producentů, nicméně v poměru k dodávkám od Pactiv se jedná o malé objemy. Také vzhledem k tomu lze konstatovat, že po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů se postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu obalových materiálů a pomocných prostředků prakticky nezmění.
Na relevantním trhu obalů a pomocných prostředků a trhu služeb souvisejících s balením působí ze spojujících se soutěžitelů na území České republiky pouze společnost První obalová. V roce 2001 nedosahovaly její tržní podíly ani na jednom z takto vymezených relevantních trhů hranice 15 %.
Uskutečněním posuzovaného spojení nedojde na žádném z vymezených relevantních trhů k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, a nedojde ani k takové změně tržní struktury v důsledku vertikálního propojení, která by vedla nebo mohla vést k narušení účinné hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 4.11.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vladimíra Hájková
Lovells Association
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1