UOHS S193/2006
Rozhodnutí: S 193/06-13994/2006/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů spol. COLAS S.A. a spol. Čermák a Hrachovec a.s.
Účastníci COLAS S.A., Francie Čermák a Hrachovec a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 14. 8. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 95 KB


S 193/06-13994/2006/620 V Brně dne 10. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 193/06, zahájeném dne 11. července 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost COLAS S.A., se sídlem Place René Claire 7, Boulogne-Billancourt, Francie, ve správním řízení zastoupená Mgr. Jiřím Fialou, advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plné moci ze dne 21. června 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a prodeji společnosti Čermák a Hrachovec a.s., uzavřené dne 9. června 2006 mezi společností COLAS S.A., se sídlem Place René Claire 7, Boulogne-Billancourt, Francie, jako kupujícím, a panem Vlastimilem Čermákem, bytem Černochova 1073/7, Praha 5, a panem Ing. Milošem Hrachovcem, bytem Petrská 24/1161, Praha 1, jako prodávajícími, v jejichž důsledku společnost COLAS S.A., se sídlem Place René Claire 7, Boulogne-Billancourt, Francie, nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje, IČ: 26212005, a tím získá i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/2006 ze dne 26. července 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi a prodeji společnosti Čermák a Hrachovec a.s. (dále jen "Smlouva"), která byla uzavřena dne 9. června 2006 mezi společností COLAS S.A., se sídlem Place René Claire 7, Boulogne-Billancourt, Francie (dále jen "COLAS S.A."), jako kupujícím, a panem Vlastimilem Čermákem, bytem Černochova 1073/7, Praha 5, a panem Ing. Milošem Hrachovcem, bytem Petrská 24/1161, Praha 1, jako prodávajícími. V době před posuzovanou transakcí vlastní oba prodávající jednotlivě akcie představují 50% podíl na základním kapitálu společnosti Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem Smíchovská 31, Praha 5, Řeporyje, IČ: 26212005 (dále jen "Čermák a Hrachovec"), celkem tedy 100% akciový podíl v této společnosti.
Smlouva předvídá, že předmětná transakce proběhne ve dvou fázích. V první, časově omezené 1 , fázi nabude společnost COLAS S.A. od prodávajících akcie představují 100% podíl na základním kapitálu společnosti Čermák a Hrachovec, přičemž oba prodávající [ obchodní tajemství ] společností COLAS S.A. 2 Tato oprávnění umožní prodávajícím společně se společností COLAS S.A. kontrolovat nabývanou společnost. V následující fázi, kdy prodávající možnost podílet se na [ obchodní tajemství ] nabývané společnosti ztratí, pak společnost COLAS S.A. získá možnost výlučně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti Čermák a Hrachovec.
Lze tedy shrnout, že v důsledku posuzované transakce nejdříve společnost COLAS S.A. a Prodávající získají možnost po časově omezené počáteční období společně kontrolovat společnost Čermák a Hrachovec, následně se pak tato možnost společné kontroly změní v možnost společnosti COLAS S.A. výlučně kontrolovat společnost Čermák a Hrachovec.
S přihlédnutím k výkladové a rozhodovací praxi Evropské komise 3 se v případech, kdy transakce vede k získání společné kontroly po časově omezené počáteční období, avšak podle právně závazných smluv se tato společná kontrola změní na kontrolu výlučnou, kterou vykonává pouze jeden akcionář či společník, považuje transakce jako celek za spojení spočívající v získání výlučné kontroly. Po zhodnocení relevantních skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, které spočívá v získání možnosti výlučně kontrolovat společnost Čermák a Hrachovec společností COLAS S.A.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
COLAS S.A. je společnost založená podle francouzského práva, která je součástí skupiny kontrolované společností Bouygues S.A. (dále společně také jen "skupina Bouygues"). Činnost skupiny Bouygues na území České republiky je soustředěna do oblastí (i) pozemního stavitelství, (ii) inženýrského stavitelství a (iii) energetických a dopravních systémů.
V oblasti pozemního stavitelství 4 se skupina Bouygues 5 na území České republiky zabývá výstavbou veškerých typů budov, včetně hotelů, administrativních objektů, obytných budov, výstavních center, nákupních center, dále pak montáží a údržbou elektrických instalací.
V oblasti inženýrského stavitelství 6 je skupina Bouygues v České republice činná zejména prostřednictvím skupiny subjektů kontrolovaných společností COLAS S.A. (dále také jen "skupina COLAS") 7 a rovněž pak prostřednictvím skupiny kontrolované společností VCES HOLDING s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČ: 25259369. Činnost skupiny COLAS v oblasti inženýrského stavitelství se zaměřuje na výstavbu, rekonstrukci a opravy silnic, včetně letištních ploch, a dále zahrnuje například těžbu, výrobu a prodej stavebních materiálů používaných při silniční výstavbě.
Činnost skupiny Bouygues 8 v oblasti energetických a dopravních systémů na území České republiky spočívá například ve vývoji, výrobě, montáži, opravě a modernizaci turbín používaných v energetice a vývoji, výrobě a prodeji zařízení a systémů (včetně vlakových souprav a lokomotiv) používaných v oblasti železniční dopravy.
Čermák a Hrachovec je společnost založená podle práva České republiky, jejíž akcie jsou v době před spojením vlastněny panem Vlastimilem Čermákem (50% akciový podíl) a panem Ing. Milošem Hrachovcem (50% akciový podíl). Společnost Čermák a Hrachovec působí na území České republiky 9 v sektoru stavebnictví, přičemž se zaměřuje na oblast inženýrského stavitelství, a to zejména na stavby a rekonstrukce vodovodních řadů a sítí 10 a kanalizací 11 . Především v souvislosti s uvedenými aktivitami v oblasti inženýrského stavitelství pak společnost Čermák a Hrachovec působí i v oblasti pozemního stavitelství 12 .
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost Čermák a Hrachovec na území České republiky v oblasti pozemního stavitelství a v oblasti inženýrského stavitelství. V obou oblastech se její aktivity horizontálně překrývají s činnostmi skupiny Bouygues.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 13 vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako věcně relevantní trh pozemního stavitelství a trh inženýrského stavitelství . Z hlediska geografického jsou oba věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky .
Na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů společnost Čermák a Hrachovec, jejíž tržní podíl se pohybuje pod hranicí [ obchodní tajemství ] %, i skupina Bouygues, jejíž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu činí méně než [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky pohybovat pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky je ze spojujících se soutěžitelů činná jak společnost Čermák a Hrachovec, která dosahuje tržního podílu ve výši méně než [ obchodní tajemství ] %, tak skupina Bouygues, jejíž tržní podíl nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky pohybovat pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
Relevantní trh pozemního stavitelství i relevantní trh inženýrského stavitelství se vyznačují přítomností značného počtu subjektů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnost Skanska CZ a.s., společnost Metrostav a.s., společnost Stavby silnic a železnic, a.s., společnost STRABAG a.s. nebo společnost ŽS Brno, a.s. 14 Tito konkurenti jednotlivě dosahují na vymezených relevantních trzích tržních podílů, jež jsou srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu, nebo jeho tržní podíl převyšují.
Z informací, které byly Úřadem analyzovány v průběhu předmětného správního řízení, mimo jiné vyplývá, že překážky vstupu na vymezené relevantní trhy jsou nízké a dále i skutečnost, že služby spadající pod vymezené relevantní trhy jsou ve značné míře poptávány subjekty veřejného sektoru.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu, (ii) přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a (iii) neexistenci podstatných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantních trzích, nebude omezena možnost volby spotřebitelů a předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
v zastoupení
Ing. Martin Vitula
pověřený zastupováním
PM: 14.8. 2006
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jiří Fiala, advokát
AK Clifford Chance
Jungmannova Plaza
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
1 Tato fáze bude trvat nejpozději do [ obchodní tajemství ].
2 Například bez souhlasu prodávajících nebude [ obchodní tajemství ].
3 Viz Sdělení Evropské komise o konceptu spojení a případ M.425-spojení British Telecom / Banco Santander.
4 Tato oblast zahrnuje výstavbu občanských a bytových staveb, sociálních a nemocničních staveb, kancelářských budov, maloobchodních prodejen, skladovacích ploch, průmyslových staveb atd.
5 Skupina Bouygues je v uvedené oblasti na území České republiky činná například prostřednictvím organizační složky BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, organizační složka v České republice, se sídlem Na Harfě 337/3, Praha 9, Vysočany, IČ: 62939807, společnosti VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o., se sídlem Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, IČ: 49703994, a skupiny kontrolované společností VCES HOLDING s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČ: 25259369.
6 Tato oblast zahrnuje jednak segment silničního stavitelství, představovaný stavbou silnic, dálnic a pozemních děl, jednak segment staveb vodovodů a kanalizací, do něhož spadají vodohospodářské a vodní stavby, a ekologické a inženýrské stavby.
7 Skupina COLAS vyvíjí na území České republiky činnost prostřednictvím společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, IČ: 26177005, SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 166/2562, Praha 5, IČ: 00541311, ASTECH, s.r.o., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 25338820, Obalovna Bradlec s.r.o., se sídlem Průmyslová 1028, Kosmonosy, IČ: 25683161, Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Příkop 15/17 č.p. 262, Brno, IČ: 49101811, a SES CZ, s.r.o., se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, IČ: 27066070.
8 Skupina Bouygues je v uvedené oblasti na území České republiky činná prostřednictvím společnosti ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group, se sídlem Olomoucká 7/9, č.p. 3419, Brno, Židenice, IČ: 47916044.
9 Její aktivity jsou omezeny na území hlavního města Prahy.
10 Tato činnost představuje výstavbu a rekonstrukci zejména vodovodních řadů, vodovodních sítí a přípojek.
11 Tato činnost zahrnuje výstavbu a rekonstrukci kanalizačních stok, kanalizačních řádů a objektů na kanalizační síti.
12 Jedná se převážně o úpravy komunikací, chodníků a terénu po dokončení inženýrských staveb.
13 K tomu viz například rozhodnutí Úřadu ze dne 19. května 2004 ve věci č.j. S 262/03-povolení spojení soutěžitelů Metrostav a.s. a Subterra a.s.
14 U vyjmenovaných konkurenčních subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních společností.