UOHS S193/2002
Rozhodnutí: OF/S193/02-3891/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-ISTRODEZA a.s. , a Istrochem, a.s.,
Účastníci ISTRODEZA a.s., se sídlem Palisády 33, Bratislava, SR Istrochem, a.s., se sídlem Nobelova 34, Bratislava, SR
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 29. 11. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 193/02-3891/02 V Brně dne 11.listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 193/02, zahájeném dne 26.září 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ISTRODEZA a.s., se sídlem Palisády 33, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů ISTRODEZA a.s., se sídlem Palisády 33, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, a Istrochem, a.s., se sídlem Nobelova 34, Bratislava 1, Slovenská republika, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, kterou uzavřely ISTRODEZA a.s., jako kupující, a Fond národného majetku Slovenskej republiky, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost ISTRODEZA a.s. získá 91,63 % akcií společnosti Istrochem, a.s. a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o koupi akcií, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 41/02 ze dne 9.10.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o koupi akcií ze dne 1.7.2002, v jejímž důsledku společnost ISTRODEZA, a.s., se sídlem Palisády 33, 811 05 Bratislava, Slovenská republika (dále jen "ISTRODEZA"), získá možnost kontrolovat společnost Istrochem, a.s., se sídlem Nobelova 34, Bratislava 1, Slovenská republika (dále jen "Istrochem") ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Strany spojení
Společnost ISTRODEZA je společností založenou podle slovenského práva. Vznikla 16.4.1998 jako společnost s ručením omezeným, se záměrem provozovat obchodní činnost a poskytovat s tím související služby, avšak ke dni podání návrhu na povolení spojení žádnou podnikatelskou činnost nevyvíjela. Jejím jediným akcionářem je společnost DEZA a.s., se sídlem Masarykova 753, Valašské Meziříčí, která patří do skupiny AGROFERT.
Skupina AGROFERT zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí, jednak je to činnost související se zemědělstvím, činnost související s potravinářstvím a rovněž činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek na bázi anorganické i organické chemie.
Společnost Istrochem je akciová společnost, která byla rovněž založena podle slovenského práva. Její předmět činnosti spočívá především ve výrobě agrochemikálií, gumárenských chemikálií, průmyslových trhavin, polypropylenových vláken, barevných koncentrátů a plastových přepravek.. Dosavadním vlastníkem akcií společnosti Istrochem byl Fond národného majetku Slovenskej republiky a Reštitučný a investiční fond.
Společnost Istrochem kontroluje následující společnosti:
ISTROCHEM PLASTY, s.r.o., se sídlem Nobelova 34, Bratislava,
ISTROCHEM PRÍSADY, s.r.o., se sídlem Nobelova 34, Bratislava,
ISTROCHEM INŽENIERING, s.r.o., se sídlem Nobelova 34, Bratislava, a
SK-Istromex, a.s., se sídlem Nobelova 34, Bratislava.
Na trh České republiky dodávají společnosti kontrolované společností Istrochem zejména agrochemikálie-tj. viz AGROFERT; gumárenské chemikálie-hlavně urychlovače vulkanizace; průmyslové trhaviny; polypropylenová vlákna; barevné koncentráty; a výrobky z plastů-plastové přepravky. Agrochemikálie vyrobené společnostmi skupiny Istrochem jsou na tuzemském trhu prodávány prostřednictvím skupiny Agrofert, ostatní výrobky Istrochem prodává v České republice formou přímého prodeje.
Dopady spojení
Při vymezení věcně relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů, především však z činností společnosti Istrochem, neboť tyto činnosti, respektive výrobky či služby, rozšíří pole působnosti skupiny Agrofert na trhu České republiky.
V této souvislosti vymezil Úřad pro případ posuzovaného spojení věcně relevantní trhy jako trh agrochemikálií, trh gumárenských chemikálií; trh průmyslových trhavin; trh polypropylenových vláken; trh barevných koncentrátů a trh plastových přepravek . Posuzované spojení soutěžitelů je spojením převážně konglomerátního charakteru; pouze na jednom z takto vymezených relevantních trhů dochází k posílení již existující vertikální vazby. Proto není v tomto konkrétním případě užšího vymezení relevantních trhů zapotřebí.
Jak již bylo uvedeno, činnost spojujících se soutěžitelů se na území České republiky překrývá pouze v oblasti agrochemikálií. Dodávky agrochemikálií vyrobených společností Istrochem na tuzemský trh představovaly v roce 2001 přibližně (obchodní tajemství) % z celkového obratu dosaženého na tomto relevantním trhu. Distributorem těchto agrochemikálií však byla společnost AGROFERT HOLDING, a.s., patřící do skupiny Agrofert, v důsledku spojení tak dochází k utužení vertikální integrace výrobce a distributora daných výrobků. Celkový podíl skupiny Agrofert na takto vymezeném relevantním trhu činil v roce 2001 asi (obchodní tajemství) %, přičemž tento podíl v sobě už zahrnoval i výrobky společnosti Istrochem. Z tohoto důvodu se po spojení podíl skupiny Agrofert, jako distributora agrochemikálií, na relevantním trhu agrochemikálií, který tak nebylo třeba vymezovat užším způsobem, nezvýší.
Na ostatních vymezených relevantních trzích, na nichž působí v České republice společnost Istrochem, nedochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů 1 , proto nebudou tyto relevantní trhy v důsledku spojení podstatným způsobem ovlivněny. Přitom platí, že na těchto relevantních trzích, vyjma trhu gumárenských chemikálií, byl podíl společnosti Istrochem maximálně (obchodní tajemství) %. Pouze na relevantním trhu gumárenských chemikálií zaujímá společnost Istrochem významné postavení v rozmezí (obchodní tajemství) %. Avšak vzhledem k tomu, že skupina Agrofert na tomto trhu dosud nepůsobí, s přihlédnutím k tomu, že poptávka na tomto trhu neustále roste (vzhledem k rozvoji automobilové výroby), a že na tomto trhu působí kromě Istrochem významní zahraniční výrobci (Bayer AG, Flexsys NV, Uniroyal Chemicals a General Quimica), lze konstatovat, že předmětně spojení nebude znamenat podstatné narušení soutěže ani na tomto trhu.
Vymezené relevantní trhy se nacházejí ve fázi dospělosti. Zákazníci se orientují hlavně podle ceny, šíře sortimentu a kvality poskytovaných služeb. Projevují značnou dávku konzervativnosti při rozhodování o nákupech, které vyplývají z tradičních dodavatelských vztahů.
Uskutečněním posuzovaného spojení nedojde na žádném z vymezených relevantních trhů k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, a nedojde ani k takové změně tržní struktury v důsledku vertikálního propojení, která by vedla nebo mohla vést k narušení účinné hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Libor Široký
Jordana Jovkova 3260/19
143 00 Praha 4
PM nabylo dne 29.11.2002
1 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23.1.2002 bylo rozhodnuto o prodeji Explosie z Aliachem a.s., a to nabyvateli mimo skupinu Agrofert.