UOHS S192/2010
Rozhodnutí: S192/2010/KS-11464/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EUROVIA SA a Tarmac CZ a.s.
Účastníci EUROVIA SA Tarmac CZ a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 25. 8. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 264 KB


Č. j.: ÚOHS-S192/2010/KS-11464/2010/840
V Brně dne 16.8.2010

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S192/2010/KS, zahájeném dne 15.6.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe, zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe, a Tarmac CZ a.s., se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, IČ: 27096670, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 12.2.2010 mezi společnostmi EUROVIA SA a EUROVIA STONE SAS, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe, jako kupujícími, a společnostmi ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SARL, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, Rue de Bragance 48, a TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., se sídlem Nizozemské království, Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 165, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost EUROVIA SA získá, prostřednictvím společnosti EUROVIA STONE SAS, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Tarmac CZ a.s., a tím i možnost jmenovanou společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 ve spojení s § 17 odst. 4 téhož zákona, povoluje,
za podmínky splnění závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal:
I. Společnost EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe, se zavazuje za běžných obchodních podmínek prodat nebo zajistit prodej následujících kamenolomů, jež jsou ke dni vydání tohoto rozhodnutí provozovány společností Tarmac CZ a.s., se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, IČ: 27096670: (i) kamenolom Mítov, na adrese 335 63 Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih, (ii) kamenolom Úhošťany, na adrese 432 01 Kadaň, okres Chomutov, a (iii) kamenolom Smrčí, na adrese 513 01 Semily, okres Semily (dále jen předmět prodeje ), a to ve lhůtě [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] od právní moci tohoto rozhodnutí.
II. Výše uvedený závazek se vztahuje na (i) všechna hmotná a nehmotná aktiva, která jsou nezbytná pro zajištění životaschopnosti a konkurenceschopnosti předmětu prodeje, (ii) veškeré existující licence, povolení a oprávnění vydané jakýmkoli orgánem veřejné správy a vztahující se k předmětu prodeje, (iii) veškeré smlouvy, nájmy, závazky a objednávky vztahující se k předmětu prodeje, a to včetně záznamů o zákaznících, úvěrech a jiných záznamech vztahujících se k předmětu prodeje, a (iv) zaměstnance, včetně souvisejících práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
III. Společnost EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe, se zavazuje prodat nebo zajistit prodej předmětu prodeje takovému kupujícímu, který bude na společnosti EUROVIA SA vlastnicky, finančně a personálně nezávislý a bude mít předpoklady k udržení a rozvoji předmětu prodeje. Konečný výběr kupujícího ze strany účastníka řízení podléhá předchozímu souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
IV. Společnost EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe, se zavazuje k tomu, že do dne realizace prodeje uvedeného v bodě I. až III. nebude předmět prodeje zatěžovat závazky nad rámec běžné provozní činnosti (zejména pak závazky týkající se rozsahu a kvality produktů a poskytovaných služeb, obchodních a jiných smluvních vztahů a majetkových či jiných hodnot) tak, aby v důsledku takových závazků nedošlo k poklesu hodnoty předmětu prodeje ke dni vydání tohoto rozhodnutí.
V. Společnost EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe, se zavazuje doložit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě stanovené v bodě I. splnění závazku k odprodeji předmětu prodeje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad rovněž vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů, jakož i příslušných vyjádření účastníka řízení na ně reagujících. Úřad zohlednil také svou předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 25/2010 ze dne 23.6.2010.
3. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětné transakce na hospodářskou soutěž na relevantních trzích Úřad oslovil v průběhu správního řízení konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů, popř. další subjekty působící ve spojením dotčených oblastech, se žádostí o poskytnutí informací a vyjádření k předmětnému spojení.
4. Na základě zhodnocení získaných informací dospěl Úřad v průběhu řízení k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na některých relevantních trzích.
5. Ve snaze odstranit Úřadem identifikované obavy z narušení hospodářské soutěže navrhl účastník řízení v rámci jeho první fáze závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Protože účastník řízení navrhl v první fázi řízení, tedy v průběhu 30 dnů od zahájení řízení, závazky k zachování účinné hospodářské soutěže, lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená v § 16 odst. 2 zákona se v souladu s § 17 odst. 4 zákona prodloužila o 15 dnů. I. Notifikační podmínky
6. Před podáním posuzovaného návrhu na povolení spojení Úřadu byla předmětná transakce dne 19.4.2010 notifikována Evropské komisi, neboť představovala spojení podniků ve smyslu čl. 3(1)(b) Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků ( Nařízení o fúzích ), které splňovalo obratová notifikační kritéria vymezená v čl. 1(2) Nařízení o fúzích. Následně Evropská komise v souladu s čl. 19(1) Nařízení o fúzích informovala soutěžní orgány členských států EU [1] o obdržení notifikace.
7. Protože při předběžném posouzení informací a podkladů obsažených v uvedené notifikaci Úřad dospěl k závěru, že navrhované spojení může ovlivnit hospodářskou soutěž na některých trzích v rámci území České republiky, požádal Evropskou komisi v souladu s čl. 9(2) Nařízení o fúzích a § 20a odst. 5 písm. b) zákona o postoupení daného případu.
8. Dne 10.6.2010 Evropská komise rozhodla [2] o tom, že případ předmětného spojení se částečně postupuje ve smyslu čl. 9 Nařízení o fúzích Úřadu, jako soutěžnímu orgánu členského státu Evropské unie, neboť shledala, že spojení může ovlivnit hospodářskou soutěž na trzích v rámci území České republiky. Následně dne 15.6.2010 podala společnost EUROVIA SA, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe (dále též EUROVIA , účastník řízení či navrhovatel ), Úřadu návrh na povolení spojení soutěžitelů.
9. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 12.2.2010 mezi společnostmi EUROVIA a EUROVIA STONE SAS, se sídlem Francouzská republika, Rueil-Malmaison cedex, 18, place de l´Europe, jako kupujícími, a společnostmi ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SARL, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Luxembourg, Rue de Bragance 48, a TARMAC INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., se sídlem Nizozemské království, Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 165, jako prodávajícími. V jejím důsledku má společnost EUROVIA, prostřednictvím své dceřiné společnosti EUROVIA STONE SAS, získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Tarmac CZ a.s., se sídlem Liberec, nám. Soukenné 115/6, IČ: 27096670 (dále jen Tarmac ), a tím i možnost jmenovanou společnost nepřímo výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.
10. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
11. Společnost EUROVIA současně s nabytím kontroly nad společností Tarmac má rovněž nabýt i kontrolu nad společnostmi (i) Tarmac Routes et Carrieres S.A., se sídlem ve Francouzské republice, (ii) Tarmac Deutschland GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, (iii) Wroclawskie Kopalnie Surowcow Mineralnych Sp. z o.o., se sídlem v Polské republice, (iv) Kopalnie Surowcow Mineralnych Sp. z o.o., se sídlem v Polské republice, a (v) Tarmac Polska Sp. z o.o., se sídlem v Polské republice.
12. Protože byla Úřadu Evropskou komisí postoupena k posouzení pouze ta část jí notifikovaného případu spojení podniků (M.5803 EUROVIA/TARMAC), která se týká dopadů spojení na hospodářskou soutěž na území České republiky, přičemž z nabývaných společností se hospodářské soutěže v České republice účastní pouze společnost Tarmac, byla Úřadu postoupená část případu posouzena jako spojení soutěžitelů spočívající v získání kontroly nad společností Tarmac ze strany společnosti EUROVIA. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
13. Společnost EUROVIA, včetně svých dceřiných společností (dále jen skupina EUROVIA ), působí v oblasti stavebnictví, zejména se zabývá výstavbou a údržbou silnic, městskou výstavbou, výstavbou železniční a letištní infrastruktury, výrobou stavebních materiálů, včetně kameniva a obalovaných asfaltových směsí, a dále službami souvisejícími s údržbou silničních a železničních sítí.
14. Společnost EUROVIA je součástí podnikatelské skupiny VINCI Group (dále též jen skupina VINCI ), která působí na území Evropy rovněž v oblasti stavebnictví, tj. výstavby bytových, komerčních, průmyslových, dopravních a vodohospodářských staveb, dále v oblasti údržby a správy nemovitostí nebo provozování dopravní infrastruktury (dálnice, parkoviště, aj.). Skupina VINCI působí i v oblasti energetiky, telekomunikací, tepelné techniky nebo strojírenství.
15. Společnost Tarmac je činná zejména v oblasti výroby a prodeje kameniva. Společnost Tarmac v České republice kontroluje [3] společnost RS Czech Republic s.r.o., jež se zabývá průzkumem a druhotným využitím kamenolomů. III. Relevantní trh
16. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
17. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. na ně vertikálně navazují či jim předcházejí.
18. Z výše uvedeného popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že nabývaná společnost Tarmac se zabývá výrobou a prodejem kameniva. Oproti tomu aktivity společnosti EUROVIA zahrnují v České republice širokou škálu činností v oblasti stavebnictví, zejména pak výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury, městskou výstavbu a výrobu stavebních materiálů, včetně kameniva a obalovaných směsí. K překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů tak dochází v oblasti výroby a prodeje kameniva, vertikálně jsou pak i dotčeny oblasti výroby asfaltových obalovaných směsí a stavitelství.
III. 1. Produktový relevantní trh
III.1.1. Oblast výroby a prodeje kameniva
19. Kamenivo je jedním ze základních materiálů používaných ve stavebnictví, přičemž může být využíváno v závislosti na vlastnostech jako koncový produkt nebo jako součást pro výrobu jiných stavebních materiálů, jako např. transportbetonu, prefabrikátů, asfaltových obalovaných směsí či vápna a cementu.
20. V základním členění lze podle způsobu, jakým je tento materiál získáván, rozlišovat dva hlavní typy kameniva, a to kamenivo těžené a drcené. Ložiska těženého kameniva vznikla usazováním drobných částic erodovaných hornin unášených vodou či ledem. Těžbou těchto sedimentů je pak získáváno kamenivo zahrnující výrobky jako písek, štěrk a štěrkopísek, jež lze následnou úpravou (tříděním či proséváním) dále členit na různé velikostní frakce. Z hlediska užití je těžené kamenivo obvykle používáno pro výrobu betonu, a to zejména s ohledem na oblý tvar kameniva, který umožňuje plynulý tok betonu při pokládce a má lepší fyzikální vlastnosti (tvrdost a pevnost v tlaku) ovlivňující parametry betonu a betonových výrobků.
21. Drcené kamenivo je oproti výše uvedenému získáváno drcením hornin, a to buď vyvřelých (čedič, žula), metamorfovaných (křemenec, rohovec) nebo usazených (vápenec). Tyto horniny je nutné nejprve pomocí trhavin rozlomit do bloků a následně drtit na požadovaný rozměr v drtících linkách. Z hlediska užití má drcené kamenivo s ohledem na jeho odolnost a drsný povrch s ostrými hranami vhodné vlastnosti zejména pro výrobu asfaltových obalovaných směsí.
22. Oba typy kameniva se pak využívají ve stavitelství, zejména pak při stavbě silnic a dálnic do podkladových vrstev vozovky, naproti tomu se při stavbě železničních drah využívá především kamenivo drcené.
23. Účastník řízení v souvislosti s výše naznačeným členěním kameniva poukazoval na možnou zastupitelnosti těženého a drceného kameniva pro výrobu betonu a asfaltových obalovaných směsí. Dle jeho názoru je drcené a těžené kamenivo zastupitelné zejména z důvodu existence technologií, které umožňují těžené kamenivo dostatečné velikosti drtit a použít při výrobě obalovaných směsí. Naopak drcené kamenivo lze pomocí vhodné technologie dostatečně ohladit pro použití do betonu.
24. Úřad se ve své předchozí rozhodovací praxi zabýval i spojeními soutěžitelů, jež působili v oblasti výroby a prodeje kameniva, kdy v některých případech se přiklonil k vymezení výrobkového relevantního trhu v oblasti kameniva jako celkového trhu výroby a prodeje kameniva. [4] V daných případech však nebylo užší členění nezbytné, protože předmětná spojení nevzbuzovala obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu.
25. V odůvodněných případech, kdy spojující se soutěžitelé byli dodavateli specifického produktu nebo v jejich produktovém portfoliu zaujímala určitá specifická část produkce významné postavení, a tudíž postavení spojujících se soutěžitelů se výrazně odlišovalo od možného vymezení relevantního trhu, však Úřad produktový relevantní trh v oblasti výroby a prodeje kameniva vymezoval užším způsobem. [5]
26. Úřad se v rámci tohoto správního řízení podrobně zabýval posouzením zastupitelnosti těženého a drceného kameniva, a to jak z hlediska poptávkové, tak i nabídkové substitutce. I v této souvislosti oslovil řadu konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů, působících v oblastech výroby kameniva a asfaltových obalovaných směsí a stavebnictví, s dotazem týkajícím se této zastupitelnosti.
27. Z provedeného šetření vyplynulo, že v České republice většina oslovených konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů (cca 70 %) rozlišuje kamenivo přinejmenším na drcené a těžené, přičemž tyto typy nepovažuje za vzájemně zastupitelné, a to zejména s ohledem na rozdílný způsob užití jednotlivých typů kameniva.
28. Co se týče nabídkové substituce těženého a drceného kameniva Úřad z šetření zjistil, že sice existují technologie, jež jsou způsobilé upravit drcené kamenivo tak, aby získalo příslušné charakteristiky kameniva těženého a naopak, nicméně tyto technologie se v České republice dosud neužívají. Důvodem je např. relativní dostupnost jednotlivých typů kameniva, tzn., že při použití dodatečné úpravy jednoho typu kameniva na typ druhý by se zvyšovaly náklady na jeho výrobu, a tudíž by takto upravený produkt byl nekonkurenceschopný.
29. Jak bylo výše uvedeno, dalším možným způsobem členění kameniva je jeho rozlišování v závislosti na jeho geologickém původu (např. čedič, žula, křemenec, rohovec apod.). Z výsledků provedeného šetření vyplynulo, že takové užší členění kameniva není pro potřeby posouzení dopadů navrhovaného spojení nezbytně nutné, neboť jednotlivé horniny jsou většinou jejich odběratelů považovány přinejmenším za zastupitelné. Tuto skutečnost potvrdily Úřadu oslovené subjekty, kdy pouze cca 15 % z nich považovalo jednotlivé horniny za vzájemně nezastupitelné z pohledu jejich užití.
30. S ohledem na výše uvedené Úřad pro účely předmětného spojení soutěžitelů vymezil v oblasti výroby a prodeje kameniva dva výrobkové relevantní trhy, a to i) trh drceného kameniva a ii) trh těženého kameniva.
III.1.2. Oblast výroby a prodeje asfaltových obalovaných směsí
31. Společnost EUROVIA se rovněž zabývá výrobou asfaltových obalovaných směsí, která vertikálně navazuje na výrobu a prodej drceného kameniva. [6] Výroba asfaltových obalovaných směsí se provádí na šaržových nebo kontinuálních obalovnách, přičemž jako vstupní suroviny slouží drcené kamenivo, mletý vápenec, asfalty a speciální přísady. Z hlediska použití lze asfaltové obalované směsi členit na čtyři základní typy, a to směs obalovanou za horka, litý asfalt, směs obalovanou za tepla a směs obalovanou za studena.
32. Pokud jde o vymezení produktového relevantního trhu v oblasti výroby obalovaných směsí má Úřad za to, že v dané oblasti není pro účely předmětného správního řízení nutné vymezit produktový relevantní trh s konečnou platností a bude dostačující posuzovat dopady spojení v oblasti asfaltových obalovaných směsí bez dalšího členění. [7] K tomuto závěru Úřad dospěl s ohledem na účel užití jednotlivých typů obalovaných směsí a zejména komplexnost poptávky jednotlivých odběratelů různých typů obalovaných asfaltových směsí, možnost nabídkové substituce a nepřekrývání se aktivit spojujících se soutěžitelů.
III.1.3. Oblast stavebních prací
33. V oblasti stavebních prací, kde působí rovněž společnost EUROVIA (resp. skupina VINCI) a která rovněž vertikálně navazuje na oblast výroby a prodeje kameniva, [8] Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi [9] s ohledem skutečnost, že aktivity nejvýznamnějších soutěžitelů ve stavebnictví na území České republiky obvykle zahrnují celou šíři stavebních prací, považoval pro účely vymezení relevantního trhu dostačující rozlišení stavebních prací na i) stavitelství inženýrské a ii) stavitelství pozemní.
34. Úřad považuje výše naznačené členění za dostatečné, přičemž má za to, že s ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se v oblasti stavebnictví nepřekrývá, není nezbytně nutné vymezovat produktový relevantní trh v této oblasti s konečnou platností a z důvodu, že předmětným spojením soutěžitelů jsou dotčeny zejména trh drceného kameniva a výroby asfaltových obalovaných směsí, Úřad bude pro účely posouzení dopadů tohoto spojení na hospodářskou soutěž hodnotit účinky spojení v oblasti inženýrského stavitelství , které je vertikálně navazující na uvedené činnosti.
III.2. Geografický relevantní trh
III.2.1. Oblast výroby a prodeje kameniva
35. Geografickým relevantním trhem se rozumí oblast, v níž daní soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže dostatečně homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech.
36. Nabývaná společnost Tarmac provozuje na území České republiky 26 kamenolomů a pískoven, které jsou situovány na území krajů Plzeňského, Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického, skupina EUROVIA pak disponuje 5 kamenolomy v krajích Plzeňském, Středočeském, Pardubickém a Moravskoslezském.
37. Z předchozí rozhodovací praxe Úřadu [10] vyplývá, že v případě dodávek kameniva se, zejména s ohledem na výši přepravních nákladů, jedná o lokální geografické trhy vymezené skutečnou dojezdovou vzdáleností cca 60 km od místa, kde je kamenivo vyráběno. Přeprava kameniva pomocí nákladní silniční dopravy na vzdálenosti přesahující 60 km přináší významný nárůst přepravních nákladů a z hlediska hospodárnosti se taková dodávka obvykle stává neefektivní. Delší než obvyklá 60km dojezdová vzdálenost je možná v případě, že k dodávkám kameniva lze využít železniční či nákladní vodní přepravy, nicméně těchto způsobů je v České republice pro účely přepravy kameniva užíváno pouze marginálně.
38. Mimoto v případě některých regionů, v nichž se nevyskytují vhodná ložiska kamene či štěrkopísků a k pokrytí potřeby kameniva jsou nezbytné dodávky z ložisek v okolních regionech, může být ekonomicky efektivní dopravní vzdálenost i vyšší, a to až do cca 80-100 km. [11]
39. Z šetření provedeného Úřadem v průběhu správního řízení, resp. z odpovědí subjektů oslovených Úřadem, rovněž vyplývá, že v oblastech, kde působí prostřednictvím svých kamenolomů společnost Tarmac, většina oslovených subjektů považuje za relevantní oblast pro dodávky kameniva území v dojezdové vzdálenosti do 60 km po silnici od jednotlivých kamenolomů.
40. V případě posuzovaného spojení se takto vymezené dojezdové vzdálenosti kolem jednotlivých výrobních lokalit společnosti Tarmac značně překrývají, a proto Úřad pro účely vymezení geografických relevantních trhů dospěl k závěru, že za relevantní bude považovat dojezdové vzdálenosti pouze kolem některých z těchto lomů, přičemž zbývající kamenolomy jsou pak pro účely posouzení dopadů spojení do těchto jednotlivých lokalit rovněž zahrnuty.
41. Úřad tak v posuzovaném případě pro jednotlivé produktové trhy v oblasti kameniva považuje z hlediska geografického za relevantní oblasti odpovídající 60 km dojezdové vzdálenosti od lomů Litice (oblast Plzeň/Klatovy), Horní Tašovice (oblast Karlovy Vary/Chomutov) , Chraberce (oblast Ústí nad Labem/Kladno), Dubnice ( oblast Liberec/Mladá Boleslav), Plaňany ( oblast Plaňany), Královec (oblast Dvůr Králové nad Labem I), Košťálov (oblast Dvůr Králové nad Labem II) a Bystřec (oblast Rychnov nad Kněžnou).
III.2.2. Oblast výroby a prodeje asfaltových obalovaných směsí
42. V oblasti výroby asfaltových obalovaných směsí lze s ohledem na vlastnosti materiálu a z nich vyplývající omezenou dobu zpracovatelnosti a nutnost dodržení maximální přípustné doby přepravy obalovaných směsí z místa výroby do místa spotřeby vymezit geografický relevantní trh dojezdovou vzdáleností 40-50 km od jednotlivých obaloven. [12]
43. Nicméně s ohledem na skutečnost, že v této oblasti se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, není nutné vymezit z hlediska geografického relevantní trh s konečnou platností. Pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval dopady na hospodářskou soutěž v oblasti výroby a prodeje asfaltových obalovaných směsí ve stejně geograficky vymezených lokalitách, jako v případě trhů drceného kameniva , jež je jednou ze základních surovin pro výrobu asfaltových obalovaných směsí.
III.2.3. Oblast inženýrského stavitelství
44. V oblasti inženýrského stavitelství ve své předcházející rozhodovací praxi považoval Úřad za relevantní trh celé území České republiky, neboť nejvýznamnější soutěžitelé v této oblasti svou činností relativně rovnoměrně pokrývají celé území státu. [13]
45. Nicméně s ohledem na skutečnost, že v této oblasti se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, není ani v tomto případě nutné vymezit z hlediska geografického relevantní trh s konečnou platností. Pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval dopady na hospodářskou soutěž v oblasti inženýrského stavitelství v krajích Plzeňském, Středočeském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém , na jejichž území se nacházejí kamenolomy společnosti Tarmac, jež dodávají pro provádění inženýrských stavebních prací jednu z nejdůležitějších stavebních surovin. IV. Dopady spojení
46. Úřad zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tímto účelem se zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje ustanovení v § 17 odst. 1 zákona. Úřad tedy posuzoval zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ) [14] a v Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení ). [15]
47. Posuzované spojení soutěžitelů má horizontální i vertikální charakter. Horizontální vertikální povahu má spojení soutěžitelů v oblasti výroby a prodeje kameniva, zejména pak na trhu drceného kameniva v oblastech Plzeň/Klatovy, Plaňany a Rychnov nad Kněžnou, kde své kamenolomy vyrábějící drceného kamenivo provozují oba spojující se soutěžitelé. V ostatních spojením dotčených geografických oblastech (Karlovy Vary/Chomutov, Ústí nad Labem/Kladno, Liberec/Mladá Boleslav, Dvůr Králové nad Labem I a Dvůr Králové nad Labem II) má pak posuzovaná transakce pouze vertikální charakter, neboť společnost EUROVIA působí v oblastech, jež vertikálně navazují na výrobu a prodej kameniva společnosti Tarmac, a to v oblastech výroby asfaltových obalovaných směsí a inženýrského stavitelství.
48. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. [16]
49. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřená tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jež se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením.
50. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a delta pod 150. To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu, existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, jeden ze spojujících se podniků je individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů nebo jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.
51. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování nehorizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou, je-li podíl spojením vzniklého soutěžitele na každém z dotčených trhů nižší než 30 % a úroveň HHI po spojení je nižší než 2000. To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více těchto faktorů: spojení zahrnuje podnik, který v blízké budoucnosti patrně významně rozšíří výrobu, např. kvůli nedávným inovacím, mezi účastníky trhu existuje významné vzájemné vlastnictví podílů nebo vzájemné obsazování řídících funkcí, jeden ze spojujících se podniků je podnik, který s vysokou mírou pravděpodobnosti naruší koordinovaného chování nebo existují známky minulé nebo stávající koordinace nebo usnadňujících postupů. [17]
IV. 1 Postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů
52. V oblasti výroby a prodeje kameniva na území České republiky dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu ve výši cca [15-25] %. Spojením vzniklý subjekt tak zaujme postavení druhého nejsilnějšího soutěžitele v předmětné oblasti, a to za skupinou Heidelberg-Hanson, jež zaujímá cca [15-25] % podíl, a před skupinami Asamer (Kámen Zbraslav, spol. s r.o.) s tržním podílem cca [5-15] % a Strabag (KAMENOLOMY ČR, s.r.o.), jejíž tržní podíl činí cca [5-15] %.
53. Obdobných tržních podílů bude dosahovat spojením vzniklý subjekt i v podoblasti drceného kameniva, v podoblasti těženého kameniva pak společnost Tarmac představuje jednoho z méně významných soutěžitelů a skupina EUROVIA těžené kamenivo vůbec neprodukuje.
54. Na území České republiky působí v oblasti výroby a prodeje kameniva tři typy soutěžitelů, a to společnosti specializující se zejména na výrobu a prodej kameniva (např. skupiny Asamer a Basalt či společnost Tarmac), dále soutěžitelé, kteří kromě výroby a prodeje kameniva působí i v oblasti výroby asfaltových obalovaných směsí či transportbetonu (např. skupina Heidelberg-Hanson), a v neposlední řadě i ti, kteří se kromě předchozích dvou činností zabývají i prováděním stavebních prací a jsou tak plně vertikálně integrovaní (např. skupiny EUROVIA, Strabag, Colas).
55. V oblasti výroby asfaltových obalovaných směsí na území celé České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost EUROVIA, která dosahuje tržního podílu cca [15-25] %. Rovněž na tomto produktovém trhu působí řada významných konkurentů, např. skupiny Strabag (Bohemia Asfalt s.r.o.) s podílem [15-25] %, Skanska [5-15] % či Colas [5-15] %.
56. Rovněž v oblasti inženýrského stavitelství v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost EUROVIA (s tržním podílem cca [5-15] %), kde čelí konkurenčnímu tlaku řady významných, často vertikálně integrovaných soutěžitelů, např. skupin Strabag [5-15] %, Skanska [15-25] %, Metrostav [5-15] % atd.
57. V žádné z těchto oblastí tržní podíl spojením vzniklého subjektu nepřesáhne hranicí 25 %, jež je v soutěžním právu [18] považována za indikátor nízkého nebezpečí podstatného narušení hospodářské soutěže.
58. Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
59. Z šetření Úřadu a z odpovědí oslovených soutěžitelů vyplývá, že v případě výroby a prodeje kameniva existují zásadní právní či administrativní překážky vstupu nových soutěžitelů na trh. V případě těžby nového ložiska musí být provozovatel ložiska držitelem báňského oprávnění a musí obdržet povolení k těžbě. Z informací poskytnutých Úřadu oslovenými soutěžiteli vyplývá, že takové povolení nebylo v období posledních cca 20 let vydáno.
60. Na druhou stranu však někteří soutěžitelé působící v oblasti výroby a prodeje kameniva disponují již dříve vydaným povolením k těžbě kameniva a štěrkopísků v určitých lokalitách, které v současnosti nejsou aktivně využívány. Takoví soutěžitelé jsou po vynaložení nákladů na zahájení provozu schopni navýšit objem jimi vyráběného kameniva.
61. Významným omezením pro vstup nového soutěžitele do oblasti výroby a prodeje kameniva mohou být rovněž bariéry finanční, jež představují náklady na průzkum a otvírku nového ložiska těženého či drceného kameniva a na vybudování nového závodu na úpravu a třídění kamene. Výše takových nákladů se pohybuje okolo 100-200 milionů Kč dle plánované kapacity lomu.
62. Z šetření Úřadu vyplynulo, že i s ohledem na výše uvedené skutečnosti, v posledních několika letech v oblasti výroby a prodeje kameniva nedošlo ke vstupu nového soutěžitele na trh.
63. Pokud jde o vstup nového subjektu na relevantní trh výroby a prodeje obalovaných směsí, celkové průměrné náklady na zavedení obalovny, která je ve svém regionu konkurenceschopná, dosahují částky cca 100 milionů Kč, a to v závislosti na její velikosti a technologické vybavenosti. Alternativní možností je využití mobilních obaloven, které mají nižší nároky na prostor a úpravu terénu, a rovněž tak snižují v případě přemísťování náklady na dopravu obalované směsi. Trh výroby a prodeje obalovaných směsí není zatížen žádnými podstatnými administrativními omezeními vyplývajícími z právních předpisů či z nedostupnosti technologie či know-how. V této souvislosti Úřad poukazuje na velkém množství soutěžitelů, jež jsou na trhu v České republice aktivní.
64. Bariéry vstupu v oblasti inženýrských stavebních prací lze obecně považovat za bariéry nevelkého významu. Provádění stavebních činností vyžaduje podnikatelské oprávnění ve formě živnostenského listu pro tzv. vázanou činnost "provádění staveb, jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování", resp. v některých případech povolení příslušného báňského úřadu k hornické činnosti resp. činnosti prováděné hornickým způsobem, prostřednictvím které se provádí některé podzemní inženýrské stavby. Tato podnikatelská oprávnění se vydávají na základě prokázání odborné způsobilosti příslušných pracovníků k jednotlivým činnostem, přičemž toto prokázání se vztahuje ke vzdělání v daném oboru.
65. Při zkoumání dopadů předmětného spojení na trzích v jednotlivých lokálních geografických oblastech Úřad provedl počáteční analýzu údajů o tržních podílech spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů a úrovně míry koncentrace. Získané informace vedly k identifikaci lokálních geografických trhů, na nichž s ohledem na výše naznačená kritéria posuzování dopadů spojení soutěžitelů nebyly spatřovány obavy z narušení hospodářské soutěže. Jedná se zejména o všechny lokální geografické trhy těženého kameniva, a dále pak o všechny produktové trhy v geografických lokalitách Karlovy Vary/Chomutov, Plaňany, Rychnov a Dvůr Králové nad Labem I.
66. Ve vztahu k ostatním lokálním geografickým trhům, tj. ke všem produktovým trhům v oblastech Plzeň/Klatovy, Ústí nad Labem/Kladno, Liberec/Mladá Boleslav a Dvůr Králové nad Labem II (vyjma trhů těženého kameniva), Úřad v závěru první fáze správního řízení identifikoval možné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
67. K tomuto závěru Úřad dospěl zejména po zhodnocení významu tržních podílů spojujících se soutěžitelů na trzích drceného kameniva v uvedených geografických oblastech, relativně nízké míry využití těžebních kapacit kamenolomů provozovaných společností Tarmac, [19] resp. [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] , a naopak relativně vysoké míry využití výrobních kapacit kamenolomů nejvýznamnějších konkurentů. [20] Nezanedbatelným faktorem je rovněž existence výše uvedených překážek vstupu nových soutěžitelů v oblasti výroby a prodeje kameniva.
68. Obavy Úřad z podstatného narušení hospodářské soutěže dále posilovalo i působení spojením vzniklého subjektu ve vertikálně navazujících oblastech výroby asfaltových obalovaných směsí a inženýrského stavitelství. Relativně nízkou míru využití obaloven společnosti EUROVIA a současně podstatný nákladový a funkční význam drceného kameniva jako surovinového vstupu pro asfaltové obalované směsi a inženýrské stavby, stejně tak i tržní sílu skupiny EUROVIA ve zmíněných navazujících oblastech, chápal Úřad jako faktory, které by totiž mohly nově vzniklému subjektu umožnit zabraňovat nebo podstatně ztěžovat přístup konkurentů působících v oblastech výroby obalovaných směsí a inženýrských staveb k drcenému kamenivu v daných regionech. Úvahy Úřadu tak byly založeny na skutečnosti, že posuzovaným spojením soutěžitelů dochází v daných regionech ke strukturálnímu propojení soutěžitele, který náleží k nejvýznamnějším subjektům působícím v oblasti výroby asfaltových obalovaných směsí a provádění inženýrských staveb (EUROVIA) s nejvýznamnějším vertikálně neintegrovaným soutěžitelem na trzích drceného kameniva (Tarmac).
IV. 1. 1. Oblast Plzeň/Klatovy
69. Na trhu drceného kameniva v oblasti Plzeň/Klatovy působí oba spojující se soutěžitelé, kdy skupina EUROVIA v daném regionu provozuje kamenolom Třebnuška a společnost Tarmac kamenolomy Litice, Mítov, Těškov, Pňovany a Svrčovec.
70. Celková velikost trhu drceného kameniva v oblasti Plzeň/Klatovy, vyjádřená objemem produkce jednotlivých kamenolomů, náležejících na tomto trhu přítomným soutěžitelům, činí cca 3,5 milionu tun, z čehož na skupinu EUROVIA připadá tržní podíl cca [0-5] %, na nabývaného soutěžitele Tarmac pak cca [35-45] %. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu by po realizaci předmětného spojení tedy činil [35-45] %. Taková úroveň tržního podílu obvykle vzbuzuje obavy z možného narušení hospodářské soutěže.
71. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na tomto relevantním trhu náleží společnosti Berger Bohemia a.s. s tržním podílem cca [15-25] %, společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. [15-25] %, skupina Colas [5-15] % nebo skupina Strabag [5-15] %.
72. V oblasti výroby asfaltových obalovaných směsí v tomto regionu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina EUROVIA, která dosahuje tržního podílu cca [5-15] %. V uvedené oblasti dále působí skupina Strabag [35-45] % a společnosti Silnice Klatovy, a.s. [15-25] %, Silnice Horšovský Týn a.s. [5-15] % nebo SWIETELSKY stavební s.r.o. [5-15] %.
73. V oblasti inženýrských staveb na území Plzeňského kraje, ve které se nachází většina posuzovaného regionu Plzeň/Klatovy, dosahuje skupina EUROVIA podílu cca [5-15] %, v uvedeném regionu je činná řada soutěžitelů s celostátní působností jako např. skupiny Skanska, Strabag, Metrostav nebo Colas, tak i menší regionální stavební společnosti.
74. Spojením vzniklý subjekt bude v tomto regionu dosahovat vysokého tržního podílu na trhu drceného kameniva a bude mít značný odstup od ostatních konkurentů. Současně bude zaujímat relativně silné postavení v oblasti výroby obalovaných směsí, kdy navíc míra využití jeho výrobní kapacity v obalovně Letkov je [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] %.
75. Vzhledem k těmto skutečnostem a s přihlédnutím k tomu, že předmětným spojením soutěžitelů dochází k převzetí významného dosud nezávislého a vertikálně neintegrovaného výrobce drceného kameniva, dospěl Úřad k předběžnému závěru, že spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v předmětném regionu, jež by vyžadovaly podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona. O této skutečnosti Úřad informoval účastníka řízení na ústním jednání, jež se konalo dne 22.7.2010.
76. Za účelem odstranění předběžných obav Úřadu se účastník řízení zavázal k prodeji části aktiv, jež vlastní či v důsledku spojení soutěžitelů bude vlastnit v předmětném regionu, následkem čehož dojde k poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu drceného kameniva na úroveň cca [35-45] %.
77. Ačkoli tento závazek, tj. odprodej kamenolomu Mítov, významně nesnižuje relativně vysoký tržní podíl spojením vzniklého subjektu na trhu drceného kameniva v regionu Plzeň/Klatovy, relativně nízká míra využití výrobní kapacity tohoto lomu [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] % však činí takový závazek způsobilým k odstranění obav z narušení hospodářské soutěže v dané geografické lokalitě.
78. S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že realizace závazku společnosti EUROVIA, sníží na dotčeném lokálním trhu tržní sílu spojením vzniklého subjektu na úroveň dostatečnou k zachování účinné hospodářské soutěže a předmětné spojení soutěžitelů tak nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže v daném regionu.
IV. 1. 2. Oblast Ústí nad Labem/Kladno
79. Na trhu drceného kameniva v oblasti Ústí nad Labem/Kladno působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Tarmac, jež zde provozuje kamenolomy Libochovany, Dolánky, Chraberce a Úhošťany, jež s ohledem na svou geografickou polohu rovněž zásobuje odběratele i v sousedícím vymezeném regionu Karlovy Vary/Chomutov.
80. Celková velikost trhu drceného kameniva v oblasti Ústí nad Labem/Kladno, vyjádřená objemem produkce jednotlivých kamenolomů, náležejících na tomto trhu přítomným soutěžitelům, činí cca 3,6 milionu tun. Tržní podíl společnosti Tarmac na tomto relevantním trhu tak dosahuje cca [35-45] %.
81. Na relevantním trhu drceného kameniva v tomto regionu působí např. skupina Basalt s tržním podílem cca [35-45] %, skupina Asamer [5-15] % a řada soutěžitelů s tržním podílem do 5 %, jako např. Dobet s.r.o., Froněk s.r.o., Kamenolom Kubo s.r.o. nebo IS VPAS, s.r.o.
82. V oblasti výroby asfaltový obalovaných směsí působí v regionu Ústí nad Labem/Kladno ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina EUROVIA, která dosahuje tržního podílu cca [15-25] %. V uvedené oblasti dále působí skupiny Skanska [25-35] %, Strabag [15 - 25] % a Colas [5-15] % a společnosti Froněk, spol. s r.o. [5-15] % či VHS Teplice [5-15] %.
83. V oblasti inženýrských staveb na území Ústeckého, resp. Středočeského kraje, ve kterých se nachází většina posuzovaného regionu Ústí nad Labem/Kladno, dosahuje skupina EUROVIA podílu cca [5-15], resp. [15 - 25] %, v uvedených regionech je činná řada soutěžitelů s celostátní působností jako např. skupiny Skanska, Strabag, Metrostav nebo Colas, tak i menší regionální stavební společnosti.
84. Spojením vzniklý subjekt bude v tomto regionu dosahovat relativně vysokého tržního podílu na trhu drceného kameniva. Současně bude zaujímat relativně silné postavení v oblasti výroby obalovaných směsí, jež je umocněno relativně nízkou mírou využití výrobní kapacit jeho obaloven (Úžín [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] %, Středokluky [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] % a Černovice [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] %).
85. Vzhledem k těmto skutečnostem a s přihlédnutím k tomu, že předmětným spojením soutěžitelů dochází k převzetí významného dosud nezávislého a vertikálně neintegrovaného výrobce drceného kameniva, dospěl Úřad k předběžnému závěru, že spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v předmětném regionu, jež by vyžadovaly podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona. O této skutečnosti Úřad informoval účastníka řízení na ústním jednání, jež se konalo dne 22.7.2010.
86. Za účelem odstranění předběžných obav Úřadu se účastník řízení zavázal k prodeji části aktiv, jež vlastní či v důsledku spojení soutěžitelů bude vlastnit v předmětném regionu, následkem čehož dojde k poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu drceného kameniva na úroveň cca [25-35] %.
87. Tento závazek, tj. odprodej kamenolomu Úhošťany, snižuje relativně vysoký tržní podíl spojením vzniklého subjektu na trhu drceného kameniva v regionu Ústí nad Labem /Kladno, navíc jeho dopad je posílen relativně nízkou mírou využití výrobní kapacity tohoto lomu [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] %, a proto je způsobilý odstranit obavy z narušení hospodářské soutěže v dané geografické lokalitě.
88. S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že realizace závazku společnosti EUROVIA, sníží na dotčeném lokálním trhu tržní sílu spojením vzniklého subjektu na úroveň dostatečnou k zachování účinné hospodářské soutěže a předmětné spojení soutěžitelů tak nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže v daném regionu.
IV. 1. 3. Oblast Liberec/Mladá Boleslav
89. Na trhu drceného kameniva v oblasti Liberec/Mladá Boleslav působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Tarmac, která v dané lokalitě provozuje kamenolomy Tachov, Chlum, Bezděčín a Smrčí.
90. Celková velikost trhu drceného kameniva v oblasti Liberec/Mladá Boleslav, vyjádřená objemem produkce jednotlivých kamenolomů, náležejících na tomto trhu přítomným soutěžitelům, činí cca 2,1 milionu tun. Tržní podíl společnosti Tarmac na tomto trhu činí cca [45-55] %. Taková úroveň tržního podílu obvykle vzbuzuje obavy z možného narušení hospodářské soutěže.
91. Na relevantním trhu drceného kameniva působí několik dalších soutěžitelů, např. Družstvo Kozákov s tržním podílem cca [15-25] %, dále skupina Colas [5-15] %, společnost Dobet s.r.o. [5-15] % a řada soutěžitelů s tržním podílem do 5 %, jako např. Ligranit s.r.o. nebo Katorga Žandov s.r.o.
92. V oblasti asfaltových obalovaných směsí působí v oblasti Liberec/Mladá Boleslav ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina EUROVIA, která dosahuje tržního podílu [15 - 25] %. Skupina EUROVIA na tomto trhu působí prostřednictvím obalovny Machnín, kterou společně kontroluje se skupinou Strabag. Zmiňovaná obalovna má velmi vysokou míru využití výrobních kapacit, a to [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] %. V uvedeném regionu dále působí skupiny Strabag [25-35] % a Colas [15-25] % a společnosti SM Silnice a Mosty, s.r.o. [15-25] % nebo Silnice Žáček s.r.o. [5-15] %.
93. V oblasti inženýrských staveb na území Libereckého a Středočeského kraje, ve kterých se nachází většina posuzovaného regionu Liberec/Mladá Boleslav, dosahuje skupina EUROVIA podílu [25-35] %, v uvedených regionech je činná řada soutěžitelů s celostátní působností jako např. skupiny Skanska, Strabag, Metrostav nebo Colas, tak i menší regionální stavební společnosti.
94. Spojením vzniklý subjekt bude v tomto regionu dosahovat velmi vysokého tržního podílu na trhu drceného kameniva a bude mít značný odstup od ostatních konkurentů. Současně bude zaujímat relativně silné postavení v oblasti výroby obalovaných směsí a zejména i v oblasti inženýrských staveb.
95. Vzhledem k těmto skutečnostem a s přihlédnutím k tomu, že předmětným spojením soutěžitelů dochází k převzetí významného dosud nezávislého a vertikálně neintegrovaného výrobce drceného kameniva, dospěl Úřad k předběžnému závěru, že spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v předmětném regionu, jež by vyžadovaly podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona. O této skutečnosti Úřad informoval účastníka řízení na ústním jednání, jež se konalo dne 22.7.2010.
96. Za účelem odstranění předběžných obav Úřadu se účastník řízení zavázal k prodeji části aktiv, jež vlastní či v důsledku spojení soutěžitelů bude vlastnit na předmětném relevantním trhu, následkem čehož dojde k významnému poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na úroveň [25-35] %.
97. Úřad je přesvědčen, že tento závazek, tj. odprodej kamenolomu Smrčí, významně sníží vysoký tržní podíl spojením vzniklého subjektu na trhu drceného kameniva v regionu Plzeň/Klatovy, a tím je způsobilý k odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže v dané geografické lokalitě.
98. S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že realizace závazku společnosti EUROVIA, sníží na dotčeném lokálním trhu tržní sílu spojením vzniklého subjektu na úroveň dostatečnou k zachování účinné hospodářské soutěže a předmětné spojení soutěžitelů tak nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže v daném regionu.
IV. 1. 4. Dvůr Králové nad Labem II
99. Na trhu drceného kameniva v oblasti Dvůr Králové nad Labem II působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Tarmac, která v dané oblasti provozuje kamenolomy v lokalitách Košťálov, Smrčí a Bezděčín. S ohledem na geografickou polohu posledních dvou zmiňovaných kamenolomů tyto zásobují odběratele i ze sousedního regionu Liberec/Mladá Boleslav.
100. Celková velikost trhu drceného kameniva v oblasti Dvůr Králové nad Labem II, vyjádřená objemem produkce jednotlivých kamenolomů, náležejících na tomto trhu přítomným soutěžitelům, činí cca 2,7 milionů tun. Tržní podíl společnosti Tarmac na tomto relevantním trhu činí [45-55] %. Taková úroveň tržního podílu obvykle vzbuzuje obavy z možného narušení hospodářské soutěže.
101. Na relevantním trhu drceného kameniva v oblasti Dvůr Králové nad Labem II působí, např. Družstvo Kozákov s tržním podílem [15-25] % a dále řada soutěžitelů s tržním podílem kolem 5 %, jako např. společnosti SHB s.r.o., Těžební písková, s.r.o., Ligranit s.r.o. či ZETKA Strážník a.s.
102. V oblasti obalovaných směsí působí v oblasti Dvůr Králové nad Labem II ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina EUROVIA, přičemž dosahuje tržního podílu [25-35] %. Skupina EUROVIA na tomto trhu působí prostřednictvím obalovny Červený Kostelec, kterou společně kontroluje se skupinou Strabag. V uvedené oblasti dále působí společnosti M-Silnice a.s. [15-25] % a Silnice Jičín a.s. [5-15] % či skupiny Strabag [15-25] % a Colas [15-25] %.
103. V oblasti inženýrských staveb na území Královehradeckého a Libereckého kraje, ve kterých se nachází většina posuzovaného regionu Dvůr Králové nad Labem II, dosahuje skupina EUROVIA podílu mírně převyšujícího [5-15] %, resp. [25-35] %, v uvedených regionech je činná řada soutěžitelů s celostátní působností jako např. skupiny Skanska, Strabag, Metrostav nebo Colas, tak i menší regionální stavební společnosti.
104. Spojením vzniklý subjekt bude v tomto regionu dosahovat velmi vysokého tržního podílu na trhu drceného kameniva a bude mít značný odstup od ostatních konkurentů. Současně bude zaujímat relativně silné postavení jak v oblasti výroby obalovaných směsí, kdy navíc míra využití jeho výrobní kapacity v obalovně Červený Kostelec je [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] %, tak i v oblasti inženýrského stavitelství.
105. Vzhledem k těmto skutečnostem a s přihlédnutím k tomu, že předmětným spojením soutěžitelů dochází k převzetí významného dosud nezávislého a vertikálně neintegrovaného výrobce drceného kameniva, dospěl Úřad k předběžnému závěru, že spojení soutěžitelů vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v předmětném regionu, jež by vyžadovaly podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona. O této skutečnosti Úřad informoval účastníka řízení na ústním jednání, jež se konalo dne 22.7.2010.
106. Za účelem odstranění předběžných obav Úřadu se účastník řízení zavázal k prodeji části aktiv, jež vlastní či v důsledku spojení soutěžitelů bude vlastnit na předmětném relevantním trhu, následkem čehož dojde k poklesu tržního podílu spojením vzniklého subjektu na úroveň [35-45] %.
107. Úřad je přesvědčen, že tento závazek, tj. odprodej kamenolomu Smrčí, významně sníží vysoký tržní podíl spojením vzniklého subjektu na trhu drceného kameniva v regionu Plzeň/Klatovy, a tím je způsobilý k odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže v dané geografické lokalitě.
108. S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že realizace závazku společnosti EUROVIA, sníží na dotčeném lokálním trhu tržní sílu spojením vzniklého subjektu na úroveň dostatečnou k zachování účinné hospodářské soutěže a předmětné spojení soutěžitelů tak nepovede k podstatnému narušení hospodářské soutěže v daném regionu.
IV. 2. Shrnutí dopadů spojení soutěžitelů na trhy výroby a prodeje kameniva a navazující oblasti
109. Z výsledků šetření a analýzy Úřadu vyplynul předběžný závěr, že posuzované spojení soutěžitelů by vedlo k významnému posílení postavení spojením vzniklého subjektu na lokálních trzích výroby a prodeje drceného kameniva a na ně vertikálně navazujících oblastí výroby asfaltových obalovaných směsí a inženýrských staveb na území oblastí Plzeň/Klatovy, Ústí nad Labem/Kladno, Liberec/Mladá Boleslav a Dvůr Králové nad Labem II. Tržní síla spojujících se soutěžitelů ve vyjmenovaných regionech společně s vertikální integrací v rámci podnikové struktury skupiny EUROVIA by nebyla dostatečně vyvážena dalšími faktory, zejména pak postavením konkurenčních soutěžitelů, možnostmi vstupu nových soutěžitelů na tyto trhy, případně rozšiřování činnosti těch soutěžitelů, kteří již v uvedených regionálních oblastech působí. Svým šetřením dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení vzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, a tento fakt sám o sobě by vyžadoval podrobnější šetření v průběhu druhé fáze správního řízení vedené v souladu s § 16 odst. 2 in fine zákona.
110. V průběhu první fáze řízení Úřad spatřoval negativní dopady spojení především v tom, že silné postavení na uvedených lokálních trzích by potenciálně umožnilo spojujícím se soutěžitelům chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních soutěžitelích a odběratelích, zejména ve vztahu k zajištění výchozí a nezbytné suroviny pro výrobu asfaltových obalovaných směsí a inženýrských staveb, která současně tvoří významnou část nákladů těchto navazujících produktů.
111. V této souvislosti účastník řízení požádal dopisem ze dne 16.7.2010 o ústní jednání, jehož předmětem mělo být projednání možných obav Úřadu plynoucích z posuzovaného spojení soutěžitelů a jež by případně umožnilo společnosti EUROVIA na tyto obavy reagovat přijetím závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže ještě v průběhu první fáze řízení, tj. 30-ti denní lhůty pro vydání rozhodnutí.
112. Identifikované obavy plynoucí z předmětného spojení byly Úřadem sděleny účastníkovi řízení na ústním jednání konaném dne 22.7.2010. Na základě tohoto jednání předložil účastník řízení dne 26.7.2010 návrh závazků za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže. S ohledem na skutečnost, že uvedený návrh byl Úřadem považován za nedostatečný k odstranění obav z narušení hospodářské soutěže, společnost EUROVIA své závazky modifikovala a jejich konečnou podobu předložila dne 9.8.2010.
IV. 3. Zhodnocení závazků účastníka řízení
113. Závazky navržené účastníkem řízení Úřad posoudil jednak z hlediska, zda jsou způsobilé odstranit obavy Úřadu z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, jednak z toho hlediska, zda jsou tyto závazky ze strany Úřadu kontrolovatelné.
114. Cílem závazku účastníka řízení obsaženého v bodě I. výroku rozhodnutí ve věci, který spočívá v odprodeji (i) kamenolomu Mítov v oblasti Plzeň/Klatovy, (ii) kamenolomu Úhošťany v oblasti Karlovy Vary/Chomutov a (iii) kamenolomu Smrčí, v oblasti Liberec/Mladá Boleslav, resp. Dvůr Králové nad Labem II bylo snížit na dotčených lokálních trzích výroby a prodeje drceného kameniva společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, při které již bude vyvažující působení dalších faktorů dostatečné pro zachování účinné hospodářské soutěže.
115. Již na zmiňovaném jednání s účastníkem řízení Úřad předeslal, že pro dosažení uvedeného cíle považuje za nejvhodnější přijetí závazků strukturální povahy, které preferuje při odstraňování obav z narušení hospodářské soutěže, zejména v případech, kdy tyto obavy plynou z možného vzniku či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu, neboť jejich účinky jsou efektivní, jejich plnění nevyžaduje dlouhodobé sledování, a jsou tak snadněji kontrolovatelné.
116. Úřadem provedené hodnocení [21] ukázalo, že navrhovaný odprodej kamenolomů skutečně sníží nebo je alespoň potenciálně způsobilý snížit tržní podíl a tržní sílu spojením vzniklého subjektu na uvedených lokálních trzích na úroveň, která ve spojení s dalšími skutečnostmi umožní zachování účinné hospodářské soutěže.
117. Obsah závazku uvedeného v bodu II. výroku rozhodnutí ve věci, který dále specifikuje předmět odprodeje, zajišťuje, aby v jeho rámci byly převedeny všechny hmotné, nehmotné a osobní složky, které umožní obvyklé fungování převáděných kamenolomů.
118. Cílem závazků uvedených v bodech III., IV. a V. výroku rozhodnutí ve věci je zajistit, aby vymezené kamenolomy byly převedeny na takového soutěžitele, který je způsobilý účastnit se hospodářské soutěže na daných lokálních trzích a vyvíjet konkurenční tlak na spojením vzniklý subjekt. Rovněž tak mají zmíněné závazky předejít takovému zvýšení tržní síly soutěžitelů nabývajících převáděné kamenolomy, jež by hrozilo narušením hospodářské soutěže na relevantních trzích a na ně vertikálně navazujících oblastech působení skupiny EUROVIA. Uvedené závazky mají rovněž umožnit Úřadu kontrolu nad procesem realizace přijatých závazků.
119. V souvislosti s přijetím popsaných závazků Úřad provedl šetření, v jehož průběhu oslovil řadu konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů s cílem ověřit dopad navrhovaných závazků na hospodářskou soutěž ve vymezených lokalitách. Většina Úřadem oslovených subjektů potvrdila, že závazky, jak byly navženy účastníkem řízení, jsou způsobilé odstranit obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. Výjimkou z převážně pozitivních stanovisek oslovených soutěžitelů byly námitky předložené Úřadu skupinami Colas a Basalt.
V. Námitky proti spojení soutěžitelů
120. Úřad v rámci provedeného šetření obdržel některá negativní stanoviska vyjadřující námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Jejich rozborem Úřad identifikoval tři základní typy obav oslovených konkurentů a odběratelů.
121. První z nich byla obava z odepření přístupu ke kamenivu jakožto základní surovině pro výrobu asfaltových obalovaných směsí, ale i při provádění inženýrských staveb. Tato obava logicky pramenila z rozsahu posílení vertikální integrace, k němuž by mělo v důsledku posuzovaného spojení dojít.
122. Omezení přístupu ke vstupům může vyvolat problémy v oblasti hospodářské soutěže pouze tehdy, jestliže se týká důležitého vstupu pro navazující výrobek. Tak je tomu například tehdy, pokud dotčený vstup představuje významný nákladový faktor ve vztahu k ceně navazujícího výrobku nebo pokud je takový vstup rozhodující součástí, bez níž navazující výrobek nelze vyrobit nebo efektivně prodávat na trhu.
123. Přitom platí, že aby omezení přístupu ke vstupům vyvolalo obavy, musí mít vertikálně integrovaný soutěžitel vzniklý spojením významnou tržní sílu na předcházejícím trhu. Jedině tak lze očekávat, že bude mít významný vliv na podmínky hospodářské soutěže na předcházejícím trhu, a proto případně na ceny a dodací podmínky na navazujících trzích.
124. Obě shora uvedené podmínky jsou v posuzovaném případě splněny, neboť spojením vzniklý subjekt by v důsledku realizace spojení významně posílil svoji tržní sílu na vymezených geografických trzích drceného kameniva, přičemž drcené kamenivo je významnou součástí asfaltových obalovaných směsí i inženýrských staveb.
125. V průběhu první fáze správního řízení tedy Úřad dospěl k závěru, že odmítání přístupu konkurentů k surovinám, jakožto jeden ze způsobů konkurenčního boje a s tím spojené riziko zvyšování ceny kameniva, je v posuzovaném případě reálné. Proto této obavě některých oslovených subjektů přisvědčil, a to především ve vztahu k regionům Plzeň/Klatovy, Ústí nad Labem/Kladno, Liberec/Mladá Boleslav a Dvůr Králové nad Labem II.
126. Po prošetření účinků navrhovaných závazků ve prospěch zachování účinné soutěže na tržní situaci na relevantních trzích drceného kameniva v dotčených regionech a v navazujících oblastech však Úřad dospěl k závěru, že navržené závazky jsou dostačující pro rozptýlení shora uvedené obavy a tedy i způsobilé eliminovat případné negativní dopady předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž.
127. Další obavou, kterou lze vyvodit z Úřadem obdržených vyjádření oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů (výrobců kameniva), je obava z odepření přístupu k zákazníkovi. Řada oslovených subjektů se totiž obávala omezení nebo i ztráty odbytových možností v důsledku preference vnitropodnikových odběrů drceného kameniva v rámci skupiny EUROVIA.
128. K omezení přístupu k zákazníkům může dojít, pokud se dodavatel integruje s významným zákazníkem na navazujícím trhu. Kvůli této přítomnosti na navazujícím trhu může subjekt vzniklý spojením omezit svým skutečným nebo potenciálním konkurentům na předcházejícím trhu (trhu vstupů) přístup k důležité spotřebitelské základně a snížit jejich schopnost či motiv soutěžit.
129. S touto obavou se však Úřad neztotožnil, neboť je přesvědčen, že po realizaci navrhovaného spojení zůstane zachován dostatečný počet konkurenčních subjektů odebírajících drcené kamenivo, jejichž tržní a ekonomická síla je schopna zajistit alternativní odbytové příležitosti, a tím i eliminovat tuto obavu.
130. Třetí obavou, která vyplynula z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů, byla obava především menších nezávislých kamenolomů z poklesu ceny kameniva. K tomu Úřad uvádí, že snížení ceny určitého zboží či služby má obecně jednoznačně prosoutěžní charakter a z pohledu odběratele, respektive konečného spotřebitele, je považováno za přínosné a žádoucí. Při posuzování spojení soutěžitelů a jeho dopadů na hospodářskou soutěž tak Úřad nemůže chránit zájmy případných méně efektivních konkurentů.
VI. Právní posouzení a závěr
131. Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí možnosti výlučné nepřímé kontroly nad společností Tarmac ze strany skupiny EUROVIA ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněna obratová kritéria stanovená v § 13 zákona, podléhá toto spojení povolení Úřadu.
132. Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích či navazujících produktových oblastech. Na základě analýzy těchto trhů a oblastí a dopadů spojení na hospodářskou soutěž na nich Úřad zjistil, že toto spojení by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže na lokálních trzích výroby a prodeje drceného kameniva na území v rozhodnutí vymezených regionů Plzeň/Klatovy, Ústí nad Labem/Kladno, Liberec/Mladá Boleslav a Dvůr Králové nad Labem II.
133. Úřadem provedené šetření ukázalo, že uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů by došlo k posílení tržní síly spojením vzniklého subjektu, přičemž skupina EUROVIA již před realizací předmětného spojení byla silně vertikálně integrovaným soutěžitelem a disponovala významnou hospodářskou a finanční silou, zejména v produktových oblastech navazujících na výrobu a prodej kameniva.
134. Za účelem odstranění těchto obav účastník řízení v první fázi správního řízení přijal závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhl Úřadu, aby jimi podmínil svoje povolení předmětného spojení. Tyto závazky spočívají v odprodeji ve výroku rozhodnutí vymezených tří kamenolomů, které jsou v době před realizací spojení provozovány společností Tarmac, a mají dopad na všechny čtyři výše uvedené z hlediska zachování činné hospodářské soutěže potenciálně ohrožené oblasti.
135. Při posuzování účinků těchto závazků Úřad přihlédl rovněž ke skutečnosti, že obdobné vertikální propojení se uplatňuje také u konkurenčních subjektů a současně mezi skupinou EUROVIA a společností Tarmac dlouhodobě existuje významná obchodní vazba. Významná byla rovněž skutečnost, že většina Úřadem oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů nebo jejich odběratelů uvedla, že navržené závazky jsou způsobilé eliminovat jejich námitky proti předmětnému spojení. Úřad proto po zvážení všech okolností případu dospěl k závěru, že ve výroku uvedené závazky účastníka řízení jsou z důvodů uvedených v předcházejících částech rozhodnutí postačující k odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích.
136. Po analýze účastníkem řízení navržených závazků ve prospěch zachování účinné soutěže a jejich efektu na hospodářskou soutěž tedy Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů, za podmínky splnění takových závazků, nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích výroby a prodeje drceného kameniva ani ve vertikálně navazujících oblastech výroby asfaltových obalovaných směsí a inženýrského stavitelství na území oblastí Plzeň/Klatovy, Karlovy Vary/Chomutov, Ústí nad Labem/Kladno, Liberec/Mladá Boleslav, Plaňany, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem I a Dvůr Králové nad Labem II.
137. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 4 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 2 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje za podmínky splnění ve výroku uvedených závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát
AK Schönherr, s.r.o.
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Úřad obdržel kopii této notifikace dne 22.4.2010.
[2] Viz rozhodnutí Evropské komise M.5803.
[3] Společně se společností SP Bohemia, k.s.
[4] Viz rozhodnutí Úřadu S 235/2002 Basalt Beteiligungs und Verwaltungs GmbH/ STONE s.r.o., S 312/2006 Českomoravský beton, a.s./Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o./CBPS beton s.r.o. ,S 120/2008- TBG VYSOČINA s.r.o./PKS INPOS a.s./TBG PKS a.s. , S 125/2008 STRABAG SE/Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov .
[5] Viz rozhodnutí Úřadu S 78/2004 Českomoravské štěrkovny, a.s./Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. , S 99/2004 Českomoravské štěrkovny, a.s./GZ Sand, s.r.o./LUKAVA s.r.o.
[6] Drcené kamenivo tvoří až 95 % hmotné složky obalované směsi a až 25 % nákladů při výrobě obalované směsi.
[7] Viz rozhodnutí Úřadu S 32/05 Stavby silnic a železnic,a.s./M-Silnice a.s./OMT-Obalovna Moravská Třebová s.r.o., S186/03 Skanska DS a.s./Silnice Hradec králové a.s .
[8] Náklady na kamenivo tvoří až 12 % z celkových nákladů na výstavbu inženýrských staveb.
[9] Viz rozhodnutí Úřadu S 175/03 Stavby silnic a železnic, a.s./Silnice Brno, spol. s r.o. , S 262/03 Metrostav/Subterra , S 150/06 Bouygues Bâtiment International/VCES HOLDING nebo S 193/06 COLAS/Čermák a Hrachovec , S 44/09 Metrostav, a.s./Pragis a.s .
[10] Viz např. rozhodnutí Úřadu S 312/06 Českomoravský beton/Českobudějovické pozemní stavby/CBPS beton.
[11] Viz rozhodnutí Úřadu S 125/2008 STRABAG SE/Štěrkovny Dolní Benešov .
[12] Viz rozhodnutí Úřadu S 32/05 Stavby silnic a železnic, a.s./M-Silnice a.s./OMT Obalovna Moravská Třebová s.r.o., S 186/03 Skanska DS a.s./Silnice Hradec králové a.s.
[13] Viz rozhodnutí Úřadu S 193/06 COLAS/Čermák a Hrachovec , S 44/09 Metrostav, a.s./Pragis a.s.
[14] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 31, ze dne 5.2.2004, str. 5-18.
[15] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství C 265, ze dne 18.10.2008, str. 6-25.
[16] Viz § 17 odst. 3 zákona či Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 18.
[17] Viz Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojení, body 25-26.
[18] Viz § 17 odst. 3 zákona, obdobně bod 32. preambule Nařízení Rady (ES) č. 139/2004, o kontrole spojování podniků.
[19] Míra využití velké většiny kamenolomů společnosti Tarmac nedosahuje [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] %.
[20] Významná většina Úřadem oslovených subjektů, jež se k dané problematice vyjádřila, uvedla, že míra využití výrobních kapacit jejich kamenolomů přesahuje [... OBCHODN Í TAJEMSTV Í ... ] %.
[21] Viz část IV.1.1.-IV.1.4 rozhodnutí ve věci.