UOHS S192/2007
Rozhodnutí: S192/2007/KS-15049/2007/720 Instance I.
Věc Povolení výjimky ze zákazu uskutečňování ze spojování soutěžitelů AGEL, a.s. a zdravotnická zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk
Účastníci AGEL, a.s. Nemocnice Šternberk Nemocnice Přerov Nemocnice Prostějov
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí výjimka ze zákazu uskutečňování spojení povolena
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 16. 8. 2007

S192/2007/KS-15049/2007/720
V Brně dne 16. srpna 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěževe správním řízení sp. zn. S192/07, zahájeném dne 23. července 2007 podle § 44zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a §18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a ozměně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve zněnípozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákonač. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákono ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,na návrh účastníka řízení, společnosti AGEL, a.s., se sídlem Třinec,Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 00534111, ve správním řízení zastoupené Mgr.Marcelem Zachvejou, advokátem, se sídlem 28. října 1727/108, 70200Ostrava, na základě plné moci ze dne 19. června 2007, ve věci povolenívýjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 1 zákonač. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některýchzákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějšíchpředpisů, v souladu s § 67 odst. 1 zákonač. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydávátoto
r o z h o d n u t í:
Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů AGEL, a.s., se sídlem Třinec, Konská453, PSČ: 73961, IČO: 00534111, a zdravotnických zařízení Nemocnice Přerov, NemocniceProstějov a Nemocnice Šternberk, ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon oochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vztahující se napodání přihlášek do výběrových řízení vypsaných Ministerstvem zdravotnictví aKrajským úřadem Olomouckého kraje na poskytování ústavní péče (péčelůžková) pro území Olomouckého kraje a na uzavření smlouvy o poskytování aúhradě zdravotní péče (ambulantní) pro spádovou oblast Přerovska, Prostějovskaa Šternberska, dále vztahující se na jmenování vedoucích odštěpných závodůNemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk a na implementaciúčetního systému vzhledem k povinnostem daňovým a účetním, se podleustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářskésoutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářskésoutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Úřadpro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zahájil dne23. července 2007 na návrh společnosti AGEL, a.s., se sídlem Třinec,Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 00534111 (dále jen AGEL ), zastoupené Mgr.Marcelem Zachvejou, advokátem, se sídlem 28. října 1727/108, 70200 Ostrava, nazákladě plné moci ze dne 19. června 2007, správní řízení čj. S 191/2007/KSve věci povolení spojení soutěžitelů AGEL a zdravotnických zařízeníNemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk ve smyslu § 12 a násl. zákonač. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěžea o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Dne 23. července 2007 bylo na základě návrhu společnosti AGEL rovněžzahájeno správní řízení čj. S 192/2007/KS ve věci povolení výjimky zezákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 1 zákona.
2. K uskutečněnípředmětného spojení soutěžitelů má dojít tak, že navrhovatel získáprostřednictvím své dceřiné společnosti Středomoravská nemocniční a.s., sesídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40B, PSČ: 77200, IČO: 27797660 (dálejen Středomoravská nemocniční ), na základě Smlouvy o nájmu podniku uzavřenédne 15. června 2007 mezi Středomoravskou nemocniční, jako nájemcem, a NemocnicíOlomouckého kraje, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany,Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 77900, IČO: 26873346 (dále jen NemocniceOlomouckého kraje ), jako pronajímatelem, možnost vykonávat kontrolu nadzdravotnickými zařízeními Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a NemocniceŠternberk.
3. Olomouckýkraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, vložildo této společnosti nepeněžitým vkladem tři podniky příspěvkových organizací, ato Nemocnice Přerov, příspěvková organizace, se sídlem 12. května 2004, Přerov,Dvořákova 75, PSČ: 75152, IČO: 44888830, Nemocnice Prostějov, příspěvkováorganizace, se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 79604, IČO: 00380644,a Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace, se sídlem Šternberk,Jívavská 20, PSČ: 78516, IČO: 00849146.Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo na svém zasedání konaném 22.6.2007 ozrušení výše uvedených tří příspěvkových organizací ke dni 30.6.2007.
4. Vzhledemke skutečnosti, že společnost Nemocnice Olomouckého kraje nedisponujepříslušnými oprávněními k podnikatelské činnosti ani povolením kprovozování zdravotnických zařízení, obrátil se Olomoucký kraj na společnostAGEL, která se stala vítězem obchodní veřejné soutěže na provozovánípředmětných zdravotnických zařízení, s návrhem na řešení situace formounájmu části podniku v rozsahu tří nemocnic Přerov, Prostějov a Šternberk,aby nedošlo k přerušení poskytování zdravotnické péče v Olomouckémkraji z důvodu nedostatku příslušných oprávnění a licencí. Následněbyla k uzavřena výše uvedená Smlouva o nájmu podniku , jejímž předmětemje nájem podniku sloužící k provozování zdravotnických zařízeníoznačovaných jako Nemocnice Přerov, Nemocnice Šternberk a Nemocnice Prostějovv délce trvání dvaceti let.
5. Účastníkřízení odůvodnil podání návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňováníspojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona zejména odkazem na zákon č. 20/1966Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákono péči o zdraví lidu ), jenž v ustanovení § 39 odst. 2 uvádí, že zdravotnickázařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti aobcemi jsou povinna poskytovat zdravotní péči ve spádových územích stanovenýchvyhláškou ministerstva zdravotnictví. Účastník řízení dále uvádí, že vzhledemk výše uvedenému ustanovení nelze jakkoliv omezit či vyloučit chodtakového zdravotnického zařízení, přičemž substituovatelnost nemocnic v tomtopřípadě není možná, jelikož v rámci zákona o péči o zdraví lidu jsoupředmětné nemocnice spádové a u Nemocnice Prostějov a Nemocnice Přerov by bylyvyloučeny dvě sousedící nemocnice.
6. Z výšeuvedených důvodů podal navrhovatel za účelem zabezpečení řádného chodupředmětných zdravotnických zařízení současně s návrhem na povolení spojenísoutěžitelů žádost o výjimku ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů.Vzhledem ke skutečnosti, že v návrhu účastníka řízení nebylydostatečně konkretizovány jednotlivé kroky, které hodlá navrhovatel učinit akteré lze považovat za uskutečňování spojení ve smyslu zákona, a nebyldostatečně zřejmý rozsah navrhované výjimky ze zákazu uskutečňování spojenísoutěžitelů ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), vyzval Úřad dne 7.srpna 2007 účastníka řízení k odstranění nedostatků návrhu na povolenívýjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 45odst. 2 správního řádu výzvou čj. S192/2007/KS-14483/2007/720 a současněvydal dle § 64 odst. 1 písm. a) správníhořádu usnesení o přerušení řízení na povolení výjimky ze zákazuuskutečňování spojení soutěžitelů čj. S192/2007/KS-14573/2007/720.
7. Dne 8. srpna 2007 obdržel Úřad od účastníkařízení doplnění, v němž však nedošlo ke konkretizaci návrhuspočívající v uvedení zcela konkrétních kroků, které mají být provedeny zestrany účastníka řízení, jak bylo požadováno ve výzvě Úřadu k odstraněnínedostatků návrhu. Z uvedeného důvodu zaslal Úřad dne 8. srpna 2007účastníkovi řízení opětovnou výzvu k odstranění nedostatků návrhu napovolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů čj. S192/2007/KS-14574/2007/720.Dne 10. srpna 2007 a 14. srpna 2007obdržel Úřad od účastníka řízení postupně doplnění, v nichž účastníkřízení konkretizoval svůj návrh následujícím způsobem.
8. Účastníkřízení žádá o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení:
1) pro účely účastina výběrovém řízení vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictvína poskytování ústavní péče (péče lůžková) pro území Olomouckého krajea na výběrovém řízení vyhlašovaném Krajským úřadem Olomouckého krajena uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče (ambulantní) prospádovou oblast Prostějovska, Přerovska a Šternberska,
2) pro účely schválení jmenování vedoucíchodštěpných závodů Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a NemocniceŠternberk (tj. nabývaných zdravotnickýchzařízení) a
3) pro účely implementace účetního systému ESOvzhledem k povinnostem daňovým a účetním.
9. V odůvodněník bodu 1) účastník řízení uvedl, že společnostStředomoravská nemocniční se hodlá účastnit výše uvedených výběrových řízeníz toho důvodu, že pro účast v předmětných výběrových řízeních jenutná právní subjektivita, kterou nabývaná zdravotnická zařízenív současné době nedisponují. Pro následné uzavření smluvna poskytování péče a zajištění plateb od zdravotních pojišťoven jerovněž nutno, aby tyto kroky prováděl právní subjekt, tedy Středomoravskánemocniční. Podání přihlášky do výběrového řízení vyhlašovaného Ministerstvemzdravotnictví je termínováno dnem 24.8.2007 a podání přihlášky do výběrovéhořízení vyhlašovaného Krajským úřadem Olomouckého kraje dnem 15.8.2007. Vzhledemke skutečnosti, že se jedná o zajištění zdravotní péče v oblastech působenínabývaných spádových nemocnic, požádal účastník řízení o povolení výjimky zezákazu uskutečňování spojení pro účely podání přihlášek do výše uvedenýchvýběrových řízení.
10. Účastník řízení dále uvedl, že fungovánípředmětných zdravotnických zařízení je podmíněno navázáním vztahůprostřednictvím výběrových řízení s Ministerstvem zdravotnictví a Krajskýmúřadem Olomouckého kraje, od nichž se odvíjí rovněž navázání platebních vztahůse zdravotními pojišťovnami. V případě, že by společnost Středomoravskánemocniční nepodala přihlášky do předmětných výběrových, nebylo by možnodostát povinnosti poskytovat zdravotní péči v tzv. spádových oblastechPřerovska, Prostějovska a Šternberska, čímž by došlo k výraznému omezenídostupnosti zdravotní péče, neboť zdravotní péče v daných spádovýchoblastech by mohla být pouze zčásti substituována jinými vzdálenějšímizdravotnickými zařízeními.
11. K žádostio povolení výjimky ze zákazu uskutečňováníspojení pro účely schválení jmenování vedoucích odštěpných závodů NemocnicePřerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk (tj. nabývaných zdravotnických zařízení), uvedené pod bodem 2)účastník řízení uvádí, že se zánikem subjektivity dřívějších příspěvkovýchorganizací došlo rovněž k zániku funkce jejich ředitelů, přičemž NemocniceOlomouckého kraje nenahradila jejich pozice adekvátní strukturou. Vzhledemke skutečnosti, že nemocnice jako taková nemůže přestat být řízenas ohledem na denní provozuschopnost jednotlivých odděleníposkytujících zdravotní péči, zřídila Středomoravská nemocniční funkce vedoucích odštěpnýchzávodů tak, aby struktura respektovala postavení, které měli ředitelé nemocnicza trvání subjektivity příspěvkových organizací, současně se zachovánímpersonálního obsazení na postech bývalých ředitelů nemocnic. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn činitveškeré právní úkony týkající se odštěpného závodu jménem společnostiStředomoravská nemocniční (§ 13 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodnízákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pokud jde o odpovědnost vedoucíchodštěpných závodů, pak platí, že vedoucí odštěpného závodu je odpovědnýspolečnosti Středomoravská nemocniční za postup v souladus povinností jednat s péčí řádného hospodáře a za škodu,kterou by společnosti způsobil.
12. Účastník řízení dále požádal o povolení výjimkyze zákazu uskutečňování spojení pro účely implementace účetního systému ESOvzhledem k daňovým a účetním povinnostem, neboť Středomoravská nemocničníje povinna podat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty nejpozději25. srpna 2007-bod 3) žádosti. Účastník řízení uvádí, že důvodem zaváděnínového účetního systému je skutečnost, že stávající systémy nemocnic (dřívepříspěvkových organizací) neumožňují vést účetnictví akciové společnosti,kterou je Středomoravská nemocniční.
13. Nutnostzavedení nového účetního systému odůvodňuje účastník řízení následovně. Příspěvkovéorganizace se při vedení účetnictví musí řídit mj. vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetníjednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi,státními fondy a organizačními složkami státu. Těmto předpisům jsou podřízeny iúčetní programy pro vedení účetnictví Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov aNemocnice Šternberk, přičemž každá z nich měla jiný a samostatný software,se kterým byly jako podnik vloženy do Nemocnice Olomouckého kraje.
14. Středomoravskánemocniční je povinna se řídit při vedení účetnictví mj. vyhláškou č. 500/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateliúčtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
15. Každáz výše uvedených vyhlášek stanovuje pro uvedené subjekty odlišná pravidlamj. pro rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, používané účtové osnovyvčetně pravidel jejich používání, přičemž vyhláška č. 500/2002 Sb. řeší ipravidla a metody pro sestavení konsolidované účetní závěrky včetně jejíhouspořádání, označování a obsahového vymezení jejích položek, jelikožpříspěvkové organizace do konsolidace nikdy nespadají.
16. Vzhledemk tomu, že Středomoravská nemocniční se svými třemi odštěpnými závody jepovinna vést jedno účetnictví s jednotnou metodikou a jednotnými standardyúčtových osnov podle pravidel pro podnikatelské subjekty, což nelze zajistitjinak než jedním účetním softwarem, který splní podmínky pro sledováníhospodaření jak každého odštěpného závodu samostatně, tak podniku jako celku,bylo nutno rozhodnout o zavedení účetního programu, který bude plnit zákonemstanovené požadavky.
17. Účastníkřízení uvádí, že důvodem žádosti o výjimku uvedenou pod bodem 3) je skutečnost,že se jedná o změnu dodavatele software u nabývaného podniku, a to i přes jejípouze zanedbatelný vliv na chování soutěžitelů v hospodářské soutěživ oblasti poskytování zdravotnických služeb, neboť společnostiStředomoravská nemocniční by v případě porušení zákonné povinnosti vedeníúčetnictví hrozily sankce ze strany správce daně.
18. V závěrusvého návrhu účastník řízení prohlašuje, že nežádá o výjimku, která by jakkolivzasahovala do rozsahu a způsobu poskytování zdravotní péče, jelikož takovézměny může provést pouze po projednání s Olomouckým krajem.
19. Připosuzování návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojenísoutěžitelů podle § 18 odst. 3 zákona vycházel Úřad zejména z návrhu účastníkařízení, z výpisů z obchodního rejstříku, z informací o povazespojení soutěžitelů, které jsou mu známy ze souběžně probíhajícího správníhořízení S191/2007/KS, jakož i z dalších skutečností týkajících sespojovaných soutěžitelů.
20. Dle § 18odst. 1 zákona před podáním návrhu na zahájení řízení podle § 15 odst. 1a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, nesmí býtspojení soutěžiteli uskutečňováno-nabývající soutěžitel tedy nesmí jakýmkolivzpůsobem před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení určovat neboovlivňovat soutěžní chování soutěžitele, nad nímž má získat kontrolu, a to bezohledu na to, zda jsou opatření přijímaná nabývajícím soutěžitelem chápána jakoopatření vnitřní či zda směřují vně kontrolovaného soutěžitele ak ovlivnění soutěžního chování tak dochází bezprostředně. Jednánímzakázaným dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona je třeba rozumět nejen příméurčování soutěžního chování, nýbrž i takové jednání, které k určení neboovlivnění soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele může vést potenciálně.
21. Dle § 18odst. 3 zákona může Úřad na návrh soutěžitelů rozhodnout o povolení výjimky zezákazu uskutečňování spojení, jestliže jim nebo třetím osobám jinak hrozízávažná škoda nebo jiná závažná újma. Návrh musí být písemný a odůvodněn.Dle § 18 odst. 4 zákona rozhodne Úřad o návrhu na povolení výjimkyneprodleně, nejpozději do 30 dnů po jeho obdržení. Při rozhodování o povolenívýjimky Úřad vezme v úvahu kromě škody a jiné újmy následky výjimky nahospodářskou soutěž na relevantním trhu. Úřad může v rozhodnutí opovolení výjimky stanovit podmínky a omezení ve prospěch zachování účinnésoutěže.
22. V prvéřadě je tedy nutno posoudit, zda účastníkem popsané kroky lze považovatza jednání, na něž se vztahuje zákaz uvedený v § 18 odst. 1 zákona,a které může být před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojeníuskutečněno pouze na základě udělení výjimky dle § 18 odst. 3 zákona.Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v případě jednáníuvedených ve všech třech bodech žádosti o povolení výjimkyz uskutečňování spojení soutěžitelů je toto kritérium naplněno, a tozejména vzhledem k tomu, že v případě bodu 1) bude v předmětnýchvýběrových řízeních nutných pro fungování nabývaných zdravotnických zařízeníNemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk vystupovatspolečnost Středomoravská nemocniční, přičemž vstup nabyvatele do výběrovýchřízení představuje účast na hospodářské soutěži, v případě bodu 2) sejedná o jmenování vedoucích odštěpných závodů ze strany nabyvatele, kteříjsou oprávněni činit veškeré právní úkonytýkající se odštěpného závodu jménem společnosti Středomoravská nemocničnía rovněž jsou této společnosti odpovědni, tedy se podílejí na určovánísoutěžního chování nabývané společnosti, a v případě bodu 3) se jedná ozměnu, která sice nezasahuje přímo do oblasti poskytování zdravotní péče,nicméně dochází ke změně jednoho z dodavatelů nabývanýchzdravotnických zařízení, která do jisté míry může představovat rovněž určovánísoutěžního chování nabývaného soutěžitele.
23. Připosuzování žádosti o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojenísoutěžitelů podle § 18 odst. 3 zákona musí Úřad obligatorně zkoumat, zda jeprokázána hrozba závažné škody či jiné závažné újmy spojovaným soutěžitelůmnebo třetím osobám. Účastník řízení ve svém návrhu uvedl, že vzhledemk nedostatku příslušných oprávnění k provozování zdravotnickýchzařízení na straně společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, do které bylyvloženy tři podniky příspěvkových organizací Nemocnice Přerov, NemocniceProstějov a Nemocnice Šternberk, hrozí zde v prvé řadě újma spočívajícív narušení chodu předmětných zdravotnických zařízení a s tímspojené následky nedostatku zdravotní péče. Dalším důvodem, který účastníkřízení uvádí, je vznik možných nesrovnalostí v dodavatelsko odběratelskýchvztazích, které by v konečném důsledku mohly negativně ovlivnit kvalituposkytované zdravotní péče, a dále rovněž možné sankce ze strany správce daněv případě porušení zákonné povinnosti vedení účetnictví.
24. Nazákladě uvedených skutečností má Úřad zato, že v daném případě sejedná zejména o újmu, která by hrozila zejména třetím osobám, tedy pacientůmpředmětných zdravotnických zařízení, v případě, že by mělo dojítk omezení chodu těchto zdravotnických zařízení, a to konkrétně ve vztahuk bodu 1) žádosti s ohledem na skutečnost, že v případě, že by společnost Středomoravská nemocničnínepodala přihlášky do předmětných výběrových řízení, nebylo by možnodostát povinnosti poskytovat zdravotní péči v tzv. spádovýchoblastech Přerovska, Prostějovska a Šternberska, ve vztahu k bodu 2)žádosti s ohledem na skutečnost, že v případě nejmenování vedoucíchodštěpných závodů Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberkby došlo k přerušení řízení uvedených zdravotnických zařízení a tímk ohrožení poskytování zdravotní péče, ve vztahu k bodu 3) žádostis ohledem na skutečnost, že v případě porušení zákonné povinnostivedení účetnictví by společnosti Středomoravská nemocniční hrozily sankce zestrany správce daně.
25. Jak jižbylo uvedeno výše, jedná se tedy především o újmu hrozící třetím osobám-pacientům-v případě, že by v důsledku neúčasti ve výběrovýchřízeních či nejmenování vedoucích odštěpných závodů došlo k přerušeníposkytování zdravotní péče v předmětných zdravotnických zařízeních (body1) a 2) žádosti), a dále také o újmu, která by vznikla účastníku řízenív případě porušení zákonné povinnosti vedení účetnictví (bod 3) žádosti).
26. Podleustanovení § 18 odst. 4 věta druhá zákonaÚřad při rozhodování o povolení výjimky vezme v úvahu kromě škody a jinéújmy následky výjimky na hospodářskou soutěž na relevantním trhu. Povolenívýjimky ze zákazu uskutečňování spojení nesmí vést k narušení hospodářskésoutěže na relevantních trzích. Posouzení, zda bude hospodářská soutěžna relevantních trzích v důsledku spojení soutěžitelů narušena či nikolivje předmětem samostatného správního řízení. Toto řízení ve věci povolenípředmětného spojení soutěžitelů, vedené Úřadem pod č.j. S191/2007/KS, nebylodosud ukončeno. Aniž by Úřad chtěl jakkoliv předjímat meritorní rozhodnutí vevěci povolení spojení, zohlednil pro účely rozhodnutí o povolení výjimkyze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů dle ustanovení § 18 odst. 3zákona zejména následující skutečnosti.
27. Podniky třípříspěvkových organizací Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a NemocniceŠternberk převedl jejich zřizovatel, Olomoucký kraj, do společnosti NemocniceOlomouckého kraje, jejímž je Olomoucký kraj 100% akcionářem. Uvedená zdravotnickázařízení se zabývají poskytováním zdravotní péče ambulantní a lůžkové,základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské, a tove spádových oblastech Přerov, Prostějova a Šternberk.
28. SpolečnostAGEL vykonává kontrolu nad následujícími společnostmi, jejichž činnost je vevětšině případů zaměřena rovněž na poskytování zdravotní péče ambulantnía lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské,a dále na související činnosti v oblasti zdravotnictví: AGEL SK a.s.,se sídlem Prepoštská 6, Bratislava 81101, Slovenská republika,MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem Třinec-Konská, čp. 198, PSČ: 73961, IČO: 47675934,Repharm, a.s., se sídlem Třinec, Konská č.p.453, PSČ:73961, IČO: 25319141, Transfúzní služba a.s., se sídlem Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 78701, IČO: 267 97 917, P&R LAB s.r.o., se sídlem Nový Jičín, Máchova 2129/32, PSČ: 74101, IČO: 16628373,Radioterapie, a s., se sídlem Nový Jičín, Máchova čp.619/30, PSČ: 74101, IČO: 25886207, Společnost pro řízenou zdravotnípéči v České republice, o.p.s., se sídlem Praha 4,Podolí, Na Zlatnici 7/938, PSČ: 14700, IČO: 27106136, Somascan,s.r.o., Nemocniční servis, a.s., se sídlem Třinec,Konská čp. 453, PSČ: 73961, IČO: 25903659, AGELInsurance a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ:73961, IČO: 26853167, Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 48401129, Šumperskánemocnice a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ:78752, IČO: 47682795, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice č.p. 980, PSČ: 75742,IČO: 268 22 105, Podhorská nemocnice a.s., se sídlem Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ: 79501, IČO: 47668989,Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Třinec, Konskáčp. 453, PSČ: 73961, IČO: 26819465, Vítkovická nemocnice a.s., se sídlemOstrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 70384, IČO:60793201, Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem ČeskýTěšín, Ostravská 783, PSČ: 73701, IČO: 25897551, Hornická poliklinikas.r.o., se sídlem Ostrava, Sokolská třída 81, PSČ: 70200,IČO: 47668580, Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40B, PSČ: 77200, IČO:27797660, HS MEDICAL a.s., se sídlem Jesenice,Krajní 801, PSČ: 25242, IČO: 61501336, Zdraví pro život, o.p.s., se sídlemTřinec-Konská čp. 453, PSČ: 73961, IČO: 25881515,Dialýza Šumperk, spol. s r.o., se sídlem Šumperk,Nerudova 640/41, PSČ: 78752, IČO: 61975567, Servis Nemocnice Rýmařovs.r.o., se sídlem Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ: 79501,IČO: 26823829, 1.Nemocniční s.r.o., se sídlem Ostrava,Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 70300, IČO: 26825775,CGB laboratoř a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice,Kořenského 1210/10, PSČ: 70300, IČO: 25386735.
29. Primárnímpředmětem činnosti spojujících se soutěžitelů je tedy zajišťování základníústavní zdravotní péče obyvatelstvu České republiky ve spádových oblastechpříslušných nemocnic, přičemž žádná z dceřiných společností nabývajícíspolečnosti AGEL ve spádových oblastech nabývaných zdravotnických zařízeníNemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk nepůsobí. Na územíČeské republiky by tržní podíl skupiny AGEL po uskutečnění spojení činil natrhu zajišťování základní ústavní zdravotní péče obyvatelstvu cca ...(obchodní tajemství) %.
30. Ačkolivzávazné posouzení, zda bude v důsledku předmětného spojení soutěžitelů narušenahospodářská soutěž na relevantních trzích, je předmětem samostatného správníhořízení o povolení spojení soutěžitelů, které nebylo dosud skončeno, dospěl Úřadv rámci řízení o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojenísoutěžitelů k závěru, že povolením výjimky ze zákazu uskutečňováníspojení, stanoveného v § 18 odst. 1 zákona, ve smyslu§ 18 odst. 3 zákona v účastníkem navrhovaném rozsahu podání přihlášekdo výběrových řízení vypsaných Ministerstvem zdravotnictví a Krajským úřademOlomouckého kraje na poskytování ústavní péče (péče lůžková) pro územíOlomouckého kraje a na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče(ambulantní) pro spádovou oblast Přerovska, Prostějovska a Šternberska,dále jmenování vedoucích odštěpných závodů Nemocnice Přerov, NemocniceProstějov a Nemocnice Šternberk a implementaciúčetního systému v nabývaných zdravotnických zařízeních Nemocnice Přerov,Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk vzhledem k povinnostemdaňovým a účetním nedojde k narušení hospodářské soutěže. Úřad rovněžzohlednil skutečnost, že změny rozsahu a způsobu poskytování zdravotní péče vnabývaných zdravotnických zařízeních mohou být provedeny pouze po projednání s Olomouckýmkrajem. Na závěr Úřad uvádí, že v rámci správního řízení čj.S 192/2007/KS byl případ hodnocen z hlediska ochrany hospodářskésoutěže a vydáním tohoto rozhodnutí není nikterak dotčen postup Úřadu přidalším šetření předmětné transakce z hlediska jejího souladuse zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisů.
31. Na základěvýše uvedených důvodů rozhodl Úřad o povolení výjimky ze zákazu uskutečňováníspojení dle § 18 odst. 3 zákona v rozsahu, který je uveden ve výrokurozhodnutí. Toto rozhodnutí Úřad vestanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomutorozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4,§ 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, okterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad sepodává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustnýrozklad má odkladný účinek.
Ing.Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěžeII
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. MarcelZachveja, advokát
AK Zachveja &Blaško, advokátní kancelář, s.r.o.
28. října 1727/108
702 00 Ostrava
Právní moc:16.8.2007.