UOHS S191/2007
Rozhodnutí: S191/2007/KS-15420/2007/720 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGEL, a.s. a zdravotnická zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk
Účastníci AGEL, a.s., Konsá 453, 739 01 Třinec Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace Nemocnice Přerov, příspěvková organizace Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 22. 8. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 94 KB


S191/2007/KS-15420/2007/720
V Brně dne 22. srpna 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S191/2007/KS, zahájeném dne 23. července 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti AGEL, a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 00534111, ve správním řízení zastoupené Mgr. Marcelem Zachvejou, advokátem, se sídlem 28. října 1727/108, 70200 Ostrava, na základě plné moci ze dne 19. června 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o nájmu podniku" uzavřené dne 15. června 2007 mezi Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40B, PSČ: 77200, IČO: 27797660, jako nájemcem, a Nemocnicí Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 77900, IČO: 26873346, jako pronajímatelem, v jejímž důsledku získá společnost AGEL, a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 00534111, prostřednictvím své dceřiné společnosti Středomoravské nemocniční a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40B, PSČ: 77200, IČO: 27797660, možnost kontrolovat zdravotnická zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk, představující část podniku společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, p o v o l u j e . Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2007 ze dne 8. srpna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ještě před zahájením správního řízení č.j. S191/2007/KS obdržel Úřad dne 12. června 2007 "Stížnost na porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže" (dále jen "stížnost"), jež byla šetřena jako podnět pod čj. P340/2007/KS. Ve stížnosti je uvedeno, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů hrozí vzniknout subjekt, který bude mít dominantní postavení na trhu poskytování zdravotnických služeb v oblasti severní a střední Moravy. V důsledkem uskutečnění předmětného spojení má dojít dle názoru stěžovatelů k narušení přirozeného tržního prostředí v oblasti poskytování standardní lůžkové zdravotní péče a ohrožení existence dalších zdravotnických zařízení, která nejsou svou ekonomickou silou schopna konkurovat vznikajícím víceúrovňovým řetězcům. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o nájmu podniku" uzavřené dne 15. června 2007 mezi Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40B, PSČ: 77200, IČO: 27797660 (dále jen "Středomoravská nemocniční"), jako nájemcem, a Nemocnicí Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 77900, IČO: 26873346 (dále jen "Nemocnice Olomouckého kraje"), jako pronajímatelem, jejímž předmětem je nájem podniku sloužící k provozování zdravotnických zařízení označovaných jako Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk v délce trvání dvaceti let. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost AGEL, a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 00534111 (dále jen "AGEL"), prostřednictvím své dceřiné společnosti Středomoravské nemocniční možnost vykonávat kontrolu nad zdravotnickými zařízeními Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk, představujícími část podniku společnosti Nemocnice Olomouckého kraje.
Ze Smlouvy o nájmu podniku vyplývá, že nájemci bude odevzdán výše uvedený podnik k provozování, přičemž na nájemce přecházejí práva a závazky náležející k pronajímanému podniku a nájemce vstupuje do smluvních vztahů souvisejících s podnikem (bod II. Smlouvy o nájmu podniku). Pronajímatel se dle bodu III. Smlouvy o nájmu podniku zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Dle bodu V. Smlouvy o nájmu podniku přecházejí z pronajímatele na nájemce rovněž veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům podniku. Z bodu X. Smlouvy o nájmu podniku dále vyplývá, že pro zajištění dostupnosti zdravotní péče je nájemce povinen pronajímateli předložit vždy na každé pětileté období podnikatelský záměr. Jak bylo uvedeno výše, je nájemní poměr sjednán na dobu dvaceti let (článek XIV. Smlouvy o nájmu podniku), přičemž toto období se prodlužuje o dobu 5 let, jestliže po uplynutí uvedené doby obě strany pokračují v jejím plnění (je možné opakované prodlužování tímto způsobem).
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 12 odst. 4 písm. a) zákona.
Předmětné transakci předcházely tyto kroky: Olomoucký kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, vložil do této společnosti nepeněžitým vkladem podniky tří příspěvkových organizací, a to Nemocnice Přerov, příspěvková organizace, se sídlem 12. května 2004, Přerov, Dvořákova 75, PSČ: 75152, IČO: 44888830, Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 79604, IČO: 00380644, a Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace, se sídlem Šternberk, Jívavská 20, PSČ: 78516, IČO: 00849146. Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo na svém zasedání konaném 22.6.2007 o zrušení výše uvedených tří příspěvkových organizací ke dni 30.6.2007. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Nemocnice Olomouckého kraje nedisponuje příslušnými oprávněními k podnikatelské činnosti ani povolením k provozování zdravotnických zařízení, obrátil se Olomoucký kraj na společnost AGEL, která se stala vítězem obchodní veřejné soutěže na provozování předmětných zdravotnických zařízení, s návrhem na řešení situace formou nájmu části podniku v rozsahu tří nemocnic Přerov, Prostějov a Šternberk, aby nedošlo k přerušení poskytování zdravotnické péče v Olomouckém kraji z důvodu nedostatku příslušných oprávnění a licencí.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Současně s návrhem na zahájení řízení o povolení spojení soutěžitelů byl Úřadu podán návrh na zahájení řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení výše uvedených soutěžitelů dle § 18 odst. 3 zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že v návrhu účastníka řízení nebyly dostatečně konkretizovány jednotlivé kroky, které hodlal navrhovatel učinit a které by bylo možno považovat za uskutečňování spojení ve smyslu zákona, a nebyl dostatečně zřejmý rozsah navrhované výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vyzval Úřad dne 7. srpna 2007 účastníka řízení k odstranění nedostatků návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu výzvou čj. S192/2007/KS-14483/2007/720 a současně vydal dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesení o přerušení řízení na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů čj. S192/2007/KS-14573/2007/720. Ve dnech 8., 10. a 14. srpna 2007 obdržel Úřad od účastníka řízení postupně doplnění, v nichž účastník řízení konkretizoval svůj návrh, a dne 16. srpna 2007 vydal Úřad rozhodnutí č.j. S192/2007/KS-15049/2007/720, kterým účastníkem požadovanou výjimku, vztahující se na podání přihlášek do výběrových řízení vypsaných Ministerstvem zdravotnictví a Krajským úřadem Olomouckého kraje na poskytování ústavní péče (péče lůžková) pro území Olomouckého kraje a na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče (ambulantní) pro spádovou oblast Přerovska, Prostějovska a Šternberska, dále vztahující se na jmenování vedoucích odštěpných závodů Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk a na implementaci účetního systému vzhledem k povinnostem daňovým a účetním, povolil, přičemž uvedené rozhodnutí nabylo téhož dne právní moci. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Hlavním předmětem činnosti společnosti AGEL je pronájem vlastních nemovitostí, zprostředkování velkoobchodu, maloobchod v nespecializovaných prodejnách, zprostředkovatelské činnosti realitních agentur a poradenství v oblasti podnikání a řízení. Společnost AGEL nepodléhá kontrole dalšího subjektu.
Společnost AGEL vykonává kontrolu nad dalšími soutěžiteli působícími v oblasti poskytování ústavní či ambulantní zdravotní péče a dalších činností souvisejících s jejím poskytováním: AGEL SK a.s., se sídlem Prepoštská 6, Bratislava 81101, Slovenská republika, MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem Třinec-Konská, čp. 198, PSČ: 73961, IČO: 47675934, Repharm, a.s., se sídlem Třinec, Konská č.p.453, PSČ: 73961, IČO: 25319141, Transfúzní služba a.s., se sídlem Šumperk, B. Němcové 1006/22, PSČ: 78701, IČO: 267 97 917, P&R LAB s.r.o., se sídlem Nový Jičín, Máchova 2129/32, PSČ: 74101, IČO: 16628373, Radioterapie, a.s., se sídlem Nový Jičín, Máchova čp. 619/30, PSČ: 74101, IČO: 25886207, Společnost pro řízenou zdravotní péči v České republice, o.p.s., se sídlem Praha 4, Podolí, Na Zlatnici 7/938, PSČ: 14700, IČO: 27106136, Somascan, s.r.o., Nemocniční servis, a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 453, PSČ: 73961, IČO: 25903659, AGEL Insurance a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 26853167, Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ: 73961, IČO: 48401129, Šumperská nemocnice a.s., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 78752, IČO: 47682795, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, U Nemocnice č.p. 980, PSČ: 75742, IČO: 26822105, Podhorská nemocnice a.s., se sídlem Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ: 79501, IČO: 47668989, Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 453, PSČ: 73961, IČO: 26819465, Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 70384, IČO: 60793201, Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem Český Těšín, Ostravská 783, PSČ: 73701, IČO: 25897551, Hornická poliklinika s.r.o., se sídlem Ostrava, Sokolská třída 81, PSČ: 70200, IČO: 47668580, Středomoravská nemocniční, HS MEDICAL a.s., se sídlem Jesenice, Krajní 801, PSČ: 25242, IČO: 61501336, Zdraví pro život, o.p.s., se sídlem Třinec-Konská čp. 453, PSČ: 73961, IČO: 25881515, Dialýza Šumperk, spol. s r.o., se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 78752, IČO: 61975567, Servis Nemocnice Rýmařov s.r.o., se sídlem Rýmařov, Hornoměstská 549/16, PSČ: 79501, IČO: 26823829, 1.Nemocniční s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: 70300, IČO: 26825775, CGB laboratoř a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Kořenského 1210/10, PSČ: 70300, IČO: 25386735.
Zdravotnická zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk byla, jak je uvedeno výše, provozována v rámci příspěvkových organizací Olomouckého kraje, poté byla vložena do společnosti Nemocnice Olomouckého kraje a příspěvkové organizace byly zrušeny. Hlavním předmětem činnosti zdravotnických zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk je poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení pro spádové oblasti Přerovska, Prostějovska a Šternberska. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 12 odst. 4 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, činnosti nabývaných zdravotnických zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk a nabyvatele, resp. jím kontrolovaných společností, se překrývají v oblasti poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné a lékárenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení (dále také "poskytování zdravotní péče obyvatelstvu"). S ohledem na výše uvedené by tedy s největší pravděpodobností byl relevantní trh vymezen jako poskytování zdravotní péče obyvatelstvu.
Z hlediska geografického je nutno vzít v úvahu, že zdravotní péče je jednotlivými nemocnicemi poskytována pacientům v příslušné spádové oblasti 1 . Nabývaná zdravotnická zařízení Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov a Nemocnice Šternberk působí ve spádových oblastech Přerovska, Prostějovska a Šternberska, v nichž dosahují na trhu poskytování zdravotní péče obyvatelstvu tržního podílu cca (obchodní tajemství) %. Společnost AGEL ani žádná z jejích dceřiných společností v žádné z výše uvedených spádových oblastí nepůsobí. Z hlediska celorepublikového by tržní podíl skupiny AGEL po uskutečnění spojení činil na trhu poskytování zdravotní péče obyvatelstvu cca (obchodní tajemství) %.
Zejména s ohledem na skutečnost, že nedochází k překrytí územních oblastí, v nichž působí nabyvatel, a územních oblastí, v nichž působí nabývaná zdravotnická zařízení, a v důsledku posuzovaného spojení tedy nedojde k navýšení tržních podílů v jednotlivých spádových oblastech, ponechává Úřad v tomto případě otázku vymezení relevantního trhu otevřenou.
Vzhledem k tomu, že, jak je výše uvedeno, zdravotnická zařízení jsou povinna poskytovat zdravotní péči pacientům v jednotlivých spádových územích, nelze považovat za důvodnou námitku stěžovatelů učiněnou v rámci podnětu P340/2007/KS, kde stěžovatelé poukazují na vznik dominantního postavení nově vzniklého subjektu v oblasti severní a střední Moravy. V rámci této oblasti navíc působí řada dalších zdravotnických zařízení, která představují případnou alternativu pro pacienty z předmětných spádových oblasti-zejména Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, IČO: 00098892, která je přímo řízena Ministerstvem zdravotnictví a je zároveň největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji, dále např. Vojenská nemocnice Olomouc, se sídlem Sušilovo nám. 5, 77111 Olomouc, IČO: 60800691, Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Kroměříž, Havlíčkova 660/73, PSČ: 76755, IČO: 276 60 532, Nemocnice Blansko s.r.o., se sídlem Blansko, Sadová 33, PSČ: 67831, IČO: 60700459, Nemocnice Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Otakara Kubína 179, PSČ: 68021, IČO: 26925974, Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, se sídlem Vyškov, Purkyňova 36, PSČ: 68201, IČO: 00839205, či Krajská nemocnice T. Bati a.s., se sídlem Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ: 76275, IČO: 27661989.
Dle bodu II. Smlouvy o nájmu podniku se nájemce zavazuje poskytovat ambulantní a lůžkovou, základní a specializovanou, diagnostickou, léčebnou a lékárenskou péči v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení. Změny druhu a rozsahu poskytované zdravotní péče je nájemce oprávněn provádět pouze po projednání s pronajímatelem, to však neplatí v případě, že půjde o zdravotní péči, kterou již zdravotní pojišťovny nebudou oproti dřívějšímu stavu hradit-takovou zdravotní péči může nájemce omezit nebo přestat poskytovat pouze po předchozím projednání s pronajímatelem, aniž by vyžadoval jeho předchozí písemný souhlas. Dle bodu XI. Smlouvy o nájmu podniku je pronajímatel oprávněn vykonávat kontrolu provozování zdravotnických zařízení nájemcem a kontrolu řádného poskytování zdravotnických služeb v souladu se Smlouvou o nájmu podniku. Nájemce je povinen vypracovat jedenkrát ročně zprávy o provozu pronajatého podniku a závěrečnou zprávu o hospodaření pronajatého podniku a jednotlivých zdravotnických zařízení.
Ve smyslu ustanovení článku XV. Smlouvy o nájmu podniku může být nájemní poměr ukončen mj. odstoupením od smlouvy, k němuž lze přistoupit, dojde-li k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, přičemž k podstatnému porušení smluvních povinností dochází např. v případě neoprávněné změny druhu a rozsahu poskytování zdravotní péče nájemcem či nepředložení podnikatelského záměru či zprávy o provozu a výsledcích podniku a jednotlivých zdravotnických zařízení pronajímateli.
Po zhodnocení výše uvedeného, zejména s ohledem na skutečnost, že nabyvatel nepůsobí na trzích poskytování zdravotní péče obyvatelstvu na územích vymezených spádovými oblastmi Přerovska, Prostějovska ani Šternberska, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Na závěr Úřad uvádí, že v rámci správního řízení čj. S 191/2007/KS byl případ hodnocen z hlediska ochrany hospodářské soutěže a vydáním tohoto rozhodnutí není nikterak dotčen postup Úřadu při dalším šetření předmětné transakce z hlediska jejího souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marcel Zachveja, advokát
AK Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o.
28. října 1727/108
702 00 Ostrava
Právní moc: 22.8.2007.
1 Dle § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti a obcemi jsou povinna poskytovat zdravotní péči ve spádových územích stanovených vyhláškou ministerstva zdravotnictví.