UOHS S191/2002
Rozhodnutí: OF/S191/02-3664/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Kone Finance Corporation a Partek Corporation,
Účastníci Kone Finance Corporation, se sídlem Helsinki, Finsko Partek Corporation,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 191/02-3664/02 V Brně dne 21. října 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 191/02, zahájeném dne 20. září 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Kone Finance Corporation, se sídlem P.O.Box 8, 00331 Helsinki, Finsko, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem, se sídlem Maiselova 15, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Kone Finance Corporation, se sídlem P.O.Box 8, 00331 Helsinki, Finsko, a Partek Corporation, se sídlem Skräbbölentie 18, 21600 Parainen, Finsko, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií ze dne 10. června 2002, kterou uzavřely Ministerstvo obchodu a průmyslu Finské republiky, se sídlem Aleksanterinkatu 4, 00100 Helsinky, Finsko, jako prodávající, a společnost Kone Corporation, se sídlem Kartanontie 1, 00330 Helsinki, Finsko, jako kupující, a následného zveřejnění a přijetí nabídky převzetí akcií společnosti Partek Corporation, v důsledku čehož společnost Kone Finance Corporation, jako dceřiná společnost kupujícího získá 99 % akcií společnosti Partek Corporation a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 40/02 ze dne 2. října 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst., 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
K oznamovanému spojení soutěžitelů dochází v důsledku dvou po sobě jdoucích kroků. Prvním je uzavření smlouvy o koupi akcií ze dne 10. června 2002 mezi Ministerstvem obchodu a průmyslu Finské republiky, se sídlem Aleksanterinkatu 4, 00100 Helsinky, Finsko, jako prodávajícím, a společností Kone Corporation, se sídlem Kartanontie 1, 00330 Helsinki, Finsko, jako kupujícím (dále jen "Kone Corporation"), na základě které společnost Kone Corporation získala 30,2% podíl na akciového kapitálu a hlasovacích právech společnosti Partek Corporation, se sídlem Skräbbölentie 18, 21600 Parainen, Finsko (dále jen Partek"). Po uzavření smlouvy a převodu akcií zveřejnila společnost Kone Finance Corporation, se sídlem P.O.Box 8, 00331 Helsinki, Finsko (dále jen "Kone Finance"), jako dceřiná společnost kupujícího, podmíněnou veřejnou nabídku převzetí veškerých akcií společnosti Partek v oběhu, určenou zbývajícím akcionářům společnosti. Po splnění podmínek nabídky a jejím následném uskutečnění vlastní společnost Kone Finance přibližně 99 % akcií a hlasovacích práv ve společnosti Partek, což znamená, že společnost Kone Finance získala možnost přímo kontrolovat společnost Partek ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001. Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů přesáhl v posledním účetním období částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Strany spojení
Společnost Kone Finance je 100% vlastněnou dceřinou společností celosvětově činné finské společnosti Kone Corporation. Ta je holdingovou společností držící obchodní podíly v jiných společnostech náležících ke KONE Group. Skupina Kone se zabývá především vývojem, výrobou, instalací, modernizací a servisem výtahů a eskalátorů, v menší míře provádí také servis automatických dveří v budovách. Na území České republiky působí společnost Kone Finance, resp. Kone Corporation, prostřednictvím KONE Elevators, organizační složka, se sídlem Václavské nám. 41, Praha 1, a dále prostřednictvím dceřiných společností KONE, a.s., se sídlem Pod Šancemi 196, Praha 9; DRUŽSTVO KONEKTA, výrobní družstvo, se sídlem Slovinská 36, Brno; Kovopodnik výtahy s.r.o., se sídlem Slovinská 29, Brno; KONE výtahy s.r.o. "v likvidaci", se sídlem Hálkova 14, Ostrava, z nichž svoji činnost vyvíjí pouze společnost KONE, a.s. a DRUŽSTVO KONEKTA.
Společnost Partek Corporation je holdingová společnost skupiny Partek, působící především v oblasti výroby a prodeje kontejnerových manipulačních zařízení, nakládacích manipulačních zařízení, lesních strojů, traktorů, těžkých kamionů, v oblasti elektronického obchodu s použitými stroji a prostřednictvím dceřiné společnosti Nordkalk Corporation je aktivní i v oblasti těžby a zpracování vápence. Skupina Partek není v České republice zastoupena dceřinou společností ani organizační složkou, své výrobky na tuzemský trh dováží ze zahraničí.
Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Partek, která na tuzemský trh dodává následující výrobky:
Kontejnerová manipulační zařízení -jsou určeny pro silně zatížené přepravování nákladů. Jedná se zpravidla o různé druhy jeřábů, portálových vozíků, stohovacích dopravníků, kyvadlových nosičů, zvedacích vozíků apod. přičemž tato zařízení sice vykonávají mírně odlišné typy úkonů, ovšem společné mají to, že všechny slouží k manipulaci s kontejnery.
Nakládací manipulační zařízení -představují nakládací manipulační řešení pro nákladní vozidla. Jedná se o nakládací jeřáby, demontéry, vidlicové zdvižné vozíky montované na nákladní auto, hydraulické nakládací stroje apod.; všechny tyto stroje se používají k silniční nakládce.
Lesní stroje -jsou určeny pro mechanizovanou těžbu dřeva a činnosti související. Jedná se o širokou paletu mechanismů a jeřábů pro těžbu dřeva oběma způsoby-řezbu napříč i podélně, nicméně všechny plní v podstatě stejnou funkci.
Traktory -jsou základní součástí vybavení pro mechanizaci hospodářských jednotek. Přesto, že existují odlišnosti např. mezi traktory speciálními a traktory standardními, v podstatě všechny slouží k výkonu obdobných hospodářských funkcí, jako je orba, vláčení, vrtání apod.
Produkty na bázi vápence -mohou být používány pro vylepšování zeminy a pro odstraňování nečistot v průmyslových procesech. Tyto produkty se nejčastěji užívají v ocelářském, dřevařském, a papírenském průmyslu, stejně jako v zemědělství.
Vzhledem k tomu, že skupina Kone se zabývá především vývojem, výrobou, instalací, modernizací a servisem výtahů a eskalátorů, jakož i servisem automatických dveří v budovách, Úřad konstatuje, že aktivity spojujících se soutěžitelů se ve svém rozsahu nepřekrývají a nejedná se ani o aktivity příbuzné. Předmětné spojení soutěžitelů, které je spojením konglomerátním, bude mít v České republice dopad na trhu kontejnerových manipulačních zařízení, trhu nakládacích manipulačních zařízení, trhu lesních strojů, trhu traktorů a trhu výrobků na bázi vápence.
Pro potřeby posouzení dopadů spojení je uvedené vymezení trhů zcela dostatečné a zejména vzhledem ke konglomerátnímu charakteru spojení, s přihlédnutím k relativně nízkým tržním podílům společnosti Partek v ČR (1-30 %), není užšího vymezení relevantních trhů a jejich hlubší analýzy, k nimž by v jiných případech bylo přikročeno, v tomto případě třeba.
Na území České republiky nedochází na žádném relevantním trhu v důsledku posuzovaného konglomerátního spojení ke změně struktury tohoto trhu; nedojde ani ke vzniku či prohloubení vertikální integrace spojujících se soutěžitelů. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku či posílení dominantního postavení nově vzniklého subjektu.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Karel Šindelka, advokát
Zeiner & Zeiner v.o.s.
Maiselova 15
110 00 Praha 1