UOHS S190/2008
Rozhodnutí: S190/2008/KS-14691/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PPF Group N.V., Nizozemské království/Zentiva B.V., Nizozemské království
Účastníci PPF Group N.V. Zentiva B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 28. 7. 2008

S 190/2008/KS-14691/2008/840
V Brně dne 23. července 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 190/2008, zahájeném dne 26. června 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě veřejné dobrovolné nabídky převzetí akcií, kterou učinila dne 17. června 2008 společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B, prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Anthiarose Limited, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Pindarou 27, Alpha Business Center, 2nd floor, na jejímž základě má společnost PPF Group N.V. mít možnost získat akcie společnosti Zentiva B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 1 HG, a to až do výše ...(obchodní tajmeství)... % jejího základního kapitálu, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, veřejné dobrovolné nabídky převzetí akcií, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/2008 ze dne 9. 7. 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě veřejné dobrovolné nabídky převzetí akcií, kterou učinila dne 17. 6. 2008 společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933, Tower B (dále jen PPF Group ), prostřednictvím své 100% dceřiné společnosti Anthiarose Limited, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Pindarou 27, Alpha Business Center, 2nd floor (dále jen Antihiarose ), v souladu se zákonem č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, v platném znění. Nabídka byla učiněna všem vlastníkům akcií a globálních depozitních akcií (jež mohou být ve formě globálních depozitních certifikátů) vydaných společností Zentiva B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123 1 HG (dále jen Zentiva ).
4. Společnost Anthiarose je akcionářem s ...(obchodní tajmeství)... % podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Zentiva, přičemž v rámci nabídky převzetí spolupracuje za účelem získání kontroly ve společnosti Zentiva s dalšími jejími akcionáři, kteří patří do skupiny osob ovládané společností Generali PPF Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 (dále jen Generali PPF ), kteří budou i nadále plnit výhradně úlohu finančního investora. Společnost Generali PPF nepřímo vlastní 19,14% podíl na vydaném akciovém kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Zentiva, nedisponuje v ní však vlivem, který by jí umožnil ovládnutí či kontrolu společnosti Zentiva a nemá ani svého zástupce v jejím představenstvu.
5. Celkový podíl, který má společnost PPF Group možnost prostřednictvím nabídky převzetí získat, představuje až ...(obchodní tajmeství)... % podíl na vydaném akciovém kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Zentiva. Zbývající ...(obchodní tajmeství)... % podíl představuje podíl společnosti Anthiarose a podíl společností ze skupiny Generali PPF, které jednají v souvislosti s nabídkou převzetí ve shodě.
6. Společnosti PPF Group a Generali PPF připravují akcionářskou dohodu, na jejímž základě budou vymezeny účasti obou společností ve smyslu výše uvedených skutečností tak, že jediným kontrolujícím subjektem společnosti Zentiva bude společnost PPF Group a společnost Generali PPF bude v Zentivě pouhým finančním investorem. Za tímto účelem již společnosti PPF Group a Generali PPF dojednaly právní Term sheet o vztazích mezi akcionáři týkajících se společnosti Zentiva , který rámcově upravuje základní právní principy budoucí akcionářské dohody, na základě které bude společnost PPF Group stranou provádějící strategii a každodenní obchodní vedení společnosti Zentiva (včetně přípravy a schvalování rozpočtu a obchodního plánu, sestavování vedoucích orgánů společnosti) a společnost Generali PPF bude v tomto směru jen přímo nebo nepřímo vykonávat hlasovací práva ve společnosti Zentiva podle závazných instrukcí společnosti PPF Group. Společnost Generali PPF si ve společnosti Zentiva ponechá úlohu finančního investora.
7. V důsledku uvedené transakce může společnost PPF Group získat možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost společnosti Zentiva. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
8. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
9. Společnost PPF Group je holdingovou společností, která vlastní a ovládá společnosti podnikající zejména v oblastech spotřebitelského financování, bankovnictví a poradenských služeb (zejména z oblasti financí a správy společností) v různých zemích zahrnujících Českou republiku, Slovenskou republiku, Ruskou federaci, Ukrajinu, Kazachstán, Bělorusko, Kypr, Čínu a Vietnam. Společnost PPF Group je kontrolována fyzickou osobou, Ing. Petrem Kellnerem.
10. V České republice působí společnost PPF Group zejména prostřednictvím následujících společností: - Home Credit a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, IČ: 26978636, která poskytuje spotřebitelské úvěry a kreditní karty na území České republiky, - Home Credit International a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, IČ: 60192666, která poskytuje služby informačních technologií společnostem v rámci skupiny, - PPF banka a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, IČ: 47116129, která poskytuje finanční, investiční a poradenské služby, - PPF a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, IČ: 25099345, a Home Credit International a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, IČ: 60192666, které se zabývají poskytováním obchodního strategického poradenství, - PPF Healthcare a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, IČ: 28417909, jejímž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, tato společnost však dosud nezahájila činnost, - PPF Art a.s., se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, IČ: 63080672, zabývající se pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí, výstav a činnostmi v oblasti marketingu a reklamy, - Public Picture & Marketing a.s., se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, IČ: 25667254, která poskytuje poradenské služby v oblasti marketingu a public relations.
11. Společnost Zentiva je holdingovou společností, která prostřednictvím svých dceřiných společností působí ve farmaceutickém odvětví, konkrétně v oblasti výroby, vývoje a prodeje generických farmaceutických výrobků a výživových doplňků. Před uskutečněním spojení jsou akcie společnosti Zentiva rozptýleny mezi větší počet akcionářů.
12. Společnost Zentiva působí v České republice zejména prostřednictvím následujících společností: - Zentiva, a.s., se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, IČ: 49240030, která je činná v oblasti vývoje, výroby a prodeje značkových farmaceutických přípravků a aktivních farmaceutických substancí (API), - Léčiva CZ, a.s., se sídlem Praha 10, Říčanská 7, IČ: 61860689, poskytující poradenské služby ekonomického a organizačního charakteru. III. Dopady spojení
13. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
14. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
15. Jak bylo uvedeno výše, společnosti ze skupiny Zentiva působí zejména v oblasti vývoje, výroby a prodeje generických farmaceutických výrobků a výživových doplňků. Z oblasti generických farmaceutických výrobků se společnost Zentiva zaměřuje zejména na farmaceutické výrobky na kardiovaskulární nemoci, zánětlivé stavy, bolest, infekce a onemocnění centrálního nervového systému a rovněž na nemoci gastrointestinální a urologické. Společnosti ze skupiny PPF Group se specializují převážně na poskytování finančních služeb, a to zejména v oblasti spotřebitelského financování, retailového a korporátního bankovnictví a poradenských služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze společností ze skupiny PPF Group nepůsobí ve farmaceutickém odvětví a ani nekontroluje žádnou osobu, která by v tomto či jiném vertikálně propojeném odvětví působila, nedochází k překrývání aktivit spojujících se soutěžitelů a předmětné spojení má čistě konglomerátní charakter.
16. Oblastí vývoje, výroby a prodeje generických farmaceutických výrobků a výživových doplňků se Úřad zabýval již ve svých předchozích rozhodnutích [1] , v nichž dospěl k závěru, že při vymezování relevantních trhů ve smyslu předchozí rozhodovací praxe Úřadu by bylo možno vycházet z členění léčiv podle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace (ATC), které používá Evropská farmaceutická asociace pro výzkum trhu (EphMRA) a Mezikontinentální lékařská statistika (IMS). Tuto klasifikaci jako východisko pro vymezení relevantních trhů použila v případech spojení farmaceutických společností i Evropská komise, k jejíž rozhodovací činnosti Úřad podpůrně přihlíží [2] .
17. Klasifikace ATC sestavená asociací EphMRA obsahuje 16 základních skupin, které jsou hierarchicky členěny na čtyři úrovně; první stupeň (ATC-1) je nejobecnější a čtvrtý stupeň (ATC-4) je nejpodrobnější. Třetí stupeň klasifikace (ATC-3) umožňuje, aby léky byly seskupeny podle terapeutické indikace, tj. jejich zamýšleného použití. Léky na této úrovni klasifikace mají obdobné terapeutické použití a nemohou být ve většině případů zaměněny produkty patřícími do jiné ATC-3 skupiny.
18. Při vymezování relevantních trhů v dané oblasti je třeba zohlednit rovněž další faktory (např. zda se jedná o léčivé přípravky na předpis či léčivé přípravky volně prodejné, zda se jedná o registrované či neregistrované léčivé přípravky apod.).
19. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména vzhledem ke skutečnosti, že se v daném případě jedná o čistě konglomerátní spojení, v jehož důsledku nedojde k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, ponechává Úřad otázku vymezení věcně relevantních trhů pro účely tohoto rozhodnutí otevřenou.
20. Při vymezování gograficky relevantního trhu by bylo možno uvažovat o území celé České republiky, a to vzhledem ke skutečnosti, že na takto vymezeném relevantním geografickém trhu platí jednotné a zároveň od ostatních států odlišné podmínky, které jsou dány především specifickým systémem regulace trhu s humánními léky v každém státě. Dalším důvodem pro takové vymezení relevantního trhu z hlediska geografického by bylo uplatňování rozdílných marketingových strategií farmaceutických společností v jednotlivých státech, což se projevuje v rozdílech ve velikostech balení a cenách jednotlivých léků, ale i ve vytváření specifických obchodních značek pro každý region. Otázku geografického vymezení relevantního trhu však ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
21. Přesto, že společnosti ze skupiny Zentiva by dosahovaly na jednotlivých relevantních trzích ve smyslu výše uvedeného členění významných tržních podílů, nedojde v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů k jejich navýšení a postavení společností skupiny Zentiva na jednotlivých trzích tak zůstane nezměněno. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
22. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže


Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
AK Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Právní moc: 28.7.2008.

[1] Zejména rozhodnutí Úřadu S 180/02- Zentiva/S.L. PHARMA HOLDING
[2] Např. rozhodnutí Evropské komise M.072- Sanofi/Sterling Drug, M.426- Rhone-Poulenc/Cooper, M.457-La Roche /Syntex , M.555- Glaxo /Wellcome , M.737 -Ciba-Geigy/Sandoz, M.1397 -Sanofi/Synthélabo, M.1878 -Pfizer/Warner-Lambert, M.1846 -Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham atd.