UOHS S190/2007
Rozhodnutí: S190/2007/KS-15235/2007/720 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů DUFF Privatstiftuntg WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURACE GROUP a FUTURELAB Holding GmbH
Účastníci DUFF Privatstiftuntg WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURACE GROUP
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 3. 9. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 190/07-16020/2007/710
V Brně dne 30. srpna 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 190/07, zahájeném dne 27. července 2007 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společností DUFF Privatstiftung, se sídlem Püttlingengasse 3, 1130 Vídeň, Rakouská republika, a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP, se sídlem Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupené JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1, 110 00, na základě plných moci ze dne 23. července 2007, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 písm. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 10. července 2007 mezi společností HUMANOLAB Medizinisches Labor Errichtungs-und BetriebsgesmbH, se sídlem Schubertring 6, 1010 Vídeň, Rakouská republika, jako prodávajícím, a společností DUFF Privatstiftung, se sídlem Püttlingengasse 3, 1130 Vídeň, Rakouská republika, jako kupujícím, a "Opční Smlouvy", uzavřené dne 23. dubna 2007 mezi společnostmi SARPEDON Management Consulting GmbH & Co "FLH" KEG, se sídlem Währinger Strasse 3, 1090 Vídeň, Rakouská republika, DUFF Privatstiftung, a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP, se sídlem Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakouská republika, v jejichž důsledku společnost DUFF Privatstiftung nabude 41,66% obchodní podíl na společnosti FUTURELAB Holding GmbH, se sídlem Gymnasiumstrasse 39, 1180 Vídeň, Rakouská republika, a tím získá i možnost spolu se společností WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP tuto společnost společně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2007 ze dne 8. srpna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 10. července 2007 mezi společností HUMANOLAB Medizinisches Labor Errichtungs-und BetriebsgesmbH, se sídlem Schubertring 6, 1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "HUMANOLAB"), jako prodávajícím, a společností DUFF Privatstiftung, se sídlem Püttlingengasse 3, 1130 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "DUFF"), jako kupujícím, a "Opční Smlouvy", uzavřené dne 23. dubna 2007 mezi společnostmi SARPEDON Management Consulting GmbH & Co "FLH" KEG, se sídlem Währinger Strasse 3, 1090 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "SARPEDON"), DUFF Privatstiftung, a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP, se sídlem Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "WSV"). Na základě uvedených smluv nabude společnost DUFF 41,66% obchodní podíl na společnosti FUTURELAB Holding GmbH, se sídlem Gymnasiumstrasse 39, 1180 Vídeň, Rakouská republika (dále jen "FUTURELAB") a navýší svůj obchodní podíl v této společnosti na 58,33 %, a tím i získá možnost spolu se společností WSV, která drží v této společnosti 41,67 %, společně kontrolovat společnost FUTURELAB. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 5 zákona ve spojení s § 12 odst. 3 písm. zákona.
Na základě [ ... " obchodní tajemství " ... ] . 1
Na základě [ ... " obchodní tajemství " ... ] .
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost DUFF je holdingovou společností založenou podle rakouského právního řádu, která je kontrolován ze strany svých zakladatelů, jimiž jsou fyzické osoby. Společnost kromě držení a správy obchodních podílů, a to obchodním podílu na společnosti FUTURELAB ve výši 16,67 % a dalších ekonomicky neaktivních společnostech, nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Společnost nepůsobí na území České republiky.
Společnost WSV je akciová společnost založená podle rakouského právního řádu, jejímž nejvýznamnějším akcionářem je společnost Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung držicí 71 % akcií, zbývající akciové podíly jsou široce rozptýleny (dále jen "skupina WSV"). Společnost WSV působí v oblasti poskytování pojistných služeb. Na území České republiky je podnikatelská skupina WSV činná především prostřednictvím společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 11001, IČO 47116617, a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021, IČO 63998530. Obě společnosti jsou pojišťovnami ve smyslu zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), v platném znění, a poskytují služby v oblasti životního a neživotního pojištění a činnosti s tím související.
Společnost FUTURELAB je společností založenou podle rakouského právního řádu, jejíž obchodní podíly byly před realizací předmětné transakce vlastněny společnostmi SARPEDON (33,33%), WSV (41,67 %), DUFF (16,67 %) a HUMANOLAB (8,33 %). S ohledem na výše uvedené, žádný ze společníků FUTURELAB neměl možnost vykonávat v této společnosti samostatnou kontrolu 2 . Společnost FUTURELAB se zabývá přímo, či prostřednictvím svých dceřiných společností, poskytováním služeb v oblasti medicínsko-diagnostických laboratorních služeb na území střední a východní Evropy.
Na území České republiky poskytuje společnost FUTURELAB tyto služby prostřednictvím jednotlivých níže uvedených společností-specializovaných laboratoří, činných v oblasti diagnostické medicíny. Tyto subjekty obvykle nabízejí své služby pouze v rámci určitého regionu, což je jednak dáno omezenou možností převozu laboratorních vzorků a rovněž výši dopravních nákladů, jež jsou určující složkou pro stanovení ceny za poskytované služby. Jedná se o společnosti působící především v regionu Jižní Moravy, Jižních Čech, Plzně a Prahy, konkrétně se jedná o tyto společnosti: (i) v oblasti Jižní Moravy působí například společnosti Medservice, s.r.o., se sídlem Brno, Měřičkova 44, PSČ 62100, IČO 47901250, Explora, s.r.o., se sídlem Brno, Viniční 235, okres Brno-město, PSČ 61500, IČO 60719753, BIO-PLUS, spol. s r.o., se sídlem Kovalovice 153, okres Brno-venkov, IČO 60709171, a ECOLAB Znojmo-LKB, spol. s r.o., se sídlem Znojmo, Václavské náměstí 1, PSČ 66902, IČO 60736089, (ii) v regionu Jižní Čechy jsou to společnosti LABOMA s.r.o., se sídlem České Budějovice, U tří lvů 297/10, PSČ 37001, IČO 60069791, a LABOMA mikrobiologická laboratoř a.s., se sídlem České Budějovice, U tří lvů 297/10, PSČ 37001, IČO 26041766, (iii) dále v plzeňském regionu se jedná o společnost LABIOHEM spol. s r. o., se sídlem Plzeň, Čechova 44, Zdravotnické zařízení, okres Plzeň-město, IČO 64361713, a (iv) na území města Prahy jsou činné společnosti CYTOLAB, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Sedlčanská 18, PSČ 14000, IČO 62576038, DIAGNOSTICKÁ LABORATOŘ-MUDr. Mankovecký Lubomír, CSc. spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Na Dlouhém lánu 563/11, PSČ 16000, IČO 27184064, a KLINLAB, se sídlem Praha 6, U vojenské nemocnice 1200, IČO 49688804. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona ve spojení s § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak vyplývá ze skutečností uvedených v kapitole "Charakteristika spojujících se soutěžitelů" tohoto rozhodnutí, činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají. Společnost WSV působí na území České republiky v oblastí životního a neživotního pojištění, společnost DUFF není činná na území České republiky a nabývaný subjekt, společnost FUTURELAB, se zabývá prostřednictvím svých dceřiných společností poskytováním služeb v oblasti medicínsko-diagnostických laboratorních služeb.
Medicínsko-diagnostické laboratorní služby jsou lékařským oborem zabývajícím se laboratorním rozborem vzorků v humánní i nehumánní medicíně zahrnující různé druhy laboratorních vyšetření s ohledem na odbornou specializaci. Předmětem činnosti společností kontrolovaných společností FUTURELAB je provádění mikrobiologických, biochemických, hematologických a hemokoagulačních laboratorních vyšetření a dále laboratorních vyšetření v oblasti endokrinologie, infekční sérologie, imunologie a bakteriologie. Odběrateli těchto služeb v oboru diagnostické medicíny jsou lékaři a státní a nestátní zdravotnická zařízení.
Poskytovatelé medicínsko-diagnostických laboratorních služeb obvykle nabízejí tyto služby odběratelům pouze v rámci určitého regionu, což je způsobeno jednak omezenou možností převozu laboratorních vzorků a rovněž výší přepravních nákladů vzorků, které jsou jednou z určujících složek pro stanovení výše ceny za poskytovanou službu. S ohledem na tyto skutečnosti není proto obvyklé, aby byly tyto služby poskytovány mezi jednotlivými geografickými regiony. V případě skupiny FUTURELAB se jedná především o činnost v regionech Jižní Morava, Jižní Čechy, Plzeň a Praha.
Zejména s ohledem na skutečnost, že předmětnou transakcí dochází pouze ke snížení počtu stávajících společníků společnosti FUTURELAB, činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají a skupina FUTURELAB je vystavena konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, nebylo nutné vymezení relevantního trhu věcného ani geografického s konečnou platností, neboť posuzované spojení nezakládá ani při jedné v úvahu přicházejících definic relevantního trhu obavy z narušení hospodářské soutěže. V případě možného vymezení relevantního trhu jako trhu poskytování služeb v oboru laboratorní diagnostické medicíny na území České republiky by podíl spojujících se soutěžitelů nepřevýšil [ ... " obchodní tajemství " ... ] % za posuzované účetní období.
Po celkovém zhodnocení situace, která vznikne v důsledku spojení uvedených soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že vzhledem k tomu, že spojením nedochází ke změně tržního podílu, na trhu působí další významní soutěžitelé a rovněž neexistují významné bariery pro vstup potenciálních konkurentů na dotčený trh, spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v spojením dotčeném trhu. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezeném trhu.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II .
PM-3.9.2007
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát
WOLF THEISS advokáti s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
1 Viz doplnění podání účastníků řízení ze dne 7. srpna 2007 na výzvu Úřadu S190/2007-13835/2007/710.
2 Viz doplnění podání účastníků řízení ze dne 7.8.2007 na výzvu Úřadu S190/2007-13835/2007/710.