UOHS S190/2006
Rozhodnutí: S 190/06-13739/06-610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CROSLAND GLOBAL LIMITED a Greenleas International Holdings Ltd. a Evraz Group S.A.
Účastníci CROSLAND GLOBAL LIMITED, Kypr Evraz Group S.A., Lucembursko Greenleas International Holdings Ltd., Britské Panenské ostrovy
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 8. 8. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 90 KB

S 190/06-13739/06-610 V Brně dne 1. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 190/06, zahájeném dne 4. července 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti CROSLAND GLOBAL LIMITED, se sídlem Julia Hause, 3 Themistokli Dervi, CY-1066, Nicosia, Kypr, ve správním řízení zastoupená Mgr. Emilem Holubem, advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě substituční plné moci ze dne 14. června 2006, a Greenleas International Holdings Ltd., se sídlem 3. patro, budova Omar Hodge, Wickams Cay I., P.O.Box 362, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M, Ph.D., advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plné moci ze dne 21. června 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů CROSLAND GLOBAL LIMITED, se sídlem Julia Hause, 3 Themistokli Dervi, CY-1066, Nicosia, Kypr, a Greenleas International Holdings Ltd., se sídlem 3. patro, budova Omar Hodge, Wickams Cay I., P.O.Box 362, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, na straně jedné, a Evraz Group S.A., se sídlem Allee Scheffer 1, L-520 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi některých akcií společnosti Lanebrook Limited, uzavřené dne 16. června 2006 mezi CROSLAND GLOBAL LIMITED, se sídlem Julia Hause, 3 Themistokli Dervi, CY-1066, Nicosia, Kypr, jako prodávajícím, a Greenleas International Holdings Ltd., se sídlem 3. patro, budova Omar Hodge, Wickams Cay I., P.O.Box 362, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Greenleas International Holdings Ltd., se sídlem 3. patro, budova Omar Hodge, Wickams Cay I., P.O.Box 362, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, získá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Lanebrook Limited, se sídlem Julia Hause, 3 Themistokli Dervi, CY-1066, Nicosia, Kypr, a tím i možnost společně se společností CROSLAND GLOBAL LIMITED, se sídlem Julia Hause, 3 Themistokli Dervi, CY-1066, Nicosia, Kypr, vykonávat nepřímou společnou kontrolu nad společností Evraz Group S.A., se sídlem Allee Scheffer 1, L-2520 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/2006 ze dne 19. července 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě níže popsaných skutečností. Společnost CROSLAND GLOBAL LIMITED, se sídlem Julia Hause, 3 Themistokli Dervi, CY-1066, Nicosia, Kypr (dále jen "Crosland"), v současné době drží akcie představující 82,67% podíl na základním kapitálu společnosti Evraz Group S.A., se sídlem Allee Scheffer 1, L-2520 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Evraz"). Za účelem posuzované transakce společnost Crosland založila společnost Lanebrook Limited, se sídlem Julia Hause, 3 Themistokli Dervi, CY-1066, Nicosia, Kypr (dále jen "Lanebrook"), na níž převede veškeré akcie, které drží ve společnosti Evraz. Dále pak v souvislosti se Smlouvou o koupi některých akcií společnosti Lanebrook, kterou uzavřela dne 16. června 2006 společnost Crosland, jako prodávající, se společností Greenleas International Holdings Ltd., se sídlem 3. patro, budova Omar Hodge, Wickams Cay I., P.O.Box 362, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy (dále jen "Greenleas"), jako kupujícím, dojde k převodu akcií představujících 50% podíl na základním kapitálu společnosti Lanebrook z Crosland na Greensleas. V přímém důsledku zmiňované smlouvy pak získají společnosti Crosland a Greenleas přímou společnou kontrolu nad Lanebrook, a tím i nepřímou společnou kontrolu nad společností Evraz, tudíž navrhované spojení soutěžitelů představuje spojení ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
Dle § 12 odst. 5 zákona spojením podle § 12 odst. 3 zákona je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, přičemž za spojení dle § 12 odst. 3 se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Crosland je kontrolovaná fyzickou osobou, panem Alexandrem Abramovem. Crosland je holdingová společnost, jejíž jedinou podnikatelskou činností je vykonávání kontroly nad společností Evraz, která působí v ocelářském průmyslu. Pan Alexandr Abramov, kromě společnosti Crosland přímo dále kontroluje pouze společnosti působící na území Ruské federace.
Společnost Greenleas je společností, která byla založena za účelem nabytí společné kontroly nad společností Evraz. Jejím vlastníkem je [ obchodní tajemství ].
Společnost Evraz je před uskutečněním posuzované transakce výlučně kontrolována společností Crosland. Evraz je mezinárodně integrovaný báňský a hutnický koncern, který působí v oblastech těžby a zpracování surovin, výroby oceli, dopravy, výroby elektrické energie a distribuce a obchodu.
V České republice je Evraz činný převážně prostřednictvím společností ABA Assets s.r.o., která působí v oblasti nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále jen "Vítkovice Steel"), která je výrobcem za tepla válcovaných ocelových produktů.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Společnost Crosland je holdingovou společností, která nevyvíjí podnikatelskou činnost, vykonává však kontrolu nad společností Evraz, která je báňským a hutnickým koncernem, který se skládá z různých ruských železářských a ocelářských závodů, jakož i jiných podniků a společností a který obsahuje sjednocený produkční řetěz počínaje těžbou surovin až po prodej konečných výrobků. Pokud se jedná o ocelové výrobky, společnost Evraz se celosvětově specializuje na dlouhé výrobky určené pro stavební průmysl a další konstrukce, speciální válcované výrobky, kolejnice, dvojkolí a polotovary. V České republice je společnost Evraz činná převážně prostřednictvím společnosti Vítkovice Steel.
Společnost Greensleas je společností založenou čistě za účelem uskutečnění předmětné transakce, nevykonává samostatnou podnikatelskou činnost. [ obchodní tajemství ] V České republice ani společnost Greenleas ani [ obchodní tajemství ] nepůsobí.
S ohledem na výše uvedené vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, přičemž dotčenou oblastí je výroba ocelových produktů. Tyto se pak dělí na základě různých kritérií do určitých skupin. Prvním z rozlišovacích kritérií je druh oceli, přičemž mezi základní typy oceli náleží 1) uhlíková ocel, 2) nerezová ocel a 3) vysokolegovaná ocel. Jednotlivé typy oceli se od sebe odlišují na základě rozdílného chemického složení, rozdílných cen, odlišného způsobu užití, odlišných výrobních metod a jiného výrobního zařízení. Dalším kriteriem je členění ocelových výrobků na ploché a ocelové výrobky. Tyto dva typy výrobků se od sebe odlišují jak rozdílným způsobem výroby, tak i rozdílným způsobem využití. Rovněž se ocelové výrobky od sebe odlišují tím, zda jsou válcovány za tepla či za studena. Odlišení těchto výrobků lze spatřovat převážně v jejich povrchových vlastnostech (výrobky válcované za studena mají menší tloušťku, dosahují větší rozměrové přesnosti, hladšího povrhu a větší pevnosti) a v ceně (ocelové výrobky válcované za studena jsou většinou výrazně dražší).
Společnost Crosland, resp. Evraz působí v České republice prostřednictvím společnosti Vítkovice Steel, která vyrábí širokou škálu plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla, konkrétně se jedná o plechy různé tloušťky používané zejména při konstrukcích mostů, hal, železnic a v loďařské průmyslu. Dále pak společnost Vítkovice Steel vyrábí dlouhé ocelové výrobky z uhlíkové oceli, a to profily, nosníky, tyče a štětovnice.
S ohledem na výše uvedené vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí relevantní trhy z hlediska věcného jako:
trh plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla,
trh plochých výrobků z nerezové oceli válcovaných za tepla,
trh plochých výrobků z vysokolegované oceli válcovaných za tepla,
trh profilů,
trh nosníků,
trh tyčí a
trh štětovnic .
Úřad si je vědom skutečnosti, že předmětné relevantní trhy lze dále členit dle konečného užití výrobků zmiňovaných relevantních trhů do mnoha segmentů, nicméně s ohledem na skutečnost, že předmětným spojením soutěžitelů nedochází k překrytí činností a ani ke vzniku nových vertikálních propojení spojujících se soutěžitelů, nepovažuje užší členění v konkrétním případě za nutné.
Z hlediska geografického lze konstatovat, že výrobky výše věcně vymezených relevantních trhů se prodávají za obdobných podmínek v rámci území Evropské unie, nicméně s ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejícím odstavci, ponechává Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou, přičemž pro účely předmětného šetření se zabývá situací na území České republiky.
Na výše věcně vymezených relevantních trzích v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nepřímo společnosti Crosland a Evraz, a to prostřednictvím společnosti Vítkovice Steel, jejíž tržní podíl v roce 2005 činil na trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcované za tepla cca [ obchodní tajemství ] %, na trhu plochých výrobků z nerezové oceli válcované za tepla [ obchodní tajemství ] %, na trhu plochých výrobků z vysokolegované oceli válcované za tepla cca [ obchodní tajemství ] %, na trhu profilů cca [ obchodní tajemství ] %, na trhu nosníků cca [ obchodní tajemství ] %, na trhu tyčí [ obchodní tajemství ] % a na trhu štětovnic cca [ obchodní tajemství ] %.
Na všech věcně vymezených relevantních trzích na území České republiky předmětným spojením soutěžitelů nedochází k navýšení tržního podílu. Spojující soutěžitelé budou i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů působících na předmětných trzích, přičemž mezi tyto soutěžitele patří další z hlediska hospodářské síly velmi významné subjekty, jako např. U.S. Steel Košice, s.r.o. či Mittal Steel Ostrava a.s., popř. společnosti dovážející své výrobky z jiných zemí Evropské unie či Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Bulharska či Srbska.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují, dále pak na existenci významných konkurenčních subjektů v oblasti výroby ocelových produktů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel Sekce ochrany hospodářské soutěže I
v zastoupení
Mgr. Igor Pospíšil
pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jiří Fiala, advokát
Clifford Chance
Jungmannova Plaza
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
a
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D., advokát
Kocián Šolc Balaštík Law Office
Jungmannova 24
110 00 Praha 1