UOHS S189/2010
Rozhodnutí: S189/2010/KS-9240/2010/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů GA Energo technik s.r.o. a JM-montáže, s.r.o.
Účastníci GA Energo technik s.r.o. JM-montáže, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 25. 6. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 109 KB


Č. j.: ÚOHS-S189/2010/KS-9240/2010/840/JMě
V Brně dne: 25.6.2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S189/2010/KS, zahájeném dne 11.6.2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti GA Energo technik s.r.o., se sídlem Plzeň, Bolevec-Orlík, Na střílně AB, IČ: 49196812, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů GA Energo technik s.r.o., se sídlem Plzeň, Bolevec-Orlík, Na střílně AB, IČ: 49196812, a JM-montáže, s.r.o., se sídlem Brno, Hády 968/2, IČ: 60721910, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, která bude uzavřena mezi společnostmi ESB Montáže, a.s., se sídlem Brno, Maloměřice, Hády 968/2, IČ: 28314557, jako prodávajícím, a GA Energo technik s.r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost GA Energo technik s.r.o. získat 100% obchodní podíl na společnosti JM-montáže, s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost GA Energo technik s.r.o., se sídlem Plzeň, Bolevec-Orlík, Na střílně AB, IČ: 49196812 (dále jen "GA Energo technik"), získat 100% obchodní podíl na společnosti JM-montáže, s.r.o., se sídlem Brno, Hády 968/2, IČ: 60721910 (dále jen JM-montáže ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost GA Energo technik , jež se zabývá montážemi a výstavbou rozvodných sítí-tj. vedení nízkého, vysokého a nejvyššího napětí, je kontrolována německou společností GA Energienanlagenbau Süd GmbH, jejímž výlučným vlastníkem je rovněž německá společnost Alpiq Anlagentechnik GmbH. Společnosti náležející do skupiny Alpiq působí v České republice zejména ve výrobě elektřiny, obchodu s elektřinou, obchodu a financování v oblasti energetického průmyslu, přepravních technologiích, stavebních technologiích a službách.
3. Společnost JM-montáže je před uskutečněním spojení výlučně kontrolována společností ESB Montáže, a.s. Společnost JM-montáže se zabývá projektováním, dodávkami, montáží, uváděním do provozu a údržbou rozvoden a transformoven 110/22 kV a trafostanic 22/0,4 kV. Náplní činnosti společnosti JM-montáže jsou komplexní dodávky zahrnující plánování, stavební část, technologickou část, řídicí systémy a ochrany rozvoden. Společnost JM-montáže působí prostřednictvím své organizační složky rovněž ve Slovenské republice v oblasti montáží zařízení vysokého napětí.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Advokátní kancelář Rödl & Partner, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 25.6.2010.