UOHS S189/2008
Rozhodnutí: S189/2008/KS-14388/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Hundai Auto Czech s.r.o./HYUNDAI Motor CZ s.r.o./HYUNDAI Motor SK s.r.o.
Účastníci HYUNDAI Motor CZ s.r.o. HYUNDAI Motor SK s.r.o., Slovenská republika Hyundai Auto Czech s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 22. 7. 2008

S 189/2008/KS-14388/2008/840
V Brně dne 18. července 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 189/2008, zahájeném dne 25. června 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Hyundai Auto Czech s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1186/16, IČ: 28399757, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji části podniku , uzavřené dne 23. 6. 2008 mezi společnostmi HYUNDAI Motor CZ s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1186/16, IČ: 26445069, jako prodávajícím, a Hyundai Auto Czech s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1186/16, IČ: 28399757, jako kupujícím, a Smlouvy o prodeji podniku , uzavřené dne 23. 6. 2008 mezi společnostmi HYUNDAI Motor SK s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Panónska cesta 33, jako prodávajícím, a Hyundai Auto Czech s.r.o., jako kupujícím, v jejichž důsledku společnost Hyundai Auto Czech s.r.o. nabude část podniku společnosti HYUNDAI Motor CZ s.r.o. a podnik společnosti HYUNDAI Motor SK s.r.o., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/2008 ze dne 9. 7. 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji části podniku , uzavřené dne 23. 6. 2008 mezi společnostmi HYUNDAI Motor CZ s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1186/16, IČ: 26445069 (dále jen HYUNDAI Motor CZ ), jako prodávajícím, a Hyundai Auto Czech s.r.o., se sídlem Praha 5, Bucharova 1186/16, IČ: 28399757 (dále jen Hyundai Auto Czech ), jako kupujícím, a Smlouvy o prodeji podniku , uzavřené dne 23. 6. 2008 mezi společnostmi HYUNDAI Motor SK s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Panónska cesta 33 (dále jen HYUNDAI Motor SK ), jako prodávajícím, a Hyundai Auto Czech, jednající prostřednictvím své organizační složky Hyundai Auto Czech s.r.o., organizačná zložka Slovakia, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Vajnorská 136/C, jako kupujícím.
4. V důsledku výše uvedených smluv nabude společnost Hyundai Auto Czech část podniku společnosti HYUNDAI Motor CZ a podnik společnosti HYUNDAI Motor SK. S ohledem na skutečnost, že nabytí části podniku společnosti HYUNDAI Motor CZ a podniku společnosti HYUNDAI Motor SK ze strany společnosti Hyundai Auto Czech představuje jednu časově a věcně související transakci, považuje ji Úřad za jedno spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost Hyundai Auto Czech je součástí mezinárodní skupiny, v jejímž čele stojí společnost Hyundai Motor Company, se sídlem Korejská republika, Soul, 231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu (dále jen skupina HMC ). Společnost Hyundai Auto Czech byla založena za účelem provozování distributorských sítí automobilů Hyundai v České republice a ve Slovenské republice a dosud fakticky nevyvíjela žádnou činnost.
7. Skupina HMC vyvíjí činnost v oblasti vývoje, výroby, vývozu a distribuce automobilů a jejich komponentů a příslušenství značek HYUNDAI a KIA. V České republice působí skupina HMC také prostřednictvím společnosti KIA MOTORS CZECH s.r.o., se sídlem Čestlice, V Oblouku 128, IČ: 49703188 (dále jen KIA MOTORS ), která je národním dovozcem (tzv. distributorem 2. úrovně) vozidel značky KIA a náhradních dílů pro vozidla této značky do České republiky.
8. Společnosti HYUNDAI Motor CZ a HYUNDAI Motor SK patří před uskutečněním spojení do skupiny ovládané společností Autobinck Beheer NV, se sídlem Nizozemské království, Haag, Binckhorstlaan 321-334 (dále jen skupina Autobinck ). Společnost HYUNDAI Motor CZ působí v České republice jako generální distributor vozidel značky Hyudai, komponentů, originálních dílů a příslušenství značky Hyundai, tj. jako subjekt nakupující tyto výrobky od výrobce a prodávající je koncovým distributorům. Společnost HYUNDAI Motor SK působí ve stejné oblasti ve Slovenské republice, soutěže na českém trhu se neúčastní. III. Dopady spojení
9. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
10. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
11. Společnost HYUNDAI Motor CZ působí v České republice jako velkodistributor automobilů a náhradních dílů pro automobily značky Hyundai. Tyto produkty dodává společnost HYUNDAI Motor CZ rovněž své slovenské sesterské společnosti HYUNDAI Motor SK za účelem jejich distribuce koncovým distributorům na Slovensku. Sama společnost HYUNDAI Motor SK v České republice nepůsobí.
12. Skupina HMC, jejíž součástí je společnost Hyundai Auto Czech, působí v České republice jako velkodistributor vozidel značky KIA a současně originálních náhradních dílů pro tyto vozy. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy v České republice překrývají v oblasti velkodistribuce osobních automobilů, přičemž společnost HYUNDAI Motor CZ distribuuje automobily značky Hyundai a skupina HMC značky KIA. Společnost HYUNDAI Motor CZ a skupina HMC dále v České republice působí i v souvisejících oblastech velkodistribuce náhradních dílů pro automobily, přičemž společnost HYUNDAI Motor CZ distribuuje náhradní díly pro automobily značky Hyundai a skupina HMC náhradní díly pro automobily značky KIA.
13. Distribuce automobilů obecně probíhá na několika úrovních. První stupeň distribuce probíhá mezi výrobcem a velkodistributorem (distribuce 1. úrovně), na druhé úrovni distribuce pak poptávají koncoví distributoři portfolio automobilů jimi distribuované značky od velkodistributora (distribuce 2. úrovně). Třetí úrovní je následně maloobchodní trh, kdy koncoví distributoři prodávají automobily konečným zákazníkům.
14. Koncoví distributoři přitom nejsou při nákupu nových vozů vázáni na svého lokálního dodavatele (velkodistributora), ale mohou nakupovat nové vozy i od distributorů v jiných členských státech Evropské unie (tzv. křížové prodeje ) a mohou si také otevírat prodejní místa v jiných členských státech Evropské unie. Koncoví distributoři však této možnosti příliš nevyužívají.
15. V oblasti distribuce náhradních dílů pro automobily je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že pro automobily dané značky se zpravidla používají náhradní díly téže značky (většina náhradních dílů je specifická pro určité typy vozů, a to zpravidla pro více modelů téže značky). Uvedené specifikum je nutno zohlednit rovněž při členění trhů v dané oblasti a z výše uvedených důvodů je třeba rozlišovat mezi náhradními díly pro automobily jednotlivých značek.
16. Pokud jde o oblast velkodistribuce náhradních dílů značky Hyundai, je třeba uvést, že originální náhradní díly na vozidla Hyundai se v České republice nevyrábějí a uvedené výrobky pocházejí pouze z dovozů. Společnost HYUNDAI Motor CZ nakupuje originální náhradní díly od německé skupiny Mobis Parts Europe N.V. (dále jen Mobis ). Náhradní díly distribuované skupinou Mobis vyrábějí subdodavatelé skupiny HMC, kteří část výrobní kapacity při výrobě dílů pro výrobu nových vozů používají pro výrobu náhradních dílů. Některé náhradní díly jsou vyráběny v rámci skupiny HMC, ta je však sama nedistribuuje a dodává je skupině Mobis.
17. Skupina Mobis dodává náhradní díly autorizovaným distributorům vozidel značky Hyundai 1. úrovně (mj. i společnosti HYUNDAI Motor CZ), kteří je pak dále dodávají autorizovaným distributorům 2. úrovně (koncovým distributorům), kteří je užívají buď pro vlastní potřebu (tj. pro opravu automobilů) nebo je prodávají nezávislým opravcům za účelem spotřeby při opravě automobilů či je prodávají spotřebitelům.
18. Většina výrobců originálních náhradních dílů používá shodný distribuční systém, kdy výrobce dodává výrobky autorizovanému distributorovi vozidel dané značky 1. úrovně (národnímu distributorovi), který kromě samotné distribuce vozidel a originálních náhradních dílů současně organizuje a spravuje distribuční síť na území daného státu a zajišťuje marketing značky jako takové. Distributor 1. úrovně pak výrobky dodává koncovým distributorům, kteří je buď užívají pro vlastní potřeby (opravy automobilů) nebo je prodávají spotřebitelům.
19. Vzhledem k uvedenému uspořádání jsou distributoři 1. úrovně většiny značek vertikálně integrováni s příslušnými výrobci. Nezávislý distributor 1. úrovně bývá používán pouze při vstupu nové značky na trh, kdy výrobce nechce nést rizika vstupu a organizace sítě (distribuce 1. úrovně bývá v takovém případě svěřena největšímu distributorovi 2. úrovně). Po etablování značky pak pravidelně dochází k začlenění distributora 1. úrovně do skupiny výrobce.
20. Vzhledem k výše uvedenému by tedy bylo možno vymezit věcně relevantní trhy jako trh velkodistribuce automobilů a velkodistribuce náhradních dílů pro automobily značky Hyundai. Oblast automobilů by bylo pak pro účely distribuce a prodeje možno členit na osobní automobily a lehké užitkové automobily [1] , přičemž obě kategorie by bylo možno dále podrobněji rozčlenit do takzvaných segmentů, resp. tříd, a to na základě kritérií, kterými jsou zejména rozvor a délka vozidla, typ a výkon motoru nebo typ karoserie [2] .
21. Osobní automobily lze obvykle nejpodrobněji rozřadit do následujících segmentů:
A: třída mini
B: třída malých vozidel
C: vozidla nižší střední třídy
D: vozidla střední třídy
E: vozidla vyšší střední třídy/vozidla třídy Executive
F: třída luxusních vozidel
S: třída sportovních vozidel
M: třída víceúčelových vozidel/vozidla třídy MPV
J: třída SUV (terénní vozidla včetně vozidel s náhonem na všechna kola).
22. Lehké užitkové automobily lze dále rozřadit do následujících segmentů: do 2 tun, do 3 tun a do 3,5 tun.
23. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména s ohledem na nízký společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti velkodistribuce automobilů a vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti velkodistribuce náhradních dílů značky Hyundai působí pouze nabývaný soutěžitel a v důsledku spojení dojde v této oblasti k dosažení stejného stavu organizace distribuční sítě, v jakém se již nachází většina ostatních značek automobilů na českém trhu (např. Renault, Peugeot, Citroen, Toyota, Audi, BMW, Ford atd.), bylo možno ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného vymezení relevantního trhu otevřenou.
24. Uvedené výrobky jsou nabízeny na celém území České republiky a mezi jednotlivými regiony v České republice neexistují významné rozdíly v jejich ceně. Otázku geografického vymezení relevantního trhu ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí rovněž otevřenou, a to ze stejných důvodů, které byly uvedeny v části týkající se věcného vymezení relevantního trhu.
25. Tržní podíl skupiny HMC v oblasti velkodistribuce automobilů v České republice činil v roce 2007 cca ...(obchodní tajemství)... % a společnosti HYUNDAI Motor CZ cca ...(obchodní tajemství)... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti velkodistribuce osobních automobilů v České republice v roce 2007 činil cca ...(obchodní tajemství)... %. Ani při nejužším možném vymezení trhů ve smyslu výše uvedeného členění by společný tržní podíl v oblasti velkodistribuce v České republice nepřesáhl ...(obchodní tajemství)... %.
26. Před uskutečněním spojení je společnost HYUNDAI Motor CZ součástí skupiny Autobinck, jež je zároveň přítomna na českém trhu jako koncový distributor vozů Hyundai. V důsledku uskutečnění předmětné transakce bude uvedené vertikální propojení ukončeno.
27. V oblasti velkodistribuce náhradních dílů značky Hyundai působí v České republice pouze společnost HYUNDAI Motor CZ, jejíž tržní podíl na takto vymezeném trhu by činil cca ...(obchodní tajemství)... %. Žádná ze společností skupiny HMC v uvedené oblasti v České republice nepůsobí a skupina HMC rovněž není dodavatelem těchto náhradních dílů.
28. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
29. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Luděk Vrána, advokát
AK Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Právní moc: 22.7.2008.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů S 83/02- KIA Motors Deutschland/KIA Motors Czech ; obdobným způsobem postupovala Evropská komise v rozhodnutích M.182- Inchape/IEP ,M.1031- Jardine/Appleyard a M.1435- Ford/Jardine
[2] Např. rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů S 085/2008/KS- De Binckhorst Investment Company/ SUMMIT AUTO