UOHS S188/2002
Rozhodnutí: OF/S188/02-3502/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-VELVETA, a.s. a PERLA, bavlnářské závody, a.s.,
Účastníci PERLA, bavlnářské závody, a.s., se sídlem Lochmanova 64, Ústí nad Orlicí VELVETA, a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 16. 10. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 188/02-3502/02 V Brně dne 9. října 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 188/02, zahájeném dne 13.9.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, ve správním řízení zastoupená Mgr. Tomášem Čejchanem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci ze dne 11.9.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf a PERLA, bavlnářské závody, a.s., se sídlem Lochmanova 64, Ústí nad Orlicí, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené mezi společností VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, jako nabyvatelem, a společností Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, získá 46 % akcií společnosti PERLA, bavlnářské závody, a.s., se sídlem Lochmanova 64, Ústí nad Orlicí, čímž navýší svůj podíl v této společnosti na 68 % a získá tak nad ní přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o převodu cenných papírů a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 39/02 ze dne 25.9.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o převodu cenných papírů (dále jen "Smlouva"), uzavřené mezi společností VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf (dále jen "Velveta"), jako nabyvatelem, a společností Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, Praha 2 (dále jen "Patria"), jako převodcem, v jejímž důsledku společnost Velveta získá 46 % akcií společnosti PERLA, bavlnářské závody, a.s., se sídlem Lochmanova 64, Ústí nad Orlicí (dále jen "Perla"), čímž navýší svůj podíl v této společnosti na % a získá tak nad ní přímou kontrolu a zároveň nepřímou kontrolu nad jejími dceřinými společnostmi.
Převáděných 46 % akcií je součástí konkurzní podstaty úpadce, společnosti PYRR, s.r.o., se sídlem Náměstí Hrdinů 3, Praha 4 (dále jen "PYRR"). Správce konkurzní podstaty společnosti PYRR vyhlásil dne 2.7.2002 Výběrové řízení na nejvhodnější nabídku k uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti Perla (dále jen "Výběrové řízení"). Společnost Patria se na základě Smlouvy zavázala zúčastnit se Výběrového řízení ve prospěch společnosti Velveta a v případě, že získá akcie společnosti Perla, převést tyto akcie na Velvetu.
Celkový čistý obrat spojovaných soutěžitelů, společností Velveta a Perla, dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky přesahuje hranice stanovené v § 13 písm. b) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Velveta je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je především textilní a oděvní výroba; dále provozuje jako doplňkové předměty podnikání další činnosti spojené s hlavní činností, jde například o nákladní dopravu, výrobu a distribuci tepla, popř. elektrické energie, softwarovou činnost apod. Žádný z jejích akcionářů společnost Velveta nekontroluje a žádný další subjekt v ČR není Velvetou kontrolován. Kontrolní podíl drží pouze ve společnosti VELVETA Italie, se sídlem ve Veroně, Itálie, která nevykonává v ČR žádnou činnost.
Perla je akciovou společností, která má stejný hlavní předmět podnikání jako společnost Velveta a rovněž provozuje i výše vyjmenované doplňkové činnosti. Po realizaci posuzovaného spojení bude Perla kontrolována Velvetou, která již před spojením disponuje % akcií této společnosti; spojením navýší svůj podíl na %, přičemž zbylých % akcií drží drobní akcionáři. Společnost Perla dále kontroluje následující společnosti: . .; hlavním předmětem podnikání těchto společností je textilní výroba.
Dopady spojení
Spojující se soutěžitelé dodávají na trh v České republice bavlněné tkaniny, tkaniny z příze z chemického hedvábí a střižových vláken, speciální tkaniny (vlasové a smyčkové), oděvy, šaty a oblečení, pletené a háčkované výrobky, textilní příze a nitě z přírodních vláken.
Pro účely tohoto rozhodnutí vymezil Úřad následující relevantní trhy: i) trh s textilními tkaninami ; ii) trh s ostatními oděvy, šaty a oblečením ; iii) trh pleteného a háčkovaného zboží ; a iv) trh s textilní přízí a nitěmi z přírodních vláken .
Vzhledem k tomu, že ani užším vymezení relevantních trhů nedojde spojením ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, není pro účely posuzovaného spojení potřeba dále vymezovat konkrétní segmenty výše uvedených trhů.
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky .
Společný podíl spojujících se soutěžitelů, společností Velveta a Perla, včetně jejích dceřiných společností, nepřekročí na žádném z relevantních trhů hranici 10 %.
V oblasti oděvnictví obecně působí mnoho set podnikatelských subjektů, od fyzických osob až po akciové společnosti, a žádný z těchto subjektů dlouhodobě nedisponuje tržním podílem vyšším než 10 %. Na všech relevantních trzích tudíž existuje silné konkurenční prostředí. Do České republiky je navíc realizován významný objem dovozů ze zahraničí, a to zejména v oblasti textilní metráže. Dovozy nejsou ovlivněny dovozními kvótami či jinými překážkami obchodu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k výši tržních podílů a také s ohledem na silné konkurenční prostředí na relevantních trzích, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Tomáš Čejchan, advokát AK Glatzová &Co. Husova 5 110 00 Praha 1
Právní moc: 16.10.2002