UOHS S187/2003
Rozhodnutí: OF/S187/03-3826/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Cutisin Czech, s.r.o., a Cutisin, a.s.
Účastníci Cutisin Czech, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4, 110 00 Praha 1 Cutisin, a.s., se sídlem Víchovská 830, 514 19 Jilemnice
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 11. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 187/03-3826/03 V Brně dne 29. října 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 187/03, zahájeném dne 8. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Cutisin Czech, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, IČ: 27061973, a Cutisin, a.s., se sídlem Víchovská 830, Jilemnice, IČ: 15043223, ve správním řízení zastoupených Mgr. Radovanem Bernardem, advokátem, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 29. září 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Převod jmění, k němuž má dojít v souladu s § 69b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o převodu jmění společnosti Cutisin, a.s., se sídlem Víchovská 830, Jilemnice, IČ: 15043223, na společnost Cutisin Czech, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, IČ: 27061973, která bude uzavřena mezi společnostmi Cutisin, a.s., jako převodcem, a Cutisin Czech, s.r.o., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku bude jmění zanikající společnosti Cutisin, a.s., převedeno na jejího hlavního akcionáře, společnost Cutisin Czech, s.r.o., není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 8. října 2003 na návrh společností Cutisin Czech, s.r.o., se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, IČ: 27061973 (dále jen "Cutisin Czech, s.r.o."), a Cutisin, a.s., se sídlem Víchovská 830, Jilemnice, IČ: 15043223 (dále jen "Cutisin, a.s."), správní řízení č.j. S 187/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Při posuzování zamýšlené transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, ze zápisů z jednání jednatelů společnosti Cutisin Czech, s.r.o., a představenstva a dozorčí rady společnosti Cutisin, a.s., o záměru převést jmění společnosti Cutisin, a.s., na společnost Cutisin Czech, s.r.o., výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o předmětných společnostech.
Posuzovaná transakce spočívá v tom, že společnost Cutisin Czech, s.r.o. získá na základě smlouvy o převodu jmění společnosti Cutisin, a.s., na společnost Cutisin Czech, s.r.o., která bude uzavřena mezi společnostmi Cutisin, a.s., jako převodcem, a Cutisin Czech, s.r.o., jako nabyvatelem, jmění společnosti Cutisin, a.s., která zanikne bez likvidace. Dojde tak k převodu jmění na společníka v souladu s § 69b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neboť společnost Cutisin Czech, s.r.o., vlastní již před předmětnou transakcí akcie společnosti Cutisin, a.s., jejichž jmenovitá hodnota představuje 97 % podíl na hlasovacích právech této společnosti. Charakteristika subjektů
Společnost Cutisin Czech, s.r.o. , je nepřímo kontrolována společností Devro plc., se sídlem Moodiesburn, Chryston, Skotsko (dále jen "Devro plc."). Společnosti patřící do skupiny Devro plc. působí celosvětově v oblasti potravinářského průmyslu. Společnost Cutisin Czech, s.r.o., v současnosti nevyvíjí žádné aktivity. Po převzetí jmění společnosti Cutisin, a.s., bude společnost Cutisin Czech, s.r.o., pokračovat ve výrobě stejných výrobků, jaké dosud produkuje společnost Cutisin, a.s.
Společnost Cutisin, a.s. , je kontrolována společností Cutisin Czech, s.r.o., jež vlastní akcie této společnosti odpovídající 97 % podílu na jejích hlasovacích právech. Společnost Cutisin, a.s., je tedy již před zamýšlenou transakcí součástí skupiny tvořené společností Devro plc. a jejími dceřinými společnostmi. Na základě předmětné transakce získá společnost Cutisin Czech, s.r.o., jmění zanikající společnosti Cutisin, a.s.
Společnost Cutisin, a.s., se zabývá výrobou obalů na masné výrobky, konkrétně jde o střeva z plastů, střeva z celulosy a jedlá a nejedlá kolagenní střeva.
Společnost Cutisin, a.s., 100% vlastní společnost CUTISIN CASING akciová společnost, se sídlem Evropská 178, Praha 6, IČ: 14893606, která však v současné době neprovozuje žádné podnikatelské aktivity. Právní rozbor
Společnosti Cutisin Czech, s.r.o., a Cutisin, a.s., jsou součástí skupiny tvořené společností Devro plc. a jejími dceřinými společnostmi. Společnost Cutisin Czech, s.r.o., prostřednictvím svého 97 % podílu na hlasovacích právech společnosti Cutisin, a.s., vykonává nad touto společností kontrolu již před zamýšlenou transakcí.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jsou-li tedy spojující se soutěžitelé součástí jedné skupiny a v důsledku toho i součástí jedné hospodářské jednotky a jsou-li navíc v postavení osoby kontrolující a kontrolované, nejde o spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu.
Úřad dále doplňuje, že obdobný princip je uplatňován i v rozhodovací praxi Soudního dvora ES a Evropské komise. Dceřiné společnosti v rámci jedné hospodářské jednotky (jedné vlastnické struktury) nejsou považovány za soutěžitele, kteří si volně určují svůj postup na trhu, ale za soutěžitele závislé na rozhodování mateřské společnosti (uvedený přístup byl např. aplikován v rozhodnutí Soudního dvora č. 66/86 ze dne 11.4.1989 ve věci Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V ., nebo v rozhodnutí č. 30/87 ze dne 4.5.1988 ve věci Corinne Bodson v. SA Pompes funÖbres des régions libérées ). Uvedená rozhodnutí mají v případě posouzení předmětné transakce pouze podpůrný charakter.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod jmění není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Radovan Bernard
AK Altheimer & Gray v.o.s.
Platnéřská 4
110 00 Praha 1
Právní moc: 4.11.2003