UOHS S186/2003
Rozhodnutí: OF/S186/03-4364/03 Instance I.
Věc Spojování soutěžitelů-Skanska DS a.s., a Silnice Hradec Králové a.s.
Účastníci Silnice Hradec Králové a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice Skanska DS a.s., se sídlem F. Nováka 3/5267, Prostějov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB


S 186/03-4364/03 V Brně dne 2. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 186/03, zahájeném dne 8. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Skanska DS a.s., se sídlem Floriána Nováka 3/5267, Prostějov, IČ: 26271303, a Silnice Hradec Králové a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným, která má být uzavřena mezi společnostmi Skanska DS a.s., se sídlem Floriána Nováka 3/5267, Prostějov, IČ: 26271303, a Silnice Hradec Králové a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868, v jejímž důsledku uvedené společnosti mají založit nového, jimi společně kontrolovaného, soutěžitele, a to společnost Jihomoravská obalovna s.r.o., se sídlem Rajhradice čp. 416, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se činností spojovaných subjektů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/2003 ze dne 22. října 2003. V pětidenní lhůtě pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným, která má být uzavřena mezi společnostmi Skanska DS a.s., se sídlem Floriána Nováka 3/5267, Prostějov, IČ: 26271303 (dále jen "Skanska"), a Silnice Hradec Králové a.s., se sídlem Husova 1697, Pardubice, IČ: 42196868 (dále jen "SHK"), v jejímž důsledku mají společnosti Skanska a SHK založit nový společně kontrolovaný podnik. Jedná se o založení soutěžitele Jihomoravská obalovna s.r.o., se sídlem Rajhradice 416 (dále jen "Obalovna"), se základním kapitálem 24.000.000,-Kč, kdy ze strany společnosti Skanska bude do této společnosti vložen peněžitý vklad ve výši 12.000.000,-Kč a ze strany společnosti SHK nepeněžitý vklad v hodnotě 12.000.000,-Kč, tvořený vybavením a nemovitostmi stávající provozovny v katastrálním území Rajhradice.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona, neboť v jejím konečném důsledku dojde k založení společně kontrolovaného podniku, společnosti Obalovna. Podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje založení nového soutěžitele, který je svými zakladateli, na sobě nezávislými soutěžiteli, společně kontrolován a působí na trhu jako samostatný subjekt.
Aby založení nového soutěžitele bylo posuzováno jako spojení podle § 12 odst. 4 zákona, musí být splněny zejména dvě podmínky. Za prvé, nový soutěžitel musí být kontrolován společně všemi zakladateli, za druhé, musí mít koncentrativní charakter, tzn. že nový podnik bude vykonávat na trvalém základě (tj. po časově neomezenou nebo alespoň delší dobu) všechny funkce samostatného hospodářského subjektu. Dalším faktorem svědčícím o koncentrativnosti založení společného podniku je skutečnost, že jeho zakladatelé na relevantním trhu nadále v téže oblasti podnikání již do značné míry nebudou působit samostatně a na sobě nezávisle, ale právě prostřednictvím společného podniku.
K tomu Úřad uvádí, že v posuzovaném případě bude společnost Obalovna společně kontrolována oběmi zakladateli a že se jedná o koncentrativní založení společného podniku, neboť společnost Obalovna bude na trhu působit samostatně, tj. své služby bude poskytovat nejen společnostem Skanska a SHK, ale i jiným soutěžitelům, na účastnících spojení finančně, majetkově či personálně nezávislých, a bude disponovat vlastními zdroji podnikání (vlastní finanční, personální zdroje, know-how apod.). Úřad dále uvádí, že společnost Obalovna byla založena za účelem výroby a prodeje asfaltem obalovaných směsí na území Jihomoravského kraje, přičemž společnosti Skanska a SHK budou tuto činnost vykonávat samostatně i po uskutečnění posuzovaného spojení, nicméně na jiných geografických územích, které v tomto případě tvoří podstatnou roli pro konečné vymezení relevantního trhu.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Skanska je společnost, jejímž předmětem činnosti je správa vlastního majetku, provádění staveb se zaměřením na pozemní stavitelství, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, výroba stavebních hmot a stavebních výrobků, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, ubytovací služby, opravy karoserií, opravy silničních vozidel, kovoobráběčství, zámečnictví, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, nakládání s odpady vyjma nebezpečných a realitní činnost.
Společnost Skanska je součástí skupiny společností, v jejímž čele je Skanska Kraft AB, a je přímo kontrolována společností Skanska CZ a.s., která je v České republice činná v oblastech pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nákupu, prodeje a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů, nakládání s odpady, technické činnosti v dopravě, inženýrské činnosti v investiční výstavbě, projektové činnosti ve výstavbě, činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, výroby stavebních hmot a stavebních výrobků, montáže, údržby a servisu telekomunikačních zařízení, poskytování technických služeb k ochraně majetku osob, montáží, oprav, revizí, zkoušek vyhrazených plynových tlakových zařízení a plnění nádob plyny, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. Skanska je dále oprávněna k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění-podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů a objemu větším než 300 m krychlových horniny.
Společnost Skanska CZ a.s. přímo či nepřímo vlastní kontrolní podíly v následujících společnostech: DSUH a.s., Skanska ŽS a.s., MICHOVKA spol. s r.o., Skanska CZ region Brno s.r.o., Skanska VYSOČANY, s.r.o., Skanska Program Domov, s.r.o., Skanska VYSTABYT, s.r.o., Skanska EUROCOOP, s.r.o., Skanska GARŽE s.r.o., IPS Komplex střed s.r.o., Skanska Program Start, s.r.o.,Skanska IS, s.r.o., Skanska Facililities Management CZ, s.r.o., Skanska Program Project AB, s.r.o., DOSTA INVEST, a.s., Silnice Litomyšl IPS, a.s., Skanska Program Industry, s.r.o., Transbeton IPS s.r.o., Skanska Prefa a.s., Klamovka Property s.r.o., Skanska Program Exclusive, s.r.o., Skanska Červený Vrch a.s., Lom Klecany s.r.o., COS TERČ, s.r.o., Lipno, a.s., Inženýrské a průmyslové stavby Praha, s.r.o., HEIM-B a.s. a DS IZOLACE s.r.o.
SHK je společnost, jejímž předmětem podnikání je výroba stavebních polotovarů, materiálů a prefabrikátů pro dopravní a inženýrské stavby, provádění trhacích a ohňostrojových prací, revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, projektová činnost v investiční výstavbě, silniční motorová doprava, průkazní a laboratorní činnost pro technologie prováděné v silničním stavitelství, ubytovací služby, opravy motorových vozidel, zámečnictví, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, geodetické a kartografické práce na území České republiky, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, činnost organizačních a ekonomických poradců, zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu-drátová vedení v místních sítích, včetně kabelových souborů, drátová vedení dálkových sítích včetně kabelových souborů, kabelová vedení s optickými vlákny, provozování galerie a výstavnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zprostředkování služeb ve strojírenství, nákup a prodej výbušnin.
Společnost SHK je kontrolována společností MEDIS Holding a.s., která je činná zejm. v oblastech projektové činnosti v investiční výrobě, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Dále působí jako odborný technický poradce a konzultant v oblasti stavebnictví, investičního rozvoje a obchodu, vyvíjí realitní činnost, pořádá výchovně vzdělávacích kurzy, poskytuje služby v oblasti marketingu, propagace a public relations, zabývá se zřizováním, montáží, údržbou a servisem zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: 1. drátová vedení v místních sítích včetně kabelových souborů.
Obalovna bude nově založený podnik, společně kontrolovaný společnostmi SHK a Skanska. Předmětem jeho činnosti bude výroba asfaltem obalovaných směsí a jejich prodej soutěžitelům zabývajících se prováděním staveb, jejich změnami a odstraňováním. Své výrobky bude prodávat jak svým mateřským společnostem, tak i jejich konkurenčním subjektům. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Pro vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 4 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nově založený společně kontrolovaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které jsou v přímém vztahu s činnostmi subjektů, které jej kontrolují.
Z provedených šetření vyplynulo, že spojením dotčenou oblastí je výroba a prodej asfaltem obalovaných směsí. Výroba asfaltem obalovaných směsí se provádí na šaržových nebo kontinuálních obalovnách, přičemž jako vstupní suroviny patří kamenivo, mletý vápenec, asfalty a speciální přísady. Distribuce asfaltových směsí se provádí přímým prodejem zákazníkům. Hlavními odběrateli těchto směsí jsou společnosti zabývající se prováděním dopravních staveb.
Současně z šetření Úřadu vyplynulo, že z důvodu omezení technologie pokládky asfaltem obalovaných směsí je tyto produkty možné přepravovat na velmi omezenou vzdálenost, a to maximálně do 50 km od jejich výrobny. Obalovna bude vyrábět asfaltem obalované směsi v Rajhradicích.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z hlediska výrobkového relevantní trh jako trh výroby asfaltem obalovaných směsí .
Z hlediska geografického je relevantní trh vzhledem k omezení možnosti přepravy vymezený územím Jihomoravského kraje .
Na vymezeném relevantním trhu bude působit ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Obalovna, která by na tomto trhu měla dosahovat tržního podílu cca [ obchodní tajemství ] %. (Údaje sloužící k výpočtu podílu společnosti Obalovna jsou získány na základě výkonů provozovny v Rajhradicích, která tvoří vklad společnosti SHK do společnosti Obalovna).
Na tomto trhu působí další soutěžitelé, výrobci asfaltem obalovaných směsí, mezi něž patří Brněnská obalovna, s.r.o., která vlastní dvě výrobny obalovaných směsí na území Jihomoravského kraje, společnost COLAS CZ, a.s., která vlastní čtyři výrobny, a dále pak Hrušecká obalovna, s.r.o. a SILNICE BRNO, spol. s r.o., které obě vlastní po jedné výrobně asfaltem obalovaných směsí. K tomu dále Úřad uvádí, že některé ze jmenovaných výroben jsou z hlediska ročně produkovaného množství asfaltových směsí podstatně významnějšími soutěžiteli na relevantním trhu než Obalovna.
Společnosti SHK a Skanska budou dále samostatně působit v oblasti výroby asfaltem obalovaných směsí, nicméně žádná z těchto společností nemá vlastní výrobnu na území Jihomoravského kraje. Společnost Skanska dodává asfaltem obalované směsi v oblastech Prahy a okolí, Děčína a okolí, Svitav a okolí a na území Střední Moravy, společnost SHK pak působí na území Hradce Králové a okolí, Pardubic a okolí a Havlíčkova Brodu a okolí.
Vymezený relevantní trh je v současné době stabilizován a vzhledem k nynější situaci v investiční výstavbě v silničním stavitelství se neočekává jeho významný nárůst. Nicméně, s ohledem na nízké využití současných výrobních kapacit, jež dosahuje pouze cca [ obchodní tajemství ] %, lze v případě nenadálého nárůstu poptávky předpokládat její bezproblémové pokrytí ze zapojení v současné době nevyužitých kapacit.
Výzkum a vývoj v oblasti receptur asfaltem obalovaných směsí probíhá velmi pomalu a plynule, což je dáno dlouhými dobami a náročností testování vlastností asfaltových směsí.
Předmětné spojení soutěžitelů má vertikální charakter, neboť oba zakladatelé společnosti Obalovna využívají asfaltem obalované směsi pro výkon svého dalšího podnikání. V současné době provozovna SHK v Rajhradicích, která bude ze strany SHK vložena do společného podniku, dodává asfaltem obalované směsi ze [ obchodní tajemství ] % společnosti SHK, ze [ obchodní tajemství ] % společnostem Brněnské komunikace a.s. a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a ze zbývajících [ obchodní tajemství ] % ostatním drobným odběratelům. Po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů bude Obalovna dodávat jak subjektům, které ji budou kontrolovat, tak i subjektům na nich finančně, majetkově či personálně nezávislým, a to bez jakýchkoli omezení. Na vymezeném relevantním trhu existují další soutěžitelé schopní pokrýt ze své vlastní výroby požadavky spotřebitelů zapojením svých nevyužívaných výrobních kapacit, proto ani z vertikálního hlediska spojením nevznikají obavy z narušení hospodářské soutěže.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke vzniku či k posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží: Silnice Hradec Králové a.s. Ing. Miloš Matějů, ředitel Husova 1697
530 03 Pardubice
a Skanska DS a.s. Ing. Jiří Telecký Floriana Nováka 3/5267, 796 40 Prostějov