UOHS S186/2002
Rozhodnutí: OF/S186/02-4429/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů 1. JVS a.s. a Vodohospodářský servis, s.r.o.
Účastníci 1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Vodohospodářský servis, s.r.o.,Protifašistických bojovníků 947, 334 41 Dobřany
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 186/02-4429/02 V Brně dne 31.12.2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 186/02, zahájeném dne 12. září 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Šebkem, advokátem, se sídlem Moravská 52, 120 00 Praha 2, na základě plné moci ze dne 14.10.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, a Vodohospodářský servis s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 947, 334 41 Dobřany, podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému dochází na základě pěti smluv o převodu obchodních podílů uzavřených dne 5.9.2002 mezi Josefem Štenglem, bytem Protifašistických bojovníků 947, Dobřany, jako prodávajícím, a společností 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako kupujícím, Ing. Boženou Čermákovou, bytem Tylova 719, Přeštice, jako prodávajícím, a společností 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako kupujícím, Hanou Stehlíkovou, bytem Rybova 1062, Přeštice, jako prodávajícím, a společností 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako kupujícím, Ing. Vladimírem Leškou, bytem Jarov 28, Měcholupy, jako prodávajícím, a společností 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako kupujícím, Vodohospodářským sdružením obcí okresu Plzeň-jih, se sídlem T. G. Masaryka 1, Dobřany, jako prodávajícím, a společností 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako kupujícím, v jejichž důsledku kupující získá veškeré obchodní podíly společnosti Vodohospodářský servis s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 947, 334 41 Dobřany, a tím i výhradní kontrolu v této společnosti, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dotazníku k povolení spojení, smluv o převodu obchodního podílu, výpisů z obchodních rejstříků a z dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 39/02 ze dne 25. září 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě pěti smluv o převodu obchodních podílů uzavřených dne 5.9.2002 mezi stávajícími vlastníky, jako prodávajícími, a společností 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako kupujícím (dále jen " JVS "), v jejichž důsledku kupující získá veškeré obchodní podíly společnosti Vodohospodářský servis s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 947, 334 41 Dobřany (dále jen " Vodohospodářský servis "), a tím i výhradní kontrolu v této společnosti.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů přesahuje hranici 5 miliard, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže. Spojení soutěžitelů tedy podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost JVS podléhá přímé kontrole společnosti CTSE a.s., se sídlem Národní 13, 110 00 Praha 1 (dále jen " CTSE "). Nepřímo je společnost JVS kontrolována společnostmi VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Pařížská 11, 110 00 Praha 1 (dále jen " VIVENDI WATER ČR "), a francouzskou společností COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, se sídlem 52, rue d´ Anjou, 75008 Paris (dále jen " CGE "). Společnost CGE kontroluje v České republice prostřednictvím společnosti Prague Water CGE-AW společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Národní 13, Praha 1. Společnost CGE vlastní dále 49,6% podíl na společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. Společnost CTSE kontroluje kromě společnosti JVS následující společnosti podnikající v oblasti provozování vodovodů a kanalizací:
VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem Malostranská 2, 317 68 Plzeň, která provozuje vodovody a kanalizace na území města Plzně a na území měst a obcí okresů Plzeň-jih, Rokycany a Plzeň-sever,
VODOSPOL s.r.o., se sídlem Ostravská 169/IV, která provozuje vodovody a kanalizace na území měst a obcí okresu Klatovy;
Stavby vodovodů a kanalizací s.r.o., se sídlem Jateční 40, Plzeň-tato společnost je nepřímo kontrolována společností CTSE prostřednictvím společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., která je jejím jediným společníkem
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., se sídlem Tovární 41, 772 11 Olomouc,
Vodohospodářská společnost Sokolov spol. s r.o., se sídlem Dimitrovova 1619, 356 01 Sokolov,
AQUA Příbram spol. s r.o., se sídlem Novohospodská 93, 261 80 Příbram,
CGES, s.r.o., se sídlem Sokolovská 238, Praha 9, a
COFET a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové.
Dvě naposled jmenované společnosti však v současnosti nevyvíjejí žádnou aktivitu.
Předmětem podnikání společnosti JVS je provozování vodohospodářských děl, projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost ve stavebnictví, podnikání v oblasti nakládání s odpady, provozování vodovodů a kanalizací, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, montáž strojně technologického zařízení čističek odpadních vod a jiné montáže, bez elektrické instalace (mimo přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, činnost organizačních a ekonomických poradců, silniční motorová doprava nákladní, testování, měření a analýzy.
Společnost JVS a.s. působí v Jihočeském a Plzeňské kraji.
Společnost Vodohospodářský servis je kontrolována společníky Josefem Štenglem, bytem Protifašistických bojovníků 947, Dobřany, Ing. Boženou Čermákovou, bytem Tylova 719, Přeštice, Hanou Stehlíkovou, bytem Rybova 1062, Přeštice, Ing. Vladimírem Leškou, bytem Jarov 28, Měcholupy, a Vodohospodářským sdružením obcí okresu Plzeň-jih, se sídlem T. G. Masaryka 1, Dobřany.
Předmětem podnikání společnosti Vodohospodářský servis je provozování vodovodů a kanalizací, provádění inženýrských staveb, úprava a údržba zeleně veřejných ploch, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Společnost Vodohospodářský servis působí v Plzeňském kraji, zejména v okrese Plzeň-jih a v okrese Plzeň-sever.
Relevantní trh
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že k překrytí podnikatelských aktivit spojovaných společností dochází zejména v oblasti provozování vodovodů a kanalizací. Úřad proto vymezil jako věcně relevantní trh dodávek pitné vody a trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod .
Z geografického hlediska jde o lokální trhy v rámci České republiky, na nichž provozovatelé sítě mají monopolní postavení, neboť spotřebitelé využívající uvedené služby nemají možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele. Z podkladů předložených spojovanými společnostmi vyplynulo, že obě společnosti působí na území měst a obcí Plzeňského kraje, přičemž JVS zde působí na území měst a obcí v okrese Klatovy, a dále zde působí na území měst a obcí v okresech Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever VODÁRNA PLZEŇ a.s., jakožto dceřiná společnost společnosti CTSE. Vodohospodářský servis pak působí na území měst a obcí v okresech Plzeň-jih a Plzeň-sever. Jako geograficky relevantní trh vymezil proto Úřad území měst a obcí okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever .
Z hlediska časového jde o trh trvalý , charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Posouzení dopadů spojení
Vymezený relevantní trh má podobu lokálního monopolu. Specifikem dané oblasti je skutečnost, že zařízení potřebná k provozování daných služeb jsou soutěžitelům pronajímána na základě smluv s obcemi, městy a jinými subjekty. Dále je pro tento trh charakteristické, že se nejedná o celostátní trh, nýbrž o jednotlivé místní trhy, kde provozovatel má monopolní postavení, neboť spotřebitel odebírající uvedené služby nemá možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (přirozené lokální síťové monopoly). Ceny za vodné a stočné jsou věcně usměrňovány ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů.
V důsledku lokální izolovanosti je třeba považovat jednotlivé oblasti, na kterých soutěžitelé působí, za vzájemně nezávislé. Spojením se sice rozšíří územní působnost společnosti JVS, nedochází však k propojení lokálních infrastrukturních sítí obou spojovaných subjektů. Nicméně vzniká subjekt, který bude mít na celonárodním trhu v České republice na trhu dodávek pitné vody tržní podíl (obchodní tajemství) % a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod (obchodní tajemství) %, a z tohoto důvodu každou další akvizici v oblasti vodárenství a kanalizací je nutno před její realizací projednat vzhledem k výši uvedených tržních podílů.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Právní moc: 20.1.2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Šebek, advokát
AK JUDr. Martin Šebek
Moravská 52
120 00 Praha 2