UOHS S185/2006
Rozhodnutí: SOHSII/S185/06-16557/2006/710 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů HKM Beteiligungs GmbH a Novotisk Olomouc, spol. s r.o. a NTISK, a.s.
Účastníci HKM Beteiligungs GmbH, se sídlem Hafenstrasse 1-3, 4020, Linec, Rakouská republika NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o., se sídlem v Olomouci, Šlechtitelů 636/6, PSČ 772 11 NTISK, a.s., Praha 10, U Stavoservisu 1, PSČ 100 40
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 18. 9. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 149 KB


S 185/06-16557/2006/710
V Brně dne 15. září 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 185/06, zahájeném dne 30. června 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost HKM Beteiligungs GmbH, se sídlem Hafenstrasse 1-3, 4020, Linec, Rakouská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, PSČ: 110 00, na základě plné moci ze dne 27. června 2006 na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě (i) "Smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 18. května 2006 mezi společností MEDIACORE s.r.o., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, PSČ 10800, IČ: 26737370, jako prodávajícím, a společností HKM Beteiligungs GmbH, se sídlem Hafenstrasse 1-3, 4020, Linec, Rakouská republika, jako kupujícím, a (ii) "Smlouvy o prodeji podniku společnosti NTISK, a.s.", uzavřené dne 8. června 2006 mezi společností NTISK, a.s., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, PSČ 10040, IČ: 63080176, jako prodávajícím, a společností NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Šlechtitelů 636/6, PSČ 77211, IČ: 49609289, jako kupujícím, v jejichž důsledku nabude společnost HKM Beteiligungs GmbH 100% podíl na základním kapitálu společnosti NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o., a tím i přímou kontrolu nad touto společností, a nepřímo prostřednictvím společnosti NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o. získává podnik společnosti NTISK, a.s., který se zabývá polygrafickou výrobou tiskovin, se dle § 16 odst. 5 ve spojení s § 17 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e
za podmínky splnění závazků, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže:
Účastník řízení, společnost HKM Beteiligungs GmbH, se sídlem Hafenstrasse 1-3, 4020, Linec, Rakouská republika, se zavazuje k následujícímu:
Ve lhůtě [" obchodní tajemství "] od nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o povolení předmětného spojení zajistit provedení takových investic do technického vybavení tiskáren provozovaných společnostmi NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o. a NTISK a.s., aby došlo ke zvýšení maximální hodinové kapacity novinového tisku v těchto tiskárnách o minimálně [" obchodní tajemství "] ve srovnání se stavem k 31.8.2006.
Po dobu [" obchodní tajemství "] od nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o povolení předmětného spojení zajistit zachování stávajících podmínek a rozsahu dodávek pro současné zákazníky společnosti NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o. a NTISK a.s., ledaže by zachování těchto podmínek bránily objektivně ospravedlnitelné důvody nebo by nastala skutečnost, za které by nebylo možno spravedlivě požadovat uskutečnění uvedených dodávek.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 30. června 2006 na návrh společnosti HKM Beteiligungs GmbH, se sídlem Hafenstrasse 1-3, 4020, Linec, Rakouská republika (dále jen "HKM"), správní řízení č.j. S 185/06 ve věci povolení spojení soutěžitelů HKM, na straně jedné, a NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Šlechtitelů 636/6, PSČ 77211, IČ: 49609289 (dále jen "NOVOTISK") a podniku společnosti NTISK, a.s., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, PSČ 10040, IČ: 63080176 (dále jen "podnik NTISK"), na straně druhé, ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 28/2006 ze dne 12. července 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Nicméně ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů, a to zejména s ohledem na tržní postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu, Úřad oslovil vybrané konkurenty spojujících se soutěžitelů a odběratele služeb poskytovaných spojujícími se soutěžiteli se žádostí o poskytnutí jejich stanovisek k předmětnému spojení.
Na základě vyjádření oslovených subjektů, a zejména na základě závěrů šetření Úřadu vycházejícího ze všech ve správním řízení shromážděných informací o spojením dotčeném trhu, ale i souvisejících trzích, dospěl Úřad v rámci třicetidenní lhůty ve smyslu § 16 odst. 2 zákona in fine k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti sdělil Úřad dopisem č.j. S 185/06-13743/2006/710 ze dne 4. srpna 2006 účastníku správního řízení, že ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona ve lhůtě pěti měsíců od zahájení správního řízení.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů k předmětnému spojení. Úřad zohlednil i svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k judikatuře Evropské komise. 1 Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě (i) "Smlouvy o převodu obchodního podílu", uzavřené dne 18. května 2006 mezi společností MEDIACORE s.r.o., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, PSČ 10800 (dále jen "MEDIACORE"), jako prodávajícím, a společností HKM, jako kupujícím, a (ii) "Smlouvy o prodeji podniku společnosti NTISK, a.s.", uzavřené dne 8. června 2006 mezi společností NTISK, a.s. (dále jen "NTISK"), jako prodávajícím, a společností NOVOTISK, jako kupujícím 1 . V důsledku těchto smluv nabude společnost HKM 100% podíl na základním kapitálu společnosti NOVOTISK, a tím i získá přímou kontrolu nad touto společností dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, a nepřímo, prostřednictvím společnosti NOVOTISK získá podnik společnosti NTISK, který se zabývá polygrafickou výrobou tiskovin, dle § 12 odst. 2 zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. 2 Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost HKM, založená a existující podle rakouského právního řádu, je přímo kontrolovaná ze strany společnosti HKM Medienbeteiligungs GmbH, jež je součástí podnikatelské skupiny kontrolované společností Verlagsgruppe Passau GmbH, obě se sídlem Medienstr. 5, Passau, Spolková republika Německo (dále jen "skupina Verlagsgruppe Passau"). V případě společnosti HKM se jedná o holdingovou společnost založenou v roce 2006 za účelem správy majetkových účastí v dceřiných společnostech této skupiny.
Skupina Verlagsgruppe Passau působí v České republice zejména prostřednictvím společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ: 61860981 (pouze jen "VLP"), jež se přímo či prostřednictvím svých dceřiných společností, zabývá především polygrafickou výrobou a vydáváním tiskovin novinového charakteru. Jedná se zejména o tisk a vydávání vlastních regionálních deníků a deníku Šíp a související činnosti. Dále se rovněž jedná o níže uvedené společnosti, a to (i) TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 32056, IČ: 00013803, jež je činná v oblasti polygrafické výroby se zaměřením na tisk reklamních, propagačních a obchodních tiskovin, různý akcidenční tisk a dále tisk knih, (ii) společnost TYPOS-Digital Print, spol. s r.o. se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 32059, IČ: 25222741, působící v oblasti digitálního tisku dokumentů a publikací v malých nákladech, tisku propagačních a obchodních tiskovin a tisku knih, (iii) společnost SEVEROTISK spol. s r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 3312/7, PSČ 40011, IČ: 44567171, zabývající se polygrafickou výrobou, zejména tiskem časopisů, katalogů, prospektů a jiných propagačních materiálů, (iv) Svoboda Press a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Sazečská 560/8, PSČ 10825, IČ: 27078396, vyrábějící barevné časopisy, propagační tiskoviny, katalogy a knihy, a (v) VIVAS prepress a.s., se sídlem Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 10825, IČ: 26184958, která se zabývá barevným a černobílým digitálním tiskem a zhotovováním tiskových forem. Společnost NOVOTISK je společností s ručením omezeným založenou a existující podle českého právního řádu, jež byla před realizací předmětné transakce kontrolována společností MEDIACORE. Společnost NOVOTISK působí v oblasti polygrafické výroby, a to především periodického novinového tisku a ostatních tiskovin novinového charakteru (např. Hospodářské noviny, AHA, Super Spy). Podnik NTISK , specifikovaný v předmětné smlouvě o prodeji podniku 2 , byl před spojením částí podnikatelských aktivit společnosti NTISK, jež byla před spojením 100% dceřinou společností MEDIACORE. Podnik NTISK, obdobně jako společnost NOVOTISK, působí v oblasti polygrafické výroby periodického novinového tisku a ostatních tiskovin novinového charakteru (např. Hospodářské noviny, AHA, Haló noviny). 3 Relevantní trh
V průběhu správního řízení Úřad šetřil, zda posuzované spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcně relevantní trh v souladu s § 2 odst. 2 zákona zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo vzájemně zaměnitelné. Geografický relevantní trh zahrnuje v souladu s § 2 odst. 2 zákona území, na němž jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišitelné.
3.1 Věcné vymezení relevantního trhu
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Jak je z výše podaného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů patrné, předmětným spojením dochází k překrývání činností spojujících se soutěžitelů. Skupina Verlagsgruppe Passau působí na území České republiky především v oblasti výroby tiskovin novinového charakteru a jejich vydávání (jedná se především o regionální deníky a deník Šíp). Nabývaná společnost NOVOTISK a podnik NTISK podnikají v oblasti polygrafické výroby tiskovin (jedná se především o tisk Hospodářských novin, AHA, Haló novin a Super Spy). Trhem dotčeným tímto spojením je tedy trh polygrafické výroby .
Trh polygrafické výroby je možno rozdělit na základě účelu, vlastnosti a zamyšleného použití výrobku pro konečného spotřebitele a vzhledem k výše uvedenému a rovněž použité technologie 3 na trh výroby tisku novinového charakteru, trh výroby barevných časopisů a magazínů, trh výroby knih a brožur a trh výroby ostatních tiskovin jako jsou letáky, plakáty a jiné propagační materiály. 4
Vzhledem k činnosti spojujících se soutěžitelů Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezuje věcně relevantní trh jako trh polygrafické výroby tiskovin novinového charakteru .
3.2 Geografické vymezení relevantního trhu
Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky soutěže na obou z věcných trhů vymezených v bodu 3.1. jsou na území České republiky homogenní, vymezil Úřad každý z těchto trhů z hlediska geografického územím celé České republiky .
4 Dopady posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž
V rámci celkového posouzení spojení Úřad v souladu s ustanoveními hlavy IV zákona zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v ustanovení § 17 odst. 1. Posuzoval tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.
4.1 Posouzení spojení z hlediska tržních podílů spojujících se soutěžitelů
Pro potřeby správního řízení byly tržní podíly účastníků řízení na vymezeném relevantním trhu zjišťovány za kalendářní rok 2005, případně též za kalendářní rok 2004. Úřad při stanovování tržních podílů vycházel zejména z údajů získaných od spojujících se soutěžitelů, Svazu polygrafických podnikatelů, dále z údajů od oslovených soutěžitelů působících na relevantních trzích a z veřejně dostupných informací.
Na vymezeném trhu polygrafické výroby tiskovin novinového charakteru v rámci České republiky dosahuje skupina Verlagsgruppe Passau prostřednictvím společnosti VLP tržního podílu ve výši cca [" obchodní tajemství "] %, přičemž tržní podíl nabývané společnosti NOVOTISK činí cca [" obchodní tajemství "] % a tržní podíl nabývaného podniku NTISK je zhruba [" obchodní tajemství "] %. Tržní podíl spojením vzniklého subjektu by dosáhl cca [" obchodní tajemství "] %.
Na věcně relevantním trhu, mimo spojující se soutěžitele, rovněž působí společnost Mafra a.s. (zhruba [" obchodní tajemství "]% podíl) a Ringier-print Praha a.s. (cca [" obchodní tajemství "]% podíl), přičemž obě společnosti jsou součástí zahraničních mediálních skupin, dále několik menších soutěžitelů jako jsou například společnosti Borgis, a.s., Libertas, a.s. a Moravská typografie, a.s. 5 s cca [" obchodní tajemství "]% tržním podílem a další soutěžitelé, jejichž tržní podíly nepřesahují [" obchodní tajemství "] %.
V souvislosti s působením spojujících se soutěžitelů na dotčeném trhu polygrafické výroby tiskovin novinového charakteru se Úřad rovněž zabýval i trhem navazujícím, tj. trhem vydávání novinového tisku, respektive trhem vydávání denního tisku 6 . V případě spojujících se soutěžitelů na tomto trhu působí pouze společnost VLP, která zabývá i vydavatelskou činností, zejména výše uvedeného denního novinového tisku. Společnosti VLP zaujímá na základě průměrných prodaných nákladů deníků zhruba [" obchodní tajemství "]% tržní podíl, přičemž na tomto trhu jsou jejími nejvýznamnějšími konkurenty společnosti Ringier ČR, a.s. a Mafra a.s., zaujímající [" obchodní tajemství "] tržní podíl, a dále například společnosti Borgis, a.s., a Economia, a.s.
4.2 Posouzení spojení z hlediska hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů
Mezi další kritéria, podle nichž Úřad posuzuje dopady konkrétního spojení z hlediska současného stavu soutěžního prostředí na relevantních trzích a jeho budoucího vývoje, je v souladu s § 17 odst. 1 zákona hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů v porovnání s hospodářskou a finanční silou konkurujících subjektů na spojením dotčených trzích. Hospodářskou sílu lze obecně pojmout jako určitý souhrn konkurenčních výhod, kterými jednotliví soutěžitelé disponují. Jednou z těchto výhod pak může být zejména vyšší finanční síla jako vyjádření možnosti přístupu k finančním zdrojům, přičemž mezi základní kritéria hodnocení finanční a hospodářské síly může například patřit výše obratu, hodnota investičního a finančního majetku v porovnání s ostatními konkurenty, rozsah poskytovaných služeb či výrobkového portfolia.
V této souvislosti je možno uvést, že spojením vzniklý subjekt bude disponovat významnou finanční a hospodářskou silou. Celkový obrat skupiny Verlagsgruppe Passau byl za posuzované účetní období zhruba ve výši [" obchodní tajemství "] Kč 7 , přičemž v případě nejbližších konkurentů spojením vzniklého subjektu, jež jsou dceřinými společnostmi zahraničních mediálních skupin, se jedná o obrat v obdobné či vyšší hodnotě. Obrat spojením vzniklého subjektu je však významně vyšší než obrat zbylých menších nezávislých soutěžitelů, jež nejsou součástí nadnárodních mediálních skupin, a kteří nedisponují tak významnou tržní silou.
Spojením vzniklý subjekt rovněž bude mít, v porovnání se zejména menšími soutěžiteli, mnohem širší portfolio nabízených služeb a výrobků, které bude zahrnovat jak polygrafickou výrobu tiskovin novinového charakteru, barevných časopisů a magazínů, knih, brožur a ostatních tiskovin, tak i navazující oblast vydavatelství těchto tiskovin. Skupina Verlagsgruppe Passau má rovněž vertikální vazbu na oblast distribuce tiskovin, kde vlastní minoritní akciový podíl ve společnosti První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 4, Hvožďanská 5-7, PSČ 140 00, IČ: 45795533.
4.3 Právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy
Bariéry vstupu na trh jsou významným kriteriem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování. Jednak Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení. Rovněž se zabývá skutečností, zda se v období před realizací posuzované transakce uskutečnily nějaké významné vstupy soutěžitelů na relevantní trh.
Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trh spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how. Překážky vstupu na trh mohou být dále prohloubeny dalšími faktory, jako jsou stagnující nebo klesající poptávka, doba působení na trhu, loajalita odběratelů, význam výzkumu a vývoje či geografické ohledy.
V případě vymezeného relevantního trhu neexistují výše uvedené právní či administrativní překážky vstupu na trh, které by podstatným způsobem ztěžovaly přístup potenciálním konkurentům na předmětný trh. Nicméně je možno konstatovat, že existují některé překážky vstupu hospodářského charakteru pro nového soutěžitele, které jednak vyplývají z vysoké investiční náročnosti pořízení výrobní technologie (především offsetových tiskařských strojů, expediční linky), výstavby či rekonstrukce výrobních prostor, a jednak z vlastnictví příslušného know-how v dané oblasti polygrafického tisku. Ostatní překážky vstupu nejsou významné.
Úřad v této souvislosti zjistil, že v období před realizací předmětného spojení nedošlo za posledních pět let k žádnému vstupu nového soutěžitele na posuzovaný trh, ani se dle Úřadem získaných informací v nejbližším období nepředpokládá vstup nového soutěžitele na trh polygrafický výroby tiskovin novinového charakteru. V uvedeném období došlo pouze k modernizaci či rozšíření kapacit stávajících soutěžitelů, zejména subjektů podílejících se na posuzovaném spojení či jejich nejbližších konkurentů (Mafra a.s. a Ringier-print Praha a.s.)., a to především z důvodu zvýšených požadavků odběratelů novinových tiskovin na jejich kvalitu a obsah.
Ze šetření úřadu rovněž vyplynulo, že pravděpodobně dojde ke změnám struktury trhu směrem k jeho další koncentraci, a to rovněž s ohledem na tvrzení účastníka řízení cit.: " Novinová tiskárna bez vlastních novin nemá z dlouhodobého hlediska naději na přežití. Vysoká investiční náročnost rotaček a expedice umožňují přijatelnou návratnost investice jen ve spojení s vydavatelstvím. Vzhledem k tomu, že lze novinový trh považovat za nasycený, není důvod proti, aby kdokoliv stavěl novou kapacitu na výrobu novin. Naopak lze očekávat koncentraci novinového tisku do čtyř současných novinových vydavatelství: Vltava-Labe-Press, Mafra, Ringier a Borgis ." (list. č. 148 spisu)
5 Námitky třetích soutěžitelů proti povolení spojení
Úřad rovněž obdržel ze strany některých oslovených subjektů, zejména odběratelů spojujících se soutěžitelů, připomínky vyjadřující obavy těchto subjektů z realizace předmětnému spojení. Připomínky ze strany třetích subjektů je možno v podstatě shrnout do následujících oblastí: (i) v důsledku realizace předmětného spojení dojde v podstatě k redukci trhu na tři subjekty, jež jsou součástí nadnárodních skupin soutěžitelů, (ii) snížení konkurenceschopnosti zbylých menších soutěžitelů, tj. konkurentů spojujících se soutěžitelů na trhu výroby novinového tisku, (iii) možnost ohrožení stávajících obchodních podmínek odběratelů spojujících se soutěžitelů, zejména vydavatelů novinového tisku, kteří nedisponují potřebnou výrobní kapacitou novinového tisku, (iv) problematické zajištění služeb u jiného alternativního výrobce novinových tiskovin v případě změny obchodních podmínek, a tím i snížení možnosti volby dodavatele těchto tiskovin pro vydavatele novinových tiskovin.
6 Celkové zhodnocení dopadů uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů
Úřadem provedené šetření ukazuje, že uskutečněním předmětného spojení, tj. nabytím kontroly nad společností NOVOTISK a podnikem NTISK ze strany skupiny Verlagsgruppe Passau, dojde k významnému posílení postavení této skupiny na spojením dotčeném trhu polygrafické výroby novinových tiskovin a rovněž k podstatné změně ve struktuře tohoto trhu a vzniku oligopolní struktury. Dále se, v případě realizace předmětné transakce, sníží počet soutěžitelů na tomto trhu, přičemž tři nejvýznamnější soutěžitelé budou kontrolovat více než 90 % trhu polygrafické výroby novinového tisku. V porovnání s těmito soutěžiteli budou ostatní menší soutěžitelé disponovat neporovnatelně nižší tržní silou, a to zejména s ohledem na výši jejich tržního podílu, jejich hospodářskou a finanční silu a rovněž šíři portfolia jejich služeb a produktů.
Vzhledem k tomu, že skupina navrhovatele rovněž působí v oblasti vydavatelství, by změna postavení na trhu polygrafické výroby tiskovin novinového charakteru mohla mít i významný dopad na posílení pozice této skupiny na navazujícím trhu vydávání denního tisku a znamenat tak značnou konkurenční výhodu oproti ostatním soutěžitelům, kteří nedisponují potřebnou kapacitou pro polygrafickou výrobu novinových tiskovin.
V souvislosti s výše uvedeným by toto spojení mohlo vést k vytlačení menších soutěžitelů na obou spojením dotčených trzích a tím k možným negativním dopadům jednak na současné konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu polygrafické výroby tiskovin novinového charakteru a jednak na odběratele spojujících se soutěžitelů, tj. vydavatele novinových tiskovin, a rovněž tak k možným negativním dopadům na konečného odběratele (čtenáře novin) s ohledem na cenu a šíři nabízených novinových tiskovin.
Úřad rovněž přihlédl ke skutečnostem, že na věcně relevantním trhu existují určité výše uvedené hospodářské překážky vstupu na trh, které souvisejí se značnou investiční náročnosti pořízení výrobní technologie, a rovněž že za období posledních pěti let nebyl uskutečněn žádný vstup nového soutěžitele na trh.
Dále se Úřad zabýval významem výzkumu a vývoje na relevantním trhu, přičemž dospěl k závěru, že výzkum a vývoj nepředstavuje na předmětném trhu významný faktor konkurenceschopnosti. V případě výroby novinových tiskovin se tedy jednotlivé tiskárny nevěnují výzkumu a vývoji v pravém slova smyslu, v případě polygrafického oboru je nutno provádět pouze technické inovace technologického zařízení a vybavení s ohledem na rostoucí požadavky ze strany odběratelů na vyšší kvalitu tisku, barevnost a provedení grafických úprav novinových tiskovin.
Z výsledků šetření a zhodnocení závěrů vlastních analýz Úřadu vyplynulo, že uskutečněním posuzovaného spojení dojde k významné změně struktury na věcně relevantním trhu , a to s ohledem na jeho koncentraci a snížení počtu samostatně působících subjektů. V důsledku realizace transakce spojením vzniklý subjekt získá značnou konkurenční výhodu oproti ostatním, zejména menším soutěžitelům působícím jak na trhu polygrafické výroby tiskovin novinového charakteru, tak i na trhu vydávání tiskovin novinového charakteru, což by v konečném důsledku mohlo vést k možnosti ovlivňovat ceny služeb a výrobků ze strany tohoto subjektu v neprospěch odběratelů či konečných spotřebitelů .
7 Zhodnocení závazků navržených účastníkem řízení
Úřad účastníkem navržené závazky posoudil jednak z toho pohledu, zda jsou způsobilé odstranit jeho vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu, a jednak z toho hlediska, zda jsou tyto závazky (v navrženém znění) ze strany Úřadu do budoucna kontrolovatelné.
Pokud jde o navržené závazky, tyto reagují především na shora identifikované obavy z možného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu polygrafické výroby tiskovin novinového charakteru. Tyto obavy souvisejí především s posílením vyjednávací pozice spojením vzniklého subjektu vůči svým odběratelům, a to především vydavatelům novinového tisku, kteří nedisponují potřebnou kapacitou polygrafické výroby tiskovin, a tím i se zachováním rozsahu poskytovaných služeb odběratelům ze strany spojujících se soutěžitelů za současných podmínek. Navržené závazky by měly nadále zajistit minimálně stávající rozsah poskytování polygrafických služeb, a to za podmínky zachování obvyklých smluvních podmínek, po dobu tří let od právní moci rozhodnutí. Stanovení tohoto období by mělo zajistit dostatečný prostor jednak pro adaptaci současných odběratelů spojujících se soutěžitelů na změnu struktury trhu a jednak pro případné hledání alternativních poskytovatelů polygrafických služeb v oblasti novinových tiskovin v případě ukončení vzájemné spolupráce. Znění závazků, tak jak byly navrženy účastníkem řízení, přitom umožňuje exces z povinnosti účastníka řízení chovat se určitým způsobem pouze za předpokladu prokázání existence takových objektivních skutečností, které plnění závazku neumožňují.
Úřad považuje závazky obsažené ve výroku rozhodnutí, kterými podmínil povolení posuzovaného spojení, za dostačující pro odstranění vyjádřených obav z podstatného narušení soutěže. Při splnění tohoto omezení budou vytvořeny podmínky pro uchování a další rozvíjení soutěžního prostředí na relevantním trhu.
8 Právní posouzení
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je získání možnosti kontrolovat společnost NOVOTISK a podnik společnosti NTISK ze strany společnosti HKM. K předmětné transakci má dojít tak, že společnost HKM nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti NOVOTISK, a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona, a dále nepřímo, prostřednictvím společnosti NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o., získává podnik společnosti NTISK, a.s., který se zabývá polygrafickou výrobou tiskovin, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona.
Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Na základě analýzy relevantního trhu a pravděpodobných dopadů spojení na něj Úřad zjistil, že uskutečněním spojení dojde k posílení postavení společnosti HKM na relevantním trhu polygrafické výroby tiskovin novinového charakteru a rovněž k podstatné změně ve struktuře tohoto trhu, což by mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Toto posílení by bylo založeno zejména nárůstem tržních podílů spojením vzniklého subjektu na dotčeném relevantním trhu, velkým odstupem tržních podílů a značnou hospodářskou a finanční silou oproti především menším konkurentům na tomto relevantním trhu, v důsledku čehož by mohlo dojít zejména k posílení vyjednávací pozice vůči odběratelům a konečně i k omezení volby spotřebitelů.
Za účelem odstranění identifikovaných obav účastník řízení v průběhu správního řízení přijal závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhl Úřadu, aby jimi podmínil svoje povolení předmětného spojení.
Úřad konstatuje, že ve výroku rozhodnutí uvedené závazky účastníka řízení jsou postačující k odstranění identifikovaných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu. I když v případě posuzované transakce dochází k podstatné změně ve struktuře trhu a posílení postavení skupiny Verlagsgruppe Passau na relevantním trhu (v rámci které společnost HKM působí), lze mít za to, že na trhu působí i další soutěžitelé nabízející své služby a neexistují zde podstatné překážky a omezení právního charakteru bránící vstupu nových soutěžitelů.
Shora uvedené skutečnosti vedou Úřad k závěru, že spojení podmíněné splněním závazků společnosti HKM nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na daném trhu. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 4 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 5 zákona toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
1 Společnosti NTISK a NOVOTISK byly před realizací předmětné transakce přímo či nepřímo kontrolovány ze strany společnosti MEDIACORE a působily tak v rámci jedné podnikatelské skupiny.
2 Předmětem převodu je podnik společnosti NTISK, který zahrnuje hmotný investiční majetek (např. výrobní haly, strojní zařízení, nemovitosti, pozemky) a ostatní aktiva, dále jsou předmětem převodu rovněž závazky a práva z duševního vlastnictví a ostatní související pohledávky a závazky, čímž předmětná část transakce splňuje podmínku pro naplnění skutkové podstaty spojení soutěžitelů ve formě nabytí podstatné části podniku dle § 12 odst. 2 zákona.
3 V případě výroby tiskovin novinového charakteru se používá technologie pro tisk metodou tzv. "cold-setu", přičemž v případě tisku ostatních tiskovin jako jsou barevné časopisy a magazínů se používá rozdílná technologie tzv. "heat-setu".
4 Obdobným způsobem byly vymezeny jednotlivé věcně relevantní trhy v oblasti polygrafické výroby v rozhodnutí Úřadu ve věci spojení sp. zn. S 226/06 Euro-Druckservice/ Svoboda Press
5 V případě společností Libertas, a.s. a Moravská typografie, a.s. jsou tyto činné zejména v oblasti polygrafického tisku a nepůsobí na navazujícím vydavatelském trhu. Společnost Moravská typografie, a.s. je v současnosti v konkurzním řízení
6 Viz rozhodnutí S 143/01-2341/01 ve věci spojení soutěžitelů IMAGE/část podniku Česká Typografie
7 Tento obrat rovněž zahrnuje i obrat nově získané společnosti Svoboda Press a.s. skupinou Verlagsgruppe Passau, přičemž tato transakce byla předmětem posouzení Úřadu v rámci správního řízení spis. zn. S 226/06 a spojení bylo povoleno.