UOHS S185/2003
Rozhodnutí: ORP/S185/03 Instance I.
Věc Návrh na zrušení rozhodnutí Úřadu č.j. S 21/02-860/02-VO1 a rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 17/2002
Účastníci Český Mobil a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
Typ správního řízení Zrušení rozhodnutí Úřadu
Typ rozhodnutí návrh na zrušení rozhodnutí zamítnut
Rok 2003
Související rozhodnutí R040/03
Dokumenty dokument ke stažení 92 KB


Č.j.: S 185/03-7120/03-ORP V Brně dne 2. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 185/03 zahájeném dne 3. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na základě návrhu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Londýnská 730, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 64949681, s účastníky řízení, kterými jsou společnosti Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ 25788001 a T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Londýnská 730, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 64949681, zastoupená na základě pověření ze dne 23. března 2001 zaměstnancem společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Mgr. Petrem Josefi, bytem nám. Jiřího z Poděbrad 154, Hořice, ve věci zrušení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 21/02-860/02-VO1 a rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R 17/2002, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Návrh společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Londýnská 730, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 64949681, zastoupené na základě pověření ze dne 23. března 2001 zaměstnancem společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Mgr. Petrem Josefi, bytem nám. Jiřího z Poděbrad 154, Hořice, na zrušení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 21/02-860/02-VO1 a rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R 17/2002, se zamítá.
O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 3. října 2003 faxové podání společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Londýnská 730, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 64949681 (dále jen "T-Mobile"), doplněné dne 7. října 2003 písemně (k poštovní přepravě předáno dne 6. října 2003), jehož obsahem byl "Návrh na zrušení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29.3.2002 ve věci č.j. S 21/02-860/02-VO1 a rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 7.8.2003 ve věci č.j. R 17/2002 (dále jen "Návrh" nebo "návrh na zrušení"). Přílohou podání bylo pověření pro zastupování T-Mobilu pro Mgr. Petrem Josefi, bytem nám. Jiřího z Poděbrad 154, Hořice, výpis z obchodního rejstříku společnosti T-Mobile a kopie Dodatku č. 2 ke Smlouvě o propojení telekomunikačních zařízení a sítí (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 20.12.2000 mezi společnostmi T-Mobile a Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ 25788001 (dále jen "Český Mobil").
Na základě výše uvedeného návrhu bylo zahájeno správní řízení č.j. S 185/03, jehož účastníky jsou T-Mobile a Český Mobil.
Dopisem č.j. S185/03-5948/03-ORP ze dne 16. října 2003 oznámil Úřad společnosti Český Mobil obdržení Návrhu společnosti T-Mobile a vyzval ji k předložení vyjádření k tomuto Návrhu. Společnost Český Mobil na výzvu Úřadu nereagovala a své vyjádření k Návrhu ve stanovené lhůtě a ani později v průběhu správního řízení nepředložila.
V souladu s ustanoveními § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění. Úřad tak učinil dopisy ze dne 27. října 2003 č.j. S185/03-6160/03-ORP a č.j. S 185/03-6159/03-ORP. Společnost T-Mobile svého práva využila a dne 3. listopadu 2003 byla seznámena se všemi podklady rozhodnutí, způsoby jejich zjištění a důkazy obsaženými ve správním spise vedeném ke správnímu řízení S 185/03. V rámci svého vyjádření k podkladům pro rozhodnutí konstatoval zástupce společnosti T-Mobile, že " Setrváváme na svém návrhu ze dne 2.10.2003 v plném rozsahu " Společnost Český Mobil svého práva nevyužila, ze stanoveného termínu se neomluvila a rovněž nepožádala o stanovení termínu náhradního.
Účastníci řízení
Společnost Český Mobil je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064. Předmětem jejího podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku mimo jiné poskytování telekomunikačních služeb.
Společnost T-Mobile je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 3787. Dle výpisu z obchodního rejstříku je předmětem jejího podnikání mimo jiné poskytování telekomunikačních služeb.
Rozhodné skutečnosti:
Dne 28. ledna 2002 Úřad obdržel v elektronické podobě od společnosti Český Mobil "Žádost o určení, zda smlouva podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 7 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže". Dne 29. ledna 2002 byla Úřadu doručena tato žádost písemně. Na základě výše uvedeného návrhu bylo dnem 28. ledna 2002 zahájeno správní řízení č.j. S 21/02, jehož předmětem bylo určení, zda Smlouva o propojení uzavřená mezi společnostmi T-Mobile (tehdy RadioMobil a.s.) a Český Mobil podléhá zákazu dohod dle § 3-6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon")
Dne 29. března 2002 vydal Úřad prvostupňové rozhodnutí (spr. spis č.l. 99-108), kterým určil, že Smlouva o propojení uzavřená dne 20. prosince 2000 mezi účastníky řízení obsahuje v čl. 3.1, v návaznosti na přílohu A včetně dílčích příloh, v čl. 6.6 a v čl. 7.1 v návaznosti na přílohu C včetně dílčích příloh, ustanovení, která jsou dohodami podléhajícími zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona, neboť čl. 3.1, v návaznosti na přílohu A včetně dílčích příloh, neumožňuje propojení sítí účastníků řízení jiným způsobem než přímým propojením, s výjimkou případů uvedených v čl. 6.6, který umožňuje propojení sítí účastníků řízení výhradně prostřednictvím pevné sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, a to pouze za předpokladu neexistence přímého propojení sítí účastníků řízení, a čl. 7.1, v návaznosti na přílohu C včetně dílčích příloh, stanoví, že za služby poskytnuté dle Smlouvy o propojení bude každá smluvní strana účtovat druhé smluvní straně ceny za propojení stanovené touto Smlouvou o propojení, přičemž jednotná cena za propojení se uplatňuje bez ohledu na způsob propojení sítí.
Toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím předsedy Úřadu R 17/2002 ze dne 7. srpna 2003 (spr. spis č.l. 85-98), kterým bylo určeno, že dohody obsažené ve Smlouvě o propojení, která byla uzavřena dne 20. prosince 2000 mezi společnostmi Český Mobil a T-Mobile, a to dohody obsažené:
v čl. 3.1 a na něj navazující Příloze A včetně jejích dílčích příloh, dle níž si účastníci dohodli realizaci propojení sítí výhradně v propojovacích bodech prostřednictvím propojovacích spojů, kdy propojovací body jsou popsány v Příloze A,
v čl. 6.6, dle níž si účastníci dohody budou po dobu neexistence přímého propojení mezi jejich sítěmi nebo v případě nedostatečné kapacity propojení poskytovat služby tranzitem prostřednictvím sítě společnosti ČESKÝ TELECOM, kdy tento provoz se bude řídit Smlouvou o propojení a podmínkami sjednanými každou smluvní stranou se společností ČESKÝ TELECOM,
v čl. 7.1 a na něj navazující Příloze C včetně jejích dílčích příloh, dle níž bude každá smluvní strana účtovat za služby poskytnuté druhé smluvní straně ceny za propojení uvedené v Příloze C,
podléhají zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 až 6 zákona.
Dne 3. listopadu 2003 obdržel Úřad podání společnosti T-Mobile obsahující "Návrh na zrušení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29.3.2002 ve věci č.j. S 21/02-860/02-VO1 a rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 7.8.2003 ve věci č.j. R 17/2002". V návrhu společnost T-Mobile vymezila procesní předpoklady pro navrhovaný postup, když uvedla, že " dle ust. § 9 odst. 6 ZOHS platí, že Úřad může rozhodnout o návrhu podle § 7 odst. 2 zrušit nebo změnit, přičemž pro zrušení nebo změnu rozhodnutí platí obdobně podmínky stanovené v pátém odstavci § 9 ZOHS. Z interpretace ust. § 9 odst. 5 ZOHS vyplývá, že Úřad z vlastního podnětu nebo na návrh alespoň jednoho z účastníků dohody rozhodnutí o návrhu podle § 7 odst. 2 zruší mimo jiné, jestliže se podstatně změnily podmínky, které byly pro jeho vydání rozhodné " Z výše uvedeného dovodila společnost T-Mobile, že je oprávněna podat návrh na zrušení vydaných rozhodnutí.
K podstatné změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí společnost T-Mobile ve svém Návrhu sdělila zejména, že nesouhlasí se závěry, ke kterým Úřad v předmětných správních řízeních dospěl, a které předseda Úřadu vyjádřil v rozhodnutí č.j. R 17/2002 ze dne 7.8.2003. Výše uvedené závěry jsou dle společnosti T-Mobile jen výsledkem interpretace předmětných ustanovení ze strany Úřadu a za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností o charakteru Smlouvy se společnosti Český Mobil a T-Mobile rozhodly vyjádřit explicitně přímo v textu Smlouvy skutečnost, že Smlouva nepřímé propojení telekomunikačních sítí nezakazuje. Výše uvedené společnosti tak učinily uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen "dodatek"), který dle názoru společnosti T-Mobile odstraňuje jakékoliv pochybnosti o výkladu Smlouvy a její povaze z hlediska účinků na hospodářskou soutěž na příslušném relevantním trhu.
Uvedený dodatek obsahuje novou úpravu bodu 7 Přílohy A Smlouvy a obsahuje mimo jiné následující formulaci: že "... [obchodní tajemství]". Dodatek dále nově upravuje ujednání ohledně účtování cen, a to v bodě 6 Přílohy C, kde je stanoveno: že "... [obchodní tajemství]".
Z výše uvedeného dovozuje společnost T-Mobile, že tímto dodatkem jsou odstraněny interpretační nejasnosti ohledně možnosti propojovat veřejné telekomunikační sítě T-Mobilu a Českého Mobilu a vzhledem k názoru společnosti T-Mobile, že příčinou vydání předmětných rozhodnutí v určovacím řízení bylo nesprávné přesvědčení Úřadu a předsedy Úřadu o tom, že se " fakticky jedná o výhradní závazek poskytovat propojení pouze formou přímého propojení " založené na provedené interpretaci Smlouvy, tímto dochází k podstatné změně podmínek, které byly rozhodné pro vydání rozhodnutí č.j. S 21/02-860/02-VO1 a č.j. R 17/2002. Z těchto důvodů potom společnost T-Mobile navrhuje zrušení výše jmenovaných rozhodnutí.
Právní posouzení
Ustanovení § 9 odst. 6 zákona stanoví, že pro řízení o návrhu dle § 7 odst. 2 zákona (návrh na určení, zda určitá dohoda podléhá zákazu dle § 3 až 6) a pro obsah návrhu platí přiměřeně ustanovení odst. 1. Dále je v § 9 odst. 6 zákona stanoveno, že Úřad může rozhodnutí o návrhu dle § 7 odst. 2 zrušit nebo změnit s tím, že pro toto zrušení nebo změnu rozhodnutí platí obdobně podmínky stanovené v odst. 5.
Dle § 9 odst. 5 zákona může Úřad z vlastního podnětu nebo na návrh alespoň jednoho účastníka dohody zrušit rozhodnutí o povolení individuální výjimky ze zákazu dohod nebo takové rozhodnutí změnit tím, že omezí výjimku, anebo stanoví nové podmínky pro její trvání, jestliže
se podstatně změnily podmínky, které byly pro její povolení rozhodné,
účastníci dohody jednají v rozporu s podmínkami a závazky uvedenými v rozhodnutí o povolení výjimky nebo povolené výjimky zneužívají, nebo
rozhodnutí o povolení výjimky bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných podkladů, údajů a informací nebo bylo podvodně získáno.
S ohledem na výše uvedená ustanovení zákona je třeba konstatovat, že účastníci dohody, respektive alespoň jeden z nich, jsou oprávněni podat návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí o určení, zda určitá jejich dohoda podléhá zákazu dle §§ 3 až 6 zákona. Vzhledem k této skutečnosti byla společnost T-Mobile oprávněna podat výše uvedený Návrh. Tento Návrh odůvodnil T-Mobile ve smyslu § 9 odst. 5 písm. a) a odst. 6 zákona, tj., že došlo k podstatné změně podmínek, které byly rozhodné pro vydání rozhodnutí, která jsou předmětem návrhu na zrušení.
K tomuto Úřad konstatuje, že se seznámil s Návrhem společnosti T-Mobile, jakož i se všemi skutečnostmi tvrzenými touto společností a rovněž vyzval k vyjádření druhého účastníka řízení, společnost Český Mobil. Na základě posouzení těchto skutečností a podkladů rozhodnutí jednak samostatně, jednak ve vzájemných souvislostech, Úřad konstatuje, že uzavření dotatku č. 2 Smlouvy nepředstavuje podstatnou změnu podmínek, které byly rozhodné pro vydání rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 9 odst. 5 písm. a) a není tak splněna základní podmínka, při jejímž naplnění Úřad postupuje ve smyslu § 9 odst. 6 zákona, respektive § 9 odst. 5 téhož.
Úřad zejména konstatuje, že dodatek je ze své podstaty novým právním úkonem, který rozvíjí již dříve uzavřenou Smlouvu a podstatným způsobem ji modifikuje, neboť ve svém důsledku mění ustanovení, která byla jak rozhodnutím Úřadu č.j. S 21/02-860/02-VO1, tak i rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R 17/2002 označena za zakázané dohody narušující soutěž dle § 3 až 6 zákona. Je tedy jednoznačné, že přijetím výše uvedeného dodatku č. 2 Smlouvy došlo toliko ke změně Smlouvy a Smlouva v podobě po schválení dodatku je beze vší pochybnosti jinou Smlouvou než Smlouva, která byla předmětem posouzení, respektive určení v rámci správního řízení č.j. S 21/02 a následně řízení o rozkladu č.j. R 17/2002. Nedošlo tedy ke změně podmínek, za kterých bylo rozhodnutí o určení vydáno, jak nesprávně dovozuje účastník řízení, společnost T-Mobile, ale jen ke změně Smlouvy, která byla předmětem určení. Nelze navíc odhlédnout od skutečnosti, že přijetí výše uvedeného dodatku modifikuje smluvní vztahy založené přijetím Smlouvy do budoucna, pro futuro, a není v žádném případě způsobilé ovlivnit znění Smlouvy v době, kdy byla tato předmětem rozhodování Úřadu v příslušném správním řízení.
Samotná skutečnost, že došlo ke změně obsahu Smlouvy z rozhodnutí jejích smluvních stran a tato nová Smlouva obsahuje jiná nebo doplněná ustanovení oproti Smlouvě, která byla předmětem určení ve správním řízení č.j. S 21/02 a č.j. R 17/2002 neznamená, že rozhodnutí Úřadu o určení zkonstatované pod č.j. S 21/02-860/02-VO1 a č.j. R 17/2002, jejichž předmětem byla Smlouva v tehdy předloženém znění, byla nesprávná a naopak z ní lze odvodit, že Smlouva v aktuálním znění je bezpochyby odlišnou Smlouvou od Smlouvy, která byla předmětem řízení. Rovněž je třeba zdůraznit, že přijetím dodatku se účastníci předmětných dohod žádným způsobem nezprostili a ani nemohli zprostit odpovědnosti založené na způsobení negativních dopadů na hospodářskou soutěž na příslušných relevantních trzích v důsledku porušení norem veřejného práva.
Je třeba rovněž zdůraznit, co je účelem a cílem správního řízení o určení, respektive tzv. určovacího řízení. Právní institut určovacího řízení je součástí zákona od jeho vstupu v účinnost, tedy od 1.7.2001 s tím, že jeho hlavním účelem je posílení právní jistoty navrhovatele, tedy soutěžitele či soutěžitelů oprávněných k podání návrhu, zda určitá jejich dohoda podléhá zákazu dle ustanovení § 3 až 6 zákona či nikoliv, a tedy, zejména s účinky pro futuro, zda se uzavřením určité dohody nevystaví riziku narušení veřejného zájmu na řádně fungující hospodářské soutěži a s tím spojené možnosti vystavit se možnému postihu za toto narušení. Cílem a účelem tohoto správního řízení je tak tedy zejména předcházení narušení hospodářské soutěže ve smyslu zákona. Určovací řízení je řízením návrhovým, tj. může být zahájeno toliko na návrh oprávněného subjektu, nikoliv z vlastní úřední povinnosti Úřadem, respektive z vlastního podnětu Úřadu. Z povahy určovacího řízení potom vyplývá, že Úřad je v rámci tohoto správního řízení povinen rozhodovat o jeho předmětu v rozsahu, v jakém jej konkretizuje navrhovatel, samozřejmě v mezích daných zejména zákonem a správním řádem, a dále, že navrhovatel je tím, kdo disponuje předmětem tohoto řízení. Úřad je tedy vázán rozhodnout v rozsahu návrhu účastníků řízení, tedy vztaženo ke Smlouvě, Úřad byl povinen rozhodnout o určení ve vztahu ke Smlouvě ve znění, ve kterém byla Úřadu předložena, respektive ve znění, o jehož určení navrhovatel požádal. Smlouva v aktuálním znění, tedy po přijetí výše uvedeného dodatku, je tedy jinou Smlouvou než Smlouva, která byla předmětem posuzování shora uvedených správních řízení.
Dále je třeba konstatovat, že zde není žádná skutečnost, která by společnosti T-Mobile bránila v možnosti podat opětovný návrh na určení, zda dodatek nebo Smlouva modifikovaná ve smyslu dodatku, respektive některé určité dohody obsažené v tomto dodatku či Smlouvě ve smyslu dodatku, nepodléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to ve lhůtě 15 dnů od dne jeho doručení prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
Český Mobil a.s.
Vinohradská 167
100 00 Praha 10
T-Mobile Czech Republic a.s.
Mgr. Petr Josefi
Londýnská 730
120 00 Praha 2