UOHS S184/2011
Rozhodnutí: S184/2011/KS-10151/2011/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CME Media Pro B.V. a BONTONFILM a.s.
Účastníci CME Media Pro B.V BONTONFILM a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 23. 6. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 148 KB


Č. j.: ÚOHS-S184/2011/KS-10151/2011/840/LBř
V Brně dne: 23.6.2011

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S184/2011/KS, zahájeném dne 18.5.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti CME Media Pro B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Dam 5B, zastoupené JUDr. Petrem Kotrlíkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 3, Palác Adria, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů CME Media Pro B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Dam 5B, a BONTONFILM a.s., se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, IČ: 26737493, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 28.3.2011 mezi společností CME Media Pro B.V., jako kupujícím, a stávajícími akcionáři společnosti BONTON FILM a.s., jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost CME Media Pro B.V. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti BONTONFILM a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 21/2011 ze dne 25.5.2011. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Ve snaze zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro posouzení dopadu předmětné transakce na hospodářskou soutěž v oblastech dotčených předmětným spojením Úřad oslovil v průběhu správního řízení konkurenty spojujících se soutěžitelů k poskytnutí informací a stanovisek k předmětnému spojení. Z oslovených subjektů vyjádřily své námitky ke spojení společnosti Česká televize a AQS a.s. K těmto námitkám se Úřad vyjadřuje v dalším textu odůvodnění tohoto rozhodnutí (viz odstavce 38. a násl.). I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 28.3.2011 mezi společností CME Media Pro B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Dam 5B (dále jen CME Media nebo Navrhovatel ), jako kupujícím, a stávajícími akcionáři společnosti BONTON FILM a.s., se sídlem se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, IČ: 26737493 (dále jen BONTONFILM ), jako prodávajícími.
4. V důsledku uvedené smlouvy má společnost CME Media získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti BONTONFILM, a tím i možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, tj. možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat.
5. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje i situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
6. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Protože celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost CME Media je holdingovou společností, která drží a spravuje majetkové účasti v dalších společnostech. V čele skupiny, do níž náleží společnost CME Media, stojí společnost Central European Media Enterprises Ltd., sídlící na Bermudách (dále také společně jen skupina CME ).
8. Do skupiny CME patří mediální společnosti a společnosti působící v zábavním průmyslu, přičemž její činnost, vyvíjená na území České republiky, Slovenské republiky, Chorvatska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Maďarska a Moldávie, zahrnuje tři základní oblasti: (i) televizní vysílání, (ii) nová média a (iii) obsah vysílání (tj. produkce, produkční služby, distribuce a projekce).
9. Činnost skupiny CME v oblasti televizního vysílání na území České republiky představuje vysílání zábavních a specializovaných televizních programů TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport a MTV.
10. Pokud se týká oblasti nových médií, zahrnují aktivity skupiny CME v České republice provozování těchto internetových stránek: www.tn.cz , www.blog.cz , www.Nova.cz , www.Voyo.cz , www.Galerie.cz , www.Doma.cz , www.Krasna.cz , www.Pokerfan.cz , www.Dobyvatel.cz a www.Vybereme.cz . [1]
11. V oblasti obsahu vysílání (produkce, produkční služby, distribuce a projekce) skupina CME (resp. její divize Media Pro Entertainment) na území České republiky primárně poskytuje lokální obsah skupině CME pro účely vysílání a aktivit týkajících se nových médií v České republice.
12. Na území České republiky generuje skupina CME ve výše uvedených oblastech svého působení obrat především prostřednictvím společností CET 21 spol. s r.o., Media Pro Pictures s.r.o., Změna, s.r.o., Taková normální rodinka, s.r.o., Čertova nevěsta, s.r.o., Mediafax s.r.o., Jyxo, s.r.o. a BLOG Internet, s.r.o.
13. Nabývaná společnost BONTONFILM se na území České republiky a Slovenské republiky zabývá zejména (i) distribucí práv k projekci filmů v kinech a (ii) distribucí práv k filmům určeným pro domácí užití (DVD, Blu-ray disky). [2] Společnost BONTONFILM kontroluje společnost Meme Media a.s., se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, IČ: 24703311, která poskytuje interní marketingové služby společnostem BONTONFILM a BONTONFILM, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 97 (dále jen BONTONFILM SK ). III. Dopady spojení
14. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
15. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi Navrhovatele.
16. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí na území České republiky v oblasti zábavního průmyslu. Zatímco skupina CME je činná v oblastech televizního vysílání, nových médií a výroby obsahu vysílání, nabývaný soutěžitel BONTONFILM se soustředí zejména na oblasti distribuce práv k projekci filmů v kinech a distribuce práv k filmům určeným pro domácí užití (DVD, Blu-ray disky).
17. Televizní vysílání představuje provozování zábavních a specializovaných televizních programů. Skupina CME provozuje prostřednictvím dceřiné společnosti CET 21 programy TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport a MTV Česká republika. Společnost CET 21 získává většinu svých práv k distribuci filmového obsahu třetích stran do televize přímo od [ obchodní tajemství ], [3] nikoli prostřednictvím [ obchodní tajemství ]; skupina CME (resp. společnost CET 21) získává tímto přímým způsobem televizní práva pro všechny své trhy s televizním vysíláním. Od [ obchodní tajemství ] [4] společnost CET 21 nakupuje zčásti prostřednictvím [ obchodní tajemství ] (těmi mohou být buď přidružené společnosti skupiny CME, nebo třetí strany). Společnost CET 21 nezískává od společnosti BONTONFILM žádná filmová práva pro své televizní vysílání.
18. Nová média představují provozování zábavních internetových stránek (v případě skupiny CME, resp. její dceřiné společnosti CET 21, se jedná o internetové portály www.tn.cz , www.blog.cz , www.Nova.cz , www.Voyo.cz , www.Galerie.cz , www.Doma.cz , www.Krasna.cz , www.Pokerfan.cz , www.Dobyvatel.cz a www.Vybereme.cz ). Webová stránka obsahu společnosti CET 21 v České republice www.Voyo.cz (byla spuštěna v lednu 2011) nyní představuje obsah vyrobený nebo vlastněný skupinou CME, který může být prohlížen prostřednictvím služby video-on-demand .
19. K tomu, aby bylo možné nabízet jakýkoli filmový obsah třetích stran prostřednictvím služby video-on-demand v budoucnu, bude nezbytné, aby společnost CET 21 zakoupila práva k takovému obsahu vysílání od studií nebo ostatních poskytovatelů licencí obsahu vysílání. [5] Práva k využití filmů či obsahů vysílání pro účely služby video-on-demand jsou obvykle získávána od [ obchodní tajemství ] na [ obchodní tajemství ], mohou tak být dostupná pro mnoho poskytovatelů těchto služeb na území České republiky. [6]
20. Pokud se týká obsahu vysílání , který představuje produkci obsahu vysílání, produkční služby, distribuci a projekci. Produkční služby skupiny CME v České republice provozuje společnost Media Pro Pictures s.r.o., která poskytuje televizní programy a ostatní obsah vysílání společnosti CET 21; takový obsah vysílání je vyráběn [ obchodní tajemství ] pro televizní vysílání na televizních stanicích společnosti CET 21 a není distribuován do českých kin. [7] Dále společnost Media Pro Pictures s.r.o. vyrábí obsah vysílání pro zákazníky (třetí strany) podle jejich požadavků. Společnost Media Pro Pictures s.r.o. se rovněž účastní filmových a kinematografických projektů.
21. Pokud jde o distribuci práv k projekci filmů v kinech , společnost BONTONFILM nejdříve tato práva získává od nezávislých producentů nebo hlavních hollywoodských studií, poté práva k distribuci do kin poskytuje přímo provozovatelům kin v České republice a v posledním kroku provozovatelé kin v České republice využívají tato práva k promítání filmů divákům (konečným spotřebitelům). Společnost BONTONFILM tak působí jako prostředník distribuce.
22. Distribuce práv k filmům určeným pro domácí užití (DVD/Blu-ray disky ) probíhá tak, že společnost BONTONFILM nejdříve práva k distribuci filmů pro domácí užití získává od nezávislých producentů nebo hlavních hollywoodských studií, poté koordinuje produkci DVD a Blu-ray disků a angažuje se v marketingových aktivitách, poté prodává konečný produkt klíčovým odběratelům a maloobchodníkům a v posledním kroku tito odběratelé a maloobchodníci prodávají produkt konečným spotřebitelům.
23. V oblastech distribuci práv k projekci filmů v kinech a distribuce práv k filmům určeným pro domácí užití (DVD, Blu-ray disky) uzavírá společnost BONTONFILM s hlavními studii dlouhodobé výhradní smlouvy na poskytnutí licencí k právům všech jejich filmů (tyto licence jsou typicky poskytovány pro jednotlivou zemi). Pokud jde o distribuční vztahy společnosti BONTONFILM s nezávislými studii, jsou smlouvy společnosti BONTONFILM s nezávislými studii často nevýhradní ve vztahu k veškerému obsahu vysílání nezávislých studií a týkají se spíše jednotlivých titulů, tudíž není neobvyklé, aby několik distributorů jednalo s jednotlivými nezávislými studii ohledně různých titulů v jejich portfoliu.
24. Na trzích distribuce práv do kin a pro domácí užití je společnost BONTONFILM výhradním distributorem všech filmů hlavních filmových studií na území České republiky. Naopak u distribučních smluv společnosti BONTONFILM s nezávislými studii a menšími distributory je obvyklejší, že distribuční smlouvy jsou rozsahem omezeny na jeden nebo více jednotlivých filmů narozdíl od distribuce společnosti BONTONFILM, která distribuuje celé své portfolio obsahu vysílání takových nezávislých studií v České republice.
25. Společnost BONTONFILM se ve své činnosti zaměřuje na trhy distribuce práv do kin a pro domácí užití, naopak na samostatném trhu televizních práv působí zcela okrajově, když prodala v letech 2009 a 2010 v České republice velmi malé množství licenčních televizních práv k filmům či jejich českým dabingům společnostem Česká televize, FTV Prima, spol. s r.o. a Barrandov Televizní Studio a.s. [8]
26. Společnost BONTONFILM rovněž vstoupila do oblasti služeb digitální distribuce, když v květnu 2011 spustila portál www.cinema.cz , který nabízí služby video-on-demand na filmový obsah třetích stran. Působení společnosti BONTONFILM v oblasti služeb digitální distribuce je zcela okrajové. Před spuštěním tohoto portálu společnost BONTONFILM neposkytovala žádné služby digitální distribuce. Při poskytování titulů hlavních studií v rámci služby video-on-demand společnost BONTONFILM získává tato práva od hlavních studií na nevýhradní bázi, ostatní soutěžitelé tak budou mít rovněž přístup k těmto právům. Společnost BONTONFILM neprovozuje žádné internetové vysílání ani filmové operace prostřednictvím služby stream .
27. Z pohledu věcného by za relevantní mohly být považovány samostatně (i) trh televizního vysílání, (ii) nových médií, (iii) trh výroby obsahu vysílání, (iv) trh distribuce práv k projekci filmů v kinech a (v) trh distribuce práv k filmům určeným pro domácí užití, či jejich užší tématické segmenty v členění např. podle obsahu či zaměření pořadů a filmů či podle skutečnosti, zda jsou distribuované české či zahraniční filmy. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcně relevantního trhu, nebylo pro účely tohoto správního řízení nezbytné podrobně se zabývat otázkou vymezení věcně relevantního trhu a Úřad tak ponechal otázku jeho konečného vymezení otevřenou.
28. Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu pro oblasti televizního vysílání, nových médií, výroby obsahu vysílání, distribuce práv k projekci filmů v kinech a distribuce práv k filmům určeným pro domácí užití, bylo zjištěno, že mezi jednotlivými státy existují regulatorní a jazykové odlišnosti, které by vedly k vymezeními geografického relevantního trhu územím jednoho státu, v případě daného spojení soutěžitelů tedy územím České republiky. Úřad však geografický relevantní trh s konečnou platností nevymezil, neboť posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
29. V oblasti televizního vysílání působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina CME, která dosahuje na území České republiky tržní podíl [35-45] %, měřeno podle sledovanosti, resp. [65-75] %, měřeno podle příjmů z reklam. Uskutečněním spojení tak nedojde k nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů v oblasti televizního vysílání na území České republiky. Skupina CME čelí v oblasti televizního vysílání na území České republiky konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří zejména Česká televize, jejíž tržní podíl činí [15-25] %, společnost FTV Prima, spol. s r.o., jejíž tržní podíl dosahuje [15-25] % a společnost Barrandov Televizní Studio a.s. s tržním podílem [0-5] %.
30. V oblasti nových médií působí oba spojující se soutěžitelé, skupina CME, jejíž tržní podíl na území České republiky činí [0-5] %, [9] i společnost BONTONFILM, jejíž podíl ale s ohledem na nedávný vstup na trh je zcela marginální. Uskutečněním spojení tak nedojde k významnějšímu nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů. Konkurenčními subjekty v oblasti nových médií, které poskytují službu video-on-demand jsou například Seznam ( www.seznam.cz ), který nabízí velké množství obsahu vytvořeného uživateli, obsahu Prima TV, hudební videoklipy a další, či Česká televize ( www.ceskatelevize.cz -ivysilani), která nabízí rozsáhlou knihovnu vlastní výroby, či HBO GO, která nabízí například původní programy HBO, filmy, zábavní pořady, dokumentární pořady, sporty a další pořady pro předplatitele HBO.
31. V oblasti výroby obsahu vysílání [10] (produkce lokálních českých TV show, TV reklam a filmových produkcí) působí ze spojujících se soutěžitelů pouze skupina CME, která dosahuje na území České republiky tržní podíl pohybující se mezi [15-25] a [25-35] %, pokud se týká televizní produkce, a zaujímá nevýznamné postavení, pokud se týká filmové produkce. Uskutečněním spojení tak nedojde k nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů v oblasti výroby obsahu vysílání.
32. V oblasti distribuce práv k filmům určeným pro domácí užití (DVD, Blu-ray disky) působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost BONTONFILM, jejíž tržní podíl na území České republiky činí [35-45] %, uskutečněním spojení tak nedojde k nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů. Ke konkurentům společnosti BONTONFILM v oblasti distribuce práv k filmům určeným pro domácí užití patří například společnost Hollywood C.E. s.r.o. s odhadovaných tržním podílem cca [5-15] %, společnost MAGIC BOX, a.s. s odhadovaných tržním podílem [35-45] %, či společnost Filmexport s.r.o. s tržním podílem [0-5] %. Zákazníky (odběrateli) společnosti BONTONFILM v oblasti distribuce práv k filmům určeným pro domácí užití jsou převážně maloobchody a novinové stánky.
33. V oblasti distribuce práv k projekci filmů v kinech působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost BONTONFILM, [11] jejíž tržní podíl na území České republiky činí [25-35] %. Uskutečněním spojení tak nedojde k nárůstu tržního podílu spojujících se soutěžitelů ve zkoumané oblasti. Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů v oblasti distribuce práv k projekci filmů v kinech patří především společnost FALCON a.s., jejíž tržní podíl činí [25-35] %, a společnost Warner Bros. Entertainment s.r.o., jejíž tržní podíl dosahuje [5-15] %. Zákazníky (odběrateli) společnosti BONTONFILM v oblasti distribuce práv k projekci filmů v kinech jsou provozovatelé kin.
34. Předmětné spojení soutěžitelů má spojení soutěžitelů má zejména konglomerátní charakter s částečnými prvky vertikálního propojení. Zatímco mezi společností BONTONFILM a skupinou CME nebyly na území České republiky uzavírány žádné obchodní vztahy, tyto vznikaly mezi společností BONTONFILM a ostatními provozovateli televizního vysílání v České republice.
35. Vertikální vztah zde spočívá jednak v tom, že společnost BONTONFILM dodala několik filmů provozovatelům televizního vysílání, a jednak v tom, že společnost BONTONFILM distribuovala k užití v kinech a pro domácí užití televizní pořady a filmy České televize.
36. Společnosti FTV Prima, spol. s r. o., Barrandov Televizní Studio a.s. či Česká televize odebraly od společnosti BONTONFILM práva k užití několika filmů (řádově jednotek) a práva k užití českých verzí zahraničních filmů (řádově desítek) pro televizní vysílání. Tyto společnosti nicméně v této souvislosti nevyjádřily obavu ze změny jejich postavení v obchodním vztahu se společností BONTONFILM ani z narušení hospodářské soutěže v této oblasti (např. tím, že by měli omezený přístup k zahraničním filmům).
37. Dále pak společnost Česká televize má se společností BONTOFILM uzavřeny obchodní vztahy na distribuci práv k filmům a televizním pořadům určeným pro domácí užití a do kin, popř. pro nová média.
38. V této souvislosti společnost Česká televize uvedla, že tato práva k distribuci poskytla společnosti BONTONFILM jako výhradní a termínovaná, a proto namítá, že nemá možnost přejít k jiným distributorům. Česká televize se dále obává, že po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů by se mohli spojující se soutěžitelé při distribuci filmů (v kinech, pro domácí užití a prostřednictvím nových médiích) navzájem upřednostňovat před ostatními soutěžiteli, například tím, že by společnost BONTONFILM umísťovala filmy na stránkách www.voyo.cz skupiny CME. V této souvislosti Česká televize podotkla, že uvedené se již děje, když jsou již nyní k dispozici koprodukční filmy České televize na internetových stránkách skupiny CME. Česká televize tak vzhledem k údajným výhradním distribučním právům společnosti BONTONFILM nemá možnost tyto filmy prezentovat na svých vlastních internetových stránkách.
39. K tomu Úřad uvádí následující. Pokud se týká nových filmů a televizních pořadů, má Česká televize možnost poskytovat práva k distribuci filmů i konkurenčním soutěžitelům a stejně tak má možnost poptávat filmy od subjektů odlišných od spojujících se soutěžitelů. Pokud se týká filmů a televizních pořadů, k nimž společnost Česká televize udělila výhradní práva k distribuci společnosti BONTONFILM, tam ke změně distributora po dobu trvání smlouvy nepochyběn nemůže dojít. Nicméně s udělením výhradních práv k distribuci filmů a televizních pořadů Česká televize dobrovolně souhlasila a skutečnost, že sama pak nebude mít možnost dané pořady vysílat, není důsledkem uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů. Tomu svědčí i skutečnost, že i před uskutečněním spojení soutěžitelů společnost Česká televize nemůže vysílat některé filmy, které sama koprodukovala, protože je společnost BONTONFILM již poskytla skupině CME.
40. Další z oslovených subjektů, společnost AQS a.s., namítla, že by uskutečnění posuzovaného spojení mohlo přinést výhodnější pozici spojením vzniklému subjektu při jednotné akvizici práv k distribuci do kin, k domácímu užití a k televiznímu vysílání od zahraničních i českých subjektů.
41. K vyjádřené obavě, že spojením vzniklému soutěžiteli bude plynout výhoda z jednotného postupu při nákupu práv k filmům distribuovaným prostřednictvím kin, televize, DVD a nových médií, Úřad uvádí následující. Spojující se soutěžitelé získávají práva k užití filmů či pořadů od českých či zahraničních hlavních filmových studií, nebo nezávislých studií. [12] Při akvizici práv k užití filmu sjednávají spojující se soutěžitelé s hlavními filmovými studii pro každé dílčí právo k užití filmu samostatnou smlouvu, přičemž se po spojení na této situaci nic nezmění. Naproti tomu nezávislá studia buď poskytnou spojujícím se soutěžitelů jednotlivá práva k užití filmu samostatně, nebo všechna tato práva k užití filmu poskytnou společně jedinému výhradnímu distributorovi pro území České republiky (či pro několik regionů).
42. Protože však velkou většinu veškeré distribuční činnosti společnosti BONTONFILM představuje distribuce filmů a pořadů hlavních filmových studií, nedosáhnou spojující se soutěžitelé v důsledku spojení natolik významných synergií, které by plynuly z jednotného postupu při akvizici jednotlivých druhů práv k užití filmů. Spojující se soutěžitelé tak nezískají významnou konkurenční výhodu, jež by umožnila ostatní soutěžitele vytlačit z trhu či jinak narušit hospodářskou soutěž.
43. Vertikální charakter tohoto spojení soutěžitelů tedy nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, a to zejména z následujících důvodů. V oblasti distribuce filmů pro televizní vysílání zaujímá společnost BONTONFILM nevýznamnou pozici, provozovatelé televizního vysílání získávají filmy pro své televizní vysílání od jiných subjektů.
44. V oblasti distribuce filmů k užití v kinech a pro domácí užití mohou provozovatelé televizního vysílání, kteří prostřednictvím společnosti BONTONFILM distribuují některé ze svých televizních pořadů a filmů (Česká televize), po vypršení výhradních a termínovaných distribučních smluv uzavřených se společností BONTONFILM využívat k distribuci konkurenční distributory, zatímco v případě nových filmům, na které se nevztahují distribuční smlouvy se společností BONTONFILM, mohou k jejich distribuci využít konkurenčních distributorů již nyní. Navíc, s ohledem na skutečnost, že skupina CME v České republice nabízí zcela zanedbatelné množství práv k užití filmů v kinech či pro domácí užití, jeví se jako neekonomické a tudíž i nepravděpodobné, aby společnost BONTONFILM začala omezovat přístup České televize ke svým distribučním kanálům, neboť by sama přišla o možné ekonomické výdělky, které by neměla čím nahradit.
45. Pokud se týká distribuce televizních pořadů a filmů pro nová média (internetové portály), je tato prováděna společností BONTONFILM zejména na nevýhradní bázi, producenti těchto televizních pořadů a filmů mohou volit mezi více distributory a současně i subjekty nabízející služby nových médií mezi více dodavateli filmů či televizních pořadů.
46. Při posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž Úřad dospěl k závěru, že i přes relativně vysoké tržní podíly v oblastech, ve kterých působí buď skupina CME, nebo nabývaná společnost BONTONFILM, a vzniku vertikální vazby mezi oblastmi výroby obsahu a oblastmi distribuce tohoto obsahu, nedojde v důsledku spojení k nárůstu tržních podílů spojujících se soutěžitelů v posuzovaných oblastech, konkurenčním subjektům budou zachovány alternativy pro distribuci svého obsahu (filmů či pořadů) v České republice i prostřednictvím od spojujících se soutěžitelů odlišných subjektů a stejně tak konkurenční distributoři působící v České republice nebudou mít po uskutečnění spojení znemožněn přístup k obsahu (filmům či pořadům).
47. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení
48. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Petr Kotrlík, advokát
Advokátní kancelář Kotrlík Bourgeault Andruško
Palác Adria
Jungmannova 31
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 23. 6. 2011

[1] Divize nových médií skupiny CME sestává z internetových portálů a distribučních platforem nabízených na trzích, kde skupina CME působí.
[2] V České republice tuto činnost provozuje společnost BONTONFILM sama, zatímco na území Slovenské republiky prostřednictvím své slovenské dceřiné společnosti BONTONFILM SK.
[3] Mezi [ obchodní tajemství ] patří například společnosti [ obchodní tajemství ].
[4] Mezi [ obchodní tajemství ] patří například společnost [ obchodní tajemství ].
[5] Je tomu tak proto, že tato práva jsou odlišná od práv, která by skupina CME zakoupila pro účely promítání těchto filmů nebo obsahů v rámci svých televizních vysílacích aktivit. Práva k televiznímu vysílání filmů jsou odlišná od práv k využití filmů pro účely služby video-on-demand nebo streamingových platforem a nejsou obvykle v licenčních smlouvách sjednávána společně.
[6] Stejné filmy tak mohou být k dispozici jak pro webový portál společnosti CET 21, tak i pro webové portály konkurentů v dané oblasti, případně televizím vysílajícím signál přes internet.
[7] Jako příklady produkce obsahu společnosti Media Pro Pictures s.r.o. lze uvést pořady Ordinace v růžové zahradě , Ulice , či Soukromé pasti .
[8] Společnost BONTONFILM takto v období od roku 2009 do roku 2010 dodala společnosti [ obchodní tajemství ] filmy.
[9] Velikost tržního podílu je měřena podle dosaženého obratu.
[10] Velikost trhu dle dosaženého obratu..
[11] Skupina CME v této oblasti působí velmi okrajově, v roce 2010 realizovala na ú)zemí České republiky pouze jeden prodej práv třetích stran do kin, a to s obratem necelých 2 mil. Kč.
[12] Převážnou část tržeb společnosti BONTONFILM v oblastech distribuce filmů představují obchody sjednané s hlavními studii, zatímco filmová práva získaná od nezávislých studií tvoří malou část tržeb společnosti BONTONFILM v oblastech distribuce filmů.