UOHS S184/2003
Rozhodnutí: OF/S184/03-3928/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-ABN AMRO Capital Limited a Global Garden Products Sweden Foervaltning AB
Účastníci ABN AMRO Capital Limited, se sídlem 250 Bishopsgate, London EC2M 4AA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Global Garden Products Sweden Förvaltning AG, se sídlem Box 1006, Tranas, Švédské království
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 10. 11. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 83 KB


S 184/03-3928/03
V Brně dne 5. listopadu 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 184/03, zahájeném dne 6. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ABN AMRO Capital Limited, se sídlem 250 Bishopsgate, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska , ve správním řízení zastoupená JUDr. Miloslavem Mastným, advokátem, se sídlem CMS Cameron McKenna v.o.s., Karolíny Světlé, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a nákupu, kterou hodlají uzavřít společnost UBS Capital AG, se sídlem Bahnhofstrasse 45, Curych, Švýcarská konfederace, společnost UBS Capital UK Nordic 1999 LP, se sídlem Bahnhofstrasse 45, Curych, Švýcarská konfederace, společnost VenCap Industrier AB, se sídlem Hovslagargatan 5B, Stockholm, Švédské království, členové statutárního orgánu a členové vedení společnosti Global Garden Products Sweden Förvaltning AG, se sídlem Box 1006, Tranas, Švédské království, spolu s finančními investory identifikovanými v návrhu Smlouvy o prodeji a nákupu, jako prodávající, a společnost Guldskalen S 191 AB, se sídlem Bolagrätt S-vall, Box 270, Sundsvall, Švédské království, jako kupující, v jejímž důsledku má společnost Guldskalen S 191 AB a jejím prostřednictvím její mateřská společnost ABN AMRO Capital Limited získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Global Garden Products Sweden Förvaltning AG, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, návrhu Smlouvy o prodeji a nákupu a dalších všeobecně známých informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 41/2003 ze dne 15. října 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku proti uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a nákupu (dále jen "Smlouva"), kterou zamýšlí uzavřít společnost UBS Capital AG, se sídlem Bahnhofstrasse 45, Curych, Švýcarská konfederace (dále jen "UBS Capital AG"), společnost UBS Capital UK Nordic 1999 LP, se sídlem Bahnhofstrasse 45, Curych, Švýcarská konfederace (dále jen "UBS Capital UK"), společnost VenCap Industrier AB, se sídlem Hovslagargatan 5B, Stockholm, Švédské království (dále jen "VenCap Industrier"), členové vedení a členové statutárního orgánu společnosti Global Garden Products Sweden Förvaltning AG, se sídlem Box 1006, Tranas, Švédské království (dále jen "GGP"), a finanční investoři identifikovaní v návrhu Smlouvy o prodeji a nákupu (Skandinaviska Enskilda Banken AB, Nordic Mezzanine Fund No. 1LP, Kaleva Mutual Insurance Company, Sampo Insurance Company PLC, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Suomi Insurance Company), jako prodávající, a společnost Guldskalen S 191 AB, se sídlem Bolagrätt S-vall, Box 270, Sundsvall, Švédské království (dále jen "Guldskalen"), jako kupující. V důsledku této Smlouvy nabude společnost Guldskalen, a jejím prostřednictvím společnost ABN AMRO Capital Limited, se sídlem 250 Bishopsgate, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "ABN AMRO"), akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti GGP, a tím získá i možnost tuto společnost kontrolovat.
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť společnost ABN AMRO získá možnost nepřímo, tj. prostřednictvím společnosti Guldskalen, kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti GGP. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Návrh na povolení spojení byl podán v souladu s § 15 odst. 5 zákona, tj. před uzavřením smlouvy zakládající spojení.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost GGP je společností založenou dle švédského práva, jejímiž nejvýznamnějšími akcionáři před realizací navrhované transakce jsou švýcarská společnost UBS Capital AG (17% akciový podíl), britská společnost UBS Capital UK (60% akciový podíl), dceřinné společnosti švýcarské bankovní společnosti UBS AG, a VenCap Industrier, švédská holdingová společnost ve vlastnictví společnosti Grimaldi Industries AB (13% akciový podíl), zabývající se především výrobou a prodejem jízdních kol. Zbývající akciový podíl (10 %) společnosti GGP je ve vlastnictví členů vedení, členů statutárního orgánu a výše uvedených finančních investorů.
Společnost GGP se zabývá především vývojem, výrobou a prodejem ručních pojízdných sekaček na trávu, traktorových sekaček na trávu a ručního elektrického zahradního nářadí pro domácí použití. Okrajovou činnost společnosti představuje výroba zahradních strojů pro profesionální použití a dalšího zahradního náčiní pro domácnosti, společně s výrobou plastových zimních hraček a stolních her.
Skupina GGP je v rámci České republiky aktivní prostřednictvím své dceřiné společnosti GGP CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Kutnohorská 288, Praha 10, IČ: 25061224, jejíž činností je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Společnost ABN AMRO je dle britského práva založenou 100% dceřinou společností společnosti ABM AMRO Capital Holdings Limited, která je součástí skupiny ABN AMRO Group. Skupina ABN AMRO Group celosvětově poskytuje finanční a bankovní služby zahrnující komerční a investiční bankovní produkty, např. se jedná o služby komerčního financování a půjčování, služby řízení aktiv, globálních transakcí, úschovy cenných papírů apod.
V rámci České republiky působí ze skupiny ABN AMRO Group následující společnosti:
ABN AMRO Penzijní fond, a.s., se sídlem Olomoucká 1159/40, Brno-předmětem podnikání je poskytování penzijního připojištění,
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s., se sídlem Hilleho 1834/6, Brno-zabývá se především správou portfolií cenných papírů,
ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Lazarská 3/1718, Praha 1-poskytuje především služby firemního a investičního bankovnictví.
Společnost Guldskalen je švédskou společností, která byla založena za účelem provedení předmětného spojení, stejně jako společnost Luxco (lucemburská společnost), jejíž je 100% dceřinou společností. Společnost Luxco je ve vlastnictví společnosti ABN AMRO Ventures B.V., fondu THE SECOND ABN AMRO LBO FUND a vedoucích pracovníků ze skupiny GGP.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezí relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posoudí, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů na takovém trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností GGP, přičemž nabývající společností je společnost Guldskalen, kontrolovaná společností ABN AMRO.
Společnost GGP působí především v oblasti vývoje, výroby a prodeje zahradní techniky pro domácnosti a okrajově i pro profesionální využití. Zejména se jedná o zařízení pro úpravu travnatých ploch, tedy tzv. ruční pojízdné sekačky, traktorové sekačky a dále ruční mechanické nářadí (např. střihačky, motorové pily a řezačky na křoviny apod.). Výroba jiného zahradního náčiní (např. odhazovače sněhu, kompostovače aj.) představuje spolu s výrobou produktů pro volný čas v zimě (např. sáňky, snowboardy) a stolních her (např. stolní fotbal či hokej) marginální činnost společnosti GGP.
Naproti tomu společnost ABN AMRO působí na odlišných trzích, především na trzích finančních a bankovních služeb, a není tedy aktivní v žádné oblasti, ve které působí společnost GGP, a to v České republice ani celosvětově.
Úřad podpůrně přihlížel i k rozhodnutím Evropské Komise, která postupovala obdobně např. v případě spojení M.1791, kdy společnosti UBS Capital a VENCAP získaly kontrolu nad společností Stiga AB.
Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že v oblasti zařízení pro úpravu zahradních ploch v případě posuzovaného spojení není nezbytně nutné přistoupit k vymezení věcně relevantního trhu s konečnou platností.
Posuzované spojení je konglomerátního charakteru, aktivity spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k vertikální ani horizontální integraci vedoucí ke zvýšení tržního podílu subjektu vzniklého spojením. Předmětným spojením zároveň nedojde k výraznému posílení finanční a hospodářské síly nově vznikajícího subjektu. Vedle společnosti GGP působí na trhu České republiky i další společnosti dodávající srovnatelné produkty a neexistují ani žádná významná omezení či překážky vstupu na trh.
Zejména vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojovaných subjektů, dospěl Úřad k závěru, že, při jakékoli v úvahu přicházející definici věcně relevantního trhu, nedojde předmětným spojením k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miloslav Mastný, advokát
CMS Cameron McKenna, v.o.s.
Karolíny Světlé 25
Praha 1
110 00
Právní moc: 10. 11. 2003