UOHS S183/2003
Rozhodnutí: OF/S183/03-3991/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů MAFRA MEDIA, s.r.o. a RKR s.r.o.
Účastníci MAFRA MEDIA, s.r.o., RKR s.r.o, Na strži 63, Praha 4
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 12. 11. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 183/03-3991/03 V Brně dne 7. listopadu 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 183/03, zahájeném dne 6. září 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti MAFRA MEDIA, s.r.o., se sídlem Senovážná 1254, Praha 1, IČ: 26463202, ve správním řízení zastoupené JUDr. Dagmar Hartmanovou, bytem Markušová 1632/2, Praha 11, na základě plné moci ze dne 2. října 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů MAFRA MEDIA, s.r.o., se sídlem Senovážná 1254, Praha 1, IČ: 26463202, a RKR s.r.o., se sídlem Na strži 63, Praha 4, IČ: 60198184, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 26. září 2003 mezi společností MAFRA MEDIA, s.r.o., se sídlem Senovážná 1254, Praha 1, IČ: 26463202, jako nabyvatelem, a paní Ing. Renatou Figerovou, bytem Nebovidská 461/4, Praha 1, jako převodcem, a "Smlouvy o převodu obchodního podílu" uzavřené dne 26. září 2003 mezi společností MAFRA MEDIA, s.r.o., se sídlem Senovážná 1254, Praha 1, jako nabyvatelem, a panem Richardem Krausem, bytem Písnická 765, Praha 4, jako převodcem, v jejichž důsledku společnost MAFRA MEDIA, s.r.o. nabude 100% podíl na základním kapitálu společnosti RKR s.r.o., a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení a souvisejících smluv, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 42/03 ze dne 22. října 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů MAFRA MEDIA, s.r.o., se sídlem Senovážná 1254, Praha 1, IČ: 26463202 (dále jen "MAFRA MEDIA"), a RKR s.r.o., se sídlem Na strži 63, Praha 4, IČ: 60198184 (dále jen "RKR"), má dojít na základě dvou smluv o převodu obchodního podílu, uzavřených dne 26. září 2003, mezi společností MAFRA MEDIA, jako nabyvatelem, a společníky společnosti RKR, jako převodci. V důsledku těchto smluv nabude společnost MAFRA MEDIA 100% podíl na základním kapitálu společnosti RKR, a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Nabytí předmětného podílu na základním kapitálu zakládá tak spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost MAFRA MEDIA je kontrolována společností Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH založenou podle německého práva (dále jen "RBVG"). Předmětem podnikání společnosti RBVG je zejména nakladatelská a vydavatelská činnost, výroba a distribuce periodického tisku, časopisů, knih a ostatních tiskovin, provoz tiskáren aj. Další majetkové podíly RBVG vlastní v dceřiných společnostech působících zejména v Německu, Polsku a České republice. Společnost RBVG působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti vydávaní periodického tisku (Mladá Fronta DNES, Lidové noviny), provozování tiskáren, vydávání internetových magazínů (v rámci internetového portálu iDNES ), vydávání neperiodických publikací, a dále v oblasti poskytování reklamních služeb a výroby audiovizuálních materiálů.
Společnost RKR má jako předmět podnikání koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje, provozování rozhlasové stanice, maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů a agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Společnost RKR nekontroluje žádného dalšího soutěžitele. Jejími jedinými společníky před realizací předmětného spojení jsou paní Ing. Renata Figerová a pan Richard Kraus. Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že k překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází v omezené míře pouze v oblasti poskytování inzertního (reklamního) prostoru v mediích, přičemž skupina RBVG působí v oblasti poskytování inzertního prostoru v periodickém tisku (popř. na internetu) a společnost RKR působí v oblasti poskytování rozhlasového inzertního prostoru na území České republiky.
Co se týče vymezení trhu v oblasti poskytování inzertního (reklamního) prostoru v mediích je možno konstatovat, že v případě poskytování inzertního prostoru v periodickém tisku může být tato služba zaměnitelná pro určitý druh zboží s některými jinými druhy inzertních médií jako je televize či rádio, avšak použití některých druhů inzertních medií může být limitováno z pohledu sledovanosti či čtenosti inzertního media danou cílovou socioekonomickou skupinu zákazníků, pro kterou je daný výrobek či služba určena. Rovněž způsob provedení a podoba inzerce uveřejňované v periodikách je rozdílná oproti televizní či rozhlasové inzerci, a dále je televizní či rozhlasový inzertní prostor vzhledem ke své ceně, technickým možnostem, specifickým potřebám propagace výrobků a služeb využíván více společnostmi než jednotlivými diváky či posluchači. Oblast poskytování prostoru pro mediální reklamu je možno rozdělit dle významnosti typu médií na televizní reklamu (cca 45% podíl dle reklamních výdajů), reklamu v tisku (cca 40 %), reklamu v rádiu (cca 7 %), reklamu na veřejných prostorách, dále na internetu a ostatní reklamu.
Přestože lze oblast poskytování inzertního (reklamního) prostoru v mediích dále členit na jednotlivé subtrhy v závislosti na příslušném sdělovacím prostředku, v případě posuzovaného spojení Úřad považuje za věcně relevantní trh trh poskytování inzertního (reklamního) prostoru v mediích, a to zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se na úžeji vymezeném relevantním trhu nepřekrývají. Nicméně otázku další segmentace dané oblasti na dílčí relevantní trhy Úřad považuje za otevřenou.
Tržní podíl RBVG na trhu poskytování inzertního (reklamního) prostoru v mediích je na základě inzertních výkonů (výdajů na reklamu v mediích) přibližně 10 % u RBVG a cca 0,05 % u RKR. Jak již bylo uvedeno, v případě užšího vymezení věcně relevantního trhu jako trhu poskytování inzertního prostoru v periodickém tisku (či trhu poskytování inzertního prostoru na internetu), na kterém působí pouze skupina RBVG, a trhu poskytování rozhlasového inzertního prostoru, na kterém působí pouze nabývaná společnost RKR, by nedošlo k překrytí činností spojujících se soutěžitelů.
Nabývaná společnost rovněž působí v oblasti provozování rozhlasové stanice (Radio Classic FM) na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Druhý věcně relevantní trh je proto pro účely tohoto rozhodnutí vymezen jako trh rozhlasového vysílání . Rozhlasové vysílání je možno obecně rozdělit z hlediska geografického na vysílání celoplošné nebo regionální. Rozhlasová stanice Radio Classic FM nevysílá celoplošně, nýbrž jen v lokalitách Prahy a středních Čech, prostřednictvím internetového portálu RedBox je však vysílání dostupné celoplošně. Tržní podíl společnosti RKR, na základě údajů Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV ČR) o počtu posluchačů této stanice, nepřevyšuje v České republice ani v regionu středních Čech 0,3 %. Skupina RBVG na tomto trhu nepůsobí.
Posuzovaným spojením nedochází k významnému navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování inzertního prostoru v mediích a v ostatních výše uvedených oblastech nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů. Předmětným spojením rovněž nedojde ani k výraznému posílení finanční a hospodářské síly spojením vzniklého subjektu, a to zejména s ohledem na výši obratu nabývané společnosti vůči skupině RBVG. V oblasti dotčené spojením působí i další významní soutěžitelé a významné bariery pro vstup potencionálních soutěžitelů na trh v ČR neexistují. V případě daného spojení nedojde k narušení struktury v úvahu přecházejících relevantních trhů v České republice, ani k závažné změně tržní síly na těchto trzích působících spojujících se soutěžitelů.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
Mgr. Roman Pliska
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Dagmar Hartmanová, advokátka
MAFRA MEDIA, s.r.o. Na Příkopě 988
111 21 Praha 1