UOHS S183/2002
Rozhodnutí: OF/S183/02-3492/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-JME, a.s. a Moravská elektroenergetická, a.s.,
Účastníci JME, a.s. Moravská elektroenergetická, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 10. 10. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


S 183/02-3492/02 V Brně dne 7. října 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 183/02, zahájeném dne 4. září 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, a Moravská elektroenergetická, a.s., se sídlem Lipová 1, Brno, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu akcií, kterou uzavřely dne 28.8.2002 společnosti Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, jako kupující, a Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 152, Ostrava, jako prodávající, v jejímž důsledku společnost Jihomoravská energetika, a.s. získá 105 kusů akcí společnosti Moravská elektroenergetická, a.s., a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z dotazníku k povolení spojení, návrhu na povolení spojení soutěžitelů, smlouvy o převodu akcií, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 38/02 ze dne 18.9.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o převodu akcií, v jejímž důsledku společnost Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lipová 1, Brno (dále jen "JME"), získá od společnosti Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28.října 152, Ostrava (dále jen "SME"), 105 kusů akcií společnosti Moravská elektroenergetická, a.s., se sídlem Lipová 1, Brno (dále jen "MEAS"). JME v současné době již vlastní 105 kusů akcií společnosti MEAS, což představuje třetinový podíl na základním kapitálu společnosti. Třetinový podíl ve společnosti MEAS před uskutečněním spojení vlastnila také SME. Zbývající třetinový podíl na základním kapitálu je v současné době ve vlastnictví společnosti MEAS, jež byla povinna tento podíl odkoupit na základě ust. § 156 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"). Zároveň však společnost MEAS, v souladu s § 161d odst. 1 obchodního zákoníku, nemůže při držení vlastních akcií vykonávat hlasovací práva s těmito akciemi spojená. Společnosti JME a SME tedy před uskutečněním spojením disponují každá 50% podílem na akciích společnosti MEAS spojených s hlasovacími právy a společně tak kontrolují společnost MEAS.
V důsledku výše uvedené smlouvy společnost JME, která před uskutečněním spojení vlastní 50 % akcií s hlasovacími právy společnosti MEAS, získá dalších 50 % těchto akcií, a tím rozšíří svoji kontrolu v této společnosti, do té doby vykonávanou společně se společností SME, na kontrolu výlučnou.
Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Tím, že dochází ke změně kvality rozhodujícího vlivu vykonávaného společností JME ve společnosti MEAS, přináší celá transakce trvalou změnu ve struktuře dotčených stran. Společnost MEAS se v podstatě stane dceřinou společností, zcela ovládanou společností JME. Tím, že dojde k získání vlastnictví aktiv společnosti MEAS a zcela nezpochybnitelného vlivu na její uspořádání, rozhodování apod., získá JME výhradní kontrolu nad MEAS ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Uvedený přístup aplikuje rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Komise tento přístup potvrdila v řadě svých rozhodnutí, např. IV/M.023-ICI/Tioxide, IV/M.221-ABB/BREL, IV/M.553-Brittish Steel/UES, IV/M.576-Ferruzzi Finaziaria/Fodiaria, apod.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, čímž byla splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
JME je akciová společnost, působící v oblasti elektroenergetiky, a to především v odvětví distribuce elektřiny a obchodování s elektřinou. JME je kontrolována společnostmi E.ON Czech Holding AG a společností Energie AG Oberösterreich, jejichž společný podíl na hlasovacích právech společnosti JME překročil hranici 50%. Společnosti E.ON Czech Holding AG a Enerie AG Oberösterreich jednají ve shodě.
Společnost JME kontroluje následující společnosti:
JME-montáže, s.r.o., která podniká v oblasti provádění elektroenergetických staveb,
JME-obchodně technické služby, s.r.o., v likvidaci, nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost,
ČEKOM plus, akciová společnosti v likvidaci, nevyvíjí žádnou činnost,
AISE-JME, s.r.o., která podniká v oblasti informačních technologií, projektování a stavitelství,
EFIS a.s., která podniká v oblasti leasingu; (společnost je kontrolovaná společně JME a Jihočeskou energetikou, a.s.)
Společnost E.ON Holding AG je součástí skupiny E.ON. Společnost působí v oblasti držby, vedení a správy podílů ve společnostech aktivních v oblastech elektřiny, plynu, vody, odpadu a služeb. Společnost Energie AG Oberösterreich působí především v oblasti elektroenergetiky (výroba, distribuce), teplárenství, plynárenství, telekomunikace a likvidace odpadů. Společnosti E.ON Holding AG a Energie AG Oberösterreich společně kontrolují společnost:
Jihočeská energetika, a.s., která podniká v oblasti výroby, nákupu, distribuce, tranzitu, prodeje, dovozu a vývozu elektřiny a v oblasti teplárenství.
MEAS je akciová společnost působící v oblasti obchodování s elektrickou energií a energetického poradenství. MEAS je v současnosti kontrolována společnostmi JME a SME, které zároveň, jako jediné, odebírají od MEAS elektrickou energii. Společnost MEAS nekontroluje žádnou další osobu.
Oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti obchodu s elektrickou energií. Úřad pro účely tohoto rozhodnutí tedy vymezil relevantní trh jako trh obchodu s elektrickou energií.
Zatímco společnost JME dodává elektrickou energii koncovým zákazníkům, společnost MEAS těmto zákazníkům vůbec nedodává, působí pouze jako dodavatel elektrické energie do společností JME a SME. Činnost spojujících se soutěžitelů se tedy nepřekrývá. Mezi společnostmi JME a MEAS existuje vertikální vztah, který se však spojením soutěžitelů nezmění.
V důsledku spojení nedojde k horizontální ani k vertikální integraci soutěžitelů, a tedy ani ke změně struktury těchto trhů. Jediným dopadem bude změna kvality kontroly ve společnosti MEAS , neboť společnost JME získá namísto dosavadní společné kontroly kontrolu výlučnou.
Spojením nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Jihomoravská energetika, a.s.
Lidická 36
659 44 Brno
PM nabylo dne 10.10.2002