UOHS S182/2003
Rozhodnutí: OF/S182/03-4706/03 Instance I.
Věc Spojování soutěžitelů-Areva S.A. a T&D Holding Ertranger S.A.
Účastníci Areva S.A., se sídlem 27-29, rue Le Peletier, 75009 Paříž, Francie T&D Holding Ertranger S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 109 KB


S 182/03-4706/03 V Brně dne 19. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 182/03, zahájeném dne 2. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Areva S.A., se sídlem 27-29, rue Le Peletier, Paříž, Francouzská republika, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Jugoslávská 29, Praha 2, na základě plné moci ze dne 17. září 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Areva S.A., se sídlem 27-29, rue Le Peletier, Paříž, Francouzská republika, a T&D Holding Ertranger S.A., se sídlem 25, avenue Kléber, Paříž, Francouzská republika, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 25. září 2003 mezi společnostmi Alstom Holdings S.A., se sídlem 25, avenue Kléber, Paříž, Francouzská republika, a Alstom S.A., se sídlem 25, avenue Kléber, Paříž, Francouzská republika, společně jako prodávajícími, a společností Areva S.A., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Areva S.A. získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti T&D Holding Ertranger S.A., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e . O d ů v o d n ě n í
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení soutěžitelů, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se činností spojovaných subjektů na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 41/03 ze dne 15. října 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází ve dvou základních fázích. V první fázi převede společnost Alstom S.A., se sídlem 25, avenue Kléber, Paříž, Francouzská republika (dále jen "Alstom"), veškeré své aktivity, popř. aktivity dceřiných společností, týkající se zařízení a systémů pro přenos a rozvod středního a vysokého elektrického napětí, na jí nově založenou společnost T&D Holding Ertranger S.A., se sídlem 25, avenue Kléber, Paříž, Francouzská republika (dále jen "T&D Holding"), nebo na její dceřiné společnosti.
Ve druhé fázi pak na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 29. září 2003 mezi společnostmi Alstom Holdings S.A., se sídlem 25, avenue Kléber, Paříž, Francouzská republika, a Alstom, společně jako prodávajícími, a společností Areva S.A., se sídlem 27-29, rue Le Peletier, Paříž, Francouzská republika (dále jen "Areva"), jako kupujícím, získá společnost Areva akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti T&D Holding.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť v jejím konečném důsledku získá společnost Areva možnost přímo kontrolovat společnost T&D Holding. Podle uvedeného ustavení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Povinnost podat návrh na povolení spojení v takovém případě je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. V posuzovaném případě spojení má tuto povinnost společnost Areva.
Dále se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Areva je obchodní společnost založená dle francouzského práva, která stojí v čele skupiny společností zabývající se zařízením, systémy a službami pro jadernou energetiku. Konkrétně je skupina Areva činná v oblastech těžby, zpracování a obohacování uranu a výroby jaderného paliva, výroby strojního zařízení pro jadernou energii a poskytování s tím souvisejících služeb, včetně vývoje a výroby tlakovodních a varných reaktorů, jakož i výzkumných reaktorů, služeb souvisejících s použitým jaderným palivem, včetně jeho recyklace a dalšího zpracovávání. Dále skupina Areva vyrábí elektrické, elektronické a optické konektory používané v oblasti telekomunikací, výpočetní techniky, v automobilovém a leteckém průmyslu, energetice a zbrojním průmyslu.
V České republice kontroluje společnost Areva subjekty Framatome ANP DE&S,a.s. "v likvidaci" a FRAMATOME ANP-organizační složka. Ani jeden z těchto subjektů v současné době nevykonává podnikatelskou činnost.
Společnost Areva je v České republice činná prostřednictvím dovozu, a to v oblasti prodeje konektorů.
Společnost Alstom stojí včele podnikatelské skupiny, jež je celosvětově činná v následujících segmentech:
energetické systémy, zahrnující vývoj, projektování, dodávky a výstavbu energetických zdrojů, od elektráren na klíč, přes výrobu turbín, generátorů, kotlů, až po systémy snižující emise,
přenos, rozvod a konverze energie, včetně výrobků, systémů a služeb pro střední a vysoké elektrické napětí (např. spínače, transformátory, rozvodné systémy apod.),
stavba lodí a námořních a přístavních systémů, včetně stavby osobních lodí, nákladních lodí pro přepravu nejrůznějšího materiálu, výzkumných plavidel, apod. a
železniční doprava, zahrnující vývoj, projektování a dodávky nákladních a osobních vlaků a systémů souvisejících se železniční dopravou.
V České republice působí skupina Alstom prostřednictvím následujících dceřiných společností: ALSTOM CZECH s.r.o., ALSTOM Group, ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group, ALSTOM Power CZ, s.r.o., ALSTOM Group a ALSTOM a.s., ALSTOM Group.
T&D Holding je společností, která byla založena společností Alstom za účelem uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů s tím, že společnost Alstom a všechny její dceřiné společnosti převedou veškerá svá aktiva, která souvisí s oblastí výroby zařízení a systémů pro přenos a rozvod středního a vysokého elektrického napětí, na společnost T&D Holding. V České republice společnost T&D Holding založí svoji organizační složku, na níž pak převede společnost Alstom veškerý svůj majetek a zaměstnance spadající do divize zařízení a systémů pro přenos a rozvod středního a vysokého elektrického napětí společnosti Alstom v České republice, přičemž činnosti spojené s předmětným převodem v současnosti vykonává společnost ALSTOM CZECH s.r.o., ALSTOM Group.
T&D Holding bude působit v oblasti výroby zařízení a systémů pro přenos a rozvod středního a vysokého elektrického napětí, konkrétně pak v segmentech vysokonapěťových zařízení, středněnapěťových zařízení, výkonových transformátorů, přenosových a rozvodných systémů, energetických automatizačních a informačních systémů a přenosových a rozvodných služeb. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z Úřadem provedeného šetření vyplynulo, že posuzované spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter, neboť činnosti spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají. Společnost T&D Holding v České republice působí v oblastech vysokonapěťových zařízení, středněnapěťových zařízení, výkonových transformátorů, přenosových a rozvodných systémů a energetických automatizačních a informačních systémů.
Vysokonapěťová zařízení se používají v přenosových a distribučních sítích. Patří mezi ně rozváděcí a rozvětvovací zařízení (vysokonapěťové rozvodny) a pomocná měřící, kontrolní a jistící zařízení. Při výrobě těchto výrobků se používají porcelánové izolátory, odlitky z hliníkových slitin, fluorid sírový, profily a další výrobky z oceli. Hlavními odběrateli vysokonapěťových zařízení jsou elektrárenské a přenosové společnosti, které odebírají cca 90 % spotřeby předmětných výrobků.
Zařízení pro střední napětí se používají v distribučních sítích a sestávají se z celé řady vnitřních a venkovních komponentů. Mezi středněnapěťová zařízení patří nejrůznější rozváděcí, rozvětvovací, kontrolní a ochranná zařízení. Při výrobě těchto produktů se používá železo, ocel, elektrické komponenty, měď, plasty, elastomery, hliníkové a další slitiny. Mezi hlavní odběratele zařízení pro střední napětí patří výrobci elektrické energie a přenosové a distribuční společnosti.
Výkonové transformátory se používají pro zvýšení napětí elektřiny z výroby na napětí, které může být efektivně přenášeno přenosovou sítí, a následně ke snížení napětí na požadovanou úroveň. Nejdůležitějšími surovinami pro výkonové transformátory jsou elektrické součásti, ocel, měď, vodivý a izolační materiál a olej. Mezi nejdůležitější zákazníky v této oblasti patří elektrárenské společnosti, průmyslové závody a provozovatelé železnic.
Oblast přenosových a rozvodných systémů se zabývá projektováním a instalací systémů na klíč, ať již pro přenos elektrické energie nebo pro její rozvod. Jádrem tohoto odvětví je projektování a konstrukce vysokonapěťových a středněnapěťových spínacích zařízení, výkonových transformátorů a dalších měřících, kontrolních a ochranných zařízení. Přenosové a rozvodné systémy se tedy zabývají integrací vysokonapěťových a středněnapěťových produktů do kompletních transformátorových stanic. Odběrateli rozvodných a přenosových systémů jsou elektrárenské a přenosové společnosti, průmyslové podniky a výrobci sluneční a větrné energie.
Energetické automatizační a informační systémy se zabývají poskytováním řešení energetickému řízení tak, aby poskytovalo efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz energetické infrastruktury a trhů. Tato řešení zahrnují nejdůležitější produkty (ochranná relé, měřící zařízení a přístroje datové komunikace), systémy (řízení sítě, řízení trhů, energetická automatizace) a služby (provoz, údržba, poradenství či školení). Odběrateli energetických automatizačních a informačních systémů jsou společnosti, které se zabývají výrobou, přenosem či distribucí elektrické energie.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil relevantní trhy z hlediska výrobkového následovně:
trh vysokonapěťových zařízení,
trh středněnapěťových zařízení,
trh výkonových transformátorů,
trh přenosových a rozvodných systémů a
trh energetických automatizačních a informačních systémů .
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky .
Na vymezeném relevantním trhu vysokonapěťových zařízení v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost T&D Holding, jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %. V důsledku uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Na vymezeném relevantním trhu středněnapěťových zařízení v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost T&D Holding, jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %. V důsledku uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Na vymezeném relevantním trhu výkonových transformátorů v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost T&D Holding, jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %. V důsledku uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Na vymezeném relevantním trhu přenosových a rozvodných systémů v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost T&D Holding, jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %. V důsledku uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Na vymezeném relevantním trhu energetických automatizačních a informačních systémů v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost T&D Holding, jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ] %. V důsledku uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů nedojde k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů.
Všechny výše vymezené relevantní trhy jsou charakteristické významným postavením subjektů stojících na poptávkové straně trhu, neboť mezi hlavní odběratele relevantních produktů patří společnosti zabývající se výrobou, přenosem či distribucí elektrické energie nebo významní průmyslový výrobci. Konkurenty spojujících se soutěžitelů, resp. společnosti T&D Holding, na vymezených relevantních trzích jsou celosvětově působící společnosti disponující s porovnatelnou finanční a hospodářskou silou jakou disponují spojující se soutěžitelé, a tedy představují významný konkurenční tlak na relevantních trzích. Mezi tyto subjekty patří např. společnosti General Electric Company, ABB, Siemens či Cooper Industries. Dále na vymezených relevantních trzích neexistují žádné významné bariéry vstupu nových soutěžitelů, neexistují žádné podstatné obchodní či jiné překážky.
Z šetření, která Úřad provedl v rámci předmětného správního řízení, vyplynulo, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na žádném z vymezených relevantních trhů.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula

pověřený řízením odboru fúzí

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Nedelka
advokát
AK GLEISS LUTZ v.o.s.
Jugoslávská 29
120 00 Praha 2