UOHS S181/2006
Rozhodnutí: SOHSII/S181/06 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů LOREA INVESTMENTS LIMITED a Česká lékárna, a.s.
Účastníci Česká lékárna, a.s. LOREA INVESTMENTS LIMITED
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 26. 7. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 83 KB


S 181/06-13072/2006/720 V Brně dne 26. července 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 181/06, zahájeném dne 27. června 2006 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, Nicosia, Republika Kypr, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. ledna 2006 Mgr. Júliem Csorbou, LL.M., advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1-Staré Město, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, Nicosia, Republika Kypr, a Česká lékárna,a.s., se sídlem Brno, Příkop 6, číslo popisné 838, PSČ: 602 00, IČO: 26230071, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 16. června 2006 mezi společností LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, Nicosia, Republika Kypr, jako kupujícím, a panem Ing. Jaroslavem Havrdou, bytem Vodnická 311/24, Praha 4-Újezd, panem Ing. Miloslavem Kostohryzem, bytem Körnerova 6, Brno, panem Ing. Vítězslavem Vojáčkem, bytem Kurská 8, panem Jaroslavem Pechem, bytem U čtyř domů 1201/3, Praha 4, panem Martinem Havrdou, MSBA, bytem Vodnická 311/24, Praha 4-Újezd, a panem Pharm. Michaelem Vanžurou, bytem Nerudova 823, Hradec Králové 2, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, Nicosia, Republika Kypr, nabude akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Česká lékárna,a.s., se sídlem Brno, Příkop 6, číslo popisné 838, PSČ: 602 00, IČO: 26230071, čímž navýší svůj stávající podíl na základním kapitálu této společnosti na 100 %, a tím i získá možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/2006 ze dne 4. července 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 16. června 2006. Uvedenou smlouvu uzavřeli na straně jedné pan Ing. Jaroslav Havrda, bytem Vodnická 311/24, Praha 4-Újezd, pan Ing. Miloslav Kostohryz, bytem Körnerova 6, Brno, pan Ing. Vítězslav Vojáček, bytem Kurská 8, pan Jaroslav Pech, bytem U čtyř domů 1201/3, Praha 4, pan Martin Havrda, MSBA, bytem Vodnická 311/24, Praha 4-Újezd, a pan Pharm. Michael Vanžura, bytem Nerudova 823, Hradec Králové 2, jako prodávající, a na straně druhé společnost LOREA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, Nicosia, Republika Kypr (dále jen "LOREA"), jako kupující. V důsledku předmětné smlouvy má společnost LOREA získat akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Česká lékárna,a.s., se sídlem Brno, Příkop 6, číslo popisné 838, PSČ: 602 00, IČO: 26230071 (dále jen "Česká lékárna"), a tím navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu této společnosti z 50 % na 100 %.
Před uskutečněním navrhované transakce byly akcie společnosti Česká lékárna rozděleny mezi společnost LOREA a jednotlivé fyzické osoby, které uzavřely smlouvu zakládající posuzované spojení jakožto prodávající. Společnost LOREA získala 50% podíl na základním kapitálu společnosti Česká lékárna již v roce 2004, a to na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené společností LOREA, jako kupujícím, a panem MVDr. Dušanem Novotným, bytem Hilleho 1, Brno, kdy současně s tím uzavřela společnost LOREA s panem Ing. Jaroslavem Havrdou, bytem Vodnická 311/24, Praha-Újezd (33% akcií společnosti Česká lékárna), Smlouvu o společném postupu při prodeji akcií. Uvedené nabytí akcií představujících prvních 50% na základním kapitálu společnosti, které, spolu s uzavřením Smlouvy o společném postupu při prodeji akcií, umožnilo společnosti LOREA a panu Ing. Miroslavu Havrdovi, bytem Vodnická 311/24, Praha 4-Újezd, společně kontrolovat společnost Česká lékárna, bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č.j. S 59/04-1776/04.
Uskutečním nyní navrhované transakce tak dojde ke změně kvality kontroly nad společností Česká lékárna, a to z kontroly společné, vykonávané společností LOREA a panem Ing. Miroslavu Havrdovi, bytem Vodnická 311/24, Praha 4-Újezd, na kontrolu výlučnou, vykonávanou pouze společností LOREA.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve dalšího tak, že vznikne společná kontrola, jedná se o spojení soutěžitelů stejně, jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Česká lékárna je českou akciovou společností, která je před uskutečněním předmětného spojení společně kontrolována Ing. Jaroslavem Havrdou a společností LOREA. Předmětem činnosti společnosti Česká lékárna je především provozování 35 lékáren, tj. maloobchodní prodej léčiv, zdravotnických prostředků a jiného lékárenského sortimentu.
Společnost LOREA je investiční společností kontrolovanou společností PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319 Kanika Business Center, 2 nd floor, Limassol, Republika Kypr, náležející do koncernové struktury PENTA HOLDING LIMITED (dále jen "skupina PENTA"). Předmětem činnosti společnosti LOREA je realizace různých druhů investičních projektů v rámci skupiny PENTA.
V rámci České republiky kontroluje přímo společnost LOREA společnosti ADAST a.s., se sídlem Mírová 2, č.p. 87, Adamov, PSČ: 679 04, IČO: 26699451, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba tiskových strojů. Skupina PENTA vykonává na území České republiky kontrolu nad řadou společností, v oblasti provozování lékáren však působí pouze prostřednictvím společnosti BRL Center CZ s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 4, PSČ: 602 00, IČO: 26306662, a jejích 14 dceřiných společností provozuje na území České republiky celkem 18 lékáren. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh provozování lékáren .
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost).
Posuzované spojení se týká společnosti Česká lékárna, která provozuje lékárny po celém území České republiky s celkovým podílem cca 2,5 %, přičemž tyto lékárny se od sebe nacházejí ve větší vzdálenosti, než je stanoveno výše uvedeným způsobem, který je v souladu s předchozí rozhodovací praxí Úřadu v případech týkajících se výrobkového trhu provozování lékáren 1 a s judikaturou Evropské komise 2 .
Ze skupiny PENTA působí na dotčeném relevantním trhu společnost BRL, která prostřednictvím dceřiných společností provozuje 18 lékáren, a z hlediska obratu dosahuje cca 1,4
% podílu na celkovém trhu. Vzhledem k velmi nízkému počtu provozovaných lékáren není v tomto konkrétním případě spojení soutěžitelů nezbytné stanovovat tržní podíly spojujících se soutěžitelů na jednotlivých územích vymezených shora uvedenou dosahovou vzdáleností.
Navrhované spojení soutěžitelů má horizontální charakter, dochází k překrývání činností na relevantním trhu provozování lékáren, nicméně s přihlédnutím ke skutečnosti, že podstatou předmětného spojení je změna kvality kontroly, z čehož plyne, že skupina Penta měla možnost ovlivňovat soutěžní chování lékáren provozovaných společností Česká lékárna již před posuzovaným spojením a s ohledem na, z pohledu celé České republiky, zanedbatelné množství lékáren provozovaných spojujícími se soutěžiteli a s tím spojený nízký tržní podíl spojujících se soutěžitelů, pak lze konstatovat, že předmětné spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II PM: 26. července 2006
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Julius Csorba, LL.M., advokát
Na Příkopě 15
110 00 Praha-Staré Město
1 viz např. rozhodnutí Úřadu S 134/02, S 222/02, S 53/03 a S 128/03
2 viz např. rozhodnutí Evropské komise M.784-Kesko/Tuko