UOHS S181/2003
Rozhodnutí: OF/S181/03-478/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Dortmunder Stadtwerke AG, Stadtwerke Bochum GmbH a Gelsenwasser AG
Účastníci Dortmunder Stadtwerke AG, se sídlem Deggingstr. 40, 441 41 Dortmund, Spoloková republika Německo Stadtwerke Bochum GmbH, se sídlem Massenbergstr. 15-17, 447 87 Bochum, Spolková republika Německo Gelsenwasser AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 181/03-478/04
V Brně dne 2. února 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 181/03, zahájeném dne 2. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Dortmunder Stadtwerke AG, se sídlem Deggingstr. 40, Dortmund, Spolková republika Německo, a Stadtwerke Bochum GmbH, se sídlem Massenbergstr. 15-17, Bochum, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené JUDr. Pavlem Svobodou, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, na základě plné moci ze dne 22. září 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Dortmunder Stadtwerke AG, se sídlem Deggingstr. 40, Dortmund, Spolková republika Německo, a Stadtwerke Bochum GmbH, se sídlem Massenbergstr. 15-17, Bochum, Spolková republika Německo, na straně jedné , a Gelsenwasser AG, se sídlem Willy-Brandt-Allee 26, Gelsenkirchen, Spolková republika Německo, na straně druhé, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 30. července 2003 mezi společnostmi Gelsenwasser Beteiligungs-GmbH, se sídlem Mnichov, Spolková republika Německo, EBY Port3 GmbH, se sídlem Regensburg, Spolková republika Německo, a E.ON Energie AG, se sídlem Mnichov, Spolková republika Německo, jako prodávajícími, a společností Krokodil Industriebeteiligungen GmbH, se sídlem Wuppertal, Spolková republika Německo (nyní Wasser und Gas Westfalen Beteiligungsgesellschaft mbH, se sídlem Bochum, Spolková republika Německo), jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku mají společnosti Dortmunder Stadtwerke AG a Stadtwerke Bochum GmbH získat prostřednictvím společně kontrolované společnosti Wasser und Gas Westfalen Beteiligungsgesellschaft mbH (dříve Krokodil Industriebeteiligungen GmbH) akcie představující 80,5% podíl na základním kapitálu společnosti Gelsenwasser AG, a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listiny zakládající spojení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/2003 ze dne 10. prosince 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií (dále jen "Smlouva"), kterou dne 30. července 2003 uzavřely společnosti Gelsenwasser Beteiligungs-GmbH, se sídlem Mnichov, Spolková republika Německo, EBY Port3 GmbH, se sídlem Regensburg, Spolková republika Německo, a E.ON Energie AG, se sídlem Mnichov, Spolková republika Německo, jako prodávající, a společnost Krokodil Industriebeteiligungen GmbH, se sídlem Wuppertal, Spolková republika Německo (dále jen "Krokodil"), jako kupující. V důsledku této Smlouvy nabudou společnosti Dortmunder Stadtwerke AG, se sídlem Deggingstr. 40, Dortmund, Spolková republika Německo (dále jen "DSW"), a Stadtwerke Bochum GmbH, se sídlem Massenbergstr. 15-17, Bochum, Spolková republika Německo (dále jen "SWB"), prostřednictvím jimi společně kontrolované společnosti Krokodil, resp. její nástupnické společnosti Wasser und Gas Westfalen Beteiligungsgesellschaft mbH, se sídlem Bochum, Spolková republika Německo (dále jen "Wasser und Gas"), akcie představující 80,5% podíl na základním kapitálu společnosti Gelsenwasser AG, se sídlem Willy-Brandt-Allee 26, Gelsenkirchen, Spolková republika Německo (dále jen "Gelsenwasser").
Navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnosti DSW a SWB získají možnost společně nepřímo kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti Gelsenwasser. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost DSW je německou akciovou společností kontrolovanou městem Dortmund. Společnost DSW působí v oblastech dopravy, stavby obytných domů, nemovitostí, telekomunikací, cestování, výroby a rozvodu elektřiny, rozvodu plynu, tepla a dodávek pitné vody. Na území České republiky nekontroluje společnost DSW žádné společnosti.
Společnost SWB je německou obchodní společností kontrolovanou městem Bochum. Společnost SWB působí v oblastech výroby a rozvodu elektrické energie, plynu, tepla, dodávky vody a zpracování odpadů. Na území České republiky nekontroluje společnost SWB žádné společnosti.
Společnost Wasser und Gas je společně kontrolována společnostmi DSW a SWB, jež v ní drží každá po 50% podílu na hlasovacích právech. Společnost Wasser und Gas je komplementářem německé komanditní holdingové společnosti Wasser und Gas Westfalen GmbH & Co. Holding KG, která je rovněž kontrolována společnostmi DSW a SWB vlastnícími po 50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti. Společná kontrola se dále řídí příslušnými společenskými smlouvami. Společnost Wasser und Gas byla založena především za účelem nabývání podílů na společnostech působících v sektoru distribuce vody, tepla a elektřiny.
Společnost Gelsenwasser je německou obchodní společností, před uskutečněním předmětného spojení nepřímo kontrolovanou skupinou E.ON (80,5% akciový podíl). Dalšími akcionáři jsou před uskutečněním předmětného spojení i společnosti DSW (1,21% akciový podíl) a SWB (5,67% akciový podíl). Společnost Gelsenwasser působí v tzv. síťových odvětvích, se zaměřením na rozvod plynu a dodávky vody, dále poskytuje služby v oblasti plánování, výstavby, financování a provozování zařízení pro dodávky vody a zpracování odpadových vod či nabývání podílů ve společnostech působících v sektoru distribuce vody, tepla a elektřiny. V rámci České republiky působí společnost Gelsenwasser prostřednictvím následujících společností:
TEREA Cheb s.r.o.-rozvod tepla, plynu, výroba a rozvod elektřiny;
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.-dodávky tepla, vody a nakládání s odpadními vodami;
CHEVAK Cheb a.s.-dodávky vody a nakládání s odpadními vodami.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Gelsenwasser, a nepřímo tak i nad společnostmi TEREA Cheb s.r.o., KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. a CHEVAK Cheb a.s.
Nabývaná společnost Gelsenwasser působí v oblasti tzv. síťových odvětví se zaměřením na distribuci vody, tepla a elektřiny. V rámci České republiky kontroluje výše uvedené dceřiné společnosti působící především v oblastech služeb spočívajících v dodávkách pitné vody, služeb odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím veřejné vodovodní a kanalizační sítě a dále v oblasti rozvodu a dodávek tepla.
Úřad tedy v případě posuzovaného spojení vymezil jako věcně relevantní (i) trh dodávek pitné vody, (ii) trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod a (iii) trh dodávek dálkového tepla .
Z geografického hlediska jde v rámci České republiky v případě relevantního trhu dodávek pitné vody a relevantního trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod o lokální trhy vymezené územím, které pokrývají jednotlivé vodovodní a kanalizační sítě, na nichž provozovatelé sítě mají monopolní postavení, neboť spotřebitelé využívající uvedené služby nemají možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (lokální síťové monopoly). V důsledku lokální izolovanosti jednotlivých trhů je nutno jednotlivé oblasti, v nichž soutěžitelé působí, považovat za vzájemně nezávislé a nepropojené, což bylo Úřadem konstatováno již např. v rozhodnutí č.j. S 186/02 nebo S 235/03. U tepelné energie se z geografického hlediska jedná o trh vymezený územím, na kterém se nachází tepelné rozvody, viz např. rozhodnutí č.j. S 147/02.
Společnosti TEREA Cheb s.r.o., KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. a CHEVAK Cheb a.s. působí na území Karlovarského kraje, konkrétně na území okresu Cheb, kde zaujímají monopolní postavení vyplývající z charakteru odvětví.Nabývající skupina soutěžitelů nicméně na území České republiky nepůsobí a nedochází tak k překrytí činností spojujících se subjektů.
Zejména s ohledem na skutečnosti, že nedochází k překrytí ani k návaznosti podnikatelských aktivit spojovaných subjektů a tím ani ke změně tržních podílů v dotčených oblastech, dospěl Úřad k závěru, že na území České republiky nedojde předmětným spojením k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Svoboda, advokát
AK Weinhold Legal
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2
PM: 4. 2. 2004