UOHS S181/2002
Rozhodnutí: OF/S181/02-3638/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Addtek International a DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem a. s.,
Účastníci Addtek International Oy Ab, se sídlem Äyritie 12 B, Vantaa, Finsko DYWIDAG Prefa, Lysá nad Labem, a.s., se sídlem Jedličkova 1190/1, Lysá nad Labem
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 6. 11. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S 181/02-3638/02 V Brně dne 9. října 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 181/02, zahájeném dne 2. 9. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Addtek International Oy Ab, se sídlem Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, Finsko, ve správním řízení zastoupená panem Martinem Hollerem, advokátem, se sídlem Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1, na základě plné moci ze dne 15.8.2002, ve věci udělení povolení ke spojení podniků, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Addtek International Oy Ab, se sídlem Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, Finsko, a DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem a. s., se sídlem Jedličkova 1190/1, Lysá nad Labem, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu akcií, kterou dne 30. srpna 2002 uzavřely společnosti WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT, se sídlem Böheimstrasse 8, Augsburg, SRN, jako prodávající, a Addtek International Oy Ab, se sídlem Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, Finsko, jako kupující, na jejímž základě společnost Addtek International Oy Ab získá podíl na hlasovacích právech společnosti DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem a.s. ve výši 86,41% a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o převodu akcií, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/02 ze dne 11.9.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), na základě Smlouvy o převodu akcií, uzavřené mezi společností WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT, se sídlem Böheimstrasse 8, Augsburg, SRN (dále jen " Walter Bau AG "), jako prodávajícím, a Addtek International Oy Ab, se sídlem Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, Finsko (dále jen " Addtek "), jako kupujícím, na jejímž základě společnost Addtek získá podíl na hlasovacích právech společnosti DYWIDAG Prefa Lysá nad Labem a.s., se sídlem Jedličkova 1190/1, Lysá nad Labem (dále jen " Prefa "), ve výši 86,41% a tím možnost tuto společnost kontrolovat.
K převodu podílu na hlasovacích právech společnosti Prefa na společnost Addtek dochází v souvislosti s převodem divize společnosti Walter Bau AG v SRN, zabývající se výrobou betonových pražců a výrobků pro výstavbu infrastruktury.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností Addtek a Prefa přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Addtek je činná v oblasti výroby prefabrikovaných dílů ve stavebnictví a působí rovněž jako dodavatel technologií a know how vztahující se k prefabrikátům. Ve společnosti Addtek (společnost s ručením omezeným založená dle finského práva) vykonávají společnou kontrolu společnosti skupiny Industri Kapital, jejíž mateřskou společností je nizozemská společnost Industri Kapital Europa N.V., a finská společnost Partek Oy. Společnost Industri Kapital Europa N.V. se zabývá investováním do mnoha průmyslových odvětví a společnost Partek Oy pak výrobou zvedacích a posuvných vozíků, jeřábů a dalších strojů pro těžkotonážní náklady, strojů pro těžbu dřeva a traktorů. Společnost Addtek nemá výrobní závody v České republice a nepůsobí zde ani prostřednictvím dovozu.
Společnost Prefa je akciovou společností založenou dle českého práva; zabývá se výrobou materiálů a hmot pro stavebnictví, zejména výrobou stavebních dílců, železobetonových a betonových výrobků, terasových výrobků a nepálených zdících materiálů, betonových směsí, cementotřískových desek a dalších materiálů pro obklady budov, zámečnických výrobků a výstužných prvků, formovací techniky, strojních technologických zařízení, náhradních dílů k vlastním výrobkům, konkrétně stropních panelů předpjatého dutinového typu Spiroll, Partek, hotových garáží, jímek, žump, septiků, odlučovačů olejů, tuku, kalů a ropných produktů, čerpacích šachet, dělících obvodových, protipožárních a protihlukových stěn, IZOTERIN-hydroizolační sanační hmoty. V současné době vlastní podíl na hlasovacích právech ve společnosti Prefa ve výši 86,41% společnost Walter Bau AG.
Na trhu v České republice působí ze spojujících se společností pouze společnost Prefa, a to zejména na trzích hotových betonových dílců pro nadzemní stavby (např. panely, schody, stěny) a hotových betonových dílců pro podzemní a pozemní stavby (včetně jímek pro čisticí a odpadní systémy). Úřad proto vymezil relevantní trhy v České republice z hlediska věcného jako trhy hotových betonových dílců pro nadzemní stavby a hotových betonových dílců pro podzemní a pozemní stavby. Z časového hlediska se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím České republiky. Tržní podíly společnosti Prefa na žádném z výše uvedených relevantních trhů v České republice nepřesahují %.
K soutěžitelům, kteří působí v České republice na trhu betonových dílců pro nadzemní stavby, patří zejména PREFA PRAHA a.s., ZIPP CZ a.s., Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. a Skanska PREFA a.s.; na trhu betonových dílců pro podzemní a pozemní stavby působí pak tito soutěžitelé: Betonika plus s.r.o., Prefa Brno a.s., MaO Prefa spol s.r.o., Sevas spol.s.r.o. a Skanska PREFA a.s. Lze tedy konstatovat, že nabídka na daném relevantním trhu je rozptýlena mezi množství konkurentů, přičemž nabízené zboží není výrazným způsobem diferencováno, což posiluje vyjednávací sílu zákazníků vůči producentům a obchodníkům.
Vstup nových konkurentů na trh není omezen z důvodu právních nebo jiných regulačních překážek, projevuje se zde však vliv některých negativních faktorů pramenících z nasycenosti trhu (mnoho kapacit z minulosti-panelová výstavba, některé výroby byly již uzavřeny, známost tradičních dodavatelů, výše investičních nákladů a stoupající cena pracovní síly). Na otevřenost trhu ve sledované oblasti poukazuje skutečnost, že v uplynulých letech vstoupily na trh např. společnosti MaO Prefa spol. s r.o. (v České republice vyrábí hotové dílce) a společnost SBA Karlovy Vary (česká firma distribuující výrobky německé firmy Mall-Neutra v oblasti vodní ochrany).
Na základě uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Vzhledem ke skutečnosti, že na relevantních trzích v České republice působí pouze jeden ze spojovaných soutěžitelů, a to společnost Prefa, lze konstatovat, že zamýšleným spojením nedojde ke zvýšení tržního podílu spojujících se subjektů a nedojde tedy ani ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
pan Martin Holler, advokát
AK Giese & Partner, v.o.s.
Ovocný trh 8
117 19 Praha 1
Právní moc: 6.11.2002