UOHS S181/2001
Rozhodnutí: OF/S181/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků-United Cinemas International. B.V.
Účastníci Ster Century (Czech) s.r.o., se sídlem Opatovická 2, Praha 1 United Cinemas International (Central Europe) B.V., se sídlem Rijswijkstraat 175, 1062 Ev, Amsterdam, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 1. 3. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 59 KB


S 181/01-439/02 V Brně dne 12. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 181/01, zahájeném dne 31. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost United Cinemas International (Central Europe) B.V., se sídlem Rijswijkstraat 175, 1062 Ev, Amsterdam, Nizozemí, ve správním řízení zastoupená Mgr. Evou Vranou, advokátkou se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů United Cinemas International (Central Europe) B.V., se sídlem Rijswijkstraat 175, 1062 Ev, Amsterdam, Nizozemí, a Ster Century (Czech) s.r.o., se sídlem Opatovická 2, Praha 1, k němuž má dojít na základě převodu 100% obchodních podílů ve společnosti Ster Century (Czech) s.r.o., se sídlem Opatovická 2, Praha 1, ze společnosti Ster Century Management (Netherlands) B.V., se sídlem Heregracht 548, 1017 CG Amsterdam, Nizozemí, na společnost United Cinemas International (Central Europe) B.V., se sídlem Rijswijkstraat 175, 1062 Ev, Amsterdam, Nizozemí, která tímto získá přímou kontrolu nad společností Ster Century (Czech) s.r.o., se sídlem Opatovická 2, Praha 1, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
nepodléhá povolení.
Odůvodnění
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 31. prosince 2001 na návrh společnosti United Cinemas International (Central Europe) B.V., se sídlem Rijswijkstraat 175, 1062 Ev, Amsterdam, Nizozemí (dále jen "UCI"), zastoupené Mgr. Evou Vranou, advokátkou se sídlem Křižovnické nám. 2, Praha 1, správní řízení S 181/01 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě převodu 100% obchodních podílů ve společnosti Ster Century (Czech) s.r.o., se sídlem Opatovická 2, Praha 1 (dále jen "Ster Czech"), ze společnosti Ster Century Management (Netherlands) B.V., se sídlem Heregracht 548, 1017 CG Amsterdam, Nizozemí, na společnost UCI, která tak získá přímou kontrolu nad Ster Czech.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka správního řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 03/02 ze dne 16. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
UCI se zabývá projektováním, výstavbou a provozováním kin a investováním do jiných společností, které se takovými projekty zabývají. Za rok 2000 vykázala, včetně své mateřské a svých sesterských společností, čistý celosvětový obrat ve výši . Kč, a prostřednictvím své sesterské společnosti ., čistý obrat na trhu České republiky ve výši . Kč.
Ster Czech je společnost, jejíž hlavní činností, stejně jako jejích sesterských společností, je výstavba a provozování kin. V České republice zatím provozuje 3 multikina v Praze a 2 multikina v Brně. Její čistý celosvětový obrat, včetně její mateřské a jejích sesterských společností, činí . mld. Kč, čistý obrat na trhu České republiky činí Kč. Právní rozbor
Ke spojení soutěžitelů má dojít tím, že společnost United Cinemas International (Central Europe) B.V. má získat 100% obchodní podíl ve společnosti Ster Century (Czech) s.r.o., a tím kontrolu nad touto společností. Navrhovaná fúze je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných soutěžitelů, podmínka dle § 13 zákona není naplněna a proto navrhované spojení povolení Úřadu nepodléhá. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 1.3.02
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Eva Vraná
Advokátka
Clifford Chance Pünder
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1