UOHS S180/2008
Rozhodnutí: S180/2008/KS-14558/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Gumotex Automotive, s.r.o./TANEX, PLASTY a.s.
Účastníci TANEX, PLASTY a.s. Gumotex Automotive, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 25. 7. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 152 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.7.2008
S 180/2008/KS-14558/2008/840
V Brně dne 21. července 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 180/2008, zahájeném dne 19. června 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost Gumotex Automotive, s.r.o., se sídlem Most-Velebudice, Dělnická 210, IČ: 27260747, právně zastoupená JUDr. Liborem Konečným, advokátem, se sídlem Brno, Ptašinského 4, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o prodeji části podniku, která má být uzavřena mezi společností TANEX, PLASTY a.s, se sídlem Praha 3, Ondříčkova 609/27, IČ: 27377962, jako prodávajícím, a společností Gumotex Automotive, s.r.o., se sídlem Most-Velebudice, Dělnická 210, IČ: 27260747, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Gumotex Automotive, s.r.o. nabude část podniku společnosti TANEX, PLASTY a.s, týkající se výroby plastových dílů pro automobilový průmysl, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, ze stanovisek oslovených soutěžitelů, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 27/2008 ze dne 2. července 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací, vyzval několik subjektů, které působí na spojením dotčeném trhu či jsou v pozici odběratelů spojujících se soutěžitelů, k poskytnutí informací a stanoviska k předmětnému spojení. Tyto informace byly zohledněny v rámci posouzení spojení. I. Notifikační podmínky
4. K navrhované transakci má dojít na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavírané mezi společností TANEX, PLASTY a.s, se sídlem Praha 3, Ondříčkova 609/27, IČ: 27377962 (dále jen TANEX ), jako prodávajícím, a společností Gumotex Automotive, s.r.o., se sídlem Most-Velebudice, Dělnická 210, IČ: 27260747 (dále jen Gumotex Automotive ), jako kupujícím. V důsledku výše uvedené smlouvy nabude společnost Gumotex Automotive dále specifikovanou část podniku společnosti TANEX, která bude před uzavřením předmětné smlouvy formálně vymezena jako odštěpný závod společnosti TANEX (dále jen část podniku TANEX ).
5. Převáděná část podniku TANEX, jež se nachází ve výrobním areálu společnosti TANEX, je tvořena definovanými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, včetně práv a povinností z obchodních smluv týkajících se výnosů a nákladů převáděné části podniku, která se zabývá výrobou dílů z polyuretanových materiálů a expandovaných polypropylenů pro automobilový průmysl. Předmětem převodu jsou mimo jiné dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný majetek, zásoby, ochranná známka TANEX, PLASTY , pohledávky a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, práva a povinnosti z dodavatelsko-odběratelských smluv. Převáděné části podniku lze rovněž jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu.
6. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 2 zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem.
7. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Společnost Gumotex Automotive, založená podle českého právního řádu, je 100% dceřinou společností společnosti GUMOTEX, akciová společnost (dále jen GUMOTEX ), která je dále společně kontrolována ze strany akcionářů, a to společností Milestone Partners, a.s., GPL Limited, Expandia Holding N.V. a Ing. J. K.. Společná kontrola nad společností GUMOTEX je dána akcionářskou smlouvou uzavřenou mezi výše uvedenými akcionáři této společnosti ve spojení s úpravou Stanov společností GUMOTEX.
9. Na území České republiky se GUMOTEX zejména zabývá výrobou a zpracováním plastů, výrobou a dodávkami plastových a gumotextilních dílů pro automobilový průmysl, pogumovaných člunů, lodí, lehátek a vodáckých potřeb. Dále GUMOTEX působí prostřednictvím svých majetkových účastí v následujících společnostech (i) Gumotex Automotive, činné v oblasti výroby plastových, gumových a pryžových výrobků pro automobilový průmysl (například výplní hlavových opěr autosedadel), (ii) ZPV Rožnov, s.r.o., zabývající se výrobou plastových, gumových a pryžových výrobků pro automobilový průmysl (například autokoberců) a (iii) Purtex Praha, s.r.o., činné v oblasti výroby plastových, gumových a pryžových výrobků pro nábytkářsky průmysl, například šití nábytkových matrací a potahů (dále jen skupina GUMOTEX ). Dodávky výrobků a poskytování služeb skupiny GUMOTEX jsou zaměřeny zejména na český trh, ale i směřují do dalších zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP ), jako je Německo, Belgie, Francie či Polsko.
10. Osoby kontrolující skupinu GUMOTEX jsou dále mimo skupinu GUMOTEX přímo či nepřímo činné na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společnosti v oblasti dřevěného a čalouněného nábytku, postelových roštů a matrací, výroby a prodeje oděvů a oděvních doplňků, dále výroby a oprav elektrických zařízení a strojů, výroby a dodávek vzduchotechniky, poskytování služeb v oblasti energetiky a čištění odpadních vod, zprostředkování prodeje zboží a služeb přes internet, správy a údržby průmyslových a kancelářských objektů a pronájmu nemovitostí.
11. Nabývaná část podniku TANEX vyrábí produkty z plastů určené pro automobilový průmysl, a to díly pro interiéry a exteriéry automobilů, jako jsou například výplně hlavových opěrek sedadel, dveří, dále podlahové a střešní izolační a výplňové díly, rukověti řadící páky, drobné díly interiéru či výplně nárazníků pro pasivní bezpečnost. Produkty nabývané části podniku jsou dodávány kromě území České republiky i na území dalších členských zemí EU, například Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Nizozemí a Velké Británie. Podíl z celkového obratu nabývané části podniku za minulé účetní období je v případě dodávek mimo území České republiky cca [ obchodní tajemství ] %. III. Relevantní trh
12. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
13. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
14. Z výše uvedeného vyplývá, že nabývaná část podniku TANEX , stejně tak i skupina GUMOTEX jsou činné zejména v oblasti výroby a dodávek plastových dílů, které jsou určeny do interiérů dopravních prostředků, zejména osobních a užitkových automobilů vyráběných v automobilových závodech na území EHP.
15. Činnost spojujících se soutěžitelů se tedy překrývá v oblasti výroby a dodávek plastových dílů. Nabývaný soutěžitel, část podniku TANEX , a skupina GUMOTEX dodává plastové díly jednotlivým výrobcům dopravních prostředků především prostřednictvím dalších dodavatelů označovaných jako systémoví dodavatelé tzv. TIER 1 . V případě TIER 1 se jedná o první úroveň dodavatelů pro výrobce dopravních prostředků, kam patří dodavatelé konstrukčních modulů určených k přímé vestavbě do vozidla v montážním automobilovém závodě. V případě spojujících se soutěžitelů se naopak jedná o druhou úroveň dodavatelů (TIER 2), kde plastové polotovary, např. pěnový díl hlavové opěrky ze strany skupiny GUMOTEX, je dodán TIER 1, který tento díl očalouní a zkompletuje do konstrukčního systémového modulu sedadla včetně hlavové opěrky. Další úroveň dodavatelů (TIER 3) pak tvoří subdodavatelé spojujících se soutěžitelů, například dodavatelé kovových výztuh, které se následně tzv. zapěňují do hlavových opěrek, které se jako polotovar dále dodávají TIER 1.
16. Podstatná část dodávek výrobků nabývané části podniku TANEX směřuje prostřednictvím TIER 1 dodavatelů (například [ obchodní tajemství ]) ke konečným odběratelům, například do montážních závodů automobilek [ obchodní tajemství ]. Zbytek dodávek tvoří přímé dodávky jako dodavatele první úrovně do automobilky [ obchodní tajemství ] (cca [ obchodní tajemství ] % celkové produkce).
17. Obdobná situace je i u skupiny GUMOTEX, kde společnost GUMOTEX dodává většinu své produkce plastových výrobků, a to výplní hlavových opěr a sedadel jako dodavatel druhé úrovně (cca [ obchodní tajemství ] % své produkce), zbytek tvoří přímé dodávky pro automobilku [ obchodní tajemství ]. V případě Gumotex Automotive, tato společnost působí výhradně jako dodavatel druhé úrovně (především výplní hlavových opěr), přičemž má pouze jednoho odběratele TIER 1, společnost [ obchodní tajemství ], jež se v této souvislosti zabývá kompletací hlavových opěrek ve svých závodech na území České republiky (kde pouze část této produkce ve výši cca [ obchodní tajemství ] % je umístněna na český trh), Slovensku, Německu, Španělsku a v Mexiku, které následně dodává zejména pro automobilku [ obchodní tajemství ].
18. Co se týče charakteristiky, ceny a zamyšleného použití, nejsou používané plastové výrobky dopravních prostředků identické, srovnatelné nebo vzájemně zastupitelné s ostatními plastovými výrobky. Tento závěr vyplývá ze skutečnosti, že uvedené plastové díly vyráběné z polyuretanových materiálů (PUR - tzv. molitan) a expandovaných polypropylenů (EPP) musí na rozdíl od ostatních plastových výrobků splňovat požadavky na pasivní bezpečnost, sníženou hořlavost, tepelnou a hlukovou izolaci, ochranu před vibracemi a nárazem, a rovněž tak musí splňovat požadavky na ergonomii a komfort uživatelů vozů.
19. Úřad se zabýval možným členěním věcně relevantního trhu v oblasti plastových výrobků dopravních prostředků, které je možno jednak členit dle použitého materiálu či podle jednotlivých druhů plastových autodílů. Z hlediska použitého materiálu přichází v úvahu členění na plastové díly vyráběné buď z polyuretanových materiálů (PUR) nebo z expandovaných polypropylenů (EPP). V případě členění podle použitých jednotlivých druhů plastových autodílů se například jedná o hlavové opěry, loketní opěry, výplně sedadel do aut, rukověti řadící páky, sluneční clony do aut, nosiče střešních panelů, podlahové díly, výplně dílů pasivní bezpečnosti (nárazníků), drobné interiérové díly. S ohledem na skutečnost, že materiály, technologie i strojové vybavení při jejich výrobě jsou v podstatě shodné pro různé druhy plastových dílů určených pro jednotlivé typy dopravních prostředků, je možno odhlédnout od podrobnějšího členění a pro účely definování věcně relevantního trhu je možno vymezit trh šířeji jako trh plastových dílů pro dopravní prostředky. [1] Nicméně s ohledem na skutečnost, že spojením nedochází při žádné z definic relevantního trhu k narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku konečného vymezení věcně relevantního trhu v oblasti plastových dílu pro dopravní prostředky pro účely posuzovaného spojení otevřenou a dále se bude zabývat situací v oblasti výroby a dodávek hlavových opěrek, kde jako na jediném trhu dochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů. [2]
20. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického, kde v této souvislosti analyzoval systém dodávek a obchodních vztahů mezi výrobci plastových autodílů, dodavateli TIER 1 a výrobci dopravních prostředků. V této věci lze uvést, že jednotliví evropští výrobci plastových autodílů nerealizují své aktivity výhradně v jedné členské zemi, ale vzhledem k nízkým dopravním nákladům, faktické neexistenci cel, tarifů či jiných překážek obchodu jsou jejich dodávky realizovány ve více členských zemích v rámci území EHP. Jako příklad je možno uvést skutečnost, že koncern Volkswagen zásobuje systémovými moduly autodílů montážní linky na území Slovenské republiky (v Bratislavě) z centrálního skladu v Hanoveru pomoci logistických vlaků. [3] Z výše uvedeného tedy vyplývá, že relevantní trhy jsou z teritoriálního hlediska širší než území České republiky, a nemusí být vázány bezprostředně na sídlo odběratele (systémového odběratele či automobilky).
21. Možné širší vymezení trhu rovněž podporuje skutečnost, že přestože jsou plastové polotovary dodávány v případě výroby automobilů zejména prostřednictvím TIER 1 dodavatelů, jednotlivé automobilky jsou majitelem všeho výrobního zařízení, know-how a výrobní dokumentace k dodávaným dílům. V případě automobilového sektoru platí, že výrobu nářadí a forem zajišťuje v průběhu vývoje a přípravy výroby dílů jejich dodavatel, který však má povinnost po schválení výroby a jejího odzkoušení odprodat nářadí automobilce.
22. Vzhledem k provázanému systému smluv mezi dodavateli nižší úrovně, TIER 1 a automobilkami tak při nespokojenosti s kvalitou či včasností dodávek ze strany dodavatelů může odběratel autodílů převést nářadí k jinému dodavateli, který zajistí pokračování výroby bez významnějších dopadů na plynulost montáže vozů. Dodavatelé jsou pro tento případ smluvně zavázáni udržovat volnou výrobní kapacitu v rozsahu 15-20 %, právě pro případ, že by došlo k přesunu výroby či k výkyvům ve výrobě dílů. Veškerá rozhodovací práva o dodávkách a objemech jsou tedy na straně automobilek, respektive jejich systémových dodavatelů, kteří určující obchodní strategie pro své jednotlivé montážní závody působící na území EHP či pro systémovou dodavatelskou síť a jejich rozhodnutí jsou činěna z úrovně centrály. Dodavatelé nižších úrovní nabízejí prakticky pouze svou výrobní kapacitu a případně logistické služby. Možnost vymezení geografického trhu šířeji, tj. územím celého EHP , [4] byla rovněž potvrzena ze strany Úřadem oslovených subjektů, a Úřad i proto pro účely předmětného rozhodnutí vymezuje geografický trh územím EHP. IV. Dopady spojení
23. Úřad zkoumá, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Za tím účelem se zaměřuje na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v § 17 odst. 1. Posuzuje tedy zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Současně Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen Pokyny pro posuzování horizontálních spojení ). [5]
24. Základní představu o struktuře trhů a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují podíly na trhu. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.
25. Na trhu výplně hlavových opěr pro interiéry automobilů na území EHP, kde působí oba spojující se soutěžitelé, činil tržní podíl skupiny GUMOTEX v roce 2007 méně než [0-10] % a v roce 2006 cca [0-10] % . Část podniku TANEX dosahovala na předmětném trhu v roce 2007 méně než [0-10] % tržního podílu a v roce 2006 cca [0-10] % . Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu výplně hlavových opěr pro interiéry automobilů by ve vztahu k území EHP představoval v objemovém vyjádření za uvedené období cca [0-10] % .
26. Na ostatních spojením dotčených trzích na území EHP působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů (skupina GUMOTEX na trhu výplně sedadel pro interiéry automobilů a slunečních clon pro interiéry automobilů a část podniku TANEX na trhu rukovětí řadící páky) a tržní podíl zde nepřesahuje hodnotu [0-5] % .
27. V případě zahrnutí širšího okruhu dopravních prostředků, zahrnujícího kromě automobilů i další druhy dopravních prostředků (včetně kolejových vozidel a letadel), bez ohledu na geografický rozměr takového trhu (tj. EHP respektive území České republiky), by byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů výrazně nižší.
28. V oblasti plastových dílů pro interiéry automobilůpůsobí na území EHP i další celoevropští soutěžitelé, např. společnosti nadnárodních skupin Johnson Controls Czech s.r.o., Magna Automotive, GRUPO ANTOLIN, Proseat Mladá Boleslav s.r.o., Lear Corporation, Fehrer Bohemia s.r.o. či Faurecia.
29. Pokud jde o finanční a hospodářskou sílu spojením vzniklého subjektu, Úřad konstatuje, že celosvětový obrat skupiny GUMOTEX, zahrnující rovněž i obraty společností kontrolovaných ze strany akcionářů společnosti GUMOTEX, přesahuje 7 mld. Kč. V důsledku navrhovaného spojení soutěžitelů nedochází k výraznému posílení postavení skupiny GUMOTEX z důvodu, že obrat nabývané části podniku je cca 420 mil. Kč, tj. nižší než 7 % celkového obratu této skupiny. Dále je třeba uvést, že v případě konkurenčních subjektů se jedná o celosvětově působící podnikatelské skupiny rovněž disponující významnou hospodářskou a finanční silou.
30. Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na spojením dotčených trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení.
31. Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how.
32. V této souvislosti Úřad konstatuje, že vstup na relevantní trhy není limitován žádnými omezeními v podobě kvót či státní regulace, ani nejsou nezbytná práva průmyslového nebo duševního vlastnictví, licence apod. Rovněž tak veškeré suroviny, materiály a potřebné strojní vybavení jsou dostupné a přístup ke zdrojům tak na předmětném trhu nepředstavuje žádnou překážku.
33. V souvislosti s hospodářskou a finanční silou, je třeba poukázat i na významnou hospodářskou a finanční sílu odběratelů plastových autodílů pro dopravní prostředky (tzv. buying power ), která dokáže zajistit dostatečný stupeň hospodářské soutěže na spojením dotčeném trhu. Jedná se totiž většinou o nadnárodní výrobce dopravních prostředků, kteří disponují silnou vyjednávací pozicí omezující případné zneužití silného postavení spojením vzniklého subjektu v oblasti výroby těchto dílů.
34. Za účelem zjištění možnosti volby odběratelů a dodavatelů spojujících se soutěžitelů Úřad rovněž oslovil společnosti poptávající produkty spojujících se soutěžitelů, tj. TIER 1 odběratele, a některé výrobce dopravních prostředků. Tito soutěžitelé Úřadu potvrdili, že existují další alternativní dodavatelé plastových výrobků a posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje podle jejich návrhu obavy z narušení soutěžního prostředí.
35. S ohledem na postavení spojením vzniklého subjektu na spojením dotčených trzích, vzhledem k existenci významných konkurenčních subjektů, stejně tak i odběratelů disponujících silnou vyjednávací pozicí na trhu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Libor Konečný, advokát
Ptašinského 4
602 00 Brno

[1] Možnost širšího vymezení věcně relevantního trhu rovněž vyplývá z obdržených stanovisek Úřadem oslovených odběratelů.
[2] K obdobnému závěru došel Úřad v případě spojení soutěžitelů S 327/2007 RPG Automotive/FEZKO/FEZKO SERVIS a S 146/2008 MICHEL THIERRY/FEZKO/FEZKO SERVIS , kde otázku konečné vymezení věcně relevantního trhu v oblasti dodávek textilních polotovarů pro výrobce automobilů nechal otevřenou.
[3] Dle sdělení účastníka řízení obecně platí, že u kompletních sedadel jsou rentabilní dopravní náklady až do vzdálenosti 1000 km, pro menší díly jako jsou hlavové opěry do vzdálenosti 2000 km a pro sluneční clony a další drobné díly interiéru až do vzdálenosti 2500 km.
[4] Obdobně Úřad postupoval ve své předchozí rozhodovací praxi v předmětné oblasti, č.j. S 327/2007 RPG Automotive a.s./ FEZKO/ FEZKO SERVIS.
[5] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.